Jos de Mul on Mon, 22 Feb 1999 15:18:21 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Advertentie Bijzonder Hoogleraar Stichting SocratesL.S.,

Deze advertentie verschijnt een van de komende zaterdagen in de
landelijke dagbladen.


De stichting Socrates is een werkstichting van het Humanistisch Verbond,
die zich ten doel stelt mogelijkheden te scheppen voor de uitwisseling
van gedachten omtrent fundamentele vraagstukken waarvoor het humanisme
geplaatst wordt, en de doordenking van de wetenschappelijke en culturele
achtergrond van het moderne humanisme te bevorderen. De vestiging van
bijzondere leerstoelen bij Nederlandse universiteiten draagt hiertoe
bij.

Thans roept het bestuur van de stichting Socrates gegadigden op voor de
bij de Erasmus Universiteit Rotterdam te vervullen functie van:

BIJZONDER HOOGLERAAR (m/v)

op het gebied van kunst en samenleving in humanistisch perspectief, in
het bijzonder de geschiedenis en actuele vormen van cultuurkritiek en
cultuurpolitiek.

Functie-informatie
De bijzondere leerstoel is gesitueerd in de Faculteit der Historische en
Kunstwetenschappen en in de Faculteit der Wijsbegeerte. De bijzonder
hoogleraar zal werkzaam zijn binnen de capaciteitsgroep kunst- en
cultuurwetenschappen. Naast het verrichten van wetenschappelijk
onderzoek ligt het zwaartepunt van de functie bij het geven van
onderwijs aan studenten van de Faculteit der Historische en
Kunstwetenschappen en de Faculteit der Wijsbegeerte. Daarnaast zullen
ook andere geïnteresseerde studenten het onderwijs kunnen volgen. Tot
het takenpakket behoren tevens het afnemen van literatuurtentamens en de
begeleiding van promovendi. De werkzaamheden nemen gemiddeld één dagdeel
per week in beslag. De benoeming vindt plaats voor een periode van drie
jaar, waarna in principe verlenging mogelijk is. Er is geen honorering
aan de functie verbonden; wel is er een bescheiden onkostenvergoeding.
Er wordt gestreefd naar een aanstelling per 1 september 1999.

Functie-eisen
Gegadigden voor de functie dienen in geschrifte blijk te hebben gegeven
van een vertrouwdheid met het aandachtsgebied van de bijzondere
leerstoel. Voorts dienen zij gepromoveerd te zijn en ervaring te hebben
in het geven van wetenschappelijk onderwijs. Zij dienen aantoonbaar
affiniteit te hebben met de humanistische levensovertuiging.

Informatie en sollicitatie
Aan gegadigden, alsmede aan hen die de aandacht wensen te vestigen op
geschikte kandidaten, wordt verzocht zich binnen drie weken na
verschijning van deze advertentie te richten tot de
benoemingsadviescommissie. Het adres is: Humanistisch Kenniscentrum,
stichting Socrates, Van Asch van Wijckskade 28, 3512 VS Utrecht.
Inlichtingen omtrent de functie kunnen worden ingewonnen bij prof. dr.
A. Klamer, tel. 010-4088621 (voorzitter van de
benoemingsadviescommissie) en bij dr. P.H.J.M. Derkx, tel. 030-2390133
(voorzitter van het bestuur van de stichting Socrates).


--
 Prof.dr Jos de Mul                     E-mail:
j.demul@fwb.eur.nl
 Erasmus University Rotterdam          Home: 00-31-24-3584657
 Faculty of Philosophy                 Work:
00-31-10-4088998
 Room 3-7 Fax: 00-31-10-2120448

Address: Burgermeester Oudlaan 950-952, Rotterdam, The Netherlands
     Mail: PO 1738, 3000 DR Rotterdam, The Netherlands

"Always look at the Website of Life" -
http://www.eur.nl/fw/hyper/home.html

begin:vcard 
n:Mul;Jos de
tel;fax:00-31-10-2120448 
tel;home:00-31-24-3584657
tel;work:00-31-10-4088998
x-mozilla-html:TRUE
url:http://www.eur.nl/fw/hyper/home.html
org:Erasmus University Rotterdam;Faculty of Philosophy
version:2.1
email;internet:j.demul@fwb.eur.nl 
title:Prof.dr 
note:"Always look at the Website of Life"
adr;quoted-printable:;;Burgermeester Oudlaan 950-952=0D=0A;Rotterdam;PO 1738 ;3000 DR Rotterdam;The Netherlands
x-mozilla-cpt:;0
fn:Mul, Jos de
end:vcard