www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-ro] Lansarea publicatiei_CHIŞINĂU-Artă, Cercetare în Sfera Publ
stefan rusu on Tue, 4 Oct 2011 14:10:34 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Lansarea publicatiei_CHIŞINĂU-Artă, Cercetare în Sfera Publică/ Publication launch_CHISINAU- Art, Research in the Public Sphere


Scroll down for English version

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

* *
* *

Lansarea publicaÈiei

*CHIÅINÄU-ArtÄ, Cercetare Ãn Sfera PublicÄ*Perioada: 5 Octombrie, Ora 17.00
LocaÈie: Universitatea de Stat, ChiÅinÄu

Adresa: A. Mateevici 60, Blocul Principal, Sala de conferinÈe - 511

Organizatorul proiectului: [KSA:K]- Centrul pentru Arta ContemporanÄ,
ChiÅinÄu


InvitaÈi: Tamara Nesterova, Igor Casu, Ovidiu Tichindeleanu
PublicaÅia este o invitaÅie la un tur virtual printr-o serie de perioade Åi
regimuri politice care au configurat viaÅa socialÄ din capitala republicii
Moldova Èi include contribuÅiile teoreticienilor si proiectele artiÅtilor.
Ãn acelaÈi timp contribuÅiile teoretice prezintÄ cercetÄri istorice Åi
studii de caz ce Åin de diverse etape a evoluÅiei oraÅului ChiÅinÄu, iar
proiectele artiÅtilor urmeazÄ Ãn mare parte logica deturnÄrii Åi provocÄrii
ordinii stabilite Ãn spaÅiului urban de instituÅiile de stat Ãn colaborare
cu sectorul privat. Ideea Ãntregului proiect a constat nu doar Ãn
identificarea factorilor decisivi care au configurat spaÅiul public Åi urban
al ChiÅinÄului dintr-o perspectivÄ istoricÄ, ci Åi confruntarea acelor
spaÅii cu procesele Åi factorii politici Åi culturali urmÄriÅi/identificaÅi
astÄzi.ContribuÈii:

Rael Artel - curator (EST), Pavel Braila - artist vizual (MD), Valeria
Barbas â artist vizual (MD), Igor Casu â istorician, profesor (MD), Vasile
Ernu - scriitor, editor (RO), [STEALTH.unlimited] - Ana Dzokic and Marc
Neelen - grup artistic (NL), Octavian Esanu â artist, teoretician, curator
(US/MD), Tatiana Fiodorova - artist vizual (MD), SociÃtà RÃaliste - (Ferenc
GrÃf &Jean-Baptiste Naudy (FR/HU)), Catalin Gheorghe - teoretician, curator
(RO), Angela Harutunean- teoretician, curator (EG/AM), Augustin Ioan â
arhitect, profesor (RO), Indre Klimaite â artist vizual (NL), Floe Kasearu â
artist vizual (EST), Max Kusmenko - artist vizual (MD), Sava Lucia â
istorician (MD),  Ana Marian â teoretician (MD), Davor Miscovici â activist
cultural, (HR), Tamara Nesterova â teoretician, arhitect (MD), Dumitru
Oboroc - artist vizual (RO), Kaja Pawelek- curator (PL), Biroul de CercetÄri
Melodramatice - (Alina Popa&Irina Gheorghe (RO)), Virgil Paslariuc â
istorician (MD), Danilo Prnjat â artist vizual (SP), Ghenadie Popescu -
artist vizual (MD), Joanna Rajkowska â artist vizual (PL), Rena
Raedle&Vladan Jeremic - curatori, activiÈti sociali (SP), Angela Serino â
curator, manager artistic (NL), Klaus Schafler - artist vizual (AU), Stefan
Rusu â curator (MD), Tilmann Meyer-Faje - artist vizual (NL), Ovidiu
Tichindeleanu â teoretician, scriitor (RO/MD), Stefan Tiron - artist vizual,
curator (RO), Vadim Tiganas - artist vizual (MD), Octavian Tacu â istorician
(MD), Nomeda&Gediminas Urbonas - artist vizual (LT), Vladimir Us â artist
vizual, curator (MD), Raluca Voinea - curator, teoretician (RO), Mark Verlan
- artist vizual (MD)

* **ChiÅinÄu-ArtÄ, Cercetare Ãn Sfera PublicÄ* a avut ca scop explorarea
discursurilor instituÅionale Åi politice dominante care au modelat
societatea Åi peisajul urban al ChiÅinÄului pe parcursul istoriei recente.
Proiectul a fost activat sub forma unei platforme multidisciplinare care
Åi-a propus investigarea conexiunilor dintre simbolurile politice Åi
propagandÄ, la fel Åi impactul acestora asupra mediului urban, interrelaÅia
dintre istoriile personale Åi discursul ideologic Ãn raport cu sfera
publicÄ.

* *

*Partenerii proiectului:* AsociaÅia E-cart.ro, CÃmpina, RomÃnia (
www.e-cart.ro), MEEM- Rael Artel Gallery: Non-Profit Project, Tallinn,
Estonia (www.publicpreparation.org)

* *

*Partenerii proiectului Ãn Moldova:* AlianÅa FrancezÄ din Moldova,
Institutului Goethe/BucureÅti, Centrul Cultural German ACCENTE/ChiÅinÄu,
Institutului Polonez/BucureÅti, Forumul Cultural Austriac/BucureÅti, Catedra
UNESCO de Studii Sud-Est Europene Ãn cadrul FacultÄÅii de Istorie a
UniversitÄÅii de Stat din Moldova, Muzeul NaÅional de Istorie Åi Arheologie,
DirecÅia de CulturÄ a PrimÄriei Municipiului ChiÅinÄu, Regia de Transport
Electric al Municipiului ChiÅinÄu, AsociaÈia Oberliht, ChilinÄu.*Parteneri Media:* Public Media Group SRL, Revista la Plic, Radio Europa
Libera.


*CHIÅINÄU- ArtÄ, Cercetare Ãn Sfera PublicÄ* a fost produs cu suportul
financiar al Allianz Kulturstiftung/Germania, FundaÅiei *ERSTE/Austria,
FundaÅiei Mondriaan/Olanda*, AlianÅei Franceze din Moldova, Institutului
Goethe/BucureÅti prin Centrul Cultural German ACCENTE/ChiÅinÄu, Institutului
Polonez/BucureÅti, Forumului Cultural Austriac/BucureÅti, Ministerului
Federal al EducaÅiei, Artelor Åi Culturii din Austria.

PublicaÈia a fost posibilÄ cu suportul financiar al FundaÈiei *ERSTE* Èi
co-finanÈat de *FundaÈia Mondriaan.*

* *

CHIÅINÄU- ArtÄ, Cercetare Ãn Sfera PublicÄ a fost produs de Centrul pentru
ArtÄ ContemporanÄ, ChiÅinÄu - [KSA:K] (www.art.md) Åtefan Rusu- directorul/curatorul proiectului

Centrul pentru ArtÄ ContemporanÄ -[KSA:K],
Str. BÄnulescu-Bodoni 5, Ap.2, Cod PoÅtal 2012,
ChiÅinÄu, Republica Moldova

tel: + 373 22  23 72 72

www.art.md+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

English version

* **CHISINAU- Art, Research in the Public Sphere *publication launchPeriod: 5 of October, 17.00
Location: State University, ChiÅinÄu

Address: str. A. Mateevici 60, Main Building, Conference Room - 511

Project organizer: [KSA:K] - Center for Contemporary Art, ChisinauInvited speakers: Tamara Nesterova, Igor Casu, Ovidiu Tichindeleanu
The publication is an invitation to a virtual tour through a number of
historical periods and political regimes that have shaped the city and the
society and includes the contributions of theorists and the artistsâ
projects. While the theoretical contributions present the results of
historical research and case studies concerning the various stages in the
evolution of the city of Chisinau, the artists' projects have followed to a
great extent the logic of subverting and challenging the order established
in the urban space by the state institutions in cooperation with the private
sector. Finally the project aim was not only to identify the decisive
factors that have shaped the public and urban space in Chisinau throughout
history, but also to see these spaces in confrontation with the political
and cultural processes and factors identified today.Contributions by:

Rael Artel â curator (EST), Pavel Braila - visual artist (MD), Valeria
Barbas â visual artist (MD), Igor Casu â historian, lecturer (MD), Vasile
Ernu - writer, editor (RO), [STEALTH.unlimited] - Ana Dzokic & Marc Neelen
(NL), Octavian Esanu - artist, theoretician, curator (US/MD), Tatiana
Fiodorova - visual artist (MD), SociÃtà RÃaliste - (Ferenc GrÃf &
Jean-Baptiste Naudy (FR/HU)), Catalin Gheorghe - art historian, curator
(RO), Angela Harutunean- art historian, curator (EG/AM), Augustin Ioan â
arhitect, profesor (RO), Indre Klimaite â visual artist (NL), Flo Kasearu â
visual artist (EST), Max Kusmenko - visual artist (MD), Sava Lucia â
historian (MD), Ana Marian - art historian (MD), Davor Miscovici â cultural
activist, Tamara Nesterova â architect, theorist (MD), Dumitru Oboroc -
visual artist (RO), Kaja Pawelek- curator (PL), The Bureau of Melodramatic
Research (Alina Popa & Irina Gheorghe (RO)), Virgil Paslariuc â historian
(MD), Danilo Prnjat â visual artist (SP), Ghenadie Popescu- visual artist
(RM), Joanna Rajkowska â visual artist (PO), Rena Raedle & Vladan Jeremic -
curators, social activists (SP), Angela Serino â curator, art manager (NL),
Klaus Schafler - visual artist (AU), Stefan Rusu â curator (MD), Tilmann
Meyer-Faje -  visual artist (NL), Ovidiu Tichindeleanu â theoretician,
writer (RO/MD), Stefan Tiron- artist, curator (RO), Vadim Tiganas- visual
artist (MD), ), Octavian Tacu â historian (MD), Nomeda&Gediminas Urbonas â
artist group (LT), Vladimir Us â curator (MD), Raluca Voinea - curator,
theoretician (RO), Mark Verlan - visual artist (MD)

*CHISINAU- Art, Research in the Public Sphere *is a cross-disciplinary
platform that investigated the connections between political and cultural
symbols and propaganda and its impact on the urban environment, the
interference between personal narratives and imported ideologies and
cultural discourses in relation to the public sphere. The project aim was to
explore the dominant institutional and political discourses that have shaped
the society and the urban landscape of the city of Chisinau in the course of
its recent history.*Project partners:* E-cart.ro Association, Campina, Romania (www.e-cart.ro),
MEEM- Rael Artel Gallery: Non-Profit Project, Tallinn, Estonia (
www.publicpreparation.org)

* *

*Project partners in Moldova:* Alliance FranÃaise de Moldavie, the Goethe
Institute/Bucharest, the German Cultural Center ACCENTE/Chisinau, the Polish
Cultural Institute/Bucharest, the Austrian Cultural Forum/Bucharest, the
UNESCO Chair of South-East European Studies within the Faculty of History of
the Moldova State University, National Museum of History and Archaeology,
Directorate for Culture of the Municipality of Chisinau, Electric Transport
Administration of Chisinau Municipality, Oberliht Association, Chisinau.  *
**Media partners:* Public Media Group SRL, Revista la Plic, Radio Free
Europe.

* *

*CHIÅINÄU- Art, Research in the Public Sphere* was supported financially by
*Allianz Kulturstiftung/Germany, ERSTE Foundation/Austria, Mondriaan
Foundation/The Netherlands, Alliance FranÃaise de Moldavie, Goethe
Institute/Bucharest trough German Cultural Center ACCENTE/Chisinau, Polish
Cultural Institute/Bucharest and Austrian Cultural Forum/Bucharest, Austrian
Federal Ministry for Edication, Arts and Culture.*The publication was produced with the financial support from *ERSTE
Foundation* and was co-financed by *Mondriaan Foundation*.

* **CHIÅINÄU- Art, Research in the Public Sphere* was produced by Center for
Contemporary Art - [KSA:K]

Stefan Rusu- Project Manager/CuratorCenter for Contemporary Art-[KSA:K],
Str. Banulescu-Bodoni 5, ap-2, Post code 2012,
Chisinau, Republic of Moldova

tel: + 373 22  23 72 72
www.art.md


*
*
<http://www.knotland.net/index.php?id=13&tx_ttnews%5Btt_news%5D=483&cHash=903daf1680a47402cb27df41501fbcbe>


*
* <http://www.knotland.net/index.php?id=13&tx_ttnews%5Btt_news%5D=483&cHash=903daf1680a47402cb27df41501fbcbe>
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro {AT} nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/