ct85kmy on Thu, 28 May 2009 16:29:41 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] (no subject)


BURSE âGE-NEC IIIâ
OCTOMBRIE 2009 â FEBRUARIE 2011
Â
New Europe College (NEC) anunÅÄ concursul pentru bursele de cercetare GE-NEC III pentru universitari/cercetÄtori din RomÃnia angajaÈi Ãn proiecte privind domeniul artelor vizuale. Acest program va fi axat pe cercetÄri legate de artele vizuale Ãn RomÃnia Ãn intervalul 1945 - 2000. 
Â
Â
CONDIÅII DE PARTICIPARE:
1.ÂÂÂ Candidatul/a trebuie sÄ fie Ãnscris/Ä la doctorat sau sÄ aibÄ titlul de doctor;
2.ÂÂÂ Se va acorda prioritate candidaÅilor sub 40 ani Èi celor care nu au beneficiat ÃncÄ de burse acordate de NEC;
3.ÂÂÂ Se aÈteaptÄ de la candidaÈi o bunÄ cunoaÅtere a cel puÅin una din limbile strÄine de circulaÅie internaÅionalÄ.
Â
CONDIÅII ALE BURSEI: 
Bursa se acordÄ pentru unul sau douÄ semestre Ãn intervalul octombrie 2009 - februarie 2011. Programul bursierilor presupune prezenÅa obligatorie Ãn BucureÅti la toate ÃntÃlnirile programate Ãn cadrul acestui proiect. Bursierii vor beneficia de un stagiu de cercetare de o lunÄ, Ãn ÈarÄ Èi Ãn strÄinÄtate, Ãn directÄ legÄturÄ cu proiectul de cercetare propus. 
Valoarea bursei lunare este echivalentul Ãn RON a 500 USD (neimpozabili), la care se va adÄuga suma destinatÄ stagiului de cercetare. 
Â
MODALITÄÅI DE ÃNSCRIERE ÅI TERMENE PRIVIND CONCURSUL:
Formularul de participare la concurs Èi instrucÈiunile de completare pot fi obÅinute de la adresa www.nec.ro sau prin e-mail de la abuculei@nec.ro; tot aici se gÄseÈte o prezentare generalÄ a programului, de care candidaÈii sunt rugaÈi sÄ ÈinÄ seama Ãn elaborarea proiectului lor. 
Formularul poate fi de asemenea ridicat, ca Èi celelalte documente, de la sediul New Europe College Ãn zilele de luni-vineri, orele 10-17 sau poate fi primit prin poÅtÄ (Ãn cazul candidaÅilor din provincie). 
Â
Â
Termenul limitÄ de depunere a dosarului complet
este 15 iulie 2009 (inclusiv).
Â
Â
RelaÅii suplimentare se pot obÅine la tel. (021) 307 99 10 â Ãntre orele 10-17 ale fiecÄrei zile lucrÄtoare â sau prin e-mail: abuculei@nec.ro [Ana Buculei]
Â
AdresÄ: New Europe College, str. Plantelor 21, 023971 BucureÅti


      
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/