Lake on 29 Nov 2000 10:10:11 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Internet geschiedenis


-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Dag,

Bedankt voor je reactie. Daar had ik niet op gerekend. Een
aangename verrassing. Ik zal in het volgende proberen in te
gaan op jouw repliek. Ik moet me echter baseren op wat ik
weet over de geschiedenis van het Internet. Dat is vervelend
omdat ik zeker geen expert ben, mijn geheugen me nogal eens
in de steek laat en ik op dit moment geen boeken bij de hand
heb. Om het nou 2 weken te laten liggen zou ook wat zwak
zijn. Ik zal dus zelf ook wel ergens de boot in zal gaan. Dus
als iemand het een en ander kan corrigeren, dan heel graag.

Maar ik heb dan ook geen boek geschreven, jij wel :)

Quote:

<<
"Het net is ooit ontworpen door Amerikaanse
defensiespecialisten om lokale uitschakeling -bijvoorbeeld
door nucleaire aanvallen- te omzeilen. Mocht er een machine
plat gaan, dan zocht de (militaire) informatiestroom een
omweg elders over het net."
Boomen's opmerking is niet zozeer fout. Het is op zijn best
maar een heel klein deel van de waarheid en daardoor toch
misleidend. Geen woord over de visies van mensen als
Licklider, Taylor en Davies, die stuk voor stuk een veel
minder militaire connotatie hadden dan Boomen suggereert.Daar heb je op zich gelijk in, de oorsprong van het net was
iets
ingewikkelder. En het Internet kon/kan zeker geen grote
nucleaire aanval
doorstaan, zoals veelal wordt gesuggereerd (dan hadden er
direct minimaal 4
verbindingen naar andere systemen per host moeten zijn b.v.)
Maar waarom
een 'klein deel van de waarheid' misleidend zou zijn, ontgaat
me.
Misleidend in welke richting?
De oorsprong was niet iets ingewikkelder, maar veel
ingewikkelder.

 >>

Om de vraag te beantwoorden wat er misleidend aan jouw
weergave is, moet eerst aangestipt worden wat je zoal niet
vermeldt:

1)

Packet switching heeft zeer veel te maken met het oplossen
van een capaciteitsprobleem. Onderling verbonden computers,
of terminals verbonden met computers, genereren bursts van
informatie en het is gewoon efficienter om de info in packets
op te delen om zodoende dezelfde lijnen beter te gebruiken.
De Engelsman Davies heeft een packet switched netwerk als
eerste (??) geimplementeerd alleen maar om dit logistieke
probleem aan te pakken. Hij zag dit, in woord en daad, als
een bedrijfstoepassing, zeker niet als een militaire.

Baran die een theoretische packet-switched netwerk heeft
bedacht, hield zich wel met militaire problemen bezig en
stelde een netwerk voor met veel onderling verbonden knopen.
Zijn packets (message blocks noemde hij dat) waren een (zij
het zeer creatief) gevolg van zijn benadering. Baran's
netwerk was expliciet wel bedoeld voor het doorstaan van een
oorlog, maar zijn idee heeft het IPTO (deel van ARPA) pas
veel te laat bereikt. Het ARPAnet lijkt veel meer op het
netwerk van Davies dan op dat van Baran: inderdaad een oorlog
zou het niet snel overleefd hebben (tenminste niet in de
periode van de Koude Oorlog).

Dus WAS het ARPAnet geen tool om de koude oorlog te
overleven.

Dus: ARPAnet = logistiek        ARPAnet <>overlever van
aanvallen


2 )

Het ARPAnet is ontworpen om tegemoet te komen aan het
'terminal probleem' zoals een van de directeuren van het
IPTO, de psycholoog Taylor, de opvolger van de psycholoog
LickLider, dat noemde. De computers van die tijd hadden elk
een eigen OS (of wat daarvoor doorging)  en onderlinge
informatieuitwisseling was nauwelijks mogelijk. Om toch
computers te laten communiceren is, via een lange weg, de
truc van het ARPAnet bedacht. Alweer: een logistiek probleem.

Dus: ARPAnet = logistiek en ARPAnet <>overlever van aanvallen

3)

Het ARPAnet is gefinancierd OMDAT met name Taylor mensen
hogerop (overigens heel eenvoudig) wist te overtuigen van het
idee dat een netwerk de vooraanstaande computerdeskundigen
van die dagen beter zou kunnen laten samenwerken. Via een
netwerk zouden resources gedeeld kunnen worden.

Teamwork en resource sharing vereisten een open netwerk,
zeker met de tamelijk gebrekkige kennis over
netwerkarchitectuur van die dagen. Een open netwerk is dus
vooral een gevolg van a) de beschikare kennis van die tijd b)
het feit dat het om wetenschappers en technici gaat die veel
belang hechten aan open informatieverkeer en c) men elkaar
toch wel kende.

Dus: ARPAnet = tool voor teamwork en ARPAnet <>overlever van
aanvallen
En: ARPAnet= vrije informatieuitwisseling en ARPAnet<>
overlever van aanvallen.

Een van de zaken die in de historie van het Internet nog
onderbelicht zijn, is het ontstaan van het besef dat het
ARPAnet, en het Internet, onveilig is. Er is veel gebeurd op
dat vlak, zoals gestolen documenten, loggen van het
informatieverkeer, de afsplitsing van MILnet, de worms en
virussen. Als iemand eens keer dat goed (dus niet
metaforisch) in kaart weet te brengen, dan ben ik de eerste
die dat leest.

4)

Het IPTO (onderdeel van ARPA) had tot doel het verbeteren van
de kennis in Amerika in het algemeen op het nieuwe gebied van
de computerkunde. Er is daardoor ongelooflijk veel geld
gegaan naar interactive computing (time sharing - Project
MAC!) en het ARPAnet. Binnen het leger werd er veel waarde
gehecht aan interactive comnputing, dus daar ligt een link,
maar het grootste deel van het geld werd doorgegeven aan
universiteiten en bedrijven die er onderzoek meededen en
vrijelijk het gebied konden exploreren. Zo zijn ook de eerste
'virtuele gemeenschappen' ontstaan, zo is zelfs e-mail
ontstaan. Het onderzoek gebeurde dus niet binnen de muren van
een militaire instelling, het geld kwam er voor een groot
deel wel vandaan.

DUS ARPAnet = tool tot kennisvermeerdering en ARPAnet <>
overlevings tool

5)

Het ARPA en met name het IPTO hielden er een managementstijl
op na die, in het begin zeer weinig bureacucratisch was en
zich kenmerkte door het geven van veel vrijheid (zoveel dat
een gemiddelde moderne politicus, manager zich dat niet eens
meer wil voorstellen) aan individuele onderzoekers. Talent
kreeg geld, plannen veel minder. Geld krijgen van ARPA was
voor velen een erkenning dat ze een top universiteit waren.

- - ----

Bij deze opmerkingen laat ik het. Er is veel meer dat vermeld
zou moeten worden, met name over routing (maar ook dat is
gezien als een logistiek probleem), maar dat wordt echt
teveel.  Ik weet het allemaal ook niet precies meer.

Het hoofdpunt is dat het ARPAnet de oplossing van een
logistiek probleem is (dat zich voordeed in een militaire
situatie), dat de openheid ervan meer te maken had met de
groep waarvoor het was gemaakt dan met de noodzaak
radioactieve pakketjes van A naar B te brengen

Quote:
<<
De oorsprong was hoe dan ook militair (financieel,
institutioneel). Dat er
in elk 'militair-industrieel complex' gaten en kieren zitten,
oftewel
mensen die daarbinnen andere motieven hebben en de ruimte om
ernaar te
handelen, hoort daarbij.

 >>


Nee. Het ARPAnet is ontsprongen aan breinen die zich geworpen
hebben op problemen van logistieke aard, zoals het
terminalprobleem, de karakteristieken van het verkeer tussen
computers, en het probleem van resource sharing en teamwork
tussen wetenschappers en technici. Een enkeling plaatste het
zelfs in een visie over de symbiose tussen mens en machine.

Als je dan toch met alle geweld de (institutionele) militaire
oorsprong wilt benadrukken, dan is het dus geen kwestie van
gaten en kieren waardoor heen andere invloeden hun werk
deden, maar van opstaande deuren en ramen. En het is zelfs de
vraag of alle muren wel overeind stonden.

Ik ben geboren in een bruin huis, maar dat zegt niets over
mij.

Natuurlijk bestond er toentertijd wel zoiets als een Cold
War attitude (met name sinds de Sputnick shock) en die is het
analyseren meer dan waard (bv. Edwards, the closed world),
maar het is niet zozeer de militaire oorsprong die tekenend
is voor het ontstaan van het Internet, alswel de nadruk op
logistiek en interactiviteit. Nucleaire oorlogen, militairen
hebben een rol gespeeld, maar als karakterschets voor wat er
gebeurde bij de aanvang (sic!) van het ARPAnet, zijn ze
onvoldoende en misleidend. That is simply not the point.


Quote:

<<
Als

ze daarna vervolgt met: "De pure overleving van
informatie-op-zich, zonder aanziens des inhouds, dat was het
oorspronkelijk doel", dan moge duidelijk zijn dat dit wel een
heel tendentieuze samenvatting is, gebaseerd op een extreem
selectieve weergave van de feiten. Nog afgezien van het feit
dat deze kenschets ook opgaat voor de post, de telefoon,
compact discs en ga zo maar door.


Dat snap ik niet. Mijn 'weergave van de feiten' is f
selectief en
toegepraat naar een net-mythologie f juist niet selectief en
zo algemeen
dat het ook opgaat voor post, telefoon e.d.  Allebei kan
niet, het is van
tween n, lijkt me

 >>


Dat kan wel. De weergave is tendentieus omdat, over metaforen
gesproken, je hier het beeld krijgt van informatiepakketjes
die als een  groep van intelligente soldaten tussen het
geweervuur van de vijand door hun doel wel weten te vinden.
Nogmaals: dat is niet het hoofdpunt. De robuustheid van het
informatietransport (ik neem maar even aan dat je dat bedoelt
met "overleving van informatie-op-zich") was geen overdreven
belangrijk punt. Wel belangrijk was de logistiek, de
standaardisering en het efficient gebruik van de beschikbare
lijnen. Ook belangrijk was de context: de beoogde groep van
gebruikers. Niet belangrijk was het overleven

Je bent selectief: selectief ten opzichte van het hele
complex aan motieven dat ten grondslag ligt aan het ARPAnet.
Je bent te selectief wanneer je het overleven van informatie
(in wel zeer algemene bewoordingen) als het grote doel min of
meer exclusief aan het ARPAnet/Internet koppeld. Die
exclusiviteit is niet terecht. Die exclusiviteit bestreed ik
met de genoemde tegenvoorbeelden. Simpel.

Quote:
<<
Met je eerste punt ('selectief' en 'mythologiserend') kan ik
meegaan; het
tweede zie ik uberhaupt niet. Bij post, telefoon en CD's gaat
het
ongetwijfeld ook om informatiedoorgifte, maar de
netwerkgedachte in
combinatie met packet switching, waardoor alternatieve routes
mogelijk zijn
om de zaak weer bijelkaar te harken als er ergens een
blokkade opduikt, is
daar in het geheel niet aan de orde.

 >>

Tuurlijk wel. Als ik er niet ben (deur op slot: obstakel),
dan komt de post de volgende dag terug. En je zou er versteld
van staan hoeveel informatie een gemiddelde CD speler weet te
corrigeren. De telefooncentrales doen niets anders dan
geblokkeerde circuits omzeilen. Dat het ARPAnet pack
switching gebruikt, is, of was, uniek, maar heeft met
militaire zaken weer niets (ok, weinig) te maken.

Quoite:

<<
En dat is mijn punt over het net: dat het routeren om
blokkades heen van
meet af aan een ingebouwd principe was van het net -
technisch, maar ook
sociaal. En dat werkt nog altijd (zelfs voor Fransen die
nazispul willen
bezichtigen bij Yahoo).

 >>


Dat klopt. Maar niet om een nucleaire aanval te doorstaan.
Maar als het je om ingebouwde principes met een sociale
impact gaat, dan had je ook wel eens wat preciezer mogen
zijn.

Bijvoorbeeld: geen prioritering van informatiepakketjes
betekent dat porno even belangrijk wordt als de speech van de
Koningin (ok ok, slecht voorbeeld), de standaardisering van
TCP/IP betekent in feite dat alle computers een grote
wereldwijde virtuele computer kunnen worden (wereldbrein?),
de (potentiele) breedbandigheid van het netwerk heeft ook al
grote maatschappelijk gevolgen, de many-many interactiviteit
volgt uit de werking van TCP/IP en heeft grote gevolgen). En
dan heb ik het nog niet eens over het functioneren van al die
boards en, ik noem maar wat, het ICANN of dat enge clubje in
Nederland  dat zich verzameld heeft onder de naam SIDR (?? of
zoiets).

Onder andere Shapiro (The control revolution) doet hier leuke
dingen overigens, en zeker ook Lessig (Code and other laws),
maar ook anderen.

Het uitwerken van al deze zaken vereist een nauwkeurige
inspectie van de techniek, van geschiedenis ervan, van een
goede analyse van de situatie en van de betrokken personen.
En dat gebeurt niet, ook niet door jou. Integendeel, door het
nonchalant rondstrooien van de mythe van de militaire
oorsprong door jou en vele, vele andere auteurs, wordt dat
tegengewerkt.

Quiote:

<<

Wellicht. Door uitgebreid in te gaan op hoe packet switching
en
client-servermodellen werken bijvoorbeeld, en een meer
technisch en minder
mythologisch verhaal te houden. Maar dan nog is het
noodzakelijk om aan te
geven waarom er in die richting werd gezocht - technologie
komt niet zomaar
uit de lucht vallen, die komt op binnen een specifieke
context. Een
militaire Koude Oorlogscontext in dit geval.

 >>


Natuurlijk, beide moet, maar dan niet met nonchalante
one-liners.

Quote:
<<

Schrijven over Internet komt per definitie neer op
manoeuvreren tussen
techniek en mythologie/metaforen.

 >>


Maar een metafoor is al te vaak een vloerkleedje waaronder
niet alleen het stof, maar ook de juwelen geveegd worden.
Onder jouw vloerkleed liggen tal van oogverblindende parels.

Laat ik als laatste dan nog mijn waardering voor de rest van
je boek uitspreken.Dit gaat uiteindelijk maar om een paar
zinnen op pagina 13 van je boek, niet over de rest.

Met excuses voor de lengte, maar ik zal dan ook een hele tijd
niks meer schrijven.

L.
E. lake@home.nl
Q. 176549-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: PGPfreeware 6.5.3 for non-commercial use <http://www.pgp.com>

iQA/AwUBOiTEkbjVIhZezfFQEQITqwCgoD6c6jJRfHZ5oUDlgyE9EzEQWY4AoLy5
z5MwgHOp5Ap5YA3YCWURux4t
=U8NA
-----END PGP SIGNATURE-----


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).