Rick van Dijk on Fri, 15 Jun 2001 14:55:00 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] discussiebijeenkomst Internet en pers/mediaverscheidenheid


Aan alle ge´nteresseerden:

Ter gelegenheid van de opening van de 'Persmediamonitor' op het internet
organiseert het Bedrijfsfonds voor de Pers op dinsdagmiddag 26 juni 2001 om
16.00 uur in het Perscentrum Nieuwspoort te Den Haag een
discussiebijeenkomst over de betekenis van internet voor
pers/mediaverscheidenheid.

Het Persinstituut/ Amsterdam School of Communications Research (ASCoR),
verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, voert reeds jarenlang in
opdracht van het Bedrijfsfonds een onderzoek uit gericht op het bijhouden
van de ontwikkelingen in de pers betreffende aantallen bladen, hun oplagen
en ondernemingen, de redactionele zelfstandigheid, concentratie en
marktaandelen van concerns. Deze gegevens worden elk jaar in het jaarverslag
van het Bedrijfsfonds opgenomen. Het Bedrijfsfonds besloot vorig jaar
dergelijke gegevens meer systematisch te laten verzamelen en voortaan mede
te presenteren via de eigen website (www.bedrijfsfondspers.nl). Deze monitor
('persmediamonitor') is inmiddels in opdracht van het Bedrijfsfonds
voorbereid door ASCoR en zal op deze bijeenkomst officieel worden geopend
door staatssecretaris dr Rick van der Ploeg van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen. [PARA][PARA]De bijeenkomst op 26 juni zal mede in het teken
staan van een discussie over de vraag of en zo ja welke bijdrage het
internet kan leveren aan pers/media-verscheidenheid. Op voorhand zou er
gesteld kunnen worden dat er weinig reden lijkt te zijn bij
mediaconcentraties vrees te koesteren voor verschraling van
pers/media-verscheidenheid, omdat er via het internet steeds meer
mogelijkheden beschikbaar komen om mogelijke gaten in de
informatievoorziening op te vullen. In de Verenigde Staten wordt dit zelfs
als argument gebruikt in pleidooien gericht op het verzachten of afschaffen
van regels terzake van crossmedia-ownership. Echter, het is in deze fase nog
verre van duidelijk of het internet op het gebied van die
informatievoorziening uitgroeien kan/zal als een zelfstandig of als een
aanvullend medium. Eigenlijk is het nog maar de vraag of het internet wel
een medium kan vormen of slechts als distributiekanaal zal kunnen (blijven)
fungeren. Anderzijds valt waar te nemen dat via het internet bepaalde
doelgroepen makkelijker te bereiken zijn en vaak ook bereikt worden.
Jongeren leggen veelal een grotere vaardigheid aan de dag om met het net om
te gaan en voelen zich bij bepaalde websites nauw betrokken. Deze en andere
vraagpunten in de relatie tussen internet en pers/mediaverscheidenheid
zullen in deze bijeenkomst de revue passeren en hopelijk stof tot nadenken
geven. Voor het discussieforum zijn de volgende mediawoordvoerders
uitgenodigd: J.J. Atsma (CDA), A.D. Bakker (D66), Mw. F. Halsema (Groen
Links), A. Nicola´ (VVD) en Mw. M. Wagenaar (PvdA). Het programma voor de
bijeenkomst is als volgt. De bijeenkomst start om 15.30 uur met de ontvangst
van de gasten en eindigt om 17.30 uur met een aperitief. De opening en
toelichting van de 'Persmediamonitor' zal om 16.00 plaatsvinden, waarna de
heer Bardoel, universitair hoofddocent communicatiewetenschap van de
Universiteit van Amsterdam, om 16.20 uur een inleiding zal houden over
'Internet, maatschappelijke informatievoorziening en publiek'. De
forumdiscussie start om ongeveer 16.45 uur.

Indien u deze bijeenkomst wilt bijwonen kunt u zich opgeven per e-mail:
secr@bedrijfsfondspers.nl______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).