stefan rusu on Sat, 27 Oct 2012 09:36:33 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] RECLAIMING THE CITY la teatru Spalatorie


press-release


scroll down for English version


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Proiectie de film

RECLAIMING THE CITY, (versiune subtitratÄ Ãn RomÃnÄ) 64â, 2012

de Åtefan Rusu


Perioada: 28 Octombrie (duminicÄ), ora 19:00
Organizator: Teatru SpÄlÄtorie
LocaÅie: Teatru SpÄlÄtorie
Adresa: Str. Eminescu nr. 72


Printr-o Ãmbinare complexÄ de excursii, interviuri Åi intervenÅii Ãn spaÅii
publice, filmul prezintÄ o serie de obiective din Noul Berlin care
exemplificÄ Ãn mod unic contradicÅiile Åi tensiunile memoriei sociale Åi
ale identitÄÅii naÅionale prezente la sfÃrÅitul secolului XX Åi Ãnceputul
secolului al XXI-lea. Conceput ca un documentar de investigaÅie, filmul
reprezintÄ o explorare a proceselor dramatice de restructurare
socio-economice, a transformÄrii fizice a oraÅului de dupÄ cÄderea Zidului
Berlinului Åi a impactului proceselor de gentrificare asupra spaÅiilor
publice.

Filmul porneÅte de la o serie de tururi de oraÅ, avÃndu-i drept ghizi pe
Svetlana Hagen, Erik GÃngrich, Jochen Becker, Mathias Heyden Åi Berndt
Langer, care-l conduc pe privitor prin cartiere precum Kreuzberg, NeukÃlln
Åi Prenzlauer Berg, zone blocate Ãntr-un ciclu continuu de gentrificare. Pe
parcursul acestor deplasÄri revizitÄm Aeroportul Tempelhof, bÃntuit de
fantomele RÄzboiului Rece, Åi urcÄm pe cupola Reichstag-ului, transformat
dintr-un simbol al ÃnfrÃngerii Ãntr-un templu al democraÅiei.

Parcursul continuÄ, Åi vizitÄm o serie de foste Åi actuale squat-uri,
pentru a le compara cu iniÅiativele Åi modelele recente de rezistenÅÄ
urbanÄ. UrmÃnd acest itinerar, filmul aduce Ãn centrul atenÅiei agenÅi ai
schimbÄrii â lucrÄtori Åi activiÅti culturali â explorÃnd dimensiunea
politicÄ a spaÅiului public.


Proiect comisionat de Bienala de la Berlin (ediÅia a 7-a) Åi co-produs de
[KSA:K]* *â Centrul pentru ArtÄ ContemporanÄ din ChiÅinÄu, cu sprijinul
Institutului Goethe/BucureÅti, al FundaÅiei ERSTE/Viena Åi al Institutului
Cultural RomÃn/Berlin.

*
*

*Åtefan Rusu este artist vizual, curator, editor Åi cineast;  locuieÅte Åi
lucreazÄ Ãn ChiÅinÄu Åi BucureÅti. Programul sÄu artistic/curatorial este
axat de procesele de transformare Åi schimbÄrile ce au survenit Ãn
societÄÅile post-socialiste dupÄ 1989.*


Eveniment organizat de Teatru SpÄlÄtorie Ãn colaborare cu [KSA:K] - Centrul
pentru ArtÄ ContemporanÄ, ChiÅinÄu.


*Teatru SpÄlÄtorie nu este doar o locaÅie sau o instituÅie, ci un cadru
creat de cÄtre artiÅti pentru artiÅti. Cadrul doreÅte sÄ le ofere
artiÅtilor care se opun opiniilor artistice ale instituÅiilor culturale de
stat, regÄsindu-se astfel Ãn afara sistemului, ocazia de a-i prezenta
lucrÄrile Ãn faÅa publicului local Åi de a spune ce au de spus aÅa cum
doresc. Unul din principiile SpÄlÄtoriei este cÄ artiÅtii trebuie sÄ ia
poziÅie Åi sÄ abordeze problemele cu care se confruntÄ societatea. Al
doilea este cÄ artiÅtii trebuie sÄ foloseascÄ abordÄri de ultimÄ orÄ Ãn
activitatea lor Åi sÄ fie la curent cu ultimele evoluÅii din sfera artelor.
De aceea, Teatru SpÄlÄtorie doreÅte sÄ-i ofere sectorului cultural
independent din Moldova ocazia de a se exprima Ãn public Åi de a deveni o
parte din spaÅiul public. Mai mult, doreÅte sÄ rezolve problema lipsei unui
spaÅiu alternativ Ãn ChiÅinÄu, un spaÅiu Ãn care artiÅtii sÄ poatÄ acÅiona
Åi reacÅiona la evenimentele politice Åi sociale din Moldova, precum Åi la
cele ce au loc Ãn regiunea europeanÄ Åi Ãn general Ãn lume.  (
http://www.spalatorie.md/)*

*
*

*Centrul pentru ArtÄ ContemporanÄ -[KSA:K] este o instituÅie independentÄ,
non-profit, ÃnregistratÄ Ãn anul 2000. Strategia Centrului este de a
dezvolta forme culturale Åi practici artistice care sÄ reflecte dinamica
transformÄrilor sociale, politice Åi economice din societate. Centrul
desfÄÅoarÄ activitÄÅi de advocacy pentru promovarea de politici culturale
care sÄ susÅinÄ definirea Åi consolidarea poziÅia artistului Åi a
practicilor de artÄ contemporanÄ Ãn societate. (http://www.art.md)*++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

eng.

film screeningRECLAIMING THE CITY, (Romanian subtitles) 64â, 2012

by Stefan Rusu


Period: 28 of October (Sunday), 19:00
Organizer: Spalatorie theater
Location: Spalatorie theater
Address: 72 Eminescu Str.Through a complex interweaving of field trips and interviews, personal
narratives and interventions in public spaces, the film reveals a number of
sites of the New Berlin that uniquely exemplify the contradictions and
tensions of social memory and national identity in the late twentieth and
early twenty-first centuries. It is conceived as an investigative
documentary, and is a quest through dramatic socio-economic restructuring
processes, the physical transformation of the city following the fall of
the Wall, and the impact of gentrification processes on public space.

The film is based on city walks with Svetlana Hagen, Erik GÃngrich, Jochen
Becker, Mathias Heyden, Berndt Langer, who guide the viewer trough
Kreuzberg, NeukÃlln, and Prenzlauer Berg districts, among othersâareas that
are trapped in a continuing cycle of gentrification. Along these trips we
re-visit Tempelhof Airport, haunted by the ghosts of the Cold War; and we
climb to the top of Reichstagâ rebranded from a symbol of defeat into a
temple of democracy.

The journey continues as we visit a number of former and still existing
squats, in order to compare them with more recent initiatives and models of
urban resistance. Following this path, the film spotlights agents of
changeâcultural workers and activistsâand explores the political dimension
of public space.


Commissioned by the 7th Berlin Biennale, co-produced by KSAK Center for
Contemporary Art, Chisinau.With kind support from Goethe Institute,
Bucharest; ERSTE Foundation, Vienna; and Romanian Cultural Institute,
Berlin.


*Stefan Rusu is a visual artist, curator, editor, and filmmaker based in
Chisinau* *and Bucharest. His artistic/curatorial agenda is geared towards
the processes of transformation and changes in post-socialist societies
after 1989.*Public event organised by Spalatorie theater in colaboration with [KSA:K] -
Center for Contemporary Art, Chisinau.


*Spalatorie theater is not a venue or an institution, it is a framework
created by artists for artists. The framework aims to give artists who
oppose the artistic views of the state-run cultural institutions and hence
find themselves left out of the system, the opportunity to present their
work to the local public and say what they need to say in their own manner.
One of spÄlÄtorieâs principles is that artists should take a stand and
should tackle the problems the society is going through. Secondly, that
they should use state-of-the-art approaches in their work and be aware of
the current developments in the art sphere. Therefore, spÄlÄtorie-theater
wants to give to the Moldovan independent cultural sector the opportunity
to express itself publicly and to become a part of the public space.
Moreover, it wants to address the need of an alternative space in ChiÈinÄu,
where artists are able to act and react to the political and social events
in Moldova, but also to the ones occurring in the broader European region
and generally in the world. (http://www.spalatorie.md/)*

*Center for Contemporary Art â [KSA:K] is a non-profit, independent
institution established in 2000. The strategy of the Center is the
development of cultural forms and art practices that reflect the dynamic of
the social, political and economic transformations of the society. The
Center supports advocacy activities in promoting cultural policies suitable
for defining and strengthening the position of artists and contemporary art
practices in society. (http://www.art.md)*

 <http://www.knotland.net/index.php?id=13&tx_ttnews%5Btt_news%5D=483&cHash=903daf1680a47402cb27df41501fbcbe>
<http://www.knotland.net/index.php?id=13&tx_ttnews%5Btt_news%5D=483&cHash=903daf1680a47402cb27df41501fbcbe>
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/