Michel Langendijk / Virtueel Platform on Tue, 20 Sep 2011 10:15:07 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Reactie Virtueel Platform: Kabinet-agenda voor de "creatieve industrieën"


Beste Florian,

Je lezing van de stukken klopt ergens wel maar er zijn enkele onjuiste
conclusies- dus nog even voor de liefhebbers van beleid:

Afgelopen week heeft het ministerie van E,L & I de reactie gegeven op het
eerdere advies voor de creatieve industrie. Weinig kunst inderdaad maar
dat komt ook omdat deze beleidsplannen zijn ondergebracht bij OCW. Dus in
het stuk van E,L & I zie je de visie van de economen en de instellingen
die zij daarvoor graag willen oprichten. Het nieuwe sectorinstituut
Creatieve Industrie (nu NAI/Premsela/ Virtueel Platform) heeft zijn plek
dus in de plannen van Zijlstra en niet die van E,L &I.

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/eleni/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/09/13/kamerbrief-naar-de-top-het-bedrijvenbeleid-in-actie-s.html

Er is best wat commotie ontstaan over het advies maar meer over de
beperkte toezeggingen en het niet bijdragen aan het fonds maar daar toch
iets over de agenda van het fonds willen zeggen. Dit bedrag van het nieuwe
fonds van 11,4 miljoen is namelijk het kunstengeld dat nu van de labs en
designinstellingen komt in de Basis-infrastructuur en de BK-gelden van het
gamefonds en het bouw- en vormgeefgeld van de Mondriaan stichting en Fonds
BKVB.

Oftewel hier moet de kunstensector een scherp opletten en mogelijk ook een
protest laten horen want als dit beleid wordt doorgezet, dreigen de
middelen van het nieuwe fonds op economische gronden te worden besteed in
plaats van artistieke, kwalitatieve gronden.

De grote dreiging voor V2_, Waag, Mediamatic, Submarine, WORM en STEIM en
anderen actief in de media-cultuur zit nu meer in de type regelingen die
er dadelijk komen. Het geld is er namelijk nog wel maar de wijze van
besteden kan dadelijk erg vreemd lopen. Dus een mooie meerjarige e-cultuur
regeling is een streven waar we op moeten inzetten om enige zekerheid voor
de Nederlandse labs te bieden. Ik begreep overigens wel dat de ministeries
hierover nog niet zijn uitgepraat want E,L & I "put your money where your
mouth is"!

Tot zover, groet

Floor van Spaendonck
Virtueel Platform


> 
>> Het volgende zijn stukken uit het Tweede Kamer-dossier 32 637, nr. 15
>> waarin
>> de minister van economische zaken, landbouw en innovatie en de
>> staatssecretarissen van financiën en van onderwijs, cultuur en wetenschap
>> hun agenda o.a. voor de nieuwe sector "creatieve industrie" (als fusie van
>> architectuur, mode, design en nieuwe media) voorstellen:
>> 
>> Voor de topsector Creatieve Industrie pakt het kabinet samen met de
>>> sector de volgende acties op:
>>> 1. Oprichting Dutch Creative Industries Council
>>> 
>> 
>> Hiermee is blijkbaar niet het instituut bedoeld waarin NAi, Premsela en
>> Virtueel Platform gaan fuseren maar een nieuwe organisati.
>> 
>> 
>>> De creatieve industrie is een jonge en krachtige topsector met grote
>>> groeikansen. Maar de sector moet zichzelf nog beter organiseren en meer
>>> aansluiting zoeken bij andere topsectoren om in 2020 tot de wereldtop te
>>> behoren en Nederland te kunnen laten uitgroeien tot de meest creatieve
>>> economie van Europa. Om het zelforganiserende vermogen te versterken
>>> en de verbindingen met andere topsectoren te verbeteren ondersteunt het
>>> kabinet de oprichting van de Dutch Creative Industries Council (D-CIC).
>>> De
>>> council zal de uitvoering van de agenda coördineren volgens het principe
>>> van de gouden driehoek.
>> 
>> 
>> Blijkbaar is dit hier bedoeld: http://jangrlng.home.xs4all.nl/Gouden3hoek/
>> 
>> 
>>> Het kabinet stelt daarvoor € 250 000 per jaar
>>> beschikbaar.
>> 
>> 
>> Dat is de reden voor mijn theorie dat hiermee niet het nieuwe
>> sectorinstituut bedoeld is. (NAi, Premsela en Virtueel Platform zijn
>> volgens
>> [http://www.items.nl/2011/8/1/drie-voor-de-prijs-van-een] met totaal 10
>> miljoen gesubsideerd. Of betekend dit dat deze instituten moeten
>> dichtgaan?
>> 
>> Punt 2 is:
>> 
>> 2. Ontwikkeling van een publiekprivaat topconsortium
>>> Om een grotere bijdrage te kunnen leveren aan het innoverend vermogen
>>> van de Nederlandse economie moet de kennisbasis van de creatieve
>>> industrie en de samenwerking met kennisinstellingen worden versterkt.
>>> Het kabinet ondersteunt daarom het voorstel tot oprichting van een
>>> publiekprivaat topconsortium op het gebied van kennis en innovatie.
>>> Binnen het kader van het innovatiecontract zal het topconsortium een
>>> belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van concrete
>>> innovatieprogramma’s. Daarbij zal het consortium zich richten op
>>> kennisintensieve
>>> activiteiten die voortvloeien uit het onderzoek en ook verder onderzoek
>>> initiëren. Het consortium zal nauw samenwerken met organisaties zoals
>>> IIP Create en iMMovator en met bedrijven en kennisinstellingen uit
>>> andere
>>> topsectoren. Het kabinet stelt tot en met 2013 € 1 miljoen beschikbaar
>>> voor het topconsortium.
>> 
>> 
>> Hier gaat het duidelijk over commerciële partijen buiten de nu bestaande
>> e-cultuur-sector.
>> 
>> De deerde pijler wordt:
>> 
>> 3. Vergroten maatschappelijke en economische meerwaarde
>>> De creatieve industrie kan een grote bijdrage leveren aan economische en
>>> maatschappelijke uitdagingen op gebieden zoals duurzaamheid, zorg,
>>> onderwijs en stedenbouw. Het kabinet wil deze potentiële meerwaarde
>>> van de creatieve industrie tot uiting laten komen. Hiertoe zal de
>>> Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een Fonds voor de
>>> Creatieve Industrie inrichten. De missie van het fonds is om de
>>> maatschappelijke en economische meerwaarde van de creatieve industrie
>>> te vergroten, zowel in Nederland als internationaal. Dit fonds richt
>>> zich
>>> op
>>> het stimuleren van de kwaliteit van het Nederlands ontwerp en het
>>> versterken van de samenwerking tussen private partijen, particulieren en
>>> overheden. Het fonds heeft onder andere als taak om sectoroverstijgende
>>> programma’s uit te voeren, die maatschappelijke en ruimtelijke
>>> vraagstukken
>>> aanpakken en goed opdrachtgeverschap bevorderen.
>>> Deze doelstelling sluit goed aan bij het advies van het Topteam
>>> Creatieve
>>> Industrie met betrekking tot het stimuleren van zogenoemde
>>> «crossovers». De totale omvang van het fonds bedraagt € 11,4 miljoen
>>> per jaar. Het topteam Creatieve Industrie krijgt de mogelijkheid
>>> voorstellen
>>> in te dienen bij het Fonds Creatieve Industrie.
>> 
>> 
>> 11,4 miljoen is ongeveer de oude subsidie voor Virtueel
>> Platform+Nai+Premsela, zonder de overige e-cultuur-instellingen
>> (Mediamatic,
>> De Waag, V2, WORM, STEIM).
>> 
>> Betekend dat de sectorinstituten _en_ de e-cultuur-instellingen geschrapt
>> worden en nog alleen 11 miljoen projectsubsidie voor
>> maatschappelijk-commerciële projecten blijven?
>> 
>> De missie van het fonds is om de
>>> maatschappelijke en economische meerwaarde van de creatieve industrie
>>> te vergroten, zowel in Nederland als internationaal. Dit fonds richt
>>> zich
>>> op
>>> het stimuleren van de kwaliteit van het Nederlands ontwerp en het
>>> versterken van de samenwerking tussen private partijen, particulieren en
>>> overheden.
>> 
>> 
>> De overige stukken in het papier gaan over een 16 miljoen pot voor
>> leningen
>> ("Het bedrag is tot en met 2015 als lening
>> beschikbaar voor voorstellen voor private investeringsfondsen die zich
>> kwalificeren voor de regeling en passen bij de ambitie van het topteam
>> om te komen tot crossovers tussen de creatieve industrie en andere
>> (top)sectoren.")
>> 
>> In de samenvatting staat uiteindelijk:
>> 
>> De creatieve sector in beeld: investeren in kennisdeling en
>>> ondernemerschap
>>> Toonaangevende events, festivals en congressen bieden de creatieve
>>> industrie een belangrijk platform om elkaar te ontmoeten en om
>>> nieuwe innovatieve ideeën op te doen. Events als de Dutch Design
>>> Week, TEDx (Amsterdam, Maastricht, Brainport, Rotterdam),
>>> Amsterdam Dance Event (ADE), PICNIC, Start-up Weekend,
>>> NextWeb, en Design Conference leveren een belangrijke bijdrage
>>> aan het versterken van het ondernemerschap. Bij deze evenementen
>>> worden internationale topsprekers vanuit het bedrijfsleven en de
>>> wetenschap betrokken. Zo dragen deze events tevens bij aan de
>>> kennisdeling binnen de sector en biedt het de sector een podium om
>>> zich internationaal te profileren. Het totale netwerk aan events kan de
>>> komende jaren versterken wanneer er meer geïnvesteerd wordt in
>>> afstemming en samenwerking. Dit voorkomt doublures en verwatering van de
>>> boodschap. Daarnaast ontstaat hierdoor niet alleen
>>> efficiëntie in organisatie, maar tevens een interdisciplinaire
>>> netwerkomgeving waar de totale creatieve industrie van kan
>>> profiteren.
>> 
>> 
>> Als ik het juist begrijp betekent dit het einde van alle rijkssubsidies
>> voor
>> e-cultuur/mediakunst en zelfs NAi en Premsela.
>> 
>> Florian
>> 
>> 
>> --
>> blog: http://en.pleintekst.nl
>> ______________________________________________________
>> * Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
>> * toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
>> * open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
>> * Meer info, archief & anderstalige edities:
>> * http://www.nettime.org/.
>> * Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).
>> 
> 
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).