Esther Polak on Fri, 9 Apr 2004 15:25:14 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Uitnodiging Symposium Mediated Vision 27 + 28 april
 
UITNODIGING VOOR HET SYMPOSIUM MEDIATED VISION

 

Beste lezer,

 

Op dinsdag 27 en woensdag 28 april a.s. organiseert het Lectoraat Kunst &
Technologie van de ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten en het gelijknamige
professoraat van de Universiteit Twente, aan de AKI en de UT in Enschede een
Engelstalig symposium getiteld 'Mediated Vision'. Dit symposium is een
kleinschalige expert-meeting met publiek, over het raakvlak van kunst en
techniek.

 

De thematiek is dat onze blik altijd cultureel geconditioneerd is, door
bijvoorbeeld eerder gehoorde verhalen en eerder geziene afbeeldingen, maar
bovenal door de vaak onopgemerkte rol die waarnemingsinstrumenten (zoals
verrekijkers of röntgenfotografie) hierbij spelen. Deze instrumenten,
ontstaan in werkplaats of laboratorium, worden doorgegeven aan professionals
ten dienste van hun beroepspraktijk en bereiken geleidelijk het grote
publiek. Kunstenaars verkennen vaak als eerste de reikwijdte van dergelijke
kijktechnieken en ontwikkelen er een cultureel herkenbare beeldtaal voor. Op
die manier wordt de techniek gedomesticeerd en tegelijkertijd de blik
geschoold. We kijken altijd door een gekleurde bril.

 

Richtinggevend voor het Symposium is de wisselwerking tussen theorie en
kunstpraktijk. Vermaarde techniekfilosofen, kunsthistorici en kunstenaars
zijn uitgenodigd. Er worden lezingen gehouden over de rol van technieken in
de waarneming en er wordt kunst gepresenteerd die kan worden gekwalificeerd
als beeldend onderzoek naar datzelfde verschijnsel. Techniek reikt kunst de
hand, maar werkt het ook omgekeerd: wordt de wetenschap ook beter van
artistieke visualisaties? Het programma verkent het spectrum.

 

Het symposium start dinsdagmiddag 27 april om 16.30 in de centrale hal van
de AKI en gaat de volgende dag van 10.00-17.00 verder in Langezijds,
collegezaal 2520 (voormalig CT gebouw, naast de AKI).

Het symposium maakt deel uit van het Studium Generale festival ‘ Eye wonder’
dat plaatsvindt in de AKI van 26 t/m 29 april.

Het symposium is bedoeld voor collega-onderzoekers en docenten van
universiteiten en kunstacademies, voor studenten en belangstellenden.

Inschrijven is niet noodzakelijk, maar wordt op prijs gesteld (via
a.tol@artez.nl). De toegang is vrij. Instroom is per dagdeel mogelijk.

 

Indien u nog vragen of opmerkingen heeft, aarzel dan niet om contact op te
nemen.

 

Vriendelijke groet,

Namens Prof. Dr. Petran Kockelkoren

Anne Tol

Lectoraat Kunst & Technologie, 053-482 44 52.

 

In dit bericht vindt u hieronder meer informatie, m.b.t.:

- Programma

- Toelichting op het programma

- Organisatie   

- Adres & Routebeschrijving (attachement).


 

 

 

Programma ‘ Mediated Vision’

Dinsdag 27 april 
AKI, centrale hal
16.30: Lezing Prof. Douwe Draaisma “Panoramic Memory: a brief history of the
metaphor ‘I saw my life flash before me’”

17.15: Lezing Dr. Peter Sonderen “The sublime: a question of time”

 

Woensdag 28 april 

Langezijds (voormalig CT-gebouw) collegezaal 2520

9.30: Ontvangst met koffie

10.00: Lezing Prof. Don Ihde (NY), “Imaging Technologies: Science becomes
Art becomes Science”

10.45: Lezing Dr. Peter-Paul Verbeek “Beyond the human eye - Mediated
vision and posthumanity”

11.30: Presentatie werk kunstenares Annie Cattrell (Londen) “From within“
(wetenschappelijke visualisatietechnieken in de kunst)

12.00 - 13.00: Pauze

13.00: Lezing Prof. Dr. Robert Zwijnenberg: “The mediated brain”

13.45: Wouter Hooijmans (nachtfotografie)

14.15: Gerco de Ruiter: “The empyrian gaze” (panoramafotografie)

14.45: Pauze

15.00: Lezing Prof. Young June Lee (Korea): “Recognition through being
Watched” (surveillance camera’s in Korea)

15.45: Presentatie werk De Realisten (stereofotografie)

16.15: Presentatie werk kunstenares Esther Polak „Drawing with satellites”
(Global Positioning System in city- and rural space)

16.45: Afsluiting symposium door Prof. Dr. Petran Kockelkoren.

 

Toelichting op het programma

Dinsdagmiddag 27 april, AKI

Het Symposium begint op dinsdagmiddag in de AKI met een tweetal lezingen
die het thema omlijnen.

 

Prof.dr. Douwe Draaisma, die als bijzonder hoogleraar in de geschiedenis van
de psychologie is verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, auteur van
het prijswinnende boek ‘Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt’,
spreekt over de ervaring dat in doodsnood het leven als een film aan je
voorbij trekt. Hoewel men zou verwachten dat mensen juist in die situatie de
culturele conditionering van zich afschudden en het meest authentiek
zichzelf worden, blijkt zelfs die ultieme ervaring te worden bemiddeld door
eerdere ervaringen met media als panorama en film.

 

Dr. Peter Sonderen, directeur van de AKI, belicht vervolgens het idee van
het sublieme. Dat filosofische idee komt op in de Romantiek en benoemt de
grenservaring: de momenten waarop we worden overweldigd door de natuur in
haar schrikwekkende gedaante: stormen en ravijnen. Is de idee van het
sublieme echter niet eerder zelf een exponent van een culturele
conditionering dan dat ze een uitweg biedt?

 

 

Woensdagochtend 28 april, UT, Langezijds, zaal 2520

 

Op woensdagochtend opent Don Ihde de tweede dag van het Symposium. Hij is
Distinguished Professor of Philosophy, State university of New York at Stony
Brook. Don Ihde is techniekfilosoof en internationaal voortrekker van de
filosofie van de technische mediatie van de waarneming. Zijn meest recente
boek is Bodies in Technology. In zijn lezing gaat hij in op de gemedieerde
blik, waarbij hij niet alleen aandacht schenkt aan wat
visualisatietechnieken voor de kunst betekenen, maar ook wat dat vervolgens
weer oplevert voor de wetenschap.

 

Dr. Peter-Paul Verbeek is als universitair docent verbonden aan de Afdeling
Wijsbegeerte van de UT. Hij publiceerde De daadkracht der dingen, een boek
waarin de idee van de technische mediatie wordt doorgetrokken naar de
praktijk van het produkt-ontwerpen. In zijn lezing stelt hij aan de orde dat
verschillende typen technieken ook verschillende soorten waarnemers
installeren en zodoende telkens op andere wijze gestalte geven aan het
culturele subject. De jongste golf digitale technieken installeren echter
helemaal geen aanwijsbare waarnemer meer: er wordt waargenomen maar door wie
of wat? Betreden we een posthumaan technologisch tijdperk?

 

Annie Cattrell is een in Londen werkende kunstenaar uit Glasgow. Zij toont
en becommentarieert haar kunstwerken, waarin wetenschappelijke
visualisatietechnieken, afkomstig uit onder andere het medische en het
metereologische domein, artistiek worden ingezet onder het motto Seeing our
Senses. Dat leidt bijvoorbeeld tot visualisaties van breinactiviteit in
Rapid Prototyping en tot het verbeelden van de regionen die de verschillende
zintuigen als zien en horen in de hersenen aanspreken.

 

Woensdagmiddag 28 april, UT, Langezijds, zaal 2520

Introductielezingen worden gevolgd door gesprekken met kunstenaars die in
het licht van de vragen en thema’s van het symposium hun eigen werk
presenteren. De gesprekken worden gemodereerd door de organisator van het
Symposium, Prof.dr. Petran Kockelkoren.

 

De woensdagmiddag wordt geopend door prof. dr. Robert Zwijnenberg. Hij is
verbonden aan de universiteit van Maastricht als bijzonder hoogleraar
Kunstgeschiedenis in relatie tot de ontwikkeling van natuurwetenschap en
techniek. Hij is auteur van The Writings and Drawings of Leonardo da Vinci.
Order and Chaos in Early Modern Thought en daarnaast mederedacteur van
recente bundels op het gebied van mediatie en kunst. Hij is projectleider
van twee NWO-programma’s: The Mediated Body, waarin historische
visualisaties van het binnenste van het lichaam centraal staan, en van New
Representational Spaces, waarin de relatie tussen biogenetische kunst en
Genomics wordt onderzocht. In zijn lezing zal hij laten zien hoe kennis over
de hersenen wordt gemedieerd door anatomische en artistieke afbeeldingen en
hoe de kunsten kunnen bijdragen aan een kritische verwerking en verspreiding
van kennis over de hersenen.

 

De lezing wordt gevolgd door het kunstenaarsgesprek met Wouter Hooijmans en
Gerco de Ruijter. Wouter Hooijmans is als docent en coördinator van de
afdeling Visuele Communicatie verbonden aan de AKI. Hij presenteert zijn
Nachtfotografie, foto’s waarin met urenlange sluitertijden wordt gewerkt.
Die foto’s zijn niet alleen esthetisch aantrekkelijk maar onthullen een
werkelijkheid die zich niet op een andere manier te kennen geeft.

Gerco de Ruijter is beeldend kunstenaar en publiceerde net De bevlogen blik,
waarin panoramafoto’s centraal staan die vanuit een opgelaten vlieger zijn
gemaakt. Dergelijke foto’s zijn standpuntloos en horizonloos. De macht van
de toeschouwer, die vanaf de introductie van de centrale perspectief in de
Renaissance de dienst uitmaakte, is erin gebroken.

 

Het tweede deel van de woensdagmiddag, na de theepauze, wordt geopend door
prof. Young June Lee, professor of Photography, Kaywon School of Art and
Design, Korea. Hij geeft een lezing over het gebruik van bewakingscamera’s
in Korea. De gemakkelijke tweedeling in dictatoriale kijker en onderworpen
bekekene is niet langer houdbaar. De toezichthoudende blik is niet alleen
tamelijk anoniem gemedieerd door overal aanwezige camera’s maar is ook
volstrekt geïnternaliseerd door de bekekenen, die daar zelfs een zekere
bestaansbevestiging en ook veiligheidsbesef aan ontlenen. De
bewakingscamera wordt geanalyseerd in de lijn van de geschiedenis van de
fotografie en daarmee gekoppeld aan een artistieke traditie van gebruik van-
en kritiek op techniek.

 

De lezing wordt gevolgd door het kunstenaarsgesprek met Esther Polak en met
de Realisten (Jan Wierda en Carel Lanters). Esther Polak is beeldend
kunstenaar in Amsterdam. In 2002 realiseerde zij in teamverband Amsterdam
REALTIME, een project waarbij verschillende Amsterdammers, tijdelijk
uitgerust met een GPS een kaart van de stad tekenden. Op dit moment werkt
zij aan een vervolgproject dat via GPS, en via de verhalen van daarbij
betrokkenen, Europese melktrajecten in kaart wil brengen. De realisten – Jan
Wierda en Carel Lanters – voeren fotografische verkenningen uit in
stereofotografie. In de negentiende eeuw voerden fotografen kunstmatig de
afstand op tussen de beide lenzen benodigd voor het zien van diepte. Dat
lokte destijds al een filosofische discussie uit over het realiteitsgehalte
van gemedieerd zien. De realisten demonstreren verschillende
stereotechnieken.

 


 

Organisatie: ArtEZ, Studium Generale AKI, UT, tART

De organisatie van het Symposium is in handen van het lectoraat Kunst en
Technologie van ArtEZ, Hogeschool voor de Kunsten, van het professoraat
Kunst en Technologie van Universiteit Twente en van de Stichting tART,
Technics & Art, waarin de UT, ArtEZ, Saxion Hogeschool en Gemeente Enschede
samenwerken. Het Symposium maakt deel uit van het Studium Generale Festival
‘Eye Wonder’ dat aan de AKI wordt gehouden van 26 tot en met 29 april. De
AKI treedt dan tevens op als gastheer van de AIAS, the Association of
Independent Artschools, waarbij wereldwijd een twintigtal kunstacademies is
aangesloten. Parallel aan het Symposium worden workshops gegeven en in
pauzes en avondprogramma’s worden performances en concerten aangeboden. Het
Symposium vormt een intern samenhangend, zelfstandig onderdeel van het
Festival. Na afloop worden de lezingen en kunstpresentaties gebundeld in een
publicatie.

 

Als moderator van het Symposium treedt op: prof.dr. Petran Kockelkoren. Hij
is als lector verbonden aan ArtEZ, Hogeschool voor de Kunsten, waarvan de
AKI deel uitmaakt, en daarnaast als bijzonder hoogleraar Kunst en
Technologie aangesteld in de Afdeling Wijsbegeerte van de UT. Hij is tevens
voorzitter van de stichting tART. Hij publiceerde onlangs: Techniek: Kunst,
Kermis en Theater.______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).