dana_catona on Thu, 28 May 2009 17:01:19 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Vernisaj Galeria de Arta Contemporana a Muzeului National Brukenthal


Galeria de ArtÄ ContemporanÄ a Muzeului NaÅional Brukenthal vÄ invitÄ la vernisajul expoziÅiei 

Ulrike Ettinger
AÅ VREA SÄ FIU CA TINE

curator Anca MihuleÅ
29 mai-12 iulie 2009
vernisaj: vineri 29 mai, orele 13.30
Galeria de ArtÄ ContemporanÄ
Str. Tribunei nr. 6, Sibiu

Åi

Katja Eliad 
E A TA

curator Liviana Dan
29 mai - 21 iunie 2009
vernisaj: vineri 29 mai, orele 13.30
Galeria de ArtÄ ContemporanÄ
Str. Tribunei nr. 6, Sibiu
--------------------------------------------------


...dupÄ Grigorescu Åi Matisse. O nouÄ ordine a vizualului

 Timp de 2 secole, pÃnÄ la momentul de anulare totalÄ impus de realismul socialist, pictura romÃneascÄ a fost obsesiv dominatÄ de imaginea perfectÄ a ÅÄrÄncii cu maramÄ Åi costum flamboaiant, care indiferent de situaÅie, avea un chip luminos, o privire ÃngÄduitoare, un zÃmbet atrÄgÄtor Åi o atitudine uÅor severÄ Åi controlatÄ. Aceasta avea sÄ devinÄ Åi prototipul femeii din Est, codul de recunoaÅtere Åi identificare. 

Ulrike Ettinger preia aceastÄ imagine idealizatÄ Åi o trece prin filtrul istoriei artei Åi mentalitÄÅilor, pentru a articula un demers vizual, estetic, etic Åi critic. Ulrike Ettinger ÃÅi alege cÃteva elemente pe care le desfÄÅoarÄ, le dezvoltÄ Åi le reface - costumul, privirea Åi zÃmbetul. Folosindu-se de fotografii de la Ãnceputul secolului 20, de tÄieturi din ziare Åi de o cercetare etnograficÄ aprofundatÄ, artista creeazÄ o istorie alternativÄ bazatÄ pe o vizualitate strict controlatÄ Åi pe o identitate conÅtient asumatÄ. Nu eÅti ceea ce eÅti, ci trebuie sÄ descoperi cine eÅti. Modelul de gÃndire european ÃÅi impune redimensionarea realitÄÅilor naÅionale, dar nu ÃÅi garanteazÄ apartenenÅa la o structurÄ ideologicÄ; existÄ o singurÄ realitate: trecutul trebuie muzeificat, pentru a nu suferi nicio alterare Åi pentru a ne lua mÄsuri de precauÅie. ÃnsÄ Ulrike Ettinger propune o altÄ strategie -
 trecutul poate fi modificat prin reÃntoarcerea emoÅiilor...Imaginea iconicÄ a femeii ÃmbrÄcate Ãn costum popular, care ÃÅi schimbÄ rolul de obiect decorativ cu acela de element cheie, propune o istorie alternativÄ, cu o nouÄ dimensiune, bazatÄ pe chestionarea criticÄ a imaginilor istorice...acolo, Ãn acea imagine, poÅi fi chiar tu, trebuie doar sÄ-Åi imaginezi, trebuie doar sÄ-Åi descompui amintirile Åi senzaÅiile. Tu nu eÅti un produs, eÅti o persoanÄ. Tu nu vii din trecut, ci exiÅti, eÅti aici lÃngÄ mine Åi faci parte din lumea mea. Liantul acestor senzaÅii Åi momente din diverse istorii personale uitate sau din istoria fie ascunsÄ, fie fabricatÄ a unei naÅiuni este portul popular - Ãn acele clipe de sinceritate absolutÄ, cÃnd doi bÄieÅi merg mÃndri pe uliÅa satului, cÃnd fata acceptÄ atotÅtiutoare invitaÅia la dans a unui tÃnÄr chipeÅ sau cÃnd, din nevoia de control absolut, un dictator ordonÄ
 reÃntoarcerea Ãn masÄ la tradiÅiile satului. 

UrmÄrind discursul lui Ulrike Ettinger, ne putem Ãntreba dacÄ costumul popular nu este o simplÄ comandÄ vestimentarÄ, produs al unui trecut supradimensionat? Sau este o portiÅÄ mereu deschisÄ cÄtre redescoperirea identitÄÅii unei naÅiuni?

Ãn expoziÅia gÃnditÄ pentru spaÅiul Galeriei de ArtÄ ContemporanÄ a Muzeului NaÅional Brukenthal, artista va selecta o lucrare din colecÅia de artÄ romÃneascÄ, Ãn jurul cÄreia va trasa discursul vizual Åi va evidenÅia momentele de intensitate din propria ei biografie. Nu este vorba despre o expoziÅie istoricÄ, ci este vorba despre o cercetare axatÄ pe vizualitate Åi pe consecinÅele acesteia. 

 

Anca MihuleÅ

 

LEXICON ÃN TIMP FLUID

Katja Eliad acceptÄ posibilitatea ca limbajul sÄ funcÅioneze ca reprezentare a realitÄÅii nonmetaforice. Un statement care alege rÄgazul, cÄile purificatoare Åi uneori un wake up call. Un statement care are ca figurÄ centralÄ pe Lawrence Weiner Åi declaraÅia lui de intenÅie. DupÄ mulÅi ani petrecuÅi Ãn Israel, America, FranÅa, Katja Eliad se Ãntoarce la Åara ei prin limbaj. Prin limbaj comunicÄ conÅinutul fiecÄrei lucrÄri fÄrÄ sÄ specifice vreo calitate fizicÄ, prin limbaj ÃncearcÄ sÄ facÄ lumea accesibilÄ, prin limbaj experimenteazÄ relaÅiile dintre materiale Åi oameni. Materialele sunt standard. Lucrurile sunt potenÅial accesibile. ExperienÅa personalÄ este jazzy Åi visual buzz. Este sofisticatÄ Ãntre austeritate Åi claritate graficÄ de inspiraÅie constructivistÄ. 

Metoda de reinventare Åi de recontextualizare eliminÄ ÃnsÄ toate referinÅele subiectivitÄÅii. Katja Eliad ÃÅi gÃndeÅte mediul Åi uneltele pentru a reprezenta relaÅiile dintre materiale Åi limbÄ. Aluziile, ipotezele devin negative. Simbolurile semantice Åi gramaticale devin termeni direcÅi. ExistÄ mereu o proximitate fizicÄ ghidatÄ optic. 

Figurile textuale Åi vizuale produc o artÄ fÄrÄ spaÅiu dar induc o soliditate semanticÄ. Materialele Åi strategiile au propriul criticism intern. Limbajul este purificator ÃnlÄturÃnd falsa eroizare care dominÄ estetica postminimalÄ. Limbajul este un material prezentat ca un obiect sculptural central. Tot de la Weiner, Katja Eliad ÃnvaÅÄ sÄ ia decizii Åi sÄ renunÅe la imperative.

Fluiditatea lexiconului este de fapt un model alternativ.

Liviana Dan      
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/