evel on Fri, 10 Jan 1997 20:21:48 +0200


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Inval Vaals: Officier van Justitie op de vingers (fwd)
   _________________________________________________________________
                   
                PERSBERICHT
                   
                        Amsterdam, 10 januari 1997

   _________________________________________________________________
                   
  Officier van Justitie op de vingers getikt vanwege inval vanwege
  Radikal in Vaals.
  
  Rechter-commissaris denkt dat er sprake is van politieke vervolging.
  
  Uit interne correspondentie tussen rechter-commissaris, mr. P.
  Hoekstra, en zaaksofficier van justitie, mr. L. Geuns, blijkt dat de
  RC geen verantwoordelijkheid wil dragen voor de huiszoeking in Vaals
  vanwege Radikal.
  
  De RC kreeg de zaak overgedragen na het vertrek van Mr. van Maanen
  Winters. Daardoor hoort hij pas op 16 december voor het eerst over de
  huiszoeking als gevolg van een Duits rechtshulp verzoek. Hoekstra
  schrijft op 17 december 1996 aan Geuns:
  
  'Het gaat nu nog slechts om de al of niet overdracht van het
    inbeslaggenomene aan Duitsland.
    Ik moet daar normaliter gewoon even verlof voor vragen aan de
    raadkamer. Da's geen probleem.
    De vraag is voor mij echter op dit moment of ik wel de
    verantwoordelijkheid wil dragen voor het vragen van het verlof. Ik
    ben daar nog niet uit.'
    
  Hoekstra vraagt zich af of het niet verstandiger was geweest om het
  Ministerie van Justitie minstens vooraf te consulteren. Verder
  schrijft hij:
  
  'Het probleem is natuurlijk of het hier eigenlijk niet gaat om een
    vervolging van Duitsland in verband met de staatkundige
    overtuiging van de betreffende verdachte (art.552l Sv), of dat het
    hier niet gaat om een geval waarvoor wellicht machtiging van de
    Minister van Justitie vereist was (art.552m Sv)'
    
  De OM moet van de RC alsnog contact opnemen met de Minister van
  Justitie om haar standpunt in deze zaak te vragen. Mocht het OM die
  suggestie niet volgen, dan zal de RC zelf contact zoeken met het
  Ministerie.
  Zolang dat niet is gebeurd, vraagt de RC geen verlof voor de
  overdracht van de inbeslaggenomen spullen.
  
  Tot zover de brief van mr. P. Hoekstra aan mr. L. Geuns.
  
  Een van de belangrijkste vragen van Groen Links aan de minister (door
  Rabbae, net voor het Kerstreces) of Sorgdrager tevoren was genformeerd
  over deze operatie, en of ze er een machtiging voor had verleend, is
  hiermee feitelijk al beantwoord:
  De Minister was niet op de hoogte, en had dat wel moeten zijn.
  
  De andere vragen van Groen Links gingen over de bevoegdheid van de
  Duitsers voor opsporingsonderzoek op Nederlands grondgebied. Formeel
  werd de huiszoeking gedaan door de Nederlanders, maar in praktijk
  deden de Duitsers het werk. De beambten van de LKA en BKA liepen
  volgens de aanwezige bewoonster met plastic handschoentjes aan alles
  te doorzoeken. De Nederlanders stonden erbij en keken er naar.
  
  Dat is in strijd met de voorschriften voor internationale opsporing.
  Het zg. 'kleine rechtshulpverdrag' bepaalt dat buitenlandse agenten
  slechts aanwezig mogen zijn als deskundigen, om aanwijzingen te geven
  naar wat er gezocht moet worden. Volgens het verdrag van Schengen
  hebben buitenlandse politiebeambten geen 'executieve bevoegdheden':
  aktief deelnemen aan de opsporing is uit den boze.
  
   _________________________________________________________________
                   
  Achtergrond
  
  De huiszoeking bij Miguel in Vaals vond plaats op 11 december 1996.
  Miguel bleek verdacht van medewerking aan Radikal, een blad dat in
  Nederland niet verboden is. Volgens het huiszoekingsbevel dat de
  politie diezelfde dag na een huiszoeking bij zijn moeder in Aaken
  achterliet, vond de inval plaats op grond van verdenking van
  'lidmaatschap van een criminele vereniging, werving en ondersteuning
  van een terroristische vereniging en nog verdere strafbare feiten.'
  
  In Vaals werden een computer en dozenvol diskettes in beslag genomen.
  Buiten een stapel Radikal-stickers werd niets gevonden dat naar het
  blad verwees.
  
  Inmiddels is duidelijk dat er tegen Miguel geen (internationaal)
  arrestatie-bevel loopt. Een woordvoerdster van het parket in Karlsruhe
  liet weten dat de Duitsers in Vaals vooral op zoek waren naar
  bewijsmateriaal.
  
  Voor meer informatie:
  
  Solidariteitsgroep Politieke Gevangenen:
  http://www.xs4all.nl/~tank/radikal/11.12/
  
  de nieuwe Ravage, nr. 226, 10 januari 1997
  
  Arrondissementsrechtbank Maastricht
  Doorkiesnummer RC mr. P. Hoekstra: 043-3465184/3465185

--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.v2.nl/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.