Leo Lake on Mon, 1 Oct 2001 16:57:42 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Leest den NRC


Title: Re: [Nettime-nl] Leest den NRC
>>>>>>>>>>>>>>>>>> Oorspronkelijk bericht <<<<<<<<<<<<<<<<<<

Op 30-9-2001, 22:32:56, schreef "Francisco van Jole" <fvjole@xs4all.nl>
over het thema Re: [Nettime-nl] Leest den NRC:

> Het spijt me als ik je teleurstel maar auteursrechten zijn voor niets
anders
> bedoeld dan de rechten van de auteur te beschermen en het publiek de
> mogelijkheid te bieden kennis te nemen van het intellectuele eigendom
zonder
> die rechten te schenden.

Je hebt natuurlijk gelijk, maarre.. ik heb ook een beetje gelijk want
het
beschermen van de rechten van de auteur heeft zelf ook een doel,
namelijk de bevordering van de productie van informatie.

> Met productie van informatie heeft het - gelukkig - allemaal niets
van
doen.
> Misschien vergis ik me maar volgens mij kent de democratische
rechtsstaat
> helemaal geen 'productiebevorderende' wetten. Dat lijkt me ook meer
> voorbehouden aan staten die bijvoorbeeld een socialistische economie
> nastreven. Maar ja, die doen dan weer niet aan auteursrecht of
andersoortige
> bescherming van individuen.

Het heeft ook minder met een (on-)rechtstaat te maken dan met de manier
waarop
auteurs hun geld verdienen. Ze kunnen in deze economie geen geld
verdienen, althans niet
veel, als ze de eigen maaksels niet ook bezitten. Auteursrecht is een
eigendomsrecht (in economisch  perspectief, hoogstwaarschijnlijk niet
in juridisch
perspectief). Omdat een auteur zo kan leven van zijn producten, dient
het
auteursrecht de productie van informatie. Het is geen kwestie
productiebevorderende wetten als wel van wetten die die economie van de
informatieproductie begunstigen.

Auteursrecht is inderdaad zeer nauw verbonden met de werking van de
economie. Ik
ben zo pedant te verwijzen naar mijn LL 2
(http://www.lake.nl/ll/cpi.html) voor een uitgebreidere beschouwing.

Of er een variant mogelijk is op de huidige auteursrechten in het
huidig economisch bestel is een belangrijke vraag. Ik weet niet of het
automatisch moet leiden tot een socialistische economie. De materie is
ook zo verduveld ingewikkeld.


> Zonder jouw of anderen ergens van te willen beschuldigen blijft het
zonder
> toestemming verspreiden van andermans teksten neerkomen op diefstal .
De
> geschiedenis leert dat dieven altijd uitblinken in het vinden van
excuses
> voor hun daden. Laat je daardoor geen zand in de ogen strooien.

Ook hier heb je, op de keper beschouwd, natuurlijk gelijk. Ik wens ook
geen broodroof te plegen. 

Maar... ja altijd een maar...

Maar informatie is een speciaal goedje dat veel kan betekenen voor het
ontstaan van een samenleving van mondige burgers. Er is een zekere
mismatch tussen het publieke belang van informatie en de huidige steeds
scherper wordende regels rond copyright (en idem voor patenten) die
informatie tot goedje van vooral privaat belang maken. Er worden nu
zelfs systemen voorgesteld die niet alleen de handel in informatie
strikter reguleren maar ook het (dagelijks?) gebruik ervan (neem
Trusted Sytems van Mark Stefik). Er zijn boeken waarin ik vrijwel
dagelijks een blik werp (bijvoorbeeld een met trainingsschema's voor
overjarige lange afstandslopers), dat gaat me in Stefiks toekomst geld
kosten! Reken maar dat de oude Leo dan een hacker wordt hoor en hele
kwaardaardige!

Het is deze mismatch die er voor zorgt dat ik met een zeker leedvermaak
kan kijken naar ontwikkelingen rond bijvoorbeeld Napster en naar de
praktijk van kopiëren van alles wat los en vast zit op het Internet. Er
zijn veel technische veranderingen die relevant zijn voor copyrights en
we moeten, IMHO, met een zekere speelsheid en nonchalance de zaak
benaderen en via die weg komen tot een betere wetgeving rond de aanmaak
en verspreiding van informatie. Ik ben er namelijk niet voor dat
informatie geheel en al gereduceerd wordt tot een normaal economisch
product. Nee, ik ben er ook niet voor dat auteurs niet beloond worden.
Waar ik dan wel precies voor ben weet ik eerlijk gezegd niet. Niet
precies tenminste, maar ik zal je mijn losse flodders besparen.

Een boek met verfrissende ideeën (temidden van evenzovele volstrekt
irrelevante pagina's overigens) daarover is dat van Lawrence Lessig
(Code and other Laws). Het is een eenvoudig boek dat vlot wegleest, al
heeft het ook geen definitieve antwoorden.


> Zie bijvoorbeeld ook http://www.wipo.int

> of http://www.minjust.nl/a_beleid/auteurswet/introductie/index.htm

Dank hiervoor.

L.
E. lake@lake.nl
W. http://www.lake.nl