Derek Holzer on Wed, 13 Sep 2000 22:23:08 +0200


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Syndicate: Radio Jelnei Live


Radio Jeleni back in action after server crash last night....

Keep in touch with us regarding our plans to stream live the IMF/World Bank conference actions on September 25 and 26 from downtown Prague, Czech Republic.

Tonight's program
Støeda...Wednesday...13/9/0021:00.............Tanèírna - poøad o jemných serpentinách duše
Vysílání bude reflektovat výstavy, performance, literaturu souèasnosti se snahou zpøístupnit a pøiblížit umìní posluchaèùm a zajínavé tvùrce z umìleckého svìta. Souèástí vysílání bude hudba dokreslující pohled pozvané osobnosti na svìt. (etno apod.)


22:00.............HC, Punk Rock + SKA show
This is show where you can hear the real basic of Hard Core to Ska music, nothing commercial, just the pure HC with all its spirit. We will explain what Hard Core and Punk means, because this show is not just about the music, it's about lifestyle, freedom and respect to all living beings and to Mother Earth! Listen, Enjoy, ACT!

V tuto hodinu mùžeš slyšet ty pravé základy z HC až po Ska, nebudeme pouštìt žádné komerèní vìcièky, ale jen to co opravdu je Underground. Taky se ti budeme snažit vysvìtlit co HC, Punk a Ska je pro ty, kteøí už roky v duchu této muziky žijí. Tahle show není jenom o muzice je taky o svobodì a respektu ke všem živým bytostem na naší planetì Zemi!


23:00.............men for machines
Halucinatorní zvuk šílenství.
Hallucinatory sounds of madness.
_________________________________________________________________________
Get Your Private, Free E-mail from MSN Hotmail at http://www.hotmail.com.

Share information about yourself, create your own public profile at http://profiles.msn.com.

------Syndicate mailinglist--------------------
Syndicate network for media culture and media art
information and archive: http://www.v2.nl/syndicate
to unsubscribe, write to <syndicate-request@aec.at>
in the body of the msg: unsubscribe your@email.adress