Ion Bogdan Lefter on Sun, 17 Mar 2013 11:30:30 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] MARTI, "Cafenea critica" la Victoria Art Center, cu/in expozitia Serban Foarta-Romelo Pervolovici


Pentru informare:


EdiÅie specialÄ/PolidigitaÅii:
un poet, Åerban FoarÅÄ, Åi un artist vizual, Romelor Pervolovici,
colaboreazÄ Ãntr-un proiect
digitalo-textualo-vizual 
(la Victoria Art Center, marÈi19
martie 2013)

MarÅi 12 martie s-a deschis la Galeria
bucureÅteanÄ Victoria Art Center expoziÈia PolidigitaÅii, semnatÄ de
Åerban FoarÅÄ Åi Romelo Pervolovici; curator: Ion Bogdan Lefter. Generat de punerea Ãn
dialog a unui poet (Å.F.) cu un artist vizual (R.P.) de cÄtre un critic
(I.B.L.), proiectul PolidigitaÅiilor a parcurs pÃnÄ acum douÄ etape:
publicarea Ãntr-o revistÄ Åi apoi Ãntr-o carte âpentru copii Åi rafinaÅiâ: IsprÄvile lui DegeÅel Åi ale altora ca el (Editura Paralela 45, 2007). Experiment deschis â âwork in progressâ â,
proiectul continuÄ cu acest eveniment digitalo-textualo-vizual, expoziÅie Åi nu
prea/nu doar: PolidigitaÅii la Victoria Art Center.
Pe scurt: de la un DegeÅel de poveste (parÅivÄ) la o
aventurÄ de realitate â(poli)digitalÄâ!*
Despre proiectul PolidigitaÅiilor â la Cafeneaua criticÄ, Ãntr-o EDIÅIE SPECIALÄ, organizatÄ âÃN DEPLASAREâ,
LA GALERIA VICTORIA ART CENTER, Ãn mijlocul expoziÈiei.
InvitaÅi: Åerban FoarÅÄ Åi
Romelo Pervolovici; cu participarea pictorului Petru Lucaci, preÅedinte al
Uniunii ArtiÅtilor Plastici, director al Galeriei Victoria Art Center.
Amfitrion: Ion Bogdan Lefter.

Cafeneaua criticÄeste un proiect de dezbateri
culturalepe teme de actualitate. Prima
serie s-a desfÄÅurat Ãn anii 1990, la Cafeneaua FacultÄÅii de Litere a
UniversitÄÅii BucureÅti. De la reluarea sa Ãn noiembrie 2008, Cafeneaua
criticÄ a fost gÄzduitÄ de cluburile bucureÅtene The Silver Church, Club A
Åi Club Control. De la debutul
âstagiuniiâ 2011-2012, Cafeneaua criticÄ a revenit la Club A**.

*

Cafeneaua criticÄ
MarÅi 19 martie 2013, orele 19.00-21.30
Victoria Art Center
Calea Victoriei 12 C, BucureÅti
(Ãn subsolul blocului din stÃnga Bisericii ZlÄtari, vizavi
de Palatul CEC)
Contact: 0737-210.978 (Paul Radu)
www.cluba.ro

_________

* Mai pe larg:
La Ãnceput a fost un poem âpentru
copii Åi rafinaÅiâ al lui Åerban F. MinunÄÅie Ãn stilul casei: IsprÄvile lui DegeÅel Åi ale altora ca el.
Apoi I. Bogdan L. i-a propus lui
Romelo P. sÄ-l âilustrezeâ, dar nu âca pentru copiiâ, ci âca pentru rafinaÅiâ:
sÄ-l ÃnsoÅeascÄ vizual.
Atunci Romelo P. a compus o
ânaraÅiune fotovirtualÄâ cu degete, mÃini Åi mÄnuÅi: lumea ca âmanualitateâ.
Experiment serial, lucrat Åi prelucrat computeristic. Joc vizual, deopotrivÄ
amuzant Åi neliniÅtitor. Cu cÃteva prime ieÅiri spre pamfletul politic: doar
policele (âdegetul mareâ) ÃnseamnÄ forÅÄ Åi aduce a âpoliÅieâ (Ãn alte limbi se
scrie chiar aÅa: âpoliceâ!).
DupÄ care I. Bogdan L. i-a propus
lui Åerban F. sÄ comenteze imaginile Ãn versuri. Zis Åi fÄcut: glose ale
poetului la lucrarea artistului vizual.
Iar Romelo P. Åi-a continuat
experimentele âdigitaleâ: degete manevrate pe ecranul computerului, âdegete
digitaleâ, âdegete digitalizateâ, lumea ca âmanualitateâ multiplicatÄ
âdigitalâ; policele ca simbol al forÈei âpoliÅieneÅtiâ, al puterii politice Åi
de toate felurile, dar Åi al obtuzitÄÅii, al prostiei, al uniformizÄrii; degete
Ãn loc de capete, capete substituite de reducÅia grotescÄ a mÃinilor,
âmanipulateâ; âmanipulareâ generalizatÄ. SatirÄ dezlÄnÅuitÄ.
Din toate astea a ieÅit la un
moment dat o carte.
Dar Romelo P. nu s-a oprit, Åi-a
dus tot mai departe âpolidigitaÅiileâ, âpolidigitalizÄrileâ: o lume
âpolicizatÄâ (de la degetul-âpoliceâ), âpolitizatÄâ, âpoliÅistizatÄâ (de la
âpolice-poliÅieâ): grotesc lÄÅit, ironie enormÄ.
Åi s-a pus de-un eveniment
digitalo-textualo-vizual, expoziÅie Åi nu prea/nu doar: POLIDIGITAÅII la Victoria Art Center. Un experiment care duce
proiectul Ãnainte, o treaptÄ Ãn plus, o etapÄ a unei âwork in progressâ.
Nici textul nu mai e acelaÅi:
Åerban F., âperfecÅionistâ autodeclarat, a simÅit nevoia sÄ-l mai âpileascÄâ pe
ici, pe colo, prin cÃteva secvenÅe.
Poemul poate fi citit (âprintatâ
pe âimprimante digitaleâ) Åi auzit (Ãnregistrare tot âdigitalÄâ, computerizatÄ,
a vocii lui Åerban F.), cartea poate fi âvizitatÄâ, âpolidigitaÅiileâ se aratÄ
Åi se ascund Ãntr-o cutie cu imagini, dar sÃnt Åi exhibate, se lÄÅesc la
propriu, se Ãntind pe pereÅi, uriaÅe cÃt viaÅa, cÃt realitatea.
Lumea âdigitalÄâ, âdegetizatÄâ Åi
âdigitalizatÄâ, âpolidegetizatÄâ Åi âpolidigitalizatÄâ â o nebunie vizualÄ!
De la un DegeÅel de poveste
(parÅivÄ) la un proiect de realitate â(poli)digitalÄâ, acum ajuns la etapa X
(ics).
Proiect deschis, deci!** InvitaÅii stagiunii 2012-2013 a Cafenelei critice: Ion IanoÅi (ediÅia a 74-a);grupul 2Meta+ (Maria Manolescu, Romelo Pervolovici, Radu
Pervolovici), Adrian GuÅÄ, Silvia Saitoc, Matei SÃmihÄian (organizatori Åi
curatori ai ediÅiei a V-a a Bienalei Tinerilor ArtiÅti) (ediÅia a 75-a);
Adina Berciu-DrÄghicescu, Cristian Dumitru, CÄtÄlin ÅÃrlea, Georgiana Vlahbei,
Daniel Nancu (despre aromÃni, meglenoromÃni, istroromÃni) (ediÅia a 76-a); Alice
Georgescu, Andreea Dumitru, Cristiana GavrilÄ, Doina Papp, Vera Molea, Anca
Mocanu, Mircea Florian, Ileana Lucaciu, Ludmila Patlanjoglu, Andreia BÃrsan, Vlad
Arghir (organizatori ai Festivalului NaÅional de Teatru, ediÅia 2012, artiÅti
participanÅi la festival, critici de teatru, jurnaliÅti) (ediÅia a 77-a); Åtefan
CÃlÅia (ediÅia a 78-a); Werner Kremm, William Totok, Gerhardt Csejka, Georg
Herbstritt, Ion Pop, Virgil Mihaiu, Sorin Antohi, Cosmin Dragoste, Emanuel
Ulubeanu, Ãn cadrul colocviului Aktionsgruppe
Banat/ Grupul de acÅiune Banat dupÄ 40 de ani, organizat de Muzeul NaÅional
al Literaturii RomÃne, 19-20 noiembrie 2012) (ediÅia a 79-a); Gheorghe Iova
(ediÈia a 80-a); Matei CÃlÅia, Irina Cios, Ioan-Mihai Cochinescu, CÄlin Dan, Daniel
Djamo, Claude Karnoouh, Aurora KirÃly, Iosif KirÃly, Petru Lucaci, Lucian
Muntean, Maria Rus-Bojan, Roxana Trestioreanu (despre fotografie) (ediÈia a
81-a); George Ardeleanu, Luigi Bambulea, Magda CÃrneci, Claude Karnoouh, Ion
MureÈan, Vasile MureÅan-Murivale, Vasile Tolan, Gavril ÅÄrmure (evocare N.
Steinhardt) (ediÈia a 82-a); Ciprian Ciuclea, Olivia
NiÅiÅ, Andreea Micu, ValeriuÅchiau, Adrian GuÅÄ, Cosmina Chituc, Jan Eugen
(organizatori Åi expozanÅi), Liliana BarboricÄ, CÄtÄlin Burcea, Magda CÃrneci, Gabriel
Kelemen, Petru Lucaci (artiÅti, critici de artÄ) (despre ediÅia a 5-a a Bienalei InternaÅionale de
GraficÄ ExperimentalÄ) (ediÈia a 83-a); Magda CÃrneci (ediÈia a 84-a); Gabriel
Andreescu (ediÈia a 85-a); Mihai Dinu Gheorghiu, Camelia CrÄciun, ZoltÃn RostÃs (despre sociologia intelectualilor)
(ediÈia a 86-a); Corin Braga (ediÈia a 87-a); Mircea Tiberian, ÃnsoÅit de Diana Miron, Sian Brie, Michael Acker, David
Szederjessi (ediÈia a 88-a); Nicolae
Prelipceanu (ediÈia a 89-a); Florica
Ichim, Viorica-Rozalia Matei, Oana BorÈ, Andreea Dumitru, Daria Dimiu, Ion
Cazaban, Camil Petrescu jr., Claudia Dimiu, Adrian Mihalache, Nicolae
Havriliuc, Adrian Popovici, Oana Medrea, Tudor Costin SicomaÅ, Ruxandra Åtefan,
Irina Zlotea (ediÈia a 90-a); Constantin AbÄluÅÄ, Nicolae Prelipceanu,
Magda CÃrneci, Ioan Es. Pop, Andra Rotaru, Claudiu Komartin (ediÈia a 91-a). 
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/