Alex Adriaansens on Tue, 8 Jan 2002 14:04:02 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] VP, V2, P2P, RMA, N5M, ECB...Beste Erik,
In je emails heb je veel op- en aanmerkingen gemaakt op de Nederlandse 
kunstinstellingen op het gebied van kunst en media, speciaal V2 stelde je 
daarin enkele vragen.
Er zijn veel verwachtingen over wat een organisatie als V2 volgens sommigen 
zou moeten doen, vaak is de realiteit anders dan ieders individuele 
verwachtingen hierover, een organisatie heeft nl. ook een eigen beleid over 
hoe ze zich willen ontwikkelen.
Een aantal zaken die bij V2_ plaatsvinden zijn echter inderdaad niet zo 
niet bekend omdat het onder andere onderzoeksprojecten betreft. Het is 
zeker zo dat ook de onderzoeksprojecten veel beter zichtbaar zouden kunnen 
zijn, daar wordt sinds enige tijd ook aan gewerkt. Momenteel is het slechts 
deels zichtbaar op de V2 website. Dat wat wel breed naar buiten wordt 
gebracht zijn de presentaties en projecten van kunstenaars. Bekijk eens het 
Wiretap archief www.v2.nl/wiretap/ en het Dot.nu archief www.v2.nl/dotnu/ , 
of het jaarprogramma van 2001op de V2 website http://www.v2.nl/2001/ dat 
geeft een redelijk beeld van wat er zoal aan de orde komt in deze 
publiekspresentaties.
Zoals je zult lezen heeft V2 geen specifieke interesse in net.kunst het is 
een van de zaken die bij tijd en wijle aan de orde komt in de presentaties. 
Wat in relatie tot het internet meer naar voren komt is de brede inzet van 
het internet door kunstenaars en dat gaat verder dan het maken van kunst 
voor het internet. Wat dat betreft heeft V2 nooit een organisatie willen 
zijn voor een specifiek medium, ons interesseert vooral de interferentie 
tussen verschillende media en de invloed van mediatechnologie op het domein 
van kunst en cultuur (meestal in een sociale, technologische en politieke 
context). De discussie over net.kunst is bij V2_ vooral in 1996/97 gevoerd, 
vandaar zie je bij V2 dan ook geen speciale aandacht voor net.kunst en dat 
hoeft ook niet daar zijn genoeg sites voor te vinden, soms bij 
kunstorganisaties maar veelal op sites die kunstenaars zelf ontwikkelen.

De opmerking dat de activiteiten van de  mediainstellingen in Nederland te 
weinig zichtbaar zijn vindt ik voor een deel van de activiteiten zeker 
waar. De onderzoeksprojecten die we doen lopen vaak lang en zijn slechts op 
enkele momenten interessant voor een breder publiek. De resultaten van het 
onderzoek zijn echter vaak wel degelijk van belang voor een bredere groep 
en worden regelmatig gepresenteerd. Zie V2_Lab 
http://colossus.v2.nl/V2_Lab/index.html

We zijn sinds enige tijd druk doende een nieuwe site te ontwikkelen die 
veel meer de relaties en verbanden tussen de activiteiten (presentaties, 
onderzoek, netwerkactiviteiten, thema's en onderwerpen, 20 jaar V2 archief) 
zichtbaar moet maken, zodat de individuele activiteiten steeds in een 
context geplaatst worden. Er komt dan ook een andere interface die het wat 
eennvoudiger maakt om door de site te navigeren. Dit zal de complexiteit 
van de soorten van activiteiten inzichtelijker maken voor het publiek dat 
minder ingewijd is. V2 heeft deels een heel specifiek karakter dat niet 
voor iedereen interessant is, maar daarnaast zijn er de 
publieksactiviteiten die juist een breed publiek willen bereiken (zie o.a. 
het project Body Movies van Rafael Lozano Hemmer dat te vinden is bij het 
2001 programma http://www.v2.nl/2001/ ).

Om je een beeld te geven van de activiteiten en de publieksbelangstelling 
vermeld ik hierbij wat cijfers die aangeven wat de belangstelling voor V2 
is in algemene zin en hoe de inkomsten verworven worden. De gegevens zijn 
uit het jaarverslag 2000 (het jaarverslag van 2001 is er nog niet).

- V2_ bestond in 2000 uit vier stichtingen (V2_Organisatie, V2_Store, DEAF 
festival en V2_Lab) die vanaf 2001 in een (1) rechtspersoon zijn opgegaan.
- De website werd in 2000 door 550.000 mensen bezocht (dit zijn dus geen 
hits). Daarvan is ongeveer 40% uit Nederland (in zoverre dit te registreren 
is. Van de mirrorsites hebben we geen gegevens).
- In 2000 bezochten ongeveer 15.000 mensen V2 activiteiten (incl. het DEAF 
festival).
- V2_ deed in 2000 achtien presentaties in binnen en buitenland waarin de 
V2_ projecten, de insteek van V2, of de ontwikkelingen op het gebied van 
kunst en media in Nederland in het algemeen aan de orde waren.
- V2 adviseerde en ondersteunde in 2000 twaalf organisaties in binnen en 
buitenland voor projecten of initiatieven op het gebied van kunst en 
mediatechnologie.
- V2 en Archined ontvingen de Milleniumprijs van het ministerie van EZ voor 
het internetproject Data Wolk Hoekse Waard (dat ism Archned werd ontwikkeld).
- V2_ startte enkele onderzoeksprojecten waarin de omgang met archieven 
(beschrijvingsmethodieken en ontsluitingsmethoden) aan de orde was. Dit ism 
o.a. KPN Research, het Nederlands Audiovisueel Archief, EncArt netwerk (zie 
V2 website), de universiteit van Maastricht, het Nederlands Foto Insituuut 
en de TU Twente. Dit zijn lange termijn projecten waarvan de resuktaten in 
2002 zichtbaar moeten worden via de V2 website.
  - V2 runt sinds 1998 een artist in residence programma waar Nederlandse 
alsook buitenlandse kunstenaars aan deelnamen. Dit programma kan hopelijk 
worden voortgezet de komende jaren. Het betreft hier veelal jonge 
kunstenaars die net van de academies komen (ism EMARE zie de V2 website).
- V2 organiseert jaarlijks een vijftal interdisciplinaire workshops waarin 
kennisoverdracht centraal staat. De workshops zijn kleinschalig van opzet.
- V2_Store is de winkel met informatiedragers die in 2000 uitgroeide tot 
een aanbod van 4000 uitgaven. De store is ook on-line te bekijken 
http://store.v2.nl/V2_Store/ deze on-line store krijgt in 2002 een nieuwe 
interface. In de store vind je o.a. tijdschriften, boeken, cd's, LP's, 
videotapes.
V2_Store gaf in 2000 drie eigen cd's uit van jonge experimentele muzikanten.
- V2 startte in 2000 de programmalijn dot.nu waarin veelal jonge 
Nederlandse kunstenaars hun projecten, tools en anderzins op informele 
wijze presenteren. Een deel (muziekprogramma) wordt ontwikkeld ism Paradiso 
uit Amsterdam.
- in 2000 presenteerde 72 buitenlandse en 37 Nederlandse kunstenaars/ 
theoretici zich bij V2 (incl. DEAF festival).
- Van het totale budget in 2000 was 40% structureel geld (vast subsidie 
voor V2 vanuit het ministerie van OCenW en de gemeente Rotterdam) en 60% 
geld dat op projectbasis en uit eigen inkomsten werd verkregen (fondsen uit 
binnen en buitenland, bedrijfsleven, eigen inkomsten, prijzen).

Dit even om je een beter beeld te geven over wat er zich in 2000 bij V2 
afspeelde. Als je wilt kun je het jaarverslag opvragen bij V2 (boekje van 
50 pagina's). Er zijn echter nog maar enkele exemplaren voorhanden. Ik zal 
kijken of V2 haar jaarverslagen ook op de website kan zetten zodat het 
makkelijker is om ze na te slaan.
Ik begrijp dat deze cijfers mogelijk een ander beeld geven van 
V2_Organisatie dan jezelf hebt. Ik neem je commentaar uiteraard serieus. 
Zoals gezegd komt er dit jaar een nieuwe website die dit nastreeft zodat 
mogelijk een deel van je vragen dan via de website een antwoord kunnen krijgen.

Wat betreft de vele netwerken waarin V2_ en het VP en andere instellingen 
werken is de email van Marleen lijkt me een goed antwoord op die vraag.

Als laatste verwijs ik naar het Boek voor de Electronische Kunst dat V2 ism 
de Balie uitgaf in 2000. Dit boek werd geschreven door Arjen Mulder en 
geeft een goed beeld van waar V2 sinds jaren aan werkt. In dit boek vind je 
450 foto's van presentaties bij V2, interviews met kunstenaars en 
projectbeschrijvingen. Het boek beschrijft de sociale, technologische en 
culturele context waarin mediakunst zich de afgelopen 15 jaar ontwikkelde. 
http://publications.v2.nl/publications/

Hopelijk draagt deze email bij aan een bredere beeldvorming van V2_ en het 
werk dat ook de andere media georienteerde instellingen in Nederland doen.

Alex Adriaansens

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).