Derek Holzer on Wed, 13 Sep 2000 19:55:10 GMT


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Syndicate: Radio Jeleni URL


<haste makes waste....>

www.radiojeleni.cz

Keep an ear out for our IMF/WB conference actions coverage, sept 25 and 26, 
live form downtown Prague...
Tonight's Program

Støeda...Wednesday...13/9/0021:00.............Tanèírna - poøad o jemných serpentinách du?e
Vysílání bude reflektovat výstavy, performance, literaturu souèasnosti se 
snahou zpøístupnit a pøiblí?it umìní posluchaèùm a zajínavé tvùrce z 
umìleckého svìta. Souèástí vysílání bude hudba dokreslující pohled pozvané 
osobnosti na svìt. (etno apod.)

22:00.............HC, Punk Rock + SKA show
This is show where you can hear the real basic of Hard Core to Ska music, 
nothing commercial, just the pure HC with all its spirit. We will explain 
what Hard Core and Punk means, because this show is not just about the 
music, it's about lifestyle, freedom and respect to all living beings and to 
Mother Earth! Listen, Enjoy, ACT!
V tuto hodinu mù?e? sly?et ty pravé základy z HC a? po Ska, nebudeme pou?tìt 
?ádné komerèní vìcièky, ale jen to co opravdu je Underground. Taky se ti 
budeme sna?it vysvìtlit co HC, Punk a Ska je pro ty, kteøí u? roky v duchu 
této muziky ?ijí. Tahle show není jenom o muzice je taky o svobodì a 
respektu ke v?em ?ivým bytostem na na?í planetì Zemi!

23:00.............men for machines
Halucinatorní zvuk ?ílenství.
Hallucinatory sounds of madness.
_________________________________________________________________________
Get Your Private, Free E-mail from MSN Hotmail at http://www.hotmail.com.

Share information about yourself, create your own public profile at 
http://profiles.msn.com.
------Syndicate mailinglist--------------------
Syndicate network for media culture and media art
information and archive: http://www.v2.nl/syndicate
to unsubscribe, write to <syndicate-request@aec.at>
in the body of the msg: unsubscribe your@email.adress