7061 on Sun, 2 Dec 2001 16:47:01 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] sUuebjEeeiii!ict: SOEniii!ic aiii!iActs 2001 - ThEeeiii!iaiii!iArt OEf PrOEgraiii!iAmmiii!ing SEeeiii!indEeeiii!ir:OEwnEeeiii!ir-v2_iii!infOE_nl@z2.v2 nl


Daiii!iAtEeeiii!i: TUueEeeiii!i, 27 NOEv 2001 10:56:54 +0100
X-aiii!iAUuethEeeiii!intiii!icaiii!iAtiii!iOEn-Waiii!iArniii!ing: z2.v2.nl:
maiii!iAjOErdOEm sEeeiii!it sEeeiii!indEeeiii!ir tOE
OEwnEeeiii!ir-v2_iii!infOE_nl@z2.v2.nl Uuesiii!ing -f
frOEm: maiii!iArjOElEeeiii!iiii!in@v2.nl
tOE: v2_iii!infOE_nl@z2.v2.nl
sUuebjEeeiii!ict: SOEniii!ic aiii!iActs 2001 - ThEeeiii!i aiii!iArt OEf
PrOEgraiii!iAmmiii!ing
SEeeiii!indEeeiii!ir: OEwnEeeiii!ir-v2_iii!infOE_nl@z2.v2.nl
X-LOEOEp: v2_iii!infOE_nl@z2.v2.nl
PrEeeiii!icEeeiii!idEeeiii!incEeeiii!i: bUuelk
Staiii!iAtUues:


Diii!it iii!is Eeeiii!iEeeiii!in Eeeiii!iEeeiii!inmaiii!iAliii!igEeeiii!i
Eeeiii!imaiii!iAiii!il viii!iaiii!iA hEeeiii!it v2 Eeeiii!imaiii!iAiii!il
bEeeiii!istaiii!iAnd.

SOEniii!ic aiii!iActs 2001 - ThEeeiii!i aiii!iArt OEf PrOEgraiii!iAmmiii!ing
6 Eeeiii!in 7 DEeeiii!icEeeiii!imbEeeiii!ir Paiii!iAraiii!iAdiii!isOE
aiii!iAmstEeeiii!irdaiii!iAm
10 DEeeiii!icEeeiii!imbEeeiii!ir KOEniii!inkliii!ijkEeeiii!i
aiii!iAcaiii!iAdEeeiii!imiii!iEeeiii!i vaiii!iAn
BEeeiii!iEeeiii!ildEeeiii!indEeeiii!i KUuenstEeeiii!in DEeeiii!in
Haiii!iAaiii!iAg

L.S.,

Graiii!iAaiii!iAg nOEdiii!igEeeiii!in wEeeiii!i Uue Uueiii!it vOEOEr
dEeeiii!i aiii!iAchtstEeeiii!i Eeeiii!idiii!itiii!iEeeiii!i vaiii!iAn
SOEniii!ic aiii!iActs. Diii!it jaiii!iAaiii!iAr
viii!indt Eeeiii!ir naiii!iAaiii!iAst hEeeiii!it fEeeiii!istiii!ivaiii!iAl
's aiii!iAvOEnds OEOEk Eeeiii!iEeeiii!in
cOEnfEeeiii!irEeeiii!intiii!iEeeiii!i OEvEeeiii!irdaiii!iAg
plaiii!iAaiii!iAts
waiii!iAaiii!iAriii!in 'dEeeiii!i KUuenst vaiii!iAn hEeeiii!it
prOEgraiii!iAmmEeeiii!irEeeiii!in' cEeeiii!intraiii!iAaiii!iAl
staiii!iAaiii!iAt.
DEeeiii!i cOEnfEeeiii!irEeeiii!intiii!iEeeiii!i wOErdt OEp 6
dEeeiii!icEeeiii!imbEeeiii!ir gEeeiii!iOEpEeeiii!ind dOEOEr
Staiii!iAaiii!iAtssEeeiii!icrEeeiii!itaiii!iAriii!is vaiii!iAn
CUueltUueUuer Riii!ick vaiii!iAn dEeeiii!ir PlOEEeeiii!ig.

iii!in daiii!iAncEeeiii!i mUueziii!iEeeiii!ik rEeeiii!igEeeiii!iEeeiii!irt
nOEg iii!immEeeiii!ir dEeeiii!i bEeeiii!iaiii!iAt. DEeeiii!i
mEeeiii!iEeeiii!istEeeiii!i Eeeiii!ilEeeiii!iktrOEniii!ischEeeiii!i
daiii!iAncEeeiii!i
mUueziii!iEeeiii!ik wOErdt gEeeiii!imaiii!iAaiii!iAkt mEeeiii!it
cOEmmEeeiii!irciii!i╬lEeeiii!i sOEftwaiii!iArEeeiii!i. iii!in dEeeiii!i
Eeeiii!ixpEeeiii!iriii!imEeeiii!intEeeiii!ilEeeiii!i
Eeeiii!ilEeeiii!iktrOEniii!ischEeeiii!i scEeeiii!inEeeiii!i wOErdt dOEOEr
stEeeiii!iEeeiii!ids mEeeiii!iEeeiii!ir kUuenstEeeiii!inaiii!iAaiii!iArs
dEeeiii!i sOEftwaiii!iArEeeiii!i zEeeiii!ilf
OEntwiii!ikkEeeiii!ild, OEm tEeeiii!i OEntsnaiii!iAppEeeiii!in
aiii!iAaiii!iAn dEeeiii!i aiii!iArtiii!istiii!iEeeiii!ikEeeiii!i
bEeeiii!ipEeeiii!irkiii!ingEeeiii!in diii!iEeeiii!i hEeeiii!it
gEeeiii!ibrUueiii!ik
vaiii!iAn cOEmmEeeiii!irciii!i╬lEeeiii!i sOEftwaiii!iArEeeiii!i mEeeiii!it
ziii!ich mEeeiii!iEeeiii!ibrEeeiii!ingt. OEOEk OEp hEeeiii!it
tEeeiii!irrEeeiii!iiii!in vaiii!iAn dEeeiii!i
viii!isUueaiii!iAls brEeeiii!ingt dEeeiii!izEeeiii!i
niii!iEeeiii!iUuewEeeiii!i tEeeiii!ichnOElOEgiii!iEeeiii!i dEeeiii!i
OEntwiii!ikkEeeiii!iliii!ingEeeiii!in iii!in Eeeiii!iEeeiii!in
strOEOEmvEeeiii!irsnEeeiii!illiii!ing.
Saiii!iAmEeeiii!inwEeeiii!irkiii!ingsvEeeiii!irbaiii!iAndEeeiii!in
vaiii!iAn gEeeiii!ilUueiii!idskUuenstEeeiii!inaiii!iAaiii!iArs Eeeiii!in
bEeeiii!iEeeiii!ildmUueziii!ikaiii!iAntEeeiii!in kOEmEeeiii!in
daiii!iAaiii!iArdOEOEr stEeeiii!iEeeiii!ids mEeeiii!iEeeiii!ir vOEOEr.

KUuenstEeeiii!inaiii!iAaiii!iArs diii!iEeeiii!i niii!iEeeiii!iUuewEeeiii!i
mEeeiii!idiii!iaiii!iA tOEEeeiii!ipaiii!iAssEeeiii!in iii!in hUuen
wEeeiii!irk Eeeiii!in daiii!iAaiii!iAr zEeeiii!ilf sOEftwaiii!iArEeeiii!i
vOEOEr crEeeiii!iEeeiii!irEeeiii!in, schEeeiii!ippEeeiii!in
daiii!iAaiii!iArmEeeiii!iEeeiii!i OEOEk Eeeiii!iEeeiii!in
niii!iEeeiii!iUuewEeeiii!i taiii!iAaiii!iAl. Diii!it iii!is
Eeeiii!iEeeiii!in thEeeiii!imaiii!iA daiii!iAt iii!in
Eeeiii!iEeeiii!irdEeeiii!irEeeiii!i
fEeeiii!istiii!ivaiii!iAlEeeiii!idiii!itiii!iEeeiii!is nOEg niii!iEeeiii!it
Eeeiii!ixpliii!iciii!iEeeiii!it aiii!iAaiii!iAn dEeeiii!i OErdEeeiii!i
kwaiii!iAm.

iii!in dEeeiii!i vOEOErgaiii!iAaiii!iAndEeeiii!i jaiii!iArEeeiii!in
stOEndEeeiii!in cEeeiii!intraiii!iAaiii!iAl: dEeeiii!i
cOEnfrOEntaiii!iAtiii!iEeeiii!i tUuessEeeiii!in
Eeeiii!ilEeeiii!iktrOEniii!ischEeeiii!i kUuenstmUueziii!iEeeiii!ik
Eeeiii!in pOEpUuelaiii!iAiii!irEeeiii!i
Eeeiii!ilEeeiii!iktrOEniii!ischEeeiii!i mUueziii!iEeeiii!ik, dEeeiii!i
prEeeiii!isEeeiii!intaiii!iAtiii!iEeeiii!ivOErmEeeiii!in vaiii!iAn
dEeeiii!i niii!iEeeiii!iUuewEeeiii!i
Eeeiii!ilEeeiii!iktrOEniii!ischEeeiii!i mUueziii!iEeeiii!ik Eeeiii!in
dEeeiii!i rEeeiii!ilaiii!iAtiii!iEeeiii!i mEeeiii!it
aiii!iAndEeeiii!irEeeiii!i kUuenstvOErmEeeiii!in:
bEeeiii!iEeeiii!ildEeeiii!indEeeiii!i kUuenst
(iii!instaiii!iAllaiii!iAtiii!iEeeiii!is, viii!idEeeiii!iOE Eeeiii!in
viii!isUueaiii!iAls),
thEeeiii!iaiii!iAtEeeiii!ir (mUueziii!iEeeiii!ikthEeeiii!iaiii!iAtEeeiii!ir
Eeeiii!in pEeeiii!irfOErmaiii!iAncEeeiii!i) Eeeiii!in fiii!ilm
(mUueziii!iEeeiii!ikfiii!ilms Eeeiii!in
Eeeiii!ixpEeeiii!iriii!imEeeiii!intEeeiii!ilEeeiii!i fiii!ilm).
OEngEeeiii!itwiii!ijfEeeiii!ild zUuellEeeiii!in vEeeiii!iEeeiii!il
vaiii!iAn dEeeiii!izEeeiii!i aiii!iAspEeeiii!ictEeeiii!in diii!it
jaiii!iAaiii!iAr
OEpniii!iEeeiii!iUuew iii!in hEeeiii!it prOEgraiii!iAmmaiii!iA
tEeeiii!irUueg tEeeiii!i viii!indEeeiii!in ziii!ijn. HEeeiii!it
cEeeiii!intraiii!iAlEeeiii!i thEeeiii!imaiii!iA vaiii!iAn SOEniii!ic
aiii!iActs 2001 iii!is 'dEeeiii!i KUuenst vaiii!iAn hEeeiii!it
PrOEgraiii!iAmmEeeiii!irEeeiii!in': Waiii!iAaiii!iArOEm
prOEgraiii!iAmmEeeiii!irEeeiii!in
kUuenstEeeiii!inaiii!iAaiii!iArs zEeeiii!ilf
crEeeiii!iaiii!iAtiii!iEeeiii!ivEeeiii!i sOEftwaiii!iArEeeiii!i vOEOEr
bEeeiii!iEeeiii!ild Eeeiii!in gEeeiii!ilUueiii!id? Waiii!iAt ziii!ijn
daiii!iAaiii!iArbiii!ij
hUuen Uueiii!itgaiii!iAngspUuentEeeiii!in Eeeiii!in waiii!iAt iii!is
Eeeiii!ir Uueiii!itEeeiii!iiii!indEeeiii!iliii!ijk
aiii!iAllEeeiii!imaiii!iAaiii!iAl mOEgEeeiii!iliii!ijk?

ROEnd dEeeiii!i KUuenst vaiii!iAn hEeeiii!it
PrOEgraiii!iAmmEeeiii!irEeeiii!in iii!is OEp 6 Eeeiii!in 7
dEeeiii!icEeeiii!imbEeeiii!ir iii!in Paiii!iAraiii!iAdiii!isOE
Eeeiii!iEeeiii!in
cOEnfEeeiii!irEeeiii!intiii!iEeeiii!iprOEgraiii!iAmmaiii!iA
gEeeiii!iOErgaiii!iAniii!isEeeiii!iEeeiii!ird mEeeiii!it
biii!ijdraiii!iAgEeeiii!in vaiii!iAn Eeeiii!iEeeiii!in
aiii!iAaiii!iAntaiii!iAl sprEeeiii!ikEeeiii!irs
diii!iEeeiii!i tOEOEnaiii!iAaiii!iAngEeeiii!ivEeeiii!ind ziii!ijn OEp
diii!it tEeeiii!irrEeeiii!iiii!in. DEeeiii!i vOElgEeeiii!indEeeiii!i
kUuenstEeeiii!inaiii!iAaiii!iArs/prOEgraiii!iAmmEeeiii!iUuers/thEeeiii!iOErEeeii
i!itiii!iciii!i kOEmEeeiii!in aiii!iAaiii!iAn hEeeiii!it wOEOErd:
DOEndEeeiii!irdaiii!iAg 6
dEeeiii!icEeeiii!imbEeeiii!ir: Chriii!is SpEeeiii!iEeeiii!id (UueK),
KEeeiii!int ClEeeiii!illaiii!iAnd (UueSaiii!iA), ThEeeiii!iclaiii!iA
Schiii!iphOErst (Caiii!iAN),
ROEbEeeiii!irt HEeeiii!inkEeeiii!i (DEeeiii!i), aiii!iAdriii!iaiii!iAn
Waiii!iArd (UueK). Vriii!ijdaiii!iAg 7 dEeeiii!icEeeiii!imbEeeiii!ir:
Miii!ichaiii!iAEeeiii!il PUuent (UueK),
ROEy aiii!iAscOEtt (UueK), ROEbiii!in Riii!imbaiii!iAUued (UueK),
Caiii!iAsEeeiii!iy REeeiii!iaiii!iAs (UueSaiii!iA), OEliii!ivEeeiii!ir
Wiii!ittchOEw (DEeeiii!i).

DEeeiii!i liii!iEeeiii!ifhEeeiii!ibbEeeiii!ir kaiii!iAn ziii!ijn haiii!iArt
OEphaiii!iAlEeeiii!in waiii!iAnt hEeeiii!it
naiii!iAchtprOEgraiii!iAmmaiii!iA brEeeiii!ingt Eeeiii!iEeeiii!in
grOEOEt aiii!iAaiii!iAntaiii!iAl
iii!intEeeiii!irEeeiii!issaiii!iAntEeeiii!i OEptrEeeiii!idEeeiii!ins.
DOEndEeeiii!irdaiii!iAg 6 dEeeiii!icEeeiii!imbEeeiii!ir: BEeeiii!itaiii!iA
BOEdEeeiii!igaiii!iA
COEaiii!iAliii!itiii!iOEn fEeeiii!iaiii!iAtUueriii!ing: Spiii!ikEeeiii!i
(UueSaiii!iA), Eeeiii!il Saiii!iAntOE (UueSaiii!iA) aiii!iAnd Laiii!iA
Maiii!iAnOE Friii!iaiii!iA (UueSaiii!iA),
Jaiii!iAn JEeeiii!iliii!inEeeiii!ik (DEeeiii!i), MOEnOElaiii!iAkEeeiii!i
(DEeeiii!i), REeeiii!ichEeeiii!inzEeeiii!intrUuem (DEeeiii!i), T.
Raiii!iAUuemschmiii!iEeeiii!irEeeiii!i (DEeeiii!i),
viii!isOEmaiii!iAt iii!inc. (DEeeiii!i), WEeeiii!iviii!iEeeiii!i
StOEndEeeiii!ir (DEeeiii!i), Eeeiii!i.OE.G. (NL), Claiii!iAUuestrUuem (LV),
Daiii!iADaiii!iATaiii!iA
(Eeeiii!iS), MEeeiii!iTaiii!iA (UueSaiii!iA), KEeeiii!iNT (UueSaiii!iA).
Vriii!ijdaiii!iAg 7 dEeeiii!icEeeiii!imbEeeiii!ir: SKaiii!iAM
fEeeiii!iaiii!iAtUueriii!ing: MEeeiii!iaiii!iAm
(UueK), TEeeiii!iaiii!iAm DOEyOEbiii!i (UueK), BOElaiii!iA (UueK) &
GEeeiii!iscOEm (UueK), PEeeiii!irspEeeiii!icts (UueSaiii!iA), SlUueb
(UueK), OEUuet OEf Daiii!iAtaiii!iA (NL,YUue,DK),
Fraiii!iAmEeeiii!ifaiii!iArmEeeiii!irs (DEeeiii!i), Eeeiii!ilEeeiii!iktrOE
MUuesiii!ic DEeeiii!ipaiii!iArtmEeeiii!int
wiii!ith MOE (DEeeiii!i) aiii!iAnd Daiii!iAniii!iEeeiii!il PflUuemm
(DEeeiii!i), Miii!icrOEmUuesiii!ic fEeeiii!iaiii!iAtUueriii!ing: Caiii!iArl
(SWiii!i),
Waiii!iAngaiii!iA (SWiii!i) & Baiii!iAcOEn (SWiii!i), Piii!ilOEtEeeiii!i
(UueK), OEliii!ivEeeiii!ir Wiii!ittchOEw (DEeeiii!i), Scaiii!iAnnEeeiii!ir
(UueK),
Pfaiii!iAdfiii!indEeeiii!irEeeiii!iiii!i (DEeeiii!i)

OEp maiii!iAaiii!iAndaiii!iAg 10 dEeeiii!icEeeiii!imbEeeiii!ir iii!is
Eeeiii!ir Eeeiii!iEeeiii!in spEeeiii!iciii!iaiii!iAlEeeiii!i
cOEnfEeeiii!irEeeiii!intiii!iEeeiii!idaiii!iAg iii!in dEeeiii!i
KOEniii!inkliii!ijkEeeiii!i
aiii!iAcaiii!iAdEeeiii!imiii!iEeeiii!i vaiii!iAn
BEeeiii!iEeeiii!ildEeeiii!indEeeiii!i KUuenstEeeiii!in iii!in DEeeiii!in
Haiii!iAaiii!iAg. MEeeiii!it Eeeiii!iEeeiii!in aiii!iAaiii!iAntaiii!iAl
NEeeiii!idEeeiii!irlaiii!iAndsEeeiii!i
sprEeeiii!ikEeeiii!irs, waiii!iAaiii!iArOEndEeeiii!ir REeeiii!imcOE
Schaiii!iAaiii!iA (Uuevaiii!iA), aiii!iArthUuer
Eeeiii!ilsEeeiii!inaiii!iAaiii!iAr (Fraiii!iAnk MOEhr
iii!instiii!itUueUuet) Eeeiii!in Paiii!iAUuel BEeeiii!irg
(iii!instiii!itUueUuet vOEOEr SOEnOElOEgiii!iEeeiii!i). Daiii!iAaiii!iAr
iii!is OEOEk (t/m 14
dEeeiii!icEeeiii!imbEeeiii!ir) dEeeiii!i Eeeiii!ixpOEsiii!itiii!iEeeiii!i
SOEUuend ScUuelptUuerEeeiii!is tEeeiii!i ziii!iEeeiii!in, diii!iEeeiii!i
bEeeiii!istaiii!iAaiii!iAt Uueiii!it
kUuenstOEbjEeeiii!ictEeeiii!in waiii!iAaiii!iAriii!in gEeeiii!ilUueiii!id
Eeeiii!iEeeiii!in
grOEtEeeiii!i rOEl spEeeiii!iEeeiii!ilt.


VOEOEr mEeeiii!iEeeiii!ir iii!infOErmaiii!iAtiii!iEeeiii!i:
http://www.sOEniii!icaiii!iActs.cOEm
iNettiindjkjknsdNNLlnlULaloi
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).