NLnet foundation on Wed, 19 Sep 2007 15:50:32 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Call for proposals NLnet 0 - 30.000 euro


                   CALL FOR PROPOSALS
                  Open call for funding
           Open inschrijving voor financiering
                    (0 - 30.000 euro)

             - Technology wants to be free -
    NLnet: financiers van de open informatierevolutie
  Funding the shock waves of open information technology

         Deadline voor indiening: 1 oktober 2007
        Deadline for submission: October 1st 2007If you have a valuable idea in   Zit je met een waardevol idee
the area of open source communi-  op het gebied van open source
cation technology and/or open    communicatietechnologie en/of
standards, and are you looking   open standaarden, en zoek je
for financial means to make     naar financiele middelen om je
your ideas come through? Or do   idee mogelijk te maken? Of heb
you have an existing project    je een waardevol bestaand
that requires additional means   project dat extra middelen
to enable further development?   nodig heeft om verdere
Then submit your proposal to    ontwikkeling mogelijk te
NLnet foundation before       maken? Dien dan voor 1 oktober
October 1st 2007 and see if we   a.s. een aanvraag is bij
can help you. We are        Stichting NLnet om te kijken
independent and put put our     of en hoe wij je verder kunnen
money where our mouth is: that   helpen. Wij kunnen onze
is to increase the use of open   middelen vrij inzetten om het
technologies for society. Wat    nut van open technologieen
is important for us is that     voor de samenleving te
the technology you develop or    maximaliseren. Wat voor ons
help promote is usable for     belangrijk is dat door jou
others and has real impact. We   ontwikkelde technologie voor
are looking forward to your     anderen bruikbaar is en
proposals! Note that we are     gebruikt zal worden. We zijn
also interested to hear your    benieuwd naar je voorstel! NB:
inspiring ideas if you are     ook als je een inspirerend
unable to manage it yourself.    idee hebt maar het zelf niet
                  kunt uitvoeren, horen we het
                  graag van je.

------------------------------------------------------------------


** PLENTY OF POSSIBILITIES     ** VEEL MOGELIJKHEDEN

NLnet foundation (in Dutch:     Stichting NLnet is een ideele
Stichting NLnet) is a        (private) not-for-profit-
philanthropic (private)       organisatie die haar eigen
not-for-profit organisation     fondsvermogen inzet om de open
that invests its own trust     informatiesamenleving dichter-
funds to bring the open       bij te brengen. Jaarlijks
information society closer.     besteedt de stichting om en
Annually the foundation spends   nabij twee miljoen Euro aan
around two million Euro in     het ondersteunen van strate-
supporting strategic        gische initiatieven voor de
initiatives that contribute to   open informatiesamenleving, in
an open information society,    het bijzonder voor ontwikke-
especially where these are     ling en popularisering van
aimed at development and      open standaarden en open
dissemination of open        source communicatietechno-
standards and (network       logie. Daarnaast wil de
related) open source        stichting een bijdrage leveren
technology. Additionally the    aan het maatschappelijk debat
foundation wants to contribute   over deze onderwerpen.
to the societal debate on
these subjects.           Stichting NLnet steunt een
                  breed palet aan activiteiten,
NLnet foundation supports a     van softwareontwikkeling,
large array of activities,     standaardisatiewerk en
from software development,     ontwikkeling van onderwijs-
standardisation work and      materiaal tot en met hackers-
development of educational     festivals, digitale burger-
material up to hacker festi-    rechtenactiviteiten en de
vals, digital rights activi-    internationale ontwikkeling
ties and the international     van open source softwarelicen-
development of open source     ties. De NLnet-bijdrage kan
software licences. The NLnet    ook worden gebruikt als zg.
contribution can also be used    matching voor andere (EU)-
as so called 'matching' for     projecten en subsidies.
other subsidies from organisa-
tions such as the EU and
Science foundations.

------------------------------------------------------------------

** HOW DOES IT WORK         ** HOE WERKT HET

Six times a year NLnet offers    NLnet biedt zes maal per jaar
smaller and starting projects    gelegenheid aan kleinere en
(budget between 0 and 30.000    opstartende projecten (budget
euro and a manageable life     tussen 0 en 30.000 euro met
span of a year at most) the     een looptijd van maximaal
opportunity to submit a       een jaar) om een aanvraag in
proposal for support. A       te dienen voor ondersteuning.
project can be anything,      De eerstvolgende deadline voor
including travel grants and     indiening is 1 oktober 2007 om
one-time events such as       12:00 uur 's middags.
hackathons, lectures and
conferences. The next deadline   De stichting bepaalt in een
for submission is October 1st    korte en overzichtelijke
2007 12:00 o'clock (Central     procedure op basis van
European Summer time, UTC      relevantie, kwaliteit, en
+2).                urgentie welke initiatieven
                  zij steunt en welke niet.
In a short and clear procedure   Maatschappelijke gerichtheid
the foundation decides, based    is een pre, evenals een
on relevance, quality and      duidelijk toepassingsdomein.
urgency which initiatives it    Een belangrijke bepaling is
supports and which it does     dat eventuele softwareprogram-
not. A focus on societal      matuur die voortkomt uit een
impact and actual usage are     project beschikbaar moet komen
considered as positive traits    onder een erkende open source
of a proposal. There is one     licentie (GPL, BSD, Apache,
important condition which is    etc.). Ook reisbeurzen en
that any software or hardware    ondersteuning van evenementen
that a project produces must    zijn mogelijk.
be available under a valid
open source licence (GPL, BSD,   Het wordt gewaardeerd als je
Apache, etc.).           bij je aanvraag uitlegt op wie
                  je project gericht is en hoe
We appreciate it if (where     je je projectresultaten gaat
relevant) your application     verspreiden. Binnen twee weken
contains a target audience for   na sluiting van de deadline
your project, and tells us how   hoor je of je project volgens
you are going to disseminate    de stichting voldoet aan alle
results and promote awareness.   criteria, en binnen vier weken
Within two weeks after the     weet je of we met je verder
deadline you will hear if your   willen. Vervolgens bespreken
project falls within the      we met je de projectplannen en
criteria, and within four      wat onze visie op je project
weeks you will know if we want   is. De stichting heeft een
to take the project under our    uitgebreid netwerk en kan je
wings. After we have shared     mogelijk koppelen aan andere
our vision on the project with   ervaren partijen. Als alles
you the project plan is       goed omschreven is kun je
finalised. We have quite an     binnen zes weken aan de slag
extensive network and many     zijn!
partners, and potentially we
can hook you up with other     Voor 2007 gelden de volgende
experienced partners. If      deadlines voor inschrijvingen:
everything is in place, your    1 oktober en 1 december.
project can be up and running
within six weeks!!

For 2007 the following
deadlines for submissions
apply: October 1st, and
December 1st.

------------------------------------------------------------------

** MY IDEA NEEDS MORE        ** MIJN IDEE VERGT MEER

Projects that require a       Projecten die aanzienlijk meer
considerable additional amount   budget vragen dan binnen de
of money than is possible      open inschrijving van NLnet
through the open call of NLnet   mogelijk is, adviseren we een
are advised to make an       afspraak te maken met een van
appointment with one of our     onze medewerkers om de
staff to explain your idea and   mogelijkheden door te spreken.
discuss the possibilities. The   De mogelijkheid bestaat dat
possibility exists that NLnet    NLnet ofwel de kosten alsnog
may be able to either support    voor haar rekening kan nemen,
such projects or help the      ofwel kan helpen om het
project finding support       project op weg te helpen om
elsewhere. Also cofunding may    andere financieringsbronnen te
be a possibility.          vinden. Ook cofinanciering is
For more information:        niet uitgesloten.

------------------------------------------------------------------

       Voor meer informatie / More information:

   Michiel Leenaars          Valer Mischenko
   Strategy Manager          Director
   NLnet Foundation          NLnet Foundation
   Kruislaan 419            Kruislaan 419
   1098 VA Amsterdam          1098 VA Amsterdam
   +31 6 27 050 947          +31 (0)20 888 42 51
   m.leenaars [at] nlnet.nl      v.mischenko [at] nlnet.nl

------------------------------------------------------------------

** ABOUT NLNET FOUNDATION      OVER STICHTING NLNET

NLnet foundation is an       Stichting NLnet is een
independent organisation whose   onafhankelijke stichting die
means come from donations,     haar middelen betrekt uit
legacies, and interest on a     donaties, legaten en uit
substantial own capital formed   renteinkomsten over een
in 1997 by the sale of the     aanzienlijk vermogen dat in
first Dutch Internet Service    1997 ontstaan is door de
Provider. Its private capital    verkoop van de eerste ISP van
ensures an absolute         Nederland. Door het eigen
independent position. The      vermogen is NLnet in staat een
articles of association for     eigen en absoluut onafhanke-
the NLnet foundation state:     lijke positie in te nemen. De
"to promote the exchange of     statutaire doelstelling van
electronic information and all   Stichting NLnet is "het
that is related or beneficial    bevorderen van elektronische
to that purpose". NLnet       informatie-uitwisseling en al
believes in open standards and   hetgeen daarmee verband houdt
open source. At the moment,     of daartoe bevorderlijk kan
dozens of projects and       zijn". Op dit moment worden
organizations are supported     enkele tientallen projecten en
financially. Amongst them:     organisaties geldelijk
research laboratory NLnet      ondersteunt, waaronder het
Labs, the Free Software       onderzoekslab NLnet Labs,
Foundation, ThinkQuest,       onderzoeksgroep IIDS (Vrije
Intelligent Interactive       Universiteit), de Free
Distributed Systems, and the    Software Foundation, Think-
Internet Society.          Quest en Internet Society.


             http://nlnet.nl


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).