Karin Spaink on Tue, 23 May 2000 12:47:06 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Klotenknijper vs Spaink dient op 25 mei 2000


donderdag 25 mei 2000:
rechtszaak Klotenknijper versus Spaink komt voor

PERSBERICHT


Aanstaande donderdag dienen om 9 uur en 10 uur in de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen (Britselei
55, kamer 8b) de rechtszaken die rijkswachter Coen
Klonen (alias Klotenknijper) tegen schrijfster Karin
Spaink en tegen Zenon Panoussis heeft aangespannen.
	Kern van de zaak tegen Spaink is dat Klotenknijper
het indienen van een klacht bij het bevoegd gezag als
inherent lasterlijk wil bestempelen, plus het opleggen
van een totaal spreek- en schrijfverbod over de
affaire. Kern van de zaak tegen Panoussis is dat
Panoussis in België wordt gedaagd voor een website die
hij in Nederland onderhoudt. Spainks zaak dient om 10
uur, Panoussis zaak om 9 uur.

Zie:	<http://www.xs4all.nl/~kspaink/varia/Rijkswacht.html>
	<www.klotenknijper.com>

Voor meer informatie:
	Karin Spaink - 00 31 20 6222776 of kspaink@xs4all.nl
	Zenon Panoussis - 00 31 6 2467 5820 of oracle@xs4all.nl

Na afloop van de rechtszitting zijn beiden aanwezig in
café-restaurant Brasseurs, Britselei 53 Antwerpen,
vlak naast het gerechtsgebouw.


		***

Spaink en Panoussis werden in augustus 1998 op het
perron in Antwerpen aangehouden nadat zij twee
rijkswachters die twee Noord-Afrikaanse jongens aan
een uitgebreid kruisonderzoek onderwierpen, hadden
bekritiseerd. In de tijdelijke dépendance van de
rijkswacht -- een zijzaal van het Centraal Station --
werd Panoussis gefouilleerd; hij werd daarbij door
twee rijkswachters in het bijzijn van een derde
geschopt en geslagen, en hield daar een ribkwetsuur aan over.
	Over dit voorval schreef Spaink een artikel voor De
Morgen (te vinden op:
<http://www.xs4all.nl/~kspaink/varia/Rijkswacht.html>),
 dat op 3 september 1998 gepubliceerd werd. Een paar
dagen later dienden Spaink en Panoussis een klacht in
bij Comité P (het permanent Comité voor Toezicht op de
Politiediensten). Comité P is nog niet tot een
uitspraak over de kwestie gekomen.

Veertien maanden na publicatie van het bewuste artikel
daagde een van de betrokken rijkswachters Spaink plots
voor de rechter. Clonen noemde het pseudoniem waarmee
Spaink hem in het bewuste artikel had getooid
("Klotenknijper") lasterlijk, claimde vanwege die
betiteling het voorwerp van spot in zijn korps te zijn
geworden, beweerde dat zijn promotie er uitstel door
had geleden, en noemde het indienen van een klacht bij
het Comité P lasterlijk. Klotenknijper eist
verwijdering van het artikel van Spainks homepage en
wil een schadevergoeding van 200.000 bfrs (bijna 5000
Euro). Voorts eist hij dat haar een totaal schrijf- en
spreekverbod over de kwestie wordt opgelegd.
	Opmerkelijk is dat Klotenknijper nimmer heeft
geprotesteerd tegen de verschijning van datzelfde
artikel in De Morgen. Opmerkelijk is evenzeer dat uit
de getuigenverklaringen over de plagerijen die Clonen
aan de rechtbank overlegde, blijkt dat de man al
geplaagd werd voordat Spainks artikel verscheen; de
bron voor de plagerijen moet derhalve elders gezocht
worden. Voorts heeft Spaink nimmer Klotenknijpers
echte naam genoemd behalve ten overstaan van Comité P,
zodat de vraag rijst hoe Clonen als Klotenknijper
geïdentificeerd kon worden. En tenslotte kan, in
tegenstelling tot wat Clonen beweert, van iemand die
een klacht indient nooit vereist worden dat hijzelf
daar sluitend bewijs bij levert.
	Mocht de rechtbank Clonen op dit punt in het gelijk
stellen, dan betekent dit dat (Belgische) burgers geen
aangifte kunnen doen en niet kunnen klagen zonder zelf
een smaadproces te riskeren.


Nadat Spaink gedaagd was, begon Panoussis een site
over deze rechtszaak: <www.klotenknijper.com>, waar
alle rechtbankstukken toegankelijk werden gemaakt.
Prompt werd ook Panoussis door Clonen gedaagd. Clonen
noemt de site, die op een korte inleiding na niets dan
officiële papieren bevat, lasterlijk en eist dat
Panoussis de site verwijdert, op straffe van 50.000 bfrs per pageview.
	Panoussis echter onderhoudt deze site in Nederland en
betwist het recht van een Belgische rechtbank om zijn
site -- die naar Nederlands recht legaal is -- aan
Belgisch recht te toetsen. Dat de site ook in België
te raadplegen is, doet daar niets aan af. Publicatie
vindt immers in Nederland plaats.
	Mocht de rechtbank Clonen op dit punt oin het gelijk
stellen, dan betekent dit dat elke Europese site door
rechtbanken in andere Europese landen naar hun recht
beoordeeld mogen worden, en dat de vrijheden die het
ene Europese land haar brugers verleent, door
rechtbanken elders ingetrokken kunnen worden.


		***

Alle relevante documenten zijn te vinden op <www.klotenknijper.com>.

Na afloop van de zittingen zijn Spaink en Panoussis
beschibaar voor het beantwoorden van vragen. Er wordt
een kleine bijeenkomst gehouden in café Brasseurs,
Britselei 53, vlak naast het gerechtsgebouw. Spaink en
Panoussis zijn die dag tevens bereikbaar via 06 - 246
758 20 (vanuit Neder;land) of 00 31 6 246 758 20 (vanuit België).

- K -


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).