ober on Wed, 4 Mar 2015 21:51:04 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] AMTAP: La Terenuri â SpaÈiu Comun Ãn MÄnÄÈtur / Common Space in Manastur, 05.03.2015, 13:00
-------- Original Message --------
Subject: AMTAP: La Terenuri â SpaÈiu Comun Ãn MÄnÄÈtur / Common Space in Manastur, 05.03.2015, 13:00
Date: 2015-02-25 20:34
From: Vladimir US <vladimir@oberliht.org.md>
To: oberlist@lists.idash.org

http://www.oberliht.com/aproprierea-prin-arta/ [1]

- â â scroll down for English version â â -

RO
â â â â -

Academia de MuzicÄ, Teatru Èi Arte Plastice
str. 31 August 1989, nr. 137, ChiÈinÄu
FAP, blocul III, sala 101

PROIECT PILOT â MA TEORIA ÈI CRITICA ÃN ARTÄ, PRACTICI CURATORIALE

Proiectul presupune un curs de formare/pilot care ar anticipa Èi ar
pregÄti terenul pentru lansarea Ãn viitor a unui program de masterat
ce s-ar axa pe procesele teoretice Èi critice Ãn arta contemporanÄ,
de asemenea pe practicile curatoriale.

PROGRAM:

5 MARTIE 2015, ORA 13:00
Laura PANAIT Èi Diana GALOS: _La Terenuri â SpaÈiu Comun Ãn
MÄnÄÈtur_

ConferinÈa colectivului La Terenuri â Spatiu Comun Ãn MÄnÄÈtur
(Cluj, RO) va identifica metode prin care arta poate contribui la
coagularea comunitÄÈii plecÃnd de la ateliere pentru copii Èi
tineri. Prin educaÈie informalÄ artiÈtii pot ajunge la grupuri mai
puÈin favorizate, lucrÃnd Èi fiind provocaÈi de context.

â â â

Diana GALOS (1986) â absolventÄ a FacultÄÈii de ArhitecturÄ Èi
Urbanism, locuieÈte Èi profeseazÄ Ãn Cluj. Colaborator al FundaÈiei
Heritas, a fost implicatÄ Ãn elaboarea Ghidului de dezvoltare al
municipiului Sibiu Èi a organizat ateliere de consultare publicÄ Ãn
cadrul Festivalului Huet Urban 2013 Èi 2014. A coordonat ateliere
organizate de Coop pe stradÄ, o iniÈiativÄ ale cÄrei scopuri sunt
antrenarea publicului larg Èi a celui profesionist Ãn procesul
participativ de implementare a obiectivelor comunitare, promovarea Èi
experimentarea metologiei participative Ãn societatea est europeanÄ.
Din 2012 este colaborator Colectiv A â La Terenuri MÄnÄÈtur Ãn
cadrul cÄreia a participat la atelierele de urbanism participativ
Learnig from Manastur.

Laura PANAIT (1983) locuieÈte Èi lucreazÄ Ãn Cluj. Este doctor Ãn
Antropologie urbanÄ la UBB Cluj. A absolvit Bauhaus Dessau Kolleg VIII,
âEU Urbanismâ. A organizat numeroase intervenÅii artistice Ãn
spaÅiul public Ãn Cluj (inclusiv la Fabrica de Pensule), Germania,
Polonia, Cehia Åi Luxembourg. A participat la cea de-a XII-a ediÅie a
Bienalei de ArhitecturÄ de la VeneÅia, cu proiectul âSuperbiaâ.
Este coordonatoare pe comunicare Ãn cadrul asociaÈiei Colectiv A Èi
coordonatoare a iniÈiativei La Terenuri â SpaÈiu Comun Ãn
MÄnÄÈtur.

â â â

Aproprierea prin artÄ a spaÈiului public este un program organizat de
AsociaÈia Oberliht Ãn colaborare cu Centrul pentru ArtÄ
ContemporanÄ, ChiÈinÄu [ksa:k] Èi Academia de MuzicÄ, Teatru Èi
Arte Plastice, Facultatea Arte Plastice, Èi este susÈinut de FundaÈia
CulturalÄ EuropeanÄ. Scopul acestui program este de a introduce noi
module educaÈionale Ãn sfera educaÈiei artistice din Moldova Èi de a
familiariza publicul cu noile tendinÈe Ãn artÄ din Moldova Èi din
regiune.

EN
â â â â -

Academy of Music, Theatre and Fine Arts
31 August 1989 str., nr. 137, Chisinau
FAP, blocul III, room 101

PILOT PROJECT â MA THEORY AND CRITICISM IN ART, CURATORIAL PRACTICES

The project includes a pilot/formation course that would anticipate and
prepare the ground for launching in the future a master program focused
on the theoretical and critical processes in contemporary art, as well
as on curatorial practices.

PROGRAM:

March 5, 2015, 1 pm
Laura PANAIT and Diana GALOS: _La Terenuri â Common Space in Manastur_

The conference of collective La Terenuri â Common Space in Manastur
(Cluj, RO) will identify methods through which art can contribute in
uniting the community starting from workshops for children and young
people. Through informal education, artists can reach disadvantaged
groups, working and being challenged by the context.

â â â

Diana GALOS (1986) â licensee of the Faculty of Architecture and
Urbanism, lives and teaches I Cluj. Being a collaborator of Heritas
Foundation, she was involved in the elaboration of the Guide for
Development of the City of Sibiu and she organized workshops for public
consulting as part of the festival Huet Urban 2013 and 2014. She
coordinated workshops organized by Coop on the street, an initiative
whose aims are to attract the wide public and the professional one in
the participative process of implementing the community objectives,
promoting and experimenting participative methodology in Eastern
European society. Since 2012 she is a collaborator of Colectiv A â La
Terenuri Manastur during which she participated in workshops of
participative urbanism Learning from Manastur.

Laura PANAIT (1983) lives and works in Cluj. She is Ph.D. in urban
anthropology at UBB Cluj. She organized many artistic interventions in
the public space of Cluj (including at the Brush Factory), in Germany,
Poland, Czech Republic and Luxembourg . She participated at the XIIth
edition of the Architecture Biennale in Venice with project
âSuperbiaâ. She is a coordinator on communication in the association
Colectiv A and coordinator of the initiative La Terenuri â The Common
Space in Manastur.

â â â

Appropriation of public space through art is a program organized by
Oberliht Association in collaboration with Contemporary Art Centre from
Chisinau and Academy of Music, Theatre and Fine Arts, Faculty of Fine
Arts, with the support of European Cultural Foundation. The program aims
to introduce new educational modules in the artistic education curricula
and to familiarize the publics with new tendencies in art from Moldova
and from the region.

Vladimir US

CHIOSC | curator

http://chiosc.oberliht.com [2]
http://zpatiu.wordpress.com/ [3]
https://chisinaulcivic.crowdmap.com/ [4]
http://chisineu.wordpress.com [5]
http://bucuresti68.wordpress.com [6]
http://plic.oberliht.com [7]
http://www.facebook.com/Oberliht [8]

Proiectul CHIOSC este realizat cu suportul financiar al Fundatiei
Culturale Europene http://www.eurocult.org [9]

--
"Oberliht" Young Artists Association
http://oberliht.com [10]

tel/fax: + (373 22) 286317
email: vladimir@oberliht.org.md
. . . . . . . . . . .
https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist [11]
portal informational pentru arta si cultura din Moldova
information gateway for arts and culture from Moldova


Links:
------
[1] http://www.oberliht.com/aproprierea-prin-arta/
[2] http://chiosc.oberliht.com
[3] http://zpatiu.wordpress.com/
[4] https://chisinaulcivic.crowdmap.com/
[5] http://chisineu.wordpress.com
[6] http://bucuresti68.wordpress.com
[7] http://plic.oberliht.com
[8] http://www.facebook.com/Oberliht
[9] http://www.eurocult.org
[10] http://oberliht.com
[11] https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist

--
Oberliht, Young Artists Association
http://oberliht.com
. . . . . . . . . . .
https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist
portal informational pentru arta si cultura din Moldova
information gateway for arts and culture from Moldova
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/