Jessie Eggers on Mon, 11 Apr 2011 10:39:03 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Performance Studies international Conference #17 "Camillo 2.0: Technology, Memory, Experience"


For English, please see below

Internationaal congres ‘Camillo 2.0: Technology, Memory, Experience’

Van woensdag 25 t/m zondag 29 mei organiseert Theaterwetenschap Utrecht in samenwerking met het kunstenfestival Festival aan de Werf de 17de editie van de Performance Studies international Conference. Onder de titel Camillo 2.0: Technology, Memory, Experience richt het congres zich dit jaar op de podiumkunsten als perspectief op de relaties tussen technologie, geheugen en ervaring. Als een combinatie van wetenschap en kunst belooft de conferentie een dynamisch, interdisciplinair en interactief 5-daags event te worden met lezingen, presentaties, workshops, voorstellingen en installaties.

Technologische ontwikkelingen maken het mogelijk om steeds meer en andersoortige informatie op te slaan en beschikbaar te maken. Deze technologieën veranderen hoeveel en wat opgeslagen kan worden, maar transformeren ook hoe het geheugen vorm krijgt, hoe datgene wat opgeslagen is ervaarbaar gemaakt kan worden, hoe herinneringen van onszelf en anderen meespelen in ervaringen in het hier en nu, en uiteindelijk zelfs hoe wij denken en verbeelden.

In de 16de eeuw ontwikkelde de Italiaanse filosoof Giulio Camillo zijn geheugentheater, een houten constructie die de bezoeker toegang moest geven tot alle kennis op de wereld. We kunnen deze constructie begrijpen als een enscenering van geheugenkunst, Ars Memoria. Dit maakt Camillo’s geheugentheater tot embleem en historisch referentiepunt voor het onderwerp dat op Camillo 2.0 ter discussie wordt gesteld, namelijk de relaties tussen geheugen, ervaring en technologie vanuit het perspectief van theater en performance.

Gedurende een vijfdaags programma zullen meer dan 400 presentaties van internationale wetenschappers en kunstenaars plaatsvinden. Er zijn lezingen van vooraanstaande academici zoals onder andere Alan Read, Rebecca Schneider, Mieke Bal, Jill Dolan, Joe Kelleher, Freddie Rokem en Shannon Jackson. Daarnaast bestaat het programma voor meer dan de helft uit andere vormen van presentatie zoals demonstraties, installaties, (lecture)performances, workshops, interviews en discussies.

Theater- en dansmakers zullen samen met wetenschappers bijvoorbeeld de mogelijkheden van re-enactment verkennen in gesproken woord en beweging. Ook vinden er demonstraties plaats van nieuwe digitale archiveringsprojecten voor dans en performance. Onder de naam Re- Mickery zal het congres samen met de Faculteit Theater van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) een veelzijdig programma presenteren waarbij het roemruchte Mickery theater als vertrekpunt dient om hedendaagse ontwikkelingen in dans en theater te doordenken. Ook is er een tijdelijk rusthuis waar men herinneringen op kan halen met bejaarde Performance Studies wetenschappers en een beurs voor Paleofuturistische technologie.

Het kunstenfestival Festival a/d Werf toont een aantal voorstellingen en installaties die speciaal rond het congres zijn geprogrammeerd, zoals de interactieve installatie Wailing Wall van Janez Janša; de voorstelling ACTOR#1 van Kris Verdonck; Will You Ever Be Happy Again door Sanja Mitrovic; This is how you will disappear van Giselle Vienne; I AM 1984 door Barbara Mateijovic en Giuseppe Chico; en het interactieve project TELE_TRUST van Karen Lancel en Hermen Maat.

Een aantal programmaonderdelen van het congres zullen ook openbaar toegankelijk zijn voor publiek. Naast de voorstellingen die als onderdeel van Festival a/d Wef worden getoond zijn dat onder andere een lezing van de Zuid-Afrikaanse schrijfster Jane Taylor (bekend van onder meer haar toneelstuk Ubu and the Truth Commission); een lezingenprogramma over het 16de eeuwse geheugentheater van Giulio Camillo in relatie tot hedendaagse ontwikkelingen op het gebied van media technologie en neurowetenschappen (met onder andere filosoof Peter Matussek); interviews met Kris Verdonck en andere deelnemende kunstenaars; en performances in de openbare ruimte. Het exacte programma, plaats en tijd worden op de website bekend gemaakt.

Voor meer informatie over het programma en inschrijving, zie de website: http://psi17.org

Voor deelname aan het congres is registratie verplicht. Wanneer u zich van te voren aanmeldt geldt een goedkopere toegangsprijs. De prijzen gelden voor het volledige programma, met uitzondering van de voorstellingen van Festival a/d Werf die niet bij de prijs zijn inbegrepen. De openbaar toegankelijke programma-onderdelen zijn gratis, echter wanneer een bijeenkomst vol is, wordt er voorrang gegeven aan congresdeelnemers.

Camillo 2.0: Technology, Memory, Experience is de 17de editie van het internationale congres Performance Studies international, een wereldwijde netwerkorganisatie op het gebied van Performance Studies. Het onderzoek dat onder deze overkoepelende term plaats vindt is interdisciplinair bij uitstek en kent een sterke traditite van interactie tussen theorie en praktijk.
International Conference ‘Camillo 2.0: Technology, Memory, Experience’

From the 25th until the 29th of May 2011 Theatre Studies at Utrecht University presents in collaboration with art festival Festival a/d Werf the 17th edition of the Performance Studies international Conference. Entitled Camillo 2.0: Technology, Memory, Experience, this year’s conference will research the performing arts as a perspective on the relations between technology, memory and experience. As a combination of science and art the conference promises to be a dynamic, interdisciplinary and interactive 5-day event with lectures, presentations, workshops, performances and installations.

Technological developments allow more people access to more information than ever before. Additionally, they make it possible to store and share experiences, inputs, and topics of conversation. These technologies alter what and how much can be stored, but also transform how memory is shaped, how the stored can be experienced, how our and other’s memories are entangled in the here-and-now, and – in the end – even how we think and imagine.

In the 16th century the Italian philosopher Giulio Camillo developed his memory theatre – a wooden construction that was meant to allow the spectator access to all existing knowledge. We can understand this construction as a display of the Ars Memoria: the techné of memory. This makes Camillo’s theatre of memory into an emblem and historic point of reference to the research subject of Camillo 2.0: the performing arts as a providing a perspective on and embodiment of the relation between technology, memory and experience.

During a five-day program more than 400 international artists and academics will present their work. There will be lectures by renowned academics from different disciplines such as Alan Read, Rebecca Schneider, Mieke Bal, Jill Dolan, Joe Kelleher, Freddie Rokem and Shannon Jackson. Moreover, more than half of the program is filled with other forms of presentation such as demonstrations; installations; (lecture) performances; workshops; interviews; and discussions.

Theatre and dance artists together with scholars will, for example, explore the possibilities of re-enactment in spoken word and movement; and there will be demonstrations of new digital archive projects of dance and performance. Also, the conference will feature a temporary rest home for elderly Performance Studies scholars and a stock market for Paleo-futurist technology.

Festival aan de Werf presents several performances and installations programmed specifically in the context of the conference’s subject, such as the installation Wailing Wall by Janez Janša; the performance ACTOR#1 by Kris Verdonck; Will You Ever Be Happy Again by Sanja Mitrovic; This is how you will disappear by Giselle Vienne; I AM 1984 by Barbara Mateijovic & Giuseppe Chico; and the interactive project TELE_TRUST by Karen Lancel and Hermen Maat.

Several program parts of the conference will be public events. Other than the performances that are part of Festival a/d Werf, these concern for example a lecture by the South-African writer Jane Taylor (known for her theatre play Ubu and the Truth Commission); a series of lectures on Giulio Camillo’s 16th century Memory Theatre in relation to contemporary developments of media technologies and neurosciences (with amongst others philosopher Peter Matussek); interviews with Kris Verdonck and other participating artists; and performances in public space. The exact program, time and place will be announced on the website.

For more information on the conference program and registration, see the website: http://psi17.org.

For participation in the conference registration is required. When you register beforehand a cheaper fee will be charged than when you register at the start of the conference itself. Prices are inclusive with the exception of the performances of Festival a/d Werf. The program parts open to the public are free of charge as long as there is room available. Registered participants will be given priority.

Camillo 2.0: Technology, Memory, Experience is the 17th edition of the world conference Performance Studies international (PSi), a worldwide network organisation on Performance Studies. The research conducted under this umbrella term is interdisciplinary per definition and is strongly rooted in the interaction between theory and practice.


--
Jessie Eggers

PSi#17: Camillo 2.0
Conference Assistant / Publicity Coordinator
Performance Studies international #17
25 - 29 may 2011 Utrecht


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).