Katarina Peovic on Sat, 08 Jul 2000 17:21:08 +0200


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Syndicate: litkon


LITERARNI KONZORCIJ - LITKON 
je organizacija za ?irenje knji?evne aktivnosti na Mre?i i mre?a za
elektronsku distribuciju knji?evnih tekstova mladih autora iz razlièitih
zemalja biv?e Jugoslavije (i ?ire). 

Trans.Misija 
Cilj je LitKona povezati mlade knji?evne i kulturne aktiviste balkanske
regije i podruèja Jugoistoène Evrope radi razmjene informacija i knji?evnih
proizvoda. Na taj naèin stvara se mre?a knji?evne elektronske distribucije. 

Logièan sljedeæi korak je izdavanje LitKonovih autora u tisku. 

Objavite se! 
LitKon vam pru?a moguænost objavljivanja: svih vrsta knji?evnih tekstova,
hipertekstova, eseja, teorijskih radova, filmskih scenarija.
Prikljuèite se i stvarajte elektrodistribucijsku knji?evnu mre?u Balkana. 

Posjetite nas na stranicama Litkona, na kojima cete saznati kako objaviti
tekst.

http://www.autonomous-c-factory.hr/litkon

------Syndicate mailinglist--------------------
 Syndicate network for media culture and media art
 information and archive: http://www.v2.nl/syndicate
 to unsubscribe, write to <syndicate-request@aec.at>
 in the body of the msg: unsubscribe your@email.adress