www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-ro] jAN Eugen - SEDUCED AND ABANDONED, Atelier 030202, vineri 7
Olivia Nitis on Wed, 5 Oct 2011 12:16:47 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] jAN Eugen - SEDUCED AND ABANDONED, Atelier 030202, vineri 7 oct., h.19.00


Jan Eugen (RO), SEDUCED AND
ABANDONED / SEDUSÄ ÈI ABANDONATÄ
scroll for English

RO
7 - 25 octombrie 2011
Curatoare: Olivia
NiÅiÅ 
Vernisaj: vineri, 7 octombrie 2011, ora 19.00, ATELIER 030202
(Sala NouÄ TC), str. SfÃnta Vineri nr. 11, BucureÅti
Relocarea propusÄ de Jan Eugen are de-a face cu identitatea Åi
politica de locuire. Orice formÄ de civilizaÅie ÃÅi dÄ mÄsura
nivelului sÄu prin relaÅia cu spaÅiul locuit Åi locuibil, iar o
naÅiune poate fi identificatÄ prin formulele arhitecturale dictate de
contextul socio-politic. Ãn RomÃnia comunistÄ regimul politic a mizat pe
o uniformizare arhitecturalÄ, distrugÃnd, sau, Ãn cel mai bun caz
ascunzÃnd prezenÅele acelor clÄdiri boiereÅti gÃndite de arhitecÅi
ÅcoliÅi la Viena, Paris sau Berlin, Åi construite Ãnainte de 1947,
propunÃnd construcÅii masive de beton cu un confort meschin care sÄ
ÃnghitÄ milioanele de cetÄÅeni, priviÅi Åi ei prin aceeaÅi lupÄ a
uniformizÄrii egalitariste. Industrializarea de masÄ a adus cu sine Åi
construirea unor numeroase clÄdiri industriale Ãn direcÅia creÄrii
locurilor de muncÄ pentru Ãntregul sector de populaÅie urbanÄ Åi
ruralÄ. OdatÄ cu cÄderea Cortinei de Fier, Europa de Est Åi implicit
RomÃnia intrÄ Ãntr-un alert proces de construcÅie (Åi mai puÅin de
reconstrucÅie) sub imperiul occidentalizÄrii Åi al globalizÄrii,
accentuÃnd principiile consumului de masÄ. Cele mai multe clÄdiri
ridicate dupÄ 1989 Ãn RomÃnia sunt clÄdiri de birouri sau mall-uri, iar
aceste investiÅii au mers Ãn paralel cu un abandon extrem de ridicat al
spaÅiilor industriale, care au funcÅionat Ãn timpul regimului ceauÅist.
SituaÅia extrem de gravÄ a acestor spaÅii abandonate nu poate fi
rezolvatÄ Ãntr-un sistem politic Åi economic bazat pe corupÅie Åi
consum, pe profit fÄrÄ sau cu minimÄ investiÅie, fÄrÄ conceperea unor
proiecte viabile care sÄ poatÄ reintegra aceste spaÅii Ãntr-un circuit
firesc al locuirii.
Proiectul lui Jan Eugen ridicÄ o problemÄ esenÅialÄ, aceea a
folosirii maxime a unui spaÅiu urmatÄ de ignoranÅa Åi abandonul sÄu,
pe fondul intereselor economice. TotodatÄ, acest proiect ridicÄ Åi
problema asumÄrii trecutului istoric Åi semnalarea necesitÄÅii unei
reforme la nivelul politicilor de locuire. Acestea sunt Ãn mod firesc
legate de politicile sociale, economice Åi culturale, implicÃnd aspecte
ce Åin de calitatea vieÅii, Åomaj, degradarea mediului, valorificarea
Åi conservarea patrimoniului, dezvoltare urbanÄ, eficienÅÄ turisticÄ
Åamd. ClÄdirea Fast Eco, fosta IAUC (Institutul de AparaturÄ Åi Utilaje
pentru Cercetare) a fost datÄ Ãn folosinÅÄ Ãn 1979, fiind consideratÄ
âo spactaculoasÄ realizare arhitectonicÄâ. DupÄ 1989 a devenit
proprietate privatÄ, spaÅiile fiind date spre Ãnchiriere, fÄrÄ
reparaÅii Åi profitÃndu-se la maximum prin casarea aparaturii si
utilajelor interne. Ãn prezent, clÄdirea este pÄrÄsitÄ Ãntr-un
procent de 60%. Istoriei acestui loc i se mai pot adÄuga atÃtea altele,
pentru cÄ acest areal autohton este ÃmpÃnzit de clÄdiri gÃrbove,
Åtirbe, erodate de timp, care au fost cÃndva ca niÅte tinere
seducÄtoare, dar seduse Ãn acelaÅi timp, Åi evident, abandonate, Ãn
cel mai clasic stil patriarhal.
Olivia NiÅiÅ
detalii pe: www.experimentalproject.ro
EN
October 7-25, 2011
Curator: Olivia
NiÅiÅ 
Opening: Friday, October 7th, 2011, 19.00 hours, ATELIER 030202
(Sala NouÄ TC), 11 SfÃnta Vineri street, Bucharest
Jan Eugen suggests a relocation that has to do with identity and housing
policy. Any form of civilization can be measured by the relationship with
the living space and a nation can be identified by architectural formulas
dictated by the socio-political context. In the communist Romania, the
political regime relied on architectural uniformity, destroying, or, at
best hiding presences of those buildings designed by architects educated in
Vienna, Paris or Berlin, and built before 1947, offering massive concrete
buildings with a mean comfort to swallow millions of people, seen through
the same lens of egalitarian uniformity. Mass industrialization brought the
construction of numerous industrial buildings in the creation of jobs for
the entire sector of urban and rural population. With the fall of the Iron
Curtain, Eastern Europe and implicitly Romania enters into an alert
construction process (rather than reconstruction) under the influence of
westernization and globalization, emphasizing the principles of mass
consumption. Most buildings built after 1989 in Romania are office
buildings or shopping malls, and these investments went in parallel with a
very high level of abandonment of the industrial spaces that functioned
during the Ceausescu regime.
The extremely serious situation of these abandoned buildings can not be
solved in a political and economic system based on corruption and
consumption, with no or minimal investment, without designing viable
projects that can reintegrate these spaces in a natural flow of housing.
Jan Eugenâs project raises a key issue, that of the maximum use of
space followed by ignorance and drop-out, due to economic interests.
However, this project raises the issue of past history and reporting the
need for reforming housing policies. These are related to social, economic
and cultural policies, involving aspects of life quality, unemployment,
environmental degradation, exploitation and preservation, urban
development, tourism efficiency and so on. Fast Eco Building, the former
IAUC (Apparatus and Equipment Institute of Research) was opened in 1979,
being considered "a spectacular architectural achievement." After 1989 it
became private property, the spaces being placed for rent, without repairs
and taking maximum advantage of internal equipment and machinery.
Currently, the building is abandoned at a rate of 60%. To the history of
this place and can be added many others, because our local area is full
of buildings eroded by time, which were once like seductive young ladies,
but at the same time seduced, and of course, abandoned, in the most classic
patriarchal style.
Olivia NiÅiÅ
details on: www.experimentalproject.ro
________________________________
  Â
Olivia Nitis 
curator&art critic
Vice-President of Experimental Project Association
e-mail: olivia_nitis {AT} yahoo.com 
phone:+4 0747491279 
http://olivia.experimentalproject.ro
www.perspectiveproject.ro
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro {AT} nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/