Derek Holzer on Wed, 13 Sep 2000 23:17:41 +0200


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Syndicate: Radio Jeleni URL


<haste makes waste....>

www.radiojeleni.cz

Keep an ear out for our IMF/WB conference actions coverage, sept 25 and 26, live form downtown Prague...

Tonight's Program

Støeda...Wednesday...13/9/0021:00.............Tanèírna - poøad o jemných serpentinách du?e
Vysílání bude reflektovat výstavy, performance, literaturu souèasnosti se snahou zpøístupnit a pøiblí?it umìní posluchaèùm a zajínavé tvùrce z umìleckého svìta. Souèástí vysílání bude hudba dokreslující pohled pozvané osobnosti na svìt. (etno apod.)


22:00.............HC, Punk Rock + SKA show
This is show where you can hear the real basic of Hard Core to Ska music, nothing commercial, just the pure HC with all its spirit. We will explain what Hard Core and Punk means, because this show is not just about the music, it's about lifestyle, freedom and respect to all living beings and to Mother Earth! Listen, Enjoy, ACT!

V tuto hodinu mù?e? sly?et ty pravé základy z HC a? po Ska, nebudeme pou?tìt ?ádné komerèní vìcièky, ale jen to co opravdu je Underground. Taky se ti budeme sna?it vysvìtlit co HC, Punk a Ska je pro ty, kteøí u? roky v duchu této muziky ?ijí. Tahle show není jenom o muzice je taky o svobodì a respektu ke v?em ?ivým bytostem na na?í planetì Zemi!


23:00.............men for machines
Halucinatorní zvuk ?ílenství.
Hallucinatory sounds of madness.
_________________________________________________________________________
Get Your Private, Free E-mail from MSN Hotmail at http://www.hotmail.com.

Share information about yourself, create your own public profile at http://profiles.msn.com.

------Syndicate mailinglist--------------------
Syndicate network for media culture and media art
information and archive: http://www.v2.nl/syndicate
to unsubscribe, write to <syndicate-request@aec.at>
in the body of the msg: unsubscribe your@email.adress