Leon Kuunders on Sat, 26 Jan 2002 21:55:02 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: [Nettime-nl] informatievoorziening VVD -- sowieso verkiezingen


> -----Original Message-----
> From: Richard -- er kan maar 1 moraalridder / "koning" zijn -- Reekers
> Sent: 26 January 2002 12:46
> Subject: Re: [Nettime-nl] informatievoorziening VVD -- sowieso
verkiezingen
>
> Moeten we daar als Nettime iets mee, met de aankomende verkiezingen?

Misschien moeten we daar wel iets mee. Een voorzetje (links en rechts
enigszins gechargeerd, maar alla).

Informatievoorziening speelt in de kennis-economie een zeer belangrijke rol.
Het bewaken van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van
informatie (de belangrijke pijlers van informatiebeveiliging) is daarin een
belangrijk aandachtspunt. Verbetering van de informatiehuishouding (het
samenhangende geheel van informatieprocessen, vastgelegde
informatieelementen en informatie(spel)regels dat een organisatie
ondersteunt bij het besturen, uitvoeren, evalueren en verantwoorden van haar
taken, [ref1]) is het toverwoord waaromheen e-government wordt gebouwd.
Kwaliteitsbewaking van informatie is daarvoor ontontbeerlijk.

Informatiebeveiliging blijkt een ondergeschoven kindje te zijn. Door TNO-FEL
bij monde van Eric Luijff wordt in december 1999 de conclusie getrokken dat
bij de Nederlandse overheid informatiebeveiliging sterk wordt gerelateerd
aan de integriteit van de financiŽle systemen [ref2]. Diverse media hebben
over de afgelopen 4 jaar onderzocht, en aangetoond, dat het met de
informatiehuishouding in Nederland bar-en-boos gesteld. Recentelijk werd nog
aangetoond dat op een kwart van de ingestuurde e-mails niet werd gereageerd
door gemeenten. Gemeenten moeten dus extra inspanningen verrichten om e-mail
te beantwoorden [ref3a]. Maar ook bedrijven hebben wel eens wat anders aan
hun hoofd [ref3b].

In een rapport van Het Kennis Centrum (HEC) uit september 2001 [ref4] wordt
door Wim Gelder niet voor niets aangegeven "Voor nieuw beleid bestond altijd
veel belangstelling, voor de uitvoering ervan minder en voor de resultaten
al bijna in het geheel niet" en "Vraag je verantwoording over kwantiteiten,
dan krijg je ook beleid dat zich op de kwantiteiten richt. De kwaliteit van
de verrichte diensten en producten schiet er daar dan wel bij in. In ons
land dreigt dit probleem zich op grote schaal voor te doen". Zijn verhaal
(goede afspraken over informatievoorziening verbeteren de kwaliteit van het
beleidsvormingsproces sterk) staat in schril contrast tot de werkelijkheid.

De kwaliteit van informatievoorziening <blijvend> bewaken is een proces dat
door de overheid en organisaties nog niet optimaal wordt beheerd. Dat dit
ook door de overheid wordt onderkend blijkt uit de nota KWINT. Daarin staat
te lezen dat een van de actiepunten zich toespitst op "het stimuleren van
effectief management van informatiebeveiliging in organisaties" [ref5]. Een
verwijzing wordt gemaakt naar de "Code voor Informatiebeveiliging", een
normatief kader dat gebaseerd is op de Britse norm BS7799. Ondanks het feit
dat het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat (mede-)eigenaren zijn van dit rapport, wordt het niet <gratis> en
voor iedereen <toegankelijk> aangeboden via het internet.

Dhr. Vermeend schreef in reactie op een rapport over beveiligingsproblemen
bij de belastingdienst in 1999: "Wellicht ten overvloede merk ik op dat bij
het stellen van prioriteiten in de afgelopen jaren het oplossen van de euro-
en millenniumproblematiek een grote rol heeft gespeeld. De Rekenkamer
concludeert dat de aandacht op de werkvloer voor het productieproces tot
gevolg heeft dat <informatiebeveiliging> en <integriteit> minder of in
bepaalde gevallen lage prioriteit hebben gekregen, waardoor er een
spanningsveld is ontstaan tussen enerzijds het voldoen aan de
productie-eisen en klantgerichtheid richting belastingplichtigen en
anderzijds de beheersing van risicoís op het gebied van
informatiebeveiliging en integriteit".

###

Dit gezegd hebbende ... zomaar wat punten:

#1. In de kenniseconomie is een overheid die voortvarend, met visie,
initiŽrend en sturend op kan treden een must. Het succes van het Britse
e-Envoy programma, waarin lokale overheden dwingend de koers wordt opgelegd
die ze moeten varen, moet navolging vinden in Nederland. Daardoor wordt rust
gecreŽerd die noodzakelijk is om de informatie-beveiliging en -huishouding
op pijl te houden en te krijgen.

#2. Het EPN gaf in haar dossier "Agenda voor de Informatiesamenleving
2002-2006" al aan dat "Ict ontwikkeling niet alleen een economisch belang
[is], het is ook een maatschappelijk belang. Een sterke politieke
coŲrdinatie en sturing van ict beleid binnen de overheid is noodzakelijk om
een strategische gesprekspartner te kunnen zijn voor het bedrijfsleven"
[ref7]. Met de ontwerp verkiezingsprogramma's gereed blijkt dat de IT kennis
bij de politieke partijen te kort schiet om aan dit soort <gewenste>
ontwikkelingen invulling te kunnen geven. IT kennis en politieke kennis gaan
moeilijk samen. Als Nederland voorloper wil worden in de nieuwe kennis
economie zal men het integratiebeleid van ICT in front- en backoffice
professioneel moeten aanpakken. Los van politieke belangenverstrengeling.
Een projectmanagement groep die resultaat gedreven projectdefinities
opstelt, met de zo vurig gewenste dienstverlening door en voor ambtenaren en
burgers als centraal leidend thema, is onontbeerlijk hiervoor.

#3. Als Nederland dan toch een bedrijf is geworden, laten we het dan ook
maar als een bedrijf gaan leiden.

Genoeg stof voor de verkiezingen zou je dus zeggen. En voor deze mailing
list.

Januari 2002
Leon Kuunders

p.s. ik heb de sites van alle politieke partijen bezocht,
verkiezingprogramma's gedownload ... het is wel moeilijk ... alles.

::-referenties-::
[ref1] Het Genootschap van Informatie Architecten
http://www.gia.nl/

[ref2] Falende informatiebeveiliging bij overheden onvoldoende aan het licht
http://www.tno.nl/instit/fel/refs/pub99/rekenkamers.html

[ref3a] Je-web-in-a-box site is af -- Amsterdam.nl
http://www.glazenstad.amsterdam.nl/online/wiab/checklist%20online%20gaan.doc

[ref3b] E-mail responsmeter -- Emerce
http://www.emerce.nl/archives/magazine/juli_augustus2001/reviews/12742.html

[ref4] Het Expertise Centrum
http://www.hec.nl/docs/hetresultaatgeteld.pdf

[ref5] Kamerstuk 27 700 - FinanciŽle verantwoordingen over het jaar 2000
http://www.overheid.nl

[ref6] Kamerstuk 26 643/30 - Informatie- en communicatietechnologie
http://www.overheid.nl

[ref7] Het Electronic Highway Platform
http://www.epn.net/dossier.html?pagina=1067

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).