Paul Keller on Tue, 8 Jul 2003 18:13:40 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] KEES VENDRIK (GL): “NEDERLAND LOOPT ACHTER OP INDIA”


Hier nog eens het persbericht in plain ascii en een link naar het manifest
waar het over gaat.

/paul

MANIFEST: http://sarai.waag.org/display.php?id=28

PERSBERICHT     1-7-2003:

KEES VENDRIK (GL): ³NEDERLAND LOOPT ACHTER OP INDIA²
Hivos en Waag Society overhandigen OSS manifest aan Tweede Kamerleden

Vendrik vond het verbazingwekkend dat not-for-profit organisaties in India
wel Open Source Software (OSS) weten te implementeren, maar de Nederlandse
Tweede Kamer niet. Kees Vendrik en zijn collega Martijn van Dam (PvdA)
hebben vanmiddag een manifest in ontvangst genomen dat de publieke sector
oproept de rol die Open Source Software kan spelen voor Internationale
Samenwerking te onderkennen én te omarmen. OSS is software waarmee de
gebruikers de vrijheid hebben om de software te gebruiken en te distribueren
zoals ze willen, en waarvan ze de broncode kunnen bekijken en aanpassen Van
Dam sprak de hoop uit dat ³Open Source Software de monopolistische
softwaremarkt kan openbreken.² Vendrik noemde OSS verder een ³gateway naar
een vrije, open en democratische samenleving.²

Een door Kees Vendrik ingediende motie, die de regering oproept actief aan
de slag te gaan met Open Source Software, is vorig jaar kamerbreed
aangenomen. Dit manifest vertaalt dat enthousiasme naar de Internationale
Samenwerking (IS) en sluit tevens aan op een snel groeiende beweging van OSS
gebruikers in ontwikkelingslanden zelf. Voor gebruikers in
ontwikkelingslanden is OSS goedkoper in aanschaf. Daarnaast biedt het
mogelijkheden om software aan te passen aan lokale wensen of talen en om
kennis over te dragen en lokaal op te bouwen. Het manifest roept de overheid
en IS-organisaties op vanaf nu over te schakelen op OSS, maar ook om het
gebruik te stimuleren. Daarnaast stelt het manifest voor om software die
ontwikkelt wordt met publieke middelen vrijelijk beschikbaar te stellen in
het publieke domein.

Verder bevat het manifest een aantal aanbevelingen voor de World Summit on
the Information Society (WSIS) die in december in Genève plaatsvindt. Deze
VN-top gaat over het inrichten van de informatie samenleving. OSS kan een
belangrijke rol spelen om dit een voor iedereen toegankelijke en voordelige
informatie samenleving te maken. Het manifest stelt dat het actieplan van de
WSIS concrete acties moet bevatten voor bijvoorbeeld de productie van en
voor training in OSS, met name in ontwikkelingslanden.

Hivos is al jaren actief in het stimuleren van en het wijzen op de
mogelijkheden die ICT kan bieden voor ontwikkeling. In aanloop naar de WSIS
organiseert Hivos een aantal activiteiten, waaronder het eerder genoemde
congres en het manifest over OSS. Andere activiteiten zijn onder andere
FunKi@Off_Corso, een culturele manifestatie voor jongeren over vrijheid van
meningsuiting, privacy en de digitale kloof (juni 2003), expertsessies om te
komen tot aanbevelingen voor de Nederlandse delegatie (januari - augustus
2003) en een publieksdag rond de informatie samenleving (november 2003).

Waag Society onderkent het belang van de ontwikkeling en de verspreiding van
OSS. Waag Society stimuleert de discussie over OSS in bijeenkomsten als de
Killerclub en evenementen als Next5Minutes, World-Information.Org en
campagnes als I Am Not a Standard User. Daarnaast is Waag Society betrokken
bij  de OSS activiteiten van de Indiase partner Sarai, ondermeer wat de
ontwikkeling van het content management systeem Opus betreft.

Organisatie:
Hivos is een Nederlandse, niet-gouvernementele organisatie die handelt
vanuit humanistische waarden. Hivos wil een bijdrage leveren aan een vrije,
eerlijke en duurzame wereld. Hivos voelt zich verbonden met arme en
gemarginaliseerde mensen ­ én met de organisaties die voor hen opkomen ­ in
landen in het Zuiden en in Zuidoost-Europa. Een duurzame verbetering van hun
situatie is de uiteindelijke maatstaf voor het werk en de inspanningen van
Hivos. Een belangrijke pijler daarbij is de versterking van de
maatschappelijke positie van vrouwen.

Waag Society Waag Society / maatschappij voor oude en nieuwe media is een
kennisinstituut op het snijvlak van cultuur en technologie in relatie tot de
maatschappij , het onderwijs, de overheid en het bedrijfsleven. Met haar
kennis wil Waag Society een bijdrage leveren aan het ontwerp van de
informatiemaatschappij. Daarbij laat ze zich niet sturen door de
technologie, maar kijkt naar de mogelijkheden van mensen, hun creativiteit
en hun cultuur. De wisselwerking tussen technologie en cultuur is voor Waag
Society een drijvende kracht bij al haar werkzaamheden.

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld@nrc.nl).