Florian Cramer on Tue, 20 Sep 2011 06:36:55 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Kabinet-agenda voor de "creatieve industrieën"


Het volgende zijn stukken uit het Tweede Kamer-dossier 32 637, nr. 15 waarin
de minister van economische zaken, landbouw en innovatie en de
staatssecretarissen van financiën en van onderwijs, cultuur en wetenschap
hun agenda o.a. voor de nieuwe sector "creatieve industrie" (als fusie van
architectuur, mode, design en nieuwe media) voorstellen:

Voor de topsector Creatieve Industrie pakt het kabinet samen met de
> sector de volgende acties op:
> 1. Oprichting Dutch Creative Industries Council
>

Hiermee is blijkbaar niet het instituut bedoeld waarin NAi, Premsela en
Virtueel Platform gaan fuseren maar een nieuwe organisati.


> De creatieve industrie is een jonge en krachtige topsector met grote
> groeikansen. Maar de sector moet zichzelf nog beter organiseren en meer
> aansluiting zoeken bij andere topsectoren om in 2020 tot de wereldtop te
> behoren en Nederland te kunnen laten uitgroeien tot de meest creatieve
> economie van Europa. Om het zelforganiserende vermogen te versterken
> en de verbindingen met andere topsectoren te verbeteren ondersteunt het
> kabinet de oprichting van de Dutch Creative Industries Council (D-CIC). De
> council zal de uitvoering van de agenda coördineren volgens het principe
> van de gouden driehoek.


Blijkbaar is dit hier bedoeld: http://jangrlng.home.xs4all.nl/Gouden3hoek/


> Het kabinet stelt daarvoor € 250 000 per jaar
> beschikbaar.


Dat is de reden voor mijn theorie dat hiermee niet het nieuwe
sectorinstituut bedoeld is. (NAi, Premsela en Virtueel Platform zijn volgens
[http://www.items.nl/2011/8/1/drie-voor-de-prijs-van-een] met totaal 10
miljoen gesubsideerd. Of betekend dit dat deze instituten moeten dichtgaan?

Punt 2 is:

2. Ontwikkeling van een publiekprivaat topconsortium
> Om een grotere bijdrage te kunnen leveren aan het innoverend vermogen
> van de Nederlandse economie moet de kennisbasis van de creatieve
> industrie en de samenwerking met kennisinstellingen worden versterkt.
> Het kabinet ondersteunt daarom het voorstel tot oprichting van een
> publiekprivaat topconsortium op het gebied van kennis en innovatie.
> Binnen het kader van het innovatiecontract zal het topconsortium een
> belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van concrete
> innovatieprogramma’s. Daarbij zal het consortium zich richten op
> kennisintensieve
> activiteiten die voortvloeien uit het onderzoek en ook verder onderzoek
> initiëren. Het consortium zal nauw samenwerken met organisaties zoals
> IIP Create en iMMovator en met bedrijven en kennisinstellingen uit andere
> topsectoren. Het kabinet stelt tot en met 2013 € 1 miljoen beschikbaar
> voor het topconsortium.


Hier gaat het duidelijk over commerciële partijen buiten de nu bestaande
e-cultuur-sector.

De deerde pijler wordt:

3. Vergroten maatschappelijke en economische meerwaarde
> De creatieve industrie kan een grote bijdrage leveren aan economische en
> maatschappelijke uitdagingen op gebieden zoals duurzaamheid, zorg,
> onderwijs en stedenbouw. Het kabinet wil deze potentiële meerwaarde
> van de creatieve industrie tot uiting laten komen. Hiertoe zal de
> Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een Fonds voor de
> Creatieve Industrie inrichten. De missie van het fonds is om de
> maatschappelijke en economische meerwaarde van de creatieve industrie
> te vergroten, zowel in Nederland als internationaal. Dit fonds richt zich
> op
> het stimuleren van de kwaliteit van het Nederlands ontwerp en het
> versterken van de samenwerking tussen private partijen, particulieren en
> overheden. Het fonds heeft onder andere als taak om sectoroverstijgende
> programma’s uit te voeren, die maatschappelijke en ruimtelijke
> vraagstukken
> aanpakken en goed opdrachtgeverschap bevorderen.
> Deze doelstelling sluit goed aan bij het advies van het Topteam Creatieve
> Industrie met betrekking tot het stimuleren van zogenoemde
> «crossovers». De totale omvang van het fonds bedraagt € 11,4 miljoen
> per jaar. Het topteam Creatieve Industrie krijgt de mogelijkheid
> voorstellen
> in te dienen bij het Fonds Creatieve Industrie.


11,4 miljoen is ongeveer de oude subsidie voor Virtueel
Platform+Nai+Premsela, zonder de overige e-cultuur-instellingen (Mediamatic,
De Waag, V2, WORM, STEIM).

Betekend dat de sectorinstituten _en_ de e-cultuur-instellingen geschrapt
worden en nog alleen 11 miljoen projectsubsidie voor
maatschappelijk-commerciële projecten blijven?

De missie van het fonds is om de
> maatschappelijke en economische meerwaarde van de creatieve industrie
> te vergroten, zowel in Nederland als internationaal. Dit fonds richt zich
> op
> het stimuleren van de kwaliteit van het Nederlands ontwerp en het
> versterken van de samenwerking tussen private partijen, particulieren en
> overheden.


De overige stukken in het papier gaan over een 16 miljoen pot voor leningen
("Het bedrag is tot en met 2015 als lening
beschikbaar voor voorstellen voor private investeringsfondsen die zich
kwalificeren voor de regeling en passen bij de ambitie van het topteam
om te komen tot crossovers tussen de creatieve industrie en andere
(top)sectoren.")

In de samenvatting staat uiteindelijk:

De creatieve sector in beeld: investeren in kennisdeling en
> ondernemerschap
> Toonaangevende events, festivals en congressen bieden de creatieve
> industrie een belangrijk platform om elkaar te ontmoeten en om
> nieuwe innovatieve ideeën op te doen. Events als de Dutch Design
> Week, TEDx (Amsterdam, Maastricht, Brainport, Rotterdam),
> Amsterdam Dance Event (ADE), PICNIC, Start-up Weekend,
> NextWeb, en Design Conference leveren een belangrijke bijdrage
> aan het versterken van het ondernemerschap. Bij deze evenementen
> worden internationale topsprekers vanuit het bedrijfsleven en de
> wetenschap betrokken. Zo dragen deze events tevens bij aan de
> kennisdeling binnen de sector en biedt het de sector een podium om
> zich internationaal te profileren. Het totale netwerk aan events kan de
> komende jaren versterken wanneer er meer geïnvesteerd wordt in
> afstemming en samenwerking. Dit voorkomt doublures en verwatering van de
> boodschap. Daarnaast ontstaat hierdoor niet alleen
> efficiëntie in organisatie, maar tevens een interdisciplinaire
> netwerkomgeving waar de totale creatieve industrie van kan
> profiteren.


Als ik het juist begrijp betekent dit het einde van alle rijkssubsidies voor
e-cultuur/mediakunst en zelfs NAi en Premsela.

Florian


-- 
blog: http://en.pleintekst.nl
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).