geert lovink on Tue, 17 Feb 2004 17:02:52 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Europees manifest ter ondersteuning van ethnische media


From: "eslube" <eslube@miramedia.nl>
http://www.multicultural.net/manifesto/index.htm

Europees Manifest
ter ondersteuning van het belang
van etnische media

In de lidstaten van de Europese Unie bestaan duizenden media initiatieven
van en gericht op etnische minderheidsgroepen met, zoals bewezen in
Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, een potentieel publiek van miljoenen
burgers. Deze etnische media omvatten behalve specifieke radio- en
televisiezenders, tijdschriften, dagbladen en internetproducten
en -diensten, ook radio en televisie programma's gemaakt voor en over
groepen met een cultureel diverse achtergrond als onderdeel van algemene
omroep organisaties. Het zijn vaak lokale, soms regionale of nationale,
initiatieven die in voorkomende gevallen de taal van de doelgroep hanteren.
Bij de productie zijn vele tienduizenden mensen betrokken. De etnische media
hebben tot doel hun publiek te voorzien van essentiŽle informatie om als
volwaardig burger deel te nemen aan de samenleving en bieden informatie over
mogelijkheden tot participatie en educatie. Ze fungeren tevens als platform
voor discussie en gedachtewisseling tussen etnische minderheidsgroepen
onderling en tussen vertegenwoordigers van de meerderheidsgroepen en die van
de etnische minderheidsgroepen.

Hoewel de omstandigheden waarin etnische media opereren per land en regio
nogal kunnen verschillen, zijn de hindernissen voor etnische media vrijwel
overal gelijk. Met het oog daarop hebben etnische media initiatieven uit
alle EU-lidstaten de krachten gebundeld en een Europees Manifest opgesteld
om samen aandacht en steun te vragen om hun positie te verbeteren. In het
Manifest vragen de etnische media initiatieven het Europees Parlement, de
Europese Commissie en de nationale regeringen van de EU-lidstaten:

∑     de rol te erkennen die etnische media in Europa spelen als
belangrijke actoren bij de uitvoering van het integratiebeleid;

∑     etnische media te erkennen als basisvoorziening in het publieke
bestel en ze op te nemen in alle Europese en nationale mediawetgeving met
het recht op automatische doorgifte via alle relevante distributiekanalen
van radio en tv;

∑     en te erkennen dat de vrijheid van meningsuiting, het recht op
informatie en het recht op communicatie fundamentele mensenrechten zijn die
gelden voor alle burgers en als zodanig verankerd moeten zijn in de
wetgeving en het integratiebeleid van de Europese Unie en de afzonderlijke
lidstaten.

Dit Manifest wordt tijdens de Europese verkiezingen van 2004 aangeboden aan
de President van het Europees Parlement, nadat alle etnische media en
solidaire organisaties in de EU-lidstaten het Manifest hebben ondertekend.

Informatie over de wijze waarop het Manifest kan worden ondersteund kan
verkregen worden via:

Nationaal secretariaat:       Nederland
Mira Media i.s.m. PALM
Carmelita Serkei en Rieke Koning
Postbus 1234
3500 BE Utrecht
Telefoon: 030- 232 40 09
Fax:     030- 230 29 75
Email: caserk@miramedia.nl
Website: http://www.miramedia.nl

BelgiŽ
Forum van Etnisch-Culturele Minderheden vzw
Naima Charkaoui
Vooruitgangstraat 323 / 4
1030 Brussel
Telefoon: 02- 245.88.30
Fax:     02- 245.58.32
Email: naima@minderhedenforum.be
Website: www.minderhedenforum.be

Europees secretariaat:
http://www.multicultural.net

--

Europees Manifest

Etnische media initiatieven uit 15 lidstaten van de Europese Unie,
betrokken bij het realiseren van volledige participatie van immigranten en
etnische minderheden in de samenleving, zich bewust van hun vermogen het
publiek uit deze groepen te bereiken en te ondersteunen en vastbesloten hun
medium verder te ontwikkelen tot effectief communicatie-middel binnen deze
gemeenschappen en tot informatieplatform voor de rest van de samenleving,
hebben in bijeenkomsten op lokaal, nationaal en transnationaal niveau de
volgende tekst bediscussieerd en er hun goedkeuring aan verleend.

Overwegende

-     dat de Europese Unie ernaar streeft een gebied te zijn van
vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid, waar gemeenschappelijke waarden
worden ontwikkeld en waar de rijkdom aan culturele diversiteit wordt
gerespecteerd;

-     dat lidstaten van de EU een groot aantal burgers tellen die
immigrant zijn of behoren tot een etnische minderheid, van wie een toenemend
aantal afkomstig is uit niet-EU-landen, en die voor een belangrijk deel
bijdragen en hebben bijgedragen aan de rijke culturele diversiteit en de
economie van de EU;

-     dat de Europese Commissie een concept van staatsburgerschap heeft
ontwikkeld dat belangrijke rechten en plichten ten aanzien van immigranten
vastlegt, zodat deze de garantie hebben net zo behandeld te worden als
iedere andere burger;

-     dat immigranten en andere etnische minderheden nu al, naar beste
vermogen deelnemen aan sociale, culturele en politieke activiteiten in de
samenleving, om daarmee als gelijkwaardige burgers bij te dragen aan de
verdere ontwikkeling van hun (nieuwe) land;

Bewust van het feit

-     dat het gevoelig maken van de meerderheid voor de voordelen en de
uitdagingen van immigratie de kern is van een pro-actief integratiebeleid en
dat de massamedia bij het vormen van de publieke opinie een grote educatieve
verantwoordelijkheid hebben;

-     dat interculturele dialoog en zichtbare, herkenbare en
gelijkwaardige betrokkenheid van en deelname door de etnische
minderheidsgroepen aan het publieke debat van het grootste belang zijn voor
het met succes verwezenlijken van staatsburgerschap;

-     dat de algemene media er nauwelijks in slagen lezers, luisteraars
en kijkers uit etnische minderheidsgroepen aan te trekken en in hun
producten evenmin een echte afspiegeling zijn van de multiculturele
samenleving;

-     dat de etnische media daarentegen toegang hebben tot relevante
woordvoerders en experts van diverse etnische origine en als zodanig een
bemiddelende rol kunnen spelen richting de algemene media;

-     dat de etnische media, zoals in Frankrijk en het Verenigd
Koninkrijk wordt bewezen, een belangrijke rol kunnen spelen bij het
stimuleren van gelijkwaardige en volledige participatie van immigranten en
(leden van) minderheidsgroepen, door een forum te bieden waar zij onderling
de discussie kunnen aangaan over belangrijke nationale en lokale kwesties of
waar zij hun visie kunnen uitdragen aan de rest van de bevolking;

-     dat in de meeste EU-lidstaten de etnische media, hun huidige
inspanningen ten spijt, doorgaans de middelen en mogelijkheden ontberen zich
verder te ontwikkelen. Zij hebben meestal geen onafhankelijke toegang tot
frequenties en andere omroepfaciliteiten, als reguliere scholing en
mediafondsen, aangezien zij geen onderdeel vormen van het publieke bestel.

-     dat de nationale media opereren in een omgeving waar de
concurrentie groot is en waar het voor nieuwe aanbieders, zoals die uit de
etnische bevolkingsgroepen, heel moeilijk is in door te dringen vanwege het
bestaan van stevig gevestigde, naar binnen gerichte medianetwerken.

Ervan overtuigd

-     dat de vrijheid van meningsuiting, het recht op informatie en het
recht op communicatie fundamentele mensenrechten zijn die gelden voor alle
burgers en deel moeten uit maken van het concept van staatsburgerschap in de
Europese Unie, dat gelijkwaardige participatie van alle burgers in de
lidstaten zeker stelt, en als zodanig verankerd moeten zijn in de wetgeving
en het integratiebeleid van de Europese Unie en de afzonderlijke lidstaten;

-     dat etnische media, binnen dit concept van staatsburgerschap
binnen de Europese Unie, een ongekend grote bijdrage kunnen leveren aan het
proces van participatie en emancipatie van immigranten en etnische
minderheden door het verbeteren van de interculturele communicatie, het
aanzetten tot wederzijds begrip en door het bevorderen van de dialoog;

-     dat etnische media door effectieve communicatie met de doelgroep
in staat zijn een publiek te bereiken dat tot nu toe niet wordt bereikt door

andere nationale en lokale media;

-     dat etnische media, gezien hun kennis van alternatieve
informatiebronnen en hun toegang tot specifieke netwerken, relevante experts
en woordvoerders- een belangrijke ondersteunende rol kunnen spelen richting
de algemene media en als bemiddelaar tussen de minderheidsgroepen en de rest
van de samenleving;

-     dat etnische media een publieke taak vervullen en op grond
daarvan structureel onderdeel uit zouden moeten maken van het nationale en
Europese medialandschap;

-     dat etnische media bij het vervullen van die belangrijke taak
morele en materiŽle steun behoeven.

Wijzend op

-     artikel 10 van de Europese Conventie voor de Rechten van de Mens
(1953), waarin staat dat een ieder het recht van meningsuiting heeft. Dit
recht omvat de vrijheid een mening te hebben en de vrijheid om inlichtingen
of denkbeelden te ontvangen of te verstrekken via elk medium en ongeacht
landsgrenzen;

-     de Slotakte over Veiligheid en Samenwerking in Europa, Helsinki
(1975), waarin is opgenomen het recht van minderheden om media in hun eigen
taal te ontvangen;

-     artikel 11 uit het Handvest van de Fundamentele Rechten van de
Europese Unie, aangaande de vrijheid van meningsuiting en van informatie:
een ieder heeft het recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de
vrijheid een mening te hebben en de vrijheid om informatie, inlichtingen of
denkbeelden te ontvangen of te verstrekken, zonder inmenging van enig
openbaar gezag en ongeacht landsgrenzen;

-     resolutie 47/135 uit de Verklaring van de Rechten van Personen
die Behoren tot een Nationale, Etnische, Religieuze, Taalkundige Minderheid,
aangenomen door de Assemblee van de Verenigde Naties op 18 december 1992;

-     het verdrag van Amsterdam, 1999, dat in artikel 13 het recht op
gelijke behandeling benadrukt en de vrijwaring van discriminatie op basis
van nationaliteit, sekse, ras, afkomst, godsdienst of overtuiging, handicap,
leeftijd of seksuele geaardheid - een van de pijlers van alle beleid binnen
de EU;

-     het Communiquť van de Commissie voor Immigratie, Integratie en
Werkgelegenheid (COM 2003, 336 final) aan de Raad, het Europees Parlement,
de Commissie economische en sociale zaken en de Commissie van de Regio's;

-     talrijke Europese en nationale conferenties, zoals de Conferentie
van de Raad van Europa 'Migranten, Media en Culturele Verscheidenheid' in
Noorderwijkerhout (1988), waar de regeringen van de Europese landen werden
opgeroepen het recht te erkennen van migranten en andere etnische
groeperingen om via de media kennis te nemen van informatie die aansluit bij
hun behoeften en zich ook via de media te kunnen uiten ťn ervoor te zorgen
dat deze rechten verankerd worden in wetgeving betreffende de media en in
teksten waarin de plichten van de media in de publieke sector zijn
neergelegd.

Vragen het Europees Parlement, de Europese Commissie en de regeringen van de
lidstaten te garanderen

-     dat de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid informatie te
ontvangen en het recht op communicatie voor allen, inclusief het recht van
minderheden om media in hun eigen taal te ontvangen, worden erkend als
basisrechten die gelden voor alle burgers, als onderdeel van het concept van
staatsburgerschap en dat deze rechten verankerd worden in het totale
mediabeleid, de wetgeving en het integratiebeleid van de Europese Unie en de
afzonderlijke lidstaten;

-     dat etnische media erkend worden als basisvoorziening in het
publieke bestel en dat ze als zodanig zullen worden opgenomen in alle
Europese en nationale mediawetgeving en een recht op automatische doorgifte
krijgen via alle relevante distributiekanalen van radio en tv.

-     dat etnische media erkenning krijgen als belangrijke actoren bij
de uitvoering van het integratiebeleid;

-     dat de Europese Commissie binnen het Mediaprogramma speciale
fondsen reserveert en beschikbaar stelt voor het stimuleren van
trainingsprogramma's voor professionals uit immigranten- en etnische
minderheidsgroepen, voor transnationale samenwerking van etnische media en
voor de uitwisseling van programma's en producten;

-     dat er binnen het kader van de nationale en Europese onderwijs-
en scholingsprogramma's speciale aandacht komt voor media-educatie voor
immigranten en etnische minderheden;

-     dat nationale regeringen een Media Fonds creŽren dat
startkapitaal levert voor en op structurele basis zorgdraagt voor financiŽle
continuÔteit van etnische media.

Dit Manifest wordt ondersteund door:

Etnische media initiatieven (tijdschriften, dagbladen en het aanbod van
diensten en producten op het terrein van radio, tv en internet).

Organisaties van etnische minderheden
NGO's
Overige


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).