Menno Grootveld on Fri, 13 Sep 2002 09:04:10 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Straatbioscoop in Amsterdam Zuid-Oost


In het kader van het Tactical Media Lab van The Next 5 Minutes in de
Bijlmer:


Straatbioscoop in Amsterdam Zuid Oost

De straatbioscoop strijkt neer in Amsterdam Zuid Oost met een programma
over migratie. In een tijd waarin het beleid jegens vluchtelingen en
immigranten 
verhardt, is het van groot belang de werkelijke wereld van sommige migranten
in beeld te brengen. Een werkelijke wereld gebracht door filmmakers die vaak
zelf actief zijn in een strijd voor een rechtvaardiger vluchtelingen- en
vreemdelingenbeleid. Een beleid dat niet gebaseerd is op cijfers,
vooroordelen 
en angst, maar op werkelijke interesse, waarachtigheid en wederzijdse
betrokkenheid. 
Tijdens de straatbioscoop wordt er aandacht besteedt aan de situatie van
migranten in de Spaanse enclave Mellila in Marokko, politiegeweld tegen
migranten in Groot-BritanniŽ en bij voldoende belangstelling ook Woomera,
een gevangenis voor vluchtelingen in AustraliŽ. Naast de documentaires laten
we speelfilms zien. Speelfilms die gerelateerd zijn aan het onderwerp van de
documentaire.

Vrijdag 13 september 2002

De verwachting Ö

Aanvang: 20.30 uur

Plaats: Amsterdam Zuid Oost, in de buurt van metro station Kraaiennest
tussen de flats Kikkenstein en Kruitberg langs het Nellesteinpad.

Entree: gratis

Eigen stoel meenemen!

Documentaire
Mellila, LíEurope au pied du mur
Documentaire over de bouw van een nieuw ijzeren gordijn rond Europa. In de
film gaat het om Ceuta Ė Mellila een Spaanse enclave in Marokko waar veel
vluchtelingen uit
landen in Noord Afrika en landen ten Zuiden de Sahara naar toe vluchten in
de hoop de Europese Unie te bereiken. (Spaans, Arabisch en Frans gesproken,
Engels ondertiteld)

Film
Western
Road-movie met in plaats van heldhaftige cowboys en andere helden twee
mannen, de Catalaanse Paco (een schoenenverkoper wiens handel is gestolen)
en de Russische Nino, immigrant op zoek naar een legaal bestaan in
Frankrijk, 
zijn op zoek naar een echtgenoot voor Nino in de uiterste Westpunt van
Frankrijk. (Frans gesproken, Nederlands ondertiteld)

Zaterdag 14 september 2002

De gerechtigheid Ö

Aanvang: 20.30 uur

Plaats: Amsterdam Zuid Oost, in de buurt van metro station Kraaiennest
tussen de flats Kikkenstein en Kruitberg langs het Nellesteinpad.

Entree: gratis

Eigen stoel meenemen!

Documentaire
Injustice
Groot-BrittanniŽ: Sinds 1969 zijn er meer dan 1.000 mensen in Engelse
gevangenissen of politiecellen gestorven. Injustice vertelt het verhaal van
enkele 
gezinnen die de afgelopen zeven jaar gevochten hebben voor gerechtigheid
nadat hun broers, zonen en dochters tijdens verblijf in politiecellen zijn
gestorven.

Film
La Haine
La Haine, is het gevoel dat zich meester maakt van jongeren uit de
buitenwijken van Parijs. De dag na rellen in de voorstad Muguets, zijn drie
vrienden vol van haat jegens het Franse systeem. Hun vriend is door de
politie 
in elkaar geslagen en de rellen zijn daar een gevolg van. De dag na de
rellen 
beleven zij de belangrijkste dag van hun leven, want zij zijn niet meer met
zín 
drieŽn, maar met zín vieren.

Street cinema in  Amsterdam South East

The street cinema will be in Amsterdam South East with a program on
migration. In a time were the policies concerning refugees and immigrants is
getting tougher every day, it is important show the daily reality of some of
the 
migrants. The daily reality brought to you by filmmakers who are active in a
battle for a just refugee- en migration policy. A policy which isnít based
on 
notes, prejudices and fear, but based on real interest, mutual interest.
During the street cinema there is attention for the situation of migrants in
the 
Spanish enclave Mellila in Morocco, police violence against migrants in
Great 
Brittan and by sufficient interest also Woomera, a prison for refugees in
Australia. Apart from the documentaries we will screen films, which deal
with 
themes related to the documentaries.

Friday 13 September 2002

The suspect

Start at 20.30 

Place: Amsterdam South East, in the neighborhood of metro station
Kraaiennest between the flats Kikkenstein and Kruitberg along the
Nellesteinpad.

Entrance: free

Bring your own chair!

Documentary
Mellila, LíEurope au pied du mur
Documentary about the construction of a new iron curtain around Europe. The
film deals with the Spanish enclave Ceuta Ė Mellila in Morocco where many
refugees from North
Africa and Sub-Saharan countries come to take their change to enter the
European Union. (Spanish, Arabic and French spoken, English subtitled)

Film
Western
Road-movie with instead cowboys and other heroes two men, the Catalan Paco
(a shoes salesman whose trade was stolen)  and the Russian Nino in search
for a 
legal existence in France, are looking for a partner for Nino in the far
West of 
France. (French spoken, Dutch subtitled)

Saturday 14 September 2002

The Justice Ö

Starting at 20.30 uur

Place: Amsterdam South East, in the neighborhood of metro station
Kraaiennest between the flats Kikkenstein and Kruitberg along the
Nellesteinpad.

Entrance: free

Bring your own chair!

Documentary
Injustice
Great-Brittan: Since 1969 over 1000 people have died in police custody, and
only one policeman has ever been convicted. Injustice, after seven years in
the 
making recounts the deeply emotional story of families struggling for
justice 
after their brothers, sons and daughters have died in police custody.
(English 
Spoken, English subtitled)

Film
La Haine
La Haine, is a feeling that seizes itself young inhabitants the suburbs from
Paris.  To the day following clashes in the city of the Muguets, three young
friends are blinded by the hate of the French system. They will live the
most 
important day of their life: for today, they are not three anymore but
four...  

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld@nrc.nl).