Kees on Fri, 13 Nov 2009 17:56:24 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Programma 2.Dh5 festival 20-22 november Den Bosch


Het is weer bijna zover. Voor de vijfde keer op rij wordt in het weekend
van 20 tot 22 november het activistenfestival 2.Dh5 georganiseerd. Net
als vorig jaar, vindt het dit jaar plaats in ’s Hertogenbosch. Als
centraal thema is deze keer gekozen voor “(hoe te) organiseren”.
Afgelopen jaar heeft het neoliberalisme een enorme deuk gekregen, maar
is een georganiseerd verzet tegen dit systeem en het kapitalisme
uitgebleven. Misschien is het wel een maatschappelijke vaststelling dat
mensen organiseren rond conflicten, maar ook rond bijvoorbeeld een
(sport)vereniging niet meer vanzelfsprekend is. Het werd dus weer hoog
tijd om nog een keer stil te staan bij wat voorafgaat aan sociale strijd
en verandering, namelijk het organiseren.

Het programma begint zijn definitieve vorm te bereiken. Het festival zal
beginnen met het stellen van de vraag of we anno 2009 nog steeds zijn
blijven steken in de jaren '80 van de vorige eeuw. Het stellen van de
juiste vraag is al het halve antwoord, nietwaar? In de rest van het
programma zal er dan ook gekeken worden naar organisaties die methodes
hebben ontwikkeld die misschien beter passen bij de 21e eeuw, of
misschien ook niet. Gelukkig is in het programma ook ruimte voorzien om
af te wijken van het centrale thema en komen er ook groepen en mensen
aan bod om lopende campagnes voor te stellen. De voertaal tijdens de
workshops is in principe Nederlands, maar indien gewenst proberen we
fluistervertalingen te regelen naar het Engels. Daarvoor kunnen we
overigens nog vrijwilligers gebruiken, net zoals voor andere taken
tijdens het festival zoals verslagen maken van de workshops, op- en
afbouw, catering, etc

Een bloemlezing uit het programma van zaterdag en zondag: een discussie
met de groep “Wilders sluit ook jou uit”; demonstratietechnieken: black
block vs. de superhelden; een analyse van de blokkade in Seattle nu tien
jaar geleden; een oproep om te gaan demonstreren in Kopenhagen naar
aanleiding van COP15; de antiracisme en antifascisme groep “laat ze niet
lopen” wil haar tactieken van de laatste paar jaren bespreken; een
organiser komt vertellen over de methode van het organising en wil
kritische vragen beantwoorden; 1 jaar na het uitbreken van de
economische crisis wordt er bij de (belabberde) staat van de
wereldeconomie stil gestaan; de AAGU wil een discussie opgang brengen
over de door haar georganiseerde picketlines om te onderzoeken wat er
gedaan kan worden met deze methode; er is de mogelijkheid om je
creatieve en praktische talenten de vrije loop te laten tijdens de
doorlopende praktische workshops, en nog veel meer. Het dagprogramma zal
net als vorig jaar plaats hebben in het buurthuis Boschveld in de
Edisonstraat 11, te ’s Hertogenbosch.

Het festival bestaat niet enkel uit deze workshops. Vrijdagavond wordt
de aftrap gegeven in actiekantine “Knoflook" waar om 19:00u een
veganistische en biologische maaltijd zal worden opgediend. Daarna wordt
het festival plechtig geopend met wat praatjes, filmpjes en een heuse
kwis over organiseren met een te gekke hoofdprijs. Zaterdagavond is er
een groots feest in de Paap, in samenwerking met Kleintje muurkrant, dat
na een slopende juridische procedure weer rechtop staat, de rug recht,
en op zoek gaat naar middelen om opnieuw verder te kunnen met het
informeren en tot kritisch handelen aanzetten. Eén van de bands die
tijdens dit benefietfeest zal spelen is Rubella Ballet, waarin leden van
de legendarische vrouwenpunkband X Ray Specs figureren. Ze zullen
daarbij ook hun film over vrouwen in de politieke muziek vertonen.
Zondagavond wordt het festival afgesloten met een film in actiekantine
“Knoflook”.

Voor mensen die het hele weekend willen komen en zelf geen slaapplaatsen
kunnen regelen, kan de organisatie slaapplaatsen regelen. Stuur hiervoor
een mailtje naar slaapplek@2dh5.nl. Op de website http://www.2dh5.nl/ is
alle praktische informatie te vinden en wordt het programma up to date
gehouden.

Programma:
nb: er kunnen nog workshops verschoven worden. deze staan aangegeven met
een sterretje (*), check de website voor de definitieve versie van het
programma

ZATERDAG

Zijn we blijven hangen in de jaren 80 [zaterdag 10:00]

Het festival wordt geopend met een kritische blik op de hedendaagse
sociale (actie)beweging. Zijn we blijven hangen in tactieken,
strategieën en theorieën die in de jaren tachtig hun hoogdagen kenden?
En zo ja, is dat wel verstandig? Dat zijn de vragen die we in de eerste
'plenaire' workshop van het weekend willen behandelen. Natuurlijk waren
er veel goede ontwikkelingen in de jaren '80 en was er toen een
opvallend breed draagvlak voor radicale bewegingen. Maar is sindsdien de
praktijk en theorie voldoende aangepast aan de veranderde sociale
werkelijkheid? Deze workshop dient als prikkeling om met de andere
workshops te gaan onderzoeken welke praktijk en theorie voor de 21e eeuw
geschikt zou kunnen zijn.

Communicatieactie  [zaterdag 11:30]

Een aantal jaren geleden heeft de duitse A.f.r.i.k.a. gruppe de term
"communicatieguerrilla" geïntroduceerd om bepaalde politieke praktijken
aan te duiden – praktijken die de oude tegenstellingen tussen politieke
actie en het dagelijks leven, subjectieve woede en rationele politieke
acties, kunst en politiek, verlangen en werk, theorie en praktijk
proberen te overstijgen. Sinds het uitbrengen van het Handbuch der
Kommunikationsguerrilla in 1997, zijn leden verder gegaan met onder meer
onderzoek naar de mogelijkheden van nieuwe communicatietechnologieën.
Ook hebben zij onderzoek gedaan naar 'alternatieve organisatie- en
actievormen', zoals euromayday of de 'altagssuperhelden' Tijdens het
festival zal er een presentatie gegeven worden over de ideeën en
praktijken van deze groepering, waarvan de leden zelf niet aanwezig zijn
maar wel bijgedragen hebben.

“Wilders sluit ook jou uit” [zaterdag 11:30]

De campagnegroep wil mensen erop wijzen dat de PVV veel meer mensen
uitsluit dan je op het eerste gezicht zou zeggen. Aan de hand van een
aantal stellingen wil men het belang onderstrepen om Wilders en zijn PVV
niet zomaar zijn gang te laten gaan. http://stopwilders.wordpress.com/

Deense krakers en Belgische vredesactivisten [zaterdag 14:00] (*
wellicht naar zondag)

De Deense krakers rond Ungdomhuset en de Belgische vredesactivisten
hebben succesvolle campagnes georganiseerd. Daarom konden zij zeker niet
ontbreken op deze editie van het festival. Tijdens een dubbele workshop
willen we deze twee groepen de gelegenheid geven zich voor te stellen en
te beantwoorden welke doelen ze zichzelf hebben gesteld en gerealiseerd,
en met welke middelen. Aan de hand van twee erg verschillende
groeperingen, met elk hun eigen strategieën en middelen, proberen we te
laten zien welk verband er bestaat tussen de vooropgestelde doelen en de
daarvoor ingezette middelen.
Black block vs superhelden: demonstratietechnieken [zaterdag 14:00]

Naar aanleiding van verschillende demonstraties in Nederland en
daarbuiten, ontstonden in verschillende media discussie voor en tegen
zwart gemaskerde demonstranten, of voor en tegen de tactieken van
superhelden en clowns. Dit debat kan nu verder gevoerd worden tijdens
het 2.Dh5-festival met als inzet een beter inzicht in, en een wederzijds
begrip voor de verschillende tactieken.

Het VAK (onder voorbehoud) [zaterdag 14:00] (*)

Deze Belgische activisten beginnen stilletjes aan een vaste waarde te
worden op het festival. Ze hebben bij de gesloten asielzoekerscentra al
een hele reeks succesvolle blokkadeacties georganiseerd. Door middel van
een groep mensen en actiemateriaal zijn ze er al verschillende keren in
geslaagd om voor een dag de geplande deportaties van uitgeprocedeerde
asielzoekers te voorkomen. Eind oktober slaagde men er zelfs in om twee
van de drie gesloten centra te blokkeren. Dit jaar is het VAK weer
uitgenodigd om ons te komen vertellen hoe men een campagne heeft
opgebouwd die uitmondt in deze succesvolle blokkades en hoe die
blokkades georganiseerd zijn.

Picketlines tegen het werven van detentiepersoneel voor
vluchtelingengevangenissen [zaterdag 15:30]

Al een aantal jaar organiseren de AAGU, en later ook AGA, picketlines
aan uitzendbureaus die personeel werven voor detentietoezichthouders
voor vluchtelingengevangenissen. Vorig jaar ontstond er een landelijke
dynamiek toen verschillende groepen en mensen deze actievorm overnamen
in eigen dorp, gemeente of stad. Deze actievorm bleek dus makkelijk over
te nemen door andere lokale initiatieven, en uiteindelijk hebben een
aantal keer meer dan vijftig mensen deelgenomen aan deze actie en zijn
er duizenden flyers uitgedeeld aan medewerkers en voorbijgangers. De
AAGU wil graag samen met de AGA een debat aangaan met belangstellenden
over wat er met deze actievorm gedaan kan worden. Men kan namelijk niet
eeuwig aan de uitzendbureaus flyers staan uit te delen. Als er geen
verandering ontstaat in het beleid van die uitzendbureaus, dat mede
dankzij hun medewerking het uitzettingsbeleid van de staat mogelijk
maakt, dan zal men moeten kijken welke middelen dan kunnen worden
ingezet. http://aagu.nl/

De praktijk van effectief organiseren [zaterdag 15:30]

Als je weinig middelen hebt, moet je juist inventief zijn om niet
geïsoleerd en gemarginaliseerd te raken. Veel actiegroepen vergeten vaak
de saaie 'achterkant' van het politieke werk en graven daarmee hun eigen
graf. Slecht vergaderen en communiceren bijvoorbeeld, heeft
waarschijnlijk meer potentiële medestanders de tent uitgejaagd dan
politieoptreden ooit zou vermogen. Zo zijn er veel 'saaie werkzaamheden'
die vaak over het hoofd gezien worden, waardoor effect onnodig beperkt
blijkt. De vraag is of het anders kan, en vooral of er ook wat te
organiseren valt om dit soort kennis structureel aan te bieden.

ZONDAG

Seattle: 10 jaar later: een presentatie en beschouwing [zondag 10:00]

10 jaar geleden slaagde een bont gezelschap van vakbondslieden,
activisten en NGO’s erin om de top van de WTO te verhinderen. De top
werd een totale flop en het verzet behaalde een overwinning. Nu, 10 jaar
later, blikken we hierop terug, onder andere met mensen die 'erbij
waren'. Allereerst wordt geschetst (en met beelden getoond) hoe de
blokkades georganiseerd werden. Vervolgens wordt ook kort ingegaan op
wat andere succesvolle vergelijkbare (top)protesten, zoals de FTAA-top
in Quebec in april 2001 en het platleggen van San Francisco toen de
aanval op Irak begon. Daarna vragen we ons af in hoeverre de politieke
situatie veranderd is en of topprotesten nog even effectief zijn als
'toen'.

COP 15 [zondag 11:30]

Van 7 tot en met 18 december zal in Kopenhagen een grote VN-top over
klimaatverandering plaatsvinden. Officieel gaat het om de 15e Conference
of the Parties (COP15). Deze bijeenkomst wordt al jaren voorbereid en
moet de opvolger van 'Kyoto' (COP3) worden. Sinds dat akkoord is
duidelijk geworden dat de verandering van het klimaat steeds sneller
gaat en dat de gevolgen rampzaliger zullen zijn dan eerder gedacht.
Werkelijke oplossingen van het probleem staan in Kopenhagen echter niet
op de agenda. De grootste vervuilers proberen de dans vooral te
ontspringen door met schijnoplossingen te komen waarbij het weer de
meest kwetsbare groepen in het zuiden zijn die de rekening betalen. Het
kapitalistische systeem, de economische groei en overconsumptie staan
bij de onderhandelingen niet ter discussie.
*Climate Justice Action*
Klimaatverandering is niet alleen een milieuprobleem, maar vooral ook
een sociale ramp. Om dit te beklemtonen is al ruim een jaar geleden het
internationale netwerk Climate Justice Action (CJA) opgericht. Het
bestaat uit individuen en groepen uit zowel het Noorden als het Zuiden
die in Kopenhagen (en elders) actie zullen voeren voor een radicale
reductie van de uitstoot van broeikasgassen.
http://www.climate-justice-action.org/cja-netwerk/?lang=nl

Organising [zondag 11:30]

Sinds een paar jaar is in Nederland een methode uit de Verenigde Staten
overgewaaid die mensen rond bepaalde werkgerelateerde problemen probeert
te organiseren. Hoe breng je iets in kaart, hoe verken je de verlangens
van mensen, hoe leg je contact, hoe smeed je een groep, wat is het
belang van het lidmaatschap van een club (kan een vakbond, maar ook je
lokale krakersbond zijn), hoe bouw je stap voor stap druk op richting
machthebbers, hoe zet je realistische doelen/eisen om in actie, hoe ga
je om met angst voor repressie, zijn allemaal problemen of vragen waar
men tegenaan loopt. Een organiser komt zijn ervaringen delen. Na zijn
uiteenzetting is er tijd voorzien voor een debat over deze methode.

Laat ze niet lopen [zondag 14:00]

“Laat ze niet lopen” is een werkgroep verbonden aan AFA, die protesten
organiseert elke keer als de extreemrechtse Nederlandse Volksunie (NVU)
de straat op gaat. Ze werken via een 'nieuw' decentraal concept dat veel
vrijheid geeft voor iedereen om acties te doen en dit geeft de anti-NVU
protesten een hoog spontaan gehalte. De bottomline is dat ze altijd
iedereen oproepen om deel te nemen aan een ludiek lawaaiprotest langs de
demonstratieroute van de NVU. Dit is heel laag drempelig. Ze maken
lokaal veel publiciteit waardoor er altijd veel (boze)omstanders zijn.
Deze omstandigheden maken het de NVU en de politie lastig een
succesvolle demo te lopen. Originele nieuwe vormen van protest zoals die
van clowns en oude actievormen zoals zitblokkades vinden een plek binnen
het raamwerk dat “Laat ze niet lopen” neerlegt.
Los van het effect dat ze willen bewerkstelligen tegen NVU – namelijk
hun racistische boodschap overstemmen - proberen ze ook een
antiracistisch bewustzijn bij de lokale bevolking te kweken. Samen kun
je wel degelijk iets tegen racisme beginnen.
Ze zullen een film vertonen over extreemrechtse demonstraties door de
jaren heen, verzet daar tegen en de strategie van de politie. Ze leggen
uit waarom we nu als antwoord hierop bij het 'laatzenietlopen- concept’
zijn uitgekomen. Het hele concept wordt duidelijk uitgelegd, ook staan
ze stil bij al het werk dat op de achtergrond gedaan wordt, zoals
juridische ondersteuning. Het doel van de workshop is heel nadrukkelijk
om mensen te inspireren en voor te bereiden voor komende
‘laatzenietlopen-protesten’ en mensen aan te moedigen om eigen acties te
organiseren.
www.laatzenietlopen.nl.

Structuur vrije bond [zondag 14:00]
Even afwachten…

De Valkuilen van activisme en Beweging [zondag 14:00]
(Over uitsluiting enzo)
(tekst volgt nog:)

Studentenstaking: education is not for $a£€ [zondag 15:30]

De week van 9 tot 16 november was een internationale actieweek van
studenten verenigd tegen de commercialisering en privatisering van het
onderwijs. In heel de wereld van oost naar west, van noord naar zuid
werden acties gevoerd door studenten op de hoge scholen en
universiteiten. Eén van de meest inspirerende acties had plaats in
Oostenrijk, maar ook hier in Nederland werd actie gevoerd. Een verslag
van die actieweek.
http://kritischestudentenutrecht.wordpress.com/

Economische crisis [zondag 15:30]

Vorig jaar brak de financiële crisis uit. Tijdens het 2dh5-festival van
vorig jaar hebben we daar al eens stil bij gestaan. Sindsdien heeft die
crisis een weerslag gehad op de totale economie, en heeft de elite
verschillende pogingen ondernomen om een crisis van het systeem te
voorkomen. Dit jaar komt Rodrigo Fernandez terug om uiteen te zetten wat
er de afgelopen jaar in de wereldeconomie is gebeurd. Samen met anderen
wordt ook geschetst welke 'linkse' reacties er te zien zijn geweest,
zowel op het gebied van meer praktische 'slachtofferhulp' als meer
algemene politiek.

-----------------------

Komt ook nog: teksten van de 'praktische workshops' (traangas, ehba,
besluiten in grote groepen, vastketenen, snel-filmpjes-maken-op-youtube,
etc.

Dit alles en meer 20-22 november in Den Bosch dus, komt allen.
http://www.2dh5.nl

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).