Florian Cramer on Fri, 8 Jul 2011 14:06:25 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Concept wettelijke regeling voor creatieve industrie (architectuur, media, design)


CONCEPT
Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van
nr. WJZ/299782 (8314), houdende wijziging van de Regeling op het specifiek
cultuurbeleid in verband met het vaststellen van de criteria voor
vierjaarlijkse
subsidiëring in de periode 2013-2016 (Subsidieregeling culturele
basisinfrastructuur
2013-2016)
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
Gelet op artikel 4a van de Wet op het specifiek cultuurbeleid en
artikel 4 van het Besluit
op het specifiek cultuurbeleid;
Besluit:

[...]

Afdeling 3.7. Creatieve industrie (Architectuur, vormgeving en nieuwe media)
Artikel 3.37. Ondersteunende instelling
De minister kan een vierjaarlijkse instellingssubsidie verstrekken aan
ten hoogste één instelling
met als kernactiviteit het verrichten van ondersteunende activiteiten
op het terrein van
architectuur, vormgeving en nieuwe media , indien de activite iten van
de instelling gericht zijn op:
a. behoud, beheer en ontsluiting van collecties op het terrein van architectuur;
b. internationale promotie en versterking van de internationale
marktpositie van de Nederlandse
architectuur-, vormgeving- en nieuwe me diasector;
c. kennisontwikkeling en kennisspreiding;- 9 -
WP 8314
d. volgen en stimuleren van multidisciplinaire ontwikkelingen; en
e. bevorderen van culturele, maatschappelijke en economische
meerwaarde van de architectuur-,
vormgeving-  e n  nieuwe mediasector.
Artikel 3.38. Subsidieplafond
Voor subsidieverstrekking op grond van deze afdeling is jaarlijks ten
hoogste een bedrag van €
7,81 miljoen beschikbaar-- 
blog: http://en.pleintekst.nl

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).