www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-ro] Vernisaj SEDUCED AND ABANDONED / jAN Eugen / ATELIER 030202
Mihai Zgondoiu on Tue, 4 Oct 2011 14:09:33 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Vernisaj SEDUCED AND ABANDONED / jAN Eugen / ATELIER 030202 - 7 octombrie 2011, ora 19.00


SEDUCED AND ABANDONED
/ SEDUSÄ
ÈI ABANDONATÄ
Â
jAN Eugen
7 - 25 octombrie 2011
Â
Curatoare: Olivia
NiÅiÅ
Coordonator Atelier 030202: Mihai Zgondoiu
Â
Vernisaj: vineri, 7 octombrie 2011, ora 19.00, ATELIER 030202 (Sala NouÄ
Teatrul de Comedie), 
str. SfÃnta Vineri nr. 11, BucureÅti / www.atelier030202.blogspot.com
Â
ro
Relocarea propusÄ de jAN
Eugen are de-a face cu identitatea Åi
politica de locuire. Orice formÄ de civilizaÅie ÃÅi dÄ mÄsura nivelului sÄu
prin relaÅia
cu spaÅiul locuit Åi locuibil, iar o naÅiune poate fi identificatÄ
prin formulele arhitecturale dictate de contextul socio-politic. Ãn RomÃnia
comunistÄ regimul politic a mizat pe o uniformizare arhitecturalÄ, distrugÃnd,
sau, Ãn cel mai bun caz ascunzÃnd prezenÅele
acelor clÄdiri boiereÅti
gÃndite de arhitecÅi ÅcoliÅi la Viena, Paris sau
Berlin, Åi construite Ãnainte de
1947, propunÃnd construcÅii
masive de beton cu un confort meschin care sÄ ÃnghitÄ milioanele de cetÄÅeni, priviÅi Åi ei prin aceeaÅi lupÄ a uniformizÄrii
egalitariste. Industrializarea de masÄ a adus cu sine Åi construirea unor numeroase
clÄdiri industriale Ãn direcÅia
creÄrii locurilor de muncÄ pentru Ãntregul sector de populaÅie urbanÄ Åi ruralÄ. OdatÄ cu cÄderea
Cortinei de Fier, Europa de Est Åi
implicit RomÃnia intrÄ Ãntr-un alert proces de construcÅie (Åi mai puÅin de reconstrucÅie) sub imperiul
occidentalizÄrii Åi al
globalizÄrii, accentuÃnd principiile consumului de masÄ. Cele mai multe clÄdiri
ridicate dupÄ 1989 Ãn RomÃnia sunt clÄdiri de birouri sau mall-uri, iar aceste
investiÅii au mers Ãn paralel cu un
abandon extrem de ridicat al spaÅiilor
industriale, care au funcÅionat
Ãn timpul regimului ceauÅist.
SituaÅia extrem de gravÄ a acestor
spaÅii abandonate nu poate fi
rezolvatÄ Ãntr-un sistem politic Åi
economic bazat pe corupÅie Åi consum, pe profit fÄrÄ sau
cu minimÄ investiÅie,
fÄrÄ conceperea unor proiecte viabile care sÄ poatÄ reintegra aceste spaÅii Ãntr-un circuit firesc al
locuirii.
Proiectul lui jAN Eugen
ridicÄ o problemÄ esenÅialÄ,
aceea a folosirii maxime a unui spaÅiu
urmatÄ de ignoranÅa Åi abandonul sÄu, pe fondul
intereselor economice. TotodatÄ, acest proiect ridicÄ Åi problema asumÄrii
trecutului istoric Åi
semnalarea necesitÄÅii
unei reforme la nivelul politicilor de locuire. Acestea sunt Ãn mod firesc
legate de politicile sociale, economice Åi
culturale, implicÃnd aspecte ce Åin
de calitatea vieÅii, Åomaj, degradarea mediului,
valorificarea Åi
conservarea patrimoniului, dezvoltare urbanÄ, eficienÅÄ turisticÄ Åamd. ClÄdirea Fast Eco,
fosta IAUC (Institutul de AparaturÄ Åi
Utilaje pentru Cercetare) a fost datÄ Ãn folosinÅÄ Ãn 1979, fiind consideratÄ âo spactaculoasÄ
realizare arhitectonicÄâ. DupÄ 1989 a devenit proprietate privatÄ, spaÅiile fiind date spre
Ãnchiriere, fÄrÄ reparaÅii Åi profitÃndu-se la maximum
prin casarea aparaturii si utilajelor interne. Ãn prezent, clÄdirea este
pÄrÄsitÄ Ãntr-un procent de 60%. Istoriei acestui loc i se mai pot adÄuga
atÃtea altele, pentru cÄ acest areal autohton este ÃmpÃnzit de clÄdiri gÃrbove, Åtirbe, erodate de timp, care
au fost cÃndva ca niÅte
tinere seducÄtoare, dar seduse Ãn acelaÅi
timp, Åi evident, abandonate, Ãn
cel mai clasic stil patriarhal.
Olivia NiÅiÅ
Â
eng
jAN Eugen suggests a relocation that has to do with identity and housing
policy. Any form of civilization can be measured by the relationship with the
living space and a nation can be identified by architectural formulas dictated
by the socio-political context. In the communist Romania, the political regime
relied on architectural uniformity, destroying, or, at best hiding presences of
those buildings designed by architects educated in Vienna, Paris or Berlin, and
built before 1947, offering massive concrete buildings with a mean comfort to
swallow millions of people, seen through the same lens of egalitarian
uniformity. Mass industrialization brought the construction of numerous
industrial buildings in the creation of jobs for the entire sector of urban and
rural population. With the fall of the Iron Curtain, Eastern Europe and
implicitly Romania enters into an alert construction process (rather than
reconstruction) under the influence of westernization and globalization,
emphasizing the principles of mass consumption. Most buildings built after 1989
in Romania are office buildings or shopping malls, and these investments went
in parallel with a very high level of abandonment of the industrial spaces that
functioned during the Ceausescu regime. 
The extremely serious situation of these abandoned buildings can not be
solved in a political and economic system based on corruption and consumption,
with no or minimal investment, without designing viable projects that can
reintegrate these spaces in a natural flow of housing.
jAN Eugenâs project raises a key issue, that of the maximum use of space
followed by ignorance and drop-out, due to economic interests. However, this
project raises the issue of past history and reporting the need for reforming
housing policies. These are related to social, economic and cultural policies,
involving aspects of life quality, unemployment, environmental degradation,
exploitation and preservation, urban development, tourism efficiency and so on.
Fast Eco Building, the former IAUC (Apparatus and Equipment Institute of
Research) was opened in 1979, being considered "a spactacular
architectural achievement." After 1989 it became private property, the
spaces being placed for rent, without repairs and taking maximum advantage of
internal equipment and machinery. Currently, the building is abandoned at a
rate of 60%. To the history of this place and can be added many others, because
our local area is full of buildings
eroded by time, which were once like seductive young ladies, but at the same
time seduced, and of course, abandoned, in the most classic patriarchal style.
Olivia NiÅiÅ
Organizator: ATELIER 030202
Parteneri: Teatrul de Comedie, Clubul UNESCO-AdolescenÅii, AsociaÅia Euro
CulturArt
ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ AsociaÅia Experimental Project


Sponsori: Aqua Carpatica, Domeniile SÃmbureÈti
Â
Parteneri media: Agentiadecarte.ro, Radio RomÃnia Cultural,
TATAIA, Cultura, ArtClue, Modernism.ro, Zile Åi NopÅi, veiozaarte.ro,
revista ARTA, Time Out
Â
Mihai Zgondoiu 
independent visual artistÂÂ
www.mihaizgondoiu.ro
coordinator 
ATELIER 030202 / contemporary art space
www.atelier030202.blogspot.com
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro {AT} nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/