stefan rusu on Thu, 9 Jun 2011 22:49:28 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Campania de promovare a Pavilionului Fantomă al Republicii Moldova


*Campania de promovare a Pavilionului FantomÄ al Republicii Moldova*Campania reflectÄ poziÅia unui numÄr de instituÅii Åi iniÅiative din
sectorul cultural independent, creata ca rÄspuns la modalitatea de desemnare
a participanÅilor la Bienala de la VeneÅia (ediÅia 54), pentru a reprezenta
Pavilionul NaÅional. *Pavilionul FantomÄ* este un nou vehicul de promovare a
imagini Republicii Moldova pe plan internaÅional.Ãn cadrul acestei campanii un grup de artiÅti au elaborat texte, postere,
slogane, stickere, cÄrÅi poÅtale, stencil-uri Åi alte mesaje care urmeazÄ a
fi expuse Åi distribuite Ãn spaÅiul public al ChiÅinÄului pe durata
desfÄÅurÄrii Bienalei de ArtÄ ContemporanÄ de la VeneÅia (4 iunie â 27
noiembrie, 2011). Campania va fi, de asemenea, gÄzduitÄ de instituÅiile
implicate Ãn proiect: sediul Centrului KSAK, Teatrul SpÄlÄtorie, Art Hotel
Åi Ãn cadrul proiectului Protest Ãn VÃnt - la Apartamentul Deschis
(AsociaÅia Oberliht). Evenimentul va fi mediatizat Ãn presÄ (plasarea
anunÅurilor Ãn ziare), la radio Åi la posturi TV, de asemenea Ãn Internet â
prin intermediul listei Oberlist, a reÅelelor Åi listelor de discuÅii
internaÅionale, paginii Pavilionului FantomÄ de pe facebook, Åi pe
site-urile organizaÅiilor implicate; prin crearea unui blog al proiectului
Åi prin plasarea bannerelor pe portalul civic.md.Ãn urmÄtoarea perioadÄ proiectele elaborate de Igor Scerbina (5
slogane-postere, light box-uri, tomberoane, bannere, trailer video), Valeria
Barbas (anunÅuri stradale), Tatiana Fiodorova (tricouri, stencil-uri), Lucia
Macari (moneda aniversarÄ-stickere Ãn transportul public, cÄrÅi poÅtale) vor
fi amplasate, distribuite Èi prezentate Ãn spaÅiile publice ale ChiÅinÄului,
Ãn reÅeaua internet Åi Ãn mass media localÄ ÃncepÃnd cu 4 iunie 2011.

 Ãn perioada 1-5 Iunie proiectele Igor Scerbina,Tatiana Fiodorova Åi Lucia
Macari fac parte din expoziÅia din cadrul proiectului HEICO prezentat la
Bienala de la VeneÅia (ediÅia 54). Detalii pe web site-ul proiectului HEICO:
http://www.atlantisprojects.eu/web/index-439.htmlCampania va culmina cu prezentarea la ChiÅinÄu a proiectului MISSING LINK de
grupul artistic SOULD OUT (Adel Idris Åi Denis Bartenev), realizat Ãn cadrul
reÅelei ATLANTISâ11 Åi a proiectului HEICO la VeneÅia. Prezentarea
proiectului MISSING LINK Åi a evenimentelor conexe va fi anunÅatÄ ulterior.Campania este susÅinutÄ de:[KSA:K] - Centrul pentru ArtÄ ContemporanÄ

AsociaÅia Oberliht

AsociaÅia Alt Film

Centrul COLISEUM

Teatrul SPÄLÄTORIE

ART PLOSHADKA

KINEMATIX Studio

Casa IMAGO SRL*Contact pentru pres**Ä**:*Stefan Rusu
Director de Proiecte si Programe, Centrul pentru Arta Contemporana, Chisinau
Str. Banulescu-Bodoni 5, Ap-2,
Cod postal 2009, Chisinau,
Republica Moldova
tel / fax. + 373 22 2372 72
www.art.md

*
*

*
*

*Promotion campaign** of the GHOST Pavilion of the Republic of Moldova** *

The campaign reflects the position of a number of institutions and initiatives
from independent cultural sector, developed as a response to the
designationby the
local authorities from Republic of Moldova of the participants to represent the
National Pavilion at the 54 edition of Venice Biennale. *The GHOST**
Pavilion* is a new tool to promote the image of Republic of Moldova
internationally.Within this campaign, a group of artists have developed texts, posters,
slogans, stickers, postcards, stencil messages, and other sites to be
displayed and distributed in public spaces of Chisinau during the course of
Contemporary Art Biennale in Venice (June 4 to November 27, 2011). The
campaign will be also hosted by institutions involved in the project: the
space of KSAK Center, Laundry Theater, the Art Hotel and Protest in Wind
Project - at the Opened Apartment (Oberliht Association). The event will be
publicized in the press (placing ads in newspapers), on radio and TV
stations, also on the Internet - through the discussion list Oberlist,
networks and other international mailing lists, the GHOST Pavilion page on
Facebook, and web sites of organizations involved in the project, also by
creating a blog and posting banners on civic.md portal.On the next sage, projects developed by: Igor Scerbina (5 slogans, posters,
light boxes, bins, banners, video trailer), Valeria Barbas (street ad),
Tatiana Fedorova (T-shirts, stencils), Lucia Macari (commemorative
coin- in public
transport stickers, postcards) will be located, distributed and
presented inthe public
places in Chisinau, on the Internet and local media since June 4, 2011.In the period between 1-5 of June the projects by Igor Scerbina, Tatiana
Fiodorova and Lucia Macari are part of the exhibition in the frame of HEICO
project presented at the 54th edition of the Venice Biennale. HEICO project
web site: http://www.atlantisprojects.eu/web/index-439.htmlThe campaign will culminate with the presentation in Chisinau of MISSING
LINK project by the artist group SOLD OUT (Adel Idris and Denis Bartenev),
developed under the network ATLANTIS'11 and project Heico in Venice.
The presentation
of the MISSING LINK project and related events is to be announced.The campaign is supported by:

[KSA:K] â Center for Contemporary Art, Chisinau

Association Oberliht

Association Alt Film

Center COLISEUM

Theater SPALATORIE

ART PLOSHADKA

KINEMATIX Studio

Casa IMAGO SRL
 *Press contact:*


Stefan Rusu
Projects&Program Manager-Center for Contemporary Art, Chisinau
str. Banulescu-Bodoni 5, Ap-2,
Postcode 2009, Chisinau,
Republic of Moldova
tel/fax. + 373 22 237272
www.art.md
*
* <http://www.knotland.net/index.php?id=13&tx_ttnews%5Btt_news%5D=483&cHash=903daf1680a47402cb27df41501fbcbe>
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/