stefan rusu on Thu, 25 Oct 2012 20:07:02 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] press-release_DRIFTING IDENTITIES (Exhibition&Colloquium)


scroll down for English versionpress-release


ro.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


IdentitÄÈI Ãn derivÄ (ExpoziÅie Åi Colocviu)


Locul: ChiÅinÄu, Republica Moldova
Perioada: 30 octombrie - 13 noiembrie 2012
Organizator: KSAK - Centrul pentru ArtÄ ContemporanÄ, ChiÅinÄu

ExpoziÅie: 30 octombrie -13 noiembrie (10.00-17.00) intrarea liberÄ
Deschiderea: 30 octombrie (18.00);

Locul: Muzeul Zemstvei,
Adresa: Str. Sciusev 103

Colocviu: 31 octombrie -1 noiembrie (10.00-18.00) intrarea liberÄ

Locul: Teatru SPÄLÄTORIE (http://www.spalatorie.md)
Adresa: Str. Eminescu 72

IdentitÄÅi Ãn derivÄ* *se axeazÄ pe cercetarea, documentarea Åi arhivarea
fenomenelor identitare din trecutul Åi prezentul societÄÅilor
post-socialiste, Åi este dedicat contextualizÄrii tendinÅelor identitare
(unele mai recente, dar Åi marcher-i reziduali) la douÄ decenii dupÄ
dizolvarea Blocului Estic.

AstÄzi avem de-a face cu ÅÄri care sunt Ãn unele cazuri blocate Ãntre
influenÅa ruseascÄ Åi procesul de expansiune a UE, iar Ãn altele scindate
Ãntre naÅionalism Åi nostalgia pentru fostele regimuri, precum Åi Ãntre
expansiunea pieÅei libere Åi agresivitatea establishmentului neo-liberal.
IntenÅia colocviului este de a investiga un spectru mai larg, trecÃnd
dincolo de aspectul strict etnic, cÄtre o ÃnÅelegere mai largÄ Åi cÄtre o
dezbatere pe tema noÅiunii (Ãn continuÄ schimbare) de identitate Åi a
aspectelor sale fluide. Astfel, expoziÅia cuprinde o serie de proiecte de
arte vizuale Ãn calitate de comentarii relevante la adresa stadiului actual
al evoluÅiei strategiilor de inginerie socialÄ (studii de caz: Bulgaria,
Slovacia, Ucraina, Belarus, Republica Moldova, Georgia Åi Armenia).

ParticipanÅi:

ExpoziÅie:

Anatoly Belov [UA], Marina Naprushkina [BY], Ivan Mudov [BG], Societe
Realiste (Ferenc GrÃf and Jean-Baptiste Naudy) [FR/HU], Anetta Mona Chisa &
Lucia Tkacova [SK], Lucia Nimcova [SK], Dumitru Oboroc [RO/MD], Eliza
Ursachi [RO], Ghenadie Popescu [MD],  AlteArte - (Pavel Braila [MD],
Angelika Herta [RO], Lilia Braila [MD/RO]), Nicoleta Esinencu [MD], Valeria
Barbas [MD], Max Kuzmenko [MD], Karine Matsakyan & Sona Abgaryan [AM],
Sophia Tabatadze [GE], Nadia Tsulukidze [GE]


Colocviu:

Pavel Braila [MD], Susanna Gyulamiryan [AM], Nicoleta Esinencu [MD], Tamara
Vardanyan [AM], Irina Solomatina [BL], Tatiana Fiodorova [MD], Julia
Popovici [RO], Vitalie Spranceana [MD], Vasile Ernu [RO/MD], Tamara Zlobina
[UA], Data Chigholashvili [GE], Lesya Kulchinska [UA], Eliza Ursachi [RO]


IdentitÄi Ãn derivÄ este curatoriat de Åtefan Rusu.


Parteneri de proiect Ãn Moldova: Teatru SpÄlÄtorie, AsociaÅia Oberlicht,
Institutul Cultural Roman, ChiÅinÄu, Muzeul NaÅional de Etnografie Åi
Istorie NaÅionalÄ al Republicii Moldova

Parteneri media: Timpul, Publika TV


IdentitÄÅi Ãn derivÄ* *face parte dintr-o serie de evenimente publice
organizate de Centrul KSAK Ãn cadrul HEICO, Ãn parteneriat cu  FundaÅia
Heinrich-Boell Brandenburg/Germania, SPACES/Slovacia, AsociaÅia Art Today
Plovdiv/Bulgaria, Laboratorul de Studii Artistice Åi Culturale / Armenia Åi
AsociaÅia GeoAIR /Georgia.

Proiect finanÅat de Comisia EuropeanÄ

Centrul pentru ArtÄ ContemporanÄ - [KSA:K] este o instituÅie independentÄ,
non-profit, ÃnregistratÄ Ãn anul 2000. Strategia Centrului este de a
dezvolta forme culturale Åi practici artistice care sÄ reflecte dinamica
transformÄrilor sociale, politice Åi economice din societate. Centrul
desfÄÅoarÄ activitÄÅi de advocacy pentru promovarea de politici culturale
care sÄ susÅinÄ definirea Åi consolidarea poziÅia artistului Åi a
practicilor de artÄ contemporanÄ Ãn societate.

InformaÅie referitor la proiect: http://www.art.md

 eng.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Drifting Identities  (Exhibition&Colloquium)

Location: Chisinau, Republic of Moldova

Period: 30th of October-13th of November, 2012

Organizer: KSAK-Center for Contemporary Art, Chisinau

Exhibition: 30th of October-13th of November (10.00-17.00) open for the
public
Opening: 30th of October (18.00);
Location: Zemstvei Museum,

Address: Str. Sciusev 103

Colloquium: 31st of October-1st of November (10.00-18.00) open for the
public

Location: SPALATORIE Theater (http://www.spalatorie.md)
Address: Str. Eminescu 72

DRIFTING IDENTITIES is focused on researching, documenting and archiving
the identity phenomena located in the past and the present of
post-socialist societies and it is dedicated to the contextualization of
identity tendencies (some recent, but also some residual markers), two
decades after the dissolution of Eastern bloc.

What we have today are the countries in some cases trapped between Russian
influence and the EU expansion process, and in other cases torn between
nationalism and the nostalgia for the former regime, as well as between the
expansive development of the open market and the aggressiveness of
neo-liberal establishment. The aim of the colloquium is to investigate a
wider spectrum, going beyond the exclusively ethnical aspect, towards a
broader understanding and debates around the changing notion of identity
and its fluid aspects. Thus, the exhibition includes a number of visual art
projects as relevant comments on the evolution of the social engineering
strategies in its current state (case studies: Bulgaria, Slovakia, Ukraine,
Belarus, the Republic of Moldova, Georgia and Armenia).

Participants:

Exhibition:

Anatoly Belov [UA], Marina Naprushkina [BY], Ivan Mudov [BG], Societe
Realiste (Ferenc GrÃf and Jean-Baptiste Naudy) [FR/HU], Anetta Mona Chisa &
Lucia Tkacova [SK], Lucia Nimcova [SK], Dumitru Oboroc [RO/MD], Eliza
Ursachi [RO], Ghenadie Popescu [MD], AlteArte - (Pavel Braila [MD],
Angelika Herta [RO], Lilia Braila [MD/RO]), Nicoleta Esinencu [MD], Valeria
Barbas [MD], Max Kuzmenko [MD], Karine Matsakyan&Sona Abgaryan [AM], Sophia
Tabatadze [GE], Nadia Tsulukidze [GE],


Colloquium:

Pavel Braila [MD], Susanna Gyulamiryan [AM], Nicoleta Esinencu [MD], Tamara
Vardanyan [AM], Irina Solomatina [BL], Tatiana Fiodorova [MD], Julia
Popovici [RO], Vitalie Spranceana [MD], Vasile Ernu [RO/MD], Tamara Zlobina
[UA], Data Chigholashvili [GE], Lesya Kulchinska [UA], Eliza Ursachi [RO]


Drifting Identities is curated by Stefan Rusu.


Project partners in Moldova: Spalatorie Theater, Oberlicht Association,
Romanian Cultural Institute/Chisinau, National Museum of Ethnography and
Natural History of the Republic of MoldovaMedia partners: Timpul, Publika TV


DRIFTING IDENTITIES is part of a series of public events organized by the
KSAK Centre in the frame of HEICO, in partnership with the
Heinrich-Boell-Foundation Brandenburg/Germany, SPACES/Slovak Republic, the
Art Today Association Plovdiv/Bulgaria, the Art&Cultural Studies
Laboratory/Armenia and the GeoAIR Association/Georgia.


A project funded by: European Commission
This project reflects the views only of the author, and the Commission
cannot be held responsible for any use, which may be made of the
information contained therein.

Center for Contemporary Art â [KSA:K] is a non-profit, independent
institution established in 2000. The strategy of the Center is the
development of cultural forms and art practices that reflect the dynamic of
the social, political and economic transformations of the society. The
Center supports advocacy activities in promoting cultural policies suitable
for defining and strengthening the position of artists and contemporary art
practices in society.

Info about the project: http://www.art.md


Stefan Rusu
Director de Proiecte/Programe - [ksa:k] Centrul pentru Arta Contemporana,
Chisinau
str. Banulescu Bodoni 5, Ap-2,codpostal 2009, Chisinau,
Republica  Moldova
www.art.md
tel/fax.  + 373 22 237272 <http://www.knotland.net/index.php?id=13&tx_ttnews%5Btt_news%5D=483&cHash=903daf1680a47402cb27df41501fbcbe>
<http://www.knotland.net/index.php?id=13&tx_ttnews%5Btt_news%5D=483&cHash=903daf1680a47402cb27df41501fbcbe>
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/