Geert Lovink on Wed, 18 Dec 1996 07:34:17 +0200


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: contrast.org van start


From: info@contrast.org

Oprichting van een radicale online-werkplaats

ONDERSTEUN CONTRAST.ORG!

Hoewel de Internet-hype anders suggereert, is het Net meer dan een 
verzameling Web-etalages, postbussen en babbelboxen. Het Net is ook een 
machtig politiek medium, en niet te vergeten, zelf de inzet van politieke 
strijd. Internet is een uitstekend middel voor politieke campagnes, acties 
en tegengeluiden.
Contrast.org is opgericht om die zaken te stimuleren. Een organisatie en 
werkplaats voor tegeninformatie en contra-expertise op Internet, vanuit een 
radicaal-kritisch perspectief. 


Achtergrond

In het laatste jaar is de lijst van spraakmakende Internet-initiatieven 
vanuit Nederland almaar langer geworden: de Scientology-acties, de 
online-uitgave van het Van Traa-rapport, het in de lucht brengen van een 
kritische anti-McDonald's-site en het online-asiel voor het in Duitsland 
verboden blad Radikal.

Bij die projecten zal het niet blijven, en daarom is contrast.org opgericht. 
Er komen steeds vaker vanuit het buitenland vragen om aldaar gecensureerd 
materiaal op servers in Nederland te plaatsen. Die informatie op een 
zinvolle manier aanbieden is veel werk, en dat werd tot nu toe meestal door 
mensen thuis gedaan. Een gezamenlijke ruimte waar gewerkt aan dit soort 
online-projecten, een 'online-werkplaats', biedt hier uitkomst.

Daarnaast willen we ook zelf politieke campagnes via het Net ontwikkelen en 
initieren, projecten in het kader van openbare kritiek, waarbij optimaal 
gebruik wordt gemaakt van de technische mogelijkheden van het Internet. Een 
goed voorbeeld is www.mcspotlight.org, de anti-McDonald's-site die is 
opgericht met Nederlandse steun en advies. Deze succesvolle site ziet er 
niet alleen erg mooi uit,  maar gebruikt o.a. ook de zogeheten 
frame-techniek waarmee relevante tegeninformatie letterlijk naast de 
officiele McDonald's-site is geplaatst.

Nadat in kleine kring (met als werktitel 'Polprov') enige tijd is gepraat 
over de noodzaak bestaande en nieuwe politieke Internet-projecten beter te 
cooerdineren, is nu zover: contrast.org gaat binnenkort van start, compleet 
met een echte werkplaats.
Daarvoor is geld nodig. We willen uiteindelijk ook draaien op betaalde 
opdrachten, maar we willen wel nu al beginnen zonder dat er direct 
opdrachten in zicht zijn. Inderdaad, dit is een bedelbrief: we proberen je 
over te halen een aandeel te kopen of geld te storten.

De activiteiten van contrast.org zijn ondergebracht bij een stichting. De 
stichting heeft tot doel: 'het bevorderen van het gebruik van electronische 
communicatiemiddelen i.h.b. ter bevordering, verdediging en versterking van 
de vrijheid van meningsuiting en de universele rechten van de mens. Alsmede 
het stimuleren van het debat over deze kwesties.'
Contrast.org brengt tegeninformatie op het Net. Dat kan van alles zijn: 
databases, stukken, mailinglists, WWW-pagina's, hele sites, en het liefst in 
combinatie. Contrast.org is geen provider - je kunt er geen account nemen - 
maar biedt een plek waar je naartoe kunt voor technische of inhoudelijke 
ondersteuning voor allerhande Net-actieplannen. Tevens is contrast.org een 
'virtuele verzamelnaam' voor dit soort projecten.


Wat gaat contrast.org doen?

- Politieke projecten initieren, ondersteunen en cooerdineren
Cooerdinatie is hier nodig zodat er sneller kan worden gereageerd op gevallen 
van censuur of juridische problemen. Om continuiteit te waarborgen zal een 
soort redactieraad regelmatig bijeenkomen om door te nemen wat er doen valt. 
Contrast.org wil immers niet slechts reageren op wat overheden, bedrijven, 
sektes en dergelijke doen, maar nadrukkelijk ook zelf initiatieven nemen.

- Juridische kennis verzamelen
Bij de genoemde eerdere initiatieven moest er beroep worden gedaan op
advocaten. De juridische kanten van het Internet (privacy, censuur, 
auteursrechten) zijn echter complex en bovendien grotendeels onontgonnen. 
Advocaten, en niet te vergeten rechters, hebben daarover ook nog veel leren. 
We willen voorkomen dat iedereen steeds opnieuw het wiel moet gaan uitvinden.

- Technische expertise doorgeven
Bij een wat groter project begint op Internet komt meer kijken dan wat 
HTML-kennis. Dat kan varieren van Java-scripts, mailinglists, Unix- en 
Linux-kennis, tot audio- en video-technieken. Contrast.org wil de kennis 
over deze 'hogere Net-technieken' vergroten. De online-werkplaats zal 
daartoe de expertise verzamelen, bundelen en verspreiden. Niet middels 
computercursussen maar op basis van zelfwerkzaamheid en samenwerking met een 
team techneuten. De werkplaats wordt dus tevens een bibliotheek met 
allerhande naslagwerken en online-handleidingen, een plek waar je al doende 
kan leren.

- Asiel verlenen
Voor groepen die geen veilige Internet-toegang hebben - door censuur, 
overheidscontrole, intimidatie of andere blokkades - kan contrast.org 
openbaar toegankelijke voorzieningen realiseren. Te denken valt aan het 
`mirrorren' van sites op veilige servers, maar ook aan digitale postbussen 
of publieke terminals.

- Werkruimte bieden
De ruimte kan dienen als werkplaats voor mensen uit binnen- en
buitenland die een tijd lang intensief willen werken aan het
bouwen van een (grote) site of cd-rom. Zeker in het laatste stadium van
een project moet vaak veel samengewerkt worden: de online-werkplaats biedt 
daar de ruimte voor.

- Eigen servers oprichten
Op den duur kunnen ook eigen servers worden opgericht. De nadruk
ligt echter op het ontwikkelen van projecten; waar die vervolgens op het Net 
komen te staan, is van minder belang. 
Eigen servers kunnen ook nodig zijn in verband met betaalde opdrachten. 
De politieke projecten mogen echter nadrukkelijk niet ondergeschikt worden 
aan  een bedrijfsmatige aanpak.

- Inhoudelijke inbreng
Een redactieraad van mensen uit de werkplaats en de denktank gaat
zich bezighouden met het initieren van campagnes, het filosoferen
over mogelijkheden en het motiveren en bijstaan van mensen met leuke ideeen. 


Activiteiten rond de Euro-top in Amsterdam

Als eerste grote project zal contrast.org zich werpen op activiteiten rond 
de Eurotop in Amsterdam (17-18 juni 1997). Europese leiders vergaderen dan 
in de Nederlandse Bank, eten in het Van Gogh, de wereldpers zit in tenten op het
Frederiksplein, de directe omgeving zal Sperrgebiet worden, compleet met 
dichtgelaste putdeksels - de politie is al begonnen de buurt hierop voor te 
bereiden...
Nu al zijn er drukbezochte vergaderingen om die week een spektakel te 
organiseren met als thema het Andere Europa. Contrast.org wil deze acties 
ondersteunen op het Net. Dat zou kunnen middels mailinglists voor de 
organiserende groepen uit verschillende landen en sites met 
achtergrondinformatie (Jansen & Janssen over Europol, vluchtelingen en 
illegalen, het Europees economisch en sociaal beleid, 
noord-zuid/oost-westverhoudingen).
Tijdens de Eurotop willen we experimenten met real-audio en -video op het 
Net,  o.a. in samenwerking met de Amsterdamse vrije radio's. De activiteiten 
rond de Eurotop bieden tevens de mogelijkheid in te haken op de 
neoliberalismediscussie met als invalshoek net-activisme en access-politiek.


Ideeen en geld

Iedereen met goede ideeen, kritiek en aanvullingen is welkom. Neem
zitting in de redactie of draag projecten aan! We hebben al een ruimte en 
het bestuur van de stichting is op weg naar de notaris.
Weet je mensen die dit leuk vinden, meldt ze aan, geef het door.

Wat betreft het geld. We hebben berekend dat we van f 12.000 een half jaar 
lang kunnen draaien, zonder direct betaalde opdrachten binnen te halen. We 
willen dit bedrag snel bij elkaar brengen zodat we de ruimte kunnen 
verbouwen en inrichten, en even geen zorgen hebben over de huur en de 
energie. Zie je dit plan zitten dan kun je een of meer aandelen kopen van 
f 100,- per stuk. Je wordt dan op de hoogte gehouden van de 
activiteiten van Contrast.org. 
Andere stortingen, leningen of bijdragen in natura zijn natuurlijk ook van 
harte welkom.

Stort gul op postgiro 3449270 t.n.v. stichting MIT, Amsterdam
o.v.v. "contrast.org"

De intiatiefgroep: 
Anne Sedee, Eveline Lubbers, Geert Lovink, Gert van Velzen, Henk Buursen
Michael van Eeden, Nina meilof, Tabe Kooistra en Pablo Ugarte.

Het bestuur van de stichting:
Bert Muessig, Jo van der Spek, Karin Spaink en Marianne van den 
Boomen.

Voor nadere informatie: info@contrast.org
http://www.contrast.org/
of:
contrast.org
Postbus 11147
1001 GC Amsterdam

Telefoon komt binnenkort.
=======================================================


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.v2.nl/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.