Han Speckens on 6 Nov 2000 20:41:51 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Digitale Delta>glasfibre-cultuur
> ICT-BELEID NAAR EEN HOGERE VERSNELLING
>
> In de notitie 'De Digitale Delta; e-Europe voorbij' geeft het kabinet aan
> dat als Nederland hoge ambities wil hebben op het gebied van de
> informatiemaatschappij verdere stimulering van ICT in het onderwijs, extra
> inspanningen in de (semi-) publieke sector en het versterken van
> ICT-onderzoek en innovatie geboden zijn. De beschikbaarheid van een
> wijdvertakte, breedbandige en supersnelle, vooral op glasvezel gebaseerde
> internet-infrastructuur moet daarvan de ruggengraat vormen.  Deze
> elementen vormen de kern van de 'ICT-Agenda 2002 en verder'.
>
> In de notitie 'De Digitale Delta: e-Europe voorbij' die Minister Jorritsma
> van Economische Zaken als coordinerend minister, mede namens de ministers
> van GSI en Justitie en de Staatssecretarissen van V&W, OCW en Financien
> naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, constateert het kabinet dat ook
> andere landen druk bezig zijn om de verdere ontwikkeling en toepassing van
> ICT en het internet in hun land extra te stimuleren. Dit betekent dat
> alleen de uitvoering van de agenda uit de Digitale Delta (van 1 juli 1999)
> niet voldoende zal zijn om onze positie ten opzichte van andere ICT-landen
> in de mondiale top te versterken. Daarvoor is volgens het kabinet een
> hogere inzet nodig, helemaal nu zichtbaar is dat ook daar de lat hoger
> wordt gelegd. Het kabinet wil daarom op een aantal terreinen komen tot een
> verhoging van de inspanningen. Nu al, met concrete acties als 'Agenda
> 2000/2001', maar ook wil het kabinet nu starten met het treffen van
> voorbereidingen voor enkele 'grote sprongen' voor de periode daarna onder
> de noemer 'voorbereiding ICT-Agenda 2001/2002. Het kabinet wil hiermee een
> handreiking doen aan het volgende kabinet om zo 'e-Europe voorbij' te
gaan.
>
> Agenda 2000/2001
> De agenda uit De Digitale Delta moet verder worden aangevuld met concrete
> acties op het gebied van onderwijs, de (semi-) publieke sector, onderzoek
> en innovatie, veiligheid en integriteit van netwerken en communicatie,
> bevordering van ICT-toepassingen in het bedrijfsleven (vooral het MKB) en
> E-cultuur en content. Voor deze acties stelt het kabinet additioneel f 932
> mln beschikbaar, zoals in de begrotingen voor 2001 en de Lissabon-agenda
> al is opgenomen.
>
> Agenda 2002 en verder
> De onderdelen waarop Nederland op dit moment volgens de internationale
> ICT-toets 2000 (zie persbericht nr 179) nog niet tot de kopgroep kan
> worden gerekend, vallen samen met gebieden waarop e-Europe de lat hoger
> heeft gelegd en waar andere landen ambitieuze agenda's hebben opgesteld en
> in uitvoering (gaan) nemen:
> - De versnelde totstandkoming van een wijdvertakte, supersnelle
> internet-infrastructuur. De aanleg zelf behoort tot de
> verantwoordelijkheid van de marktsector. Het kabinet wil, onder meer via
> regionale of locale proeven, nagaan hoe en onder welke voorwaarden
> marktpartijen kunnen worden gestimuleerd versneld een wijdvertakt
> glasvezelnet tot stand te brengen.
> - Als vervolg op het versneld aansluiten van scholen op Kennisnet ligt het
> voor de hand onderwijs- en onderzoeksinstellingen bij de hierboven
> genoemde pilot-projecten voor breedbandige aansluitingen te betrekken,
> naast bijvoorbeeld ziekenhuizen en culturele instellingen.
> - ICT-toepassingen in de (semi-)publieke sector zijn in 2001 en latere
> jaren vooral  gericht op het zo veel mogelijk langs elektronische weg
> laten plaatsvinden van de overheidsdienstverlening in al haar geledingen.
> - ICT-onderzoek en innovatie vraagt om gerichte investeringen om
> geavanceerde kennis op te bouwen die in de toekomst nodig is. Vooral
> samenwerking tussen kennisinfrastructuur en bedrijfsleven dient verder te
> worden versterkt.
>
> De volledige notitie is te vinden op de EZ-site op internet:
> http://info.minez.nl/
>
>


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).