Han Speckens on Fri, 20 Jul 2001 14:47:40 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] De Vde Nota en dakloosheid


 
 
Effecten van Globalisering in NL?
 
In de Vde Nota Ruimtelijke Ordening wordt het "verschijnsel" dakloosheid als een van de zgn vaststaande gegevens geaccepteerd (naast files, milieuvervuiling, etc). Het is de eerste keer na de eerste wereldoorlog dat onder invloed van de terugtredende overheid geen energie (tijd, geld, beleid) meer wordt gestoken in deze problematiek.
 
Het geloof in de markt en in de onmacht van de politiek leidt op verschillende niveaus tot verschillende uitkomsten:
In de eerste plaats is er het project Europa, waarbij de invoering van de Euro toch gezien moet worden als bewijs van de maakbaarheid van niet alleen de financiŽle werkelijkheid, maar in de eerste plaats van Europese samenleving.
Aan de andere kant wordt onder sociaal democratische hoede het "fenomeen" dakloosheid als gegeven geaccepteerd en door de afdeling terugtredende overheid  in non-beleid vertaald, juist door de instantie die in de eerste plaats in het leven is geroepen als hoeder van de huisvesting voor de burgers, het Ministerie van VROM.
Bijgaand artikel over de verdriedubbeling van het aantal mensen dat momenteel dakloos in vergelijking met 1996>
Het Leger des Heils, dat een kwart van de dak- en thuislozen opvangt, registreerde vorig jaar 7200 nieuwe daklozen. Rekening houdend met andere opvanginstanties levert dit volgens de stichting een aanwas op van ruim 21 duizend. Omdat ook duizenden anderen weer wťl onderdak vonden, komt het totale aantal daklozen uit op bijna 31 duizend.

Een eerder gesignaleerde trend zette zich voort: een op de drie mensen die in 2000 dakloos werden is een vrouw, een op de veertien is een kind onder de 12 jaar. Volgens luitenant-kolonel I. Voorham, directeur van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg, duidt deze trend erop dat 'hele gezinnen op straat komen te staan'.

Voorham roept Den Haag op meer oog te hebben voor groepen die een verhoogd risico hebben om dak- of thuisloos te worden. Dat zijn onder anderen huishoudens met grote schulden, langdurig werklozen en arbeidsongeschikten, drugs- en alcoholverslaafden en zwerfjongeren.


 

GIF image