Marcell Mars aka Nenad Romic on Wed, 13 Jan 2016 19:13:06 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: <nettime> aaaaarg lawsuit digest


well, so many problems with different languages... encodings...
misunderstandings... subjectivities.. vernaculars.. bad google
translations....

technology solutions - utf8 this time - brings us closer but never
close enough (as nettime setup just proved). here is the utf8 encoding
of my previous email ("in one of those quaint former Yugoslavian
languages"): https://textb.org/m/aaaaarglawsuitdigest_mm/

and google translate link:
https://translate.google.com/translate?sl=hr&tl=en&js=y&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&u=https%3A%2F%2Ftextb.org%2Fm%2Faaaaarglawsuitdigest_mm%2F&edit-text=

i'll only translate last paragraph coz it got very self-referential
after utf8 encoding fail:

"our calls for solidarity shouldn't be the game of solving the puzzle.
neither the creative avoiding of 'halting problem' in which capitalism
is universal turing machine and we worship it offering computability.
but disappointment we face after we fail in such a games are so much
smaller comparing to the ones when we fail because of poetic
intervention. and the only one i could offer and which seemed
appropriate was this, a poetic one.

thanks for all the solidarity expressed. being on the other end of all
that expressed is quite twisted, if not fucked up, but also filled
with pride."

2016-01-13 5:06 GMT+01:00 Marcell Mars aka Nenad Romic <ki.ber@kom.uni.st>:
> ponekad su problemi u koje zapadnemo u na??im raspravama ba?? poput
> 'halting problema'[1]. a on nam govori da ne postoji univerzalni
> algoritam koji bi dokazao tj. formalno predvidio da li ??e neki
> program-ulaz u nekom ??asu ipak stati ili ??e se vrtjeti zauvijek. ka??u
> da je 'halting problem' neodlu??iv nad turingovim strojevima.
>
> fantazije o kapitalizmu imaju tendenciju da mu pripisuju zna??ajke
> univerzalnog turingovog stroja[2]. kapitalizam tada, u svojoj osnovi,
> postaje jednostavan apstraktni ure??aj za manipulaciju simbolima, a
> njegova mo?? le??i u robustnosti beskona??nog izvr??avanja gramatika
> neograni??enih produkcija[3]. u takvim fantazijama ovladati nekim
> ekvivalentnim ure??ajem poput lambda calculusa[4] ili jo?? bolje
> ekosustavom i alatima pobjedni??ke arhitekture ra??unala poput one van
> neumanna[2] koja programski kod i podatke sprema[6] i pristupa u
> memoriju s nasumi??nim pristupom[7] dat ??e onome tko ovlada tehnikom
> izuzetnu mo?? intepretacije. u mnogim raspravama takav ??e majstor
> interpretacije procesirati ulazne podatke, tako ??to ??e odlu??ivati da
> li su to samo ulazni podaci za njegov ve?? pripremljen set instrukcija
> manipulacije simbolima, da li je to novi program-ulaz koji mo??da
> boluje od 'halting problema' i time je u domeni neizra??unljivosti ili
> ??e ipak izvr??eni program-ulaz u nekom ??asu stati i izbaciti rezultat.
> voila!
>
> upravo tako se osje??am kad god je potrebno pojasniti ne??to ??to bi za
> potrebe ove diskusije nazvao "robin hood dilema (digitalnog)":
> karavana je prepuna blaga nastalog sistemskom plja??kom, primitivnom
> akumulacijom kapitala, kolonijalizmom, imperijalizmom, patrijarhatom,
> ekstrakcijom vi??ka vrijednosti i eksploatacijom radnika, no u nekim je
> d??akovima i ne??to proizvoda koji bi se tek trebali prodati ne bi li
> neki od radnika dobili svoje pla??e. po??tena redistribucija blaga
> karavane u slu??aju robina hooda vo??ena je idejom solidarnosti,
> jednakosti i bratstva/sestrinstva. no ??to sa d??akom koji se tek treba
> prodati (a koji nosi pla??e radniku)? ??to sa karavanom koja uglavnom
> prenosi takve d??akove? ??to kad su u tim d??akovima upravo proizvodi
> koji ??ire ideje solidarnosti, jednakosti i brastva/sestrinstva? ??to
> kad ti proizvodi jednostavno (imperijalnom) distribucijom i
> infrastrukturom koja im je na raspolaganju nikada ne??e do??i do rubova
> imperija?
>
> treba li se robin hood baviti problemom neizra??unljivosti? treba li
> robin hood prije, za vrijeme i poslije svake karavane i njene
> redistribucije ponuditi jasan petodogi??nji plan rekonsolidacije
> imperijalne infrastrukture? ne bi li prijedlog novog 'poslovnog
> modela' od strane robin hooda bio hladni tu?? za sve one koji u plja??ki
> karavane i kasnijoj redistribuciji vide primjer otpora sistemu,
> revolucionarni potencijal i temelje imaginarija u kojem
> dru??tveno-ekonomski sistem nije univerzalni turingov stroj koji sav
> otpor efikasno posprema u neizra??unljivost i 'halting problem'?
>
> sada??nja situacija oko pristupa, proizvodnje i distribucije znanja je
> neodr??iva. to je posljedica historijskih sistemskih zastoja koje su
> digitalne mre??e u??inile samo bitno vidljivijima. zamka koja me najvi??e
> rastu??i u raspravama je ona koja u digitalnim mre??ama vidi uzrok, a ne
> simptom. (daleko od toga da su one neutralne...)
>
> pozivi u solidarnost ne bi smjeli biti igra rje??avanja puzzle-a. niti
> kreativno izbjegavanje 'halting problema' u kojem je kapitalizam
> univerzalni turingov stroj i mi mu se klanjamo nude??i izra??unljivost.
> no razo??aranje neuspjehom u takvim igrama uvijek je toliko manje od
> onoga u kojem se izjalovi poetska intervencija. a poetsko je jedino
> ??to sam sada u stanju ponuditi i ??to mi se u ovom ??asu u??inilo
> dovoljno primjerenim.
>
> hvala za svu iskazanu solidarnost. zajebano je i gordo biti na ovom
> kraju iskaza.
>
> [1] https://en.wikipedia.org/wiki/Halting_problem
> [2] https://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Turing_machine
> [3] https://en.wikipedia.org/wiki/Unrestricted_grammar
> [4] https://en.wikipedia.org/wiki/Lambda_calculus
> [5] https://en.wikipedia.org/wiki/Von_Neumann_architecture
> [6] https://en.wikipedia.org/wiki/Stored-program_computer
> [7] https://hr.wikipedia.org/wiki/RAM
 <...>

#  distributed via <nettime>: no commercial use without permission
#  <nettime>  is a moderated mailing list for net criticism,
#  collaborative text filtering and cultural politics of the nets
#  more info: http://mx.kein.org/mailman/listinfo/nettime-l
#  archive: http://www.nettime.org contact: nettime@kein.org
#  @nettime_bot tweets mail w/ sender unless #ANON is in Subject: