koen . vandaele on Tue, 22 Jun 1999 14:37:52 +0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Syndicate: Stojanovic in Ljubljana - TODAY


------- Forwarded Message Follows -------
From:     "" <helena@soros.si>
To:      brankica@soros.si, koen.vandaele@guest.arnes.si
Date:     Tue, 22 Jun 1999 12:25:31 +0000
Subject:    please forward it to your mailing people.thanks.
Priority:   normal

DANES     DANES     DANES     DANES      DANES

Mednarodna sola filmske pripovedi POKAZI JEZIK vas vabi
v torek , 22. junija v dvorano Slovenskega gledaliskega muzeja, Mestni
trg 17, kjer bo

ob 17. uri projekcija filma "Plasticni Jezus", 1971, 80', nato pa
ob 19. uri razgovor z avtorjem filma Lazarjem Stojanovicem.

Sledil bo ogled njegovih najnovejsih dokumentarnih filmov "Skoraj
Srbi", 1998, 50' in "Vane Ivanovic, Jugoslovan", 1999, 45' ter "Vane 
-One of a Kind", 1999, 26' z avtorjevim komentarjem.

------------------------------------------
LAZAR STOJANOVIÃ? se ob filmu, novinarstvu in profesorskem delu ukvarja
tudi z gledalisko, pisanjem scenarijev, grafiènim oblikovanjem in
zalo?nistvom revij. Svoje tekste je izdal v dveh knjigah. 1991 je
prjel nagrado mednarodne ?irije na filmskem festivalu v Montrealu za
celoveèerni film Plastièni Jezus. Leta 1992 je sodeloval z BBC pri
snemanju dokumentarca "Srbski epi", leta 1993 pa je bil urednik
radijske postaje na Jadranu. Leta 1994 je sodeloval pri pisanju
scenarija za igrani film "Duh ?eneve" za BBC. V letu 1995 je bil
dobitnik dotacije Soros Documentary Fund in sodeloval pri scenariju za
igrani film "Svileni kralj", leto za tem pa je pouèeval filmsko re?ijo
na newyorski filmski akademiji. 1997 je predsedoval ?iriji na
mednarodnem filmskem festivalu Setubal na Portugalskem. 1998 je bil
koproducent, scenarist in re?iser dokumentarnega filma "Skoraj Srbi",
v letosnjem letu je posenel dokumentarca "Vane - One of a kind" in
"Vane Ivanoviæ - Jugoslovan". 1999 je sodeloval z OSCE-KVM pri
projektu razvoja medijev. Trenutno ?ivi in dela v New Yorku.


"Plastièni Jezus" je igrani neo-avantgardni kola?, narejen kot
mjuzikal z elementi komedije in politiène satire. Govori o Tomu,
hrvaskemu filmarju, ki v poznih sestdesetih letih ?ivi v Beogradu.
Spomini na nacizem in komunistièno okolje so del avtoritarnega
prizorisèa za njegove nepomembne dogodivsèine. Igrani deli se
izmenjujejo z dokumentarni posnetki iz poroèil, odlomki iz filmov, v
katerih se Tom pojavlja kot igralec in odlomki iz njegovega lastnega
umetniskega dela. Ã?eprav je struktura zapletena je film narejen tudi
za zabavo. Ko je bil leta 1971 "Plastièni Jezus" dokonèan, so ga takoj
prepovedali. Zaèeli so ga predvajati leta 1990 in od takrat je bil
prikazan sirokemu krogu obèinstva, predvsem v ZDA. Dele?en je bil
pohvale kritikov, leta 1991 pa je na Festivalu v Montrealu dobil
nagrado Mednarodne ?irije filmskih kritikov. Zaradi tega filma so
avtorja obsodili na tri leta zapora.


Dokumentarni film "Skoraj Srbi" se ukvarja s polo?ajem Romov v Srbiji
s stalisèa etniènega konflikta znotraj regije. Glavno, èe ne celo
edino poklicno pot najdejo srbski Romi v glasbi.Skupine igrajo narodno
glasbo, predvsem po gostilnah, na porokah in na ulicah. Folk festivali
(najpomembnejsi je vsakoletni festival v Guèi) so edini prostor, kjer
se lahko potegujejo za umetnisko in dru?beno priznanje. Glasba je
edino podroèje, na katerem so boljsi od veèine Srbov. �eprav naporno,
je to tudi edino delo, za katero so dokaj dostojno plaèani. Film
'Skoraj Srbi' je sestavljen iz treh zgodb, od katerih sta dve
posveèeni glasbenikom. Prva pripoveduje o zelo uspesni
romsko-muslimanski skupini, ki je zaradi vedno veèjega
nacionalistiènega pritiska prisiljena spremeniti ime in sprejeti
pravoslavno vero. Druga zgodba je zgodba o uspehu mladega romskega
trobentaèa, ki si z zmago na festivalu v Guèi utre pot na vrh. Zadnja
zgodba se zaène po smrti romskega fanta, ki ga je ubila skupina
skeanhaedov. Enourni film ima zelo malo dialogov in veliko glasbe.
Produkcija: B-92, Beograd in LaSt Productions, Inc., New York, 1998  
 

Dokumentarec "Vane Ivanoviæ - Jugoslovan" je portret enega
najpomembnejsih demokratov in borcev za svobodo iz bivse Jugoslavije,
ki je veèino svojega ?ivljenja pre?ivel kot jugoslovanski emigrant v
Veliki Britaniji. Bil je eden izmed ustanoviteljev in verjetno tudi
najpomembnejsi èlovek Demokratiène iniciative za Tretjo Jugoslavijo,
edinega organiziranega gibanja za preobrazbo komunistiène Jugoslavije
v civilno demokratièno dr?avo na osnovi priznavanja etniènih in
èlovekovih pravic ter tr?nega gospodarstva, ki bi temeljilo na
najnaprednejsih zahodnih standardih. Ob tem je bil tudi nepogresljiv
pri nastajanju Evropskega gibanja. Drugaèe je bil uspesen poslovne?,
znan sportnik in filantrop. Bil je izjemna osebnost, pravi angleski
gentleman hrvasko-srbskega porekla, ki se ni nikoli odrekel
jugoslovanskemu dr?avljanstvu in ni nikoli sprejel nobenega drugega.
Zaradi solanja na Cambridgeu in pomembnega dru?benega polo?aja je
dajal videz angleskega aristokrata, èeprav je bil v srcu Jugoslovan.
Umrl je maja 1999. Dol?ina filma: 45 min. Produkcija: B-92, Beograd in
LaSt Productions, Inc., 1999 

Dokumentarec "Vane, One of a Kind" je 26-minutni film o isti
osebnosti, zasnovan na istih zgodbah, vendar zaradi druge ciljne
publike - za britansko in amerisko obèinstvo - popolnoma drugaèe
strukturiran. Produkcija: LaSt Productions, Inc.

Koen Van Daele
Program coordinator D-Day: Dan za dokumentarec
Miklosiceva 28 - 1000 Ljubljana - Slovenia
phone: -386-61/329.184
fax: -386-61/13.23.092
email: Koen.VanDaele@guest.arnes.si
------Syndicate mailinglist--------------------
 Syndicate network for media culture and media art
 information and archive: http://www.v2.nl/syndicate
 to unsubscribe, write to <syndicate-request@aec.at>
 in the body of the msg: unsubscribe your@email.adress