Marcell Mars aka Nenad Romic on Wed, 13 Jan 2016 16:26:37 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: <nettime> aaaaarg lawsuit digest


ponekad su problemi u koje zapadnemo u na??im raspravama ba?? poput
'halting problema'[1]. a on nam govori da ne postoji univerzalni
algoritam koji bi dokazao tj. formalno predvidio da li ??e neki
program-ulaz u nekom ??asu ipak stati ili ??e se vrtjeti zauvijek. ka??u
da je 'halting problem' neodlu??iv nad turingovim strojevima.

fantazije o kapitalizmu imaju tendenciju da mu pripisuju zna??ajke
univerzalnog turingovog stroja[2]. kapitalizam tada, u svojoj osnovi,
postaje jednostavan apstraktni ure??aj za manipulaciju simbolima, a
njegova mo?? le??i u robustnosti beskona??nog izvr??avanja gramatika
neograni??enih produkcija[3]. u takvim fantazijama ovladati nekim
ekvivalentnim ure??ajem poput lambda calculusa[4] ili jo?? bolje
ekosustavom i alatima pobjedni??ke arhitekture ra??unala poput one van
neumanna[2] koja programski kod i podatke sprema[6] i pristupa u
memoriju s nasumi??nim pristupom[7] dat ??e onome tko ovlada tehnikom
izuzetnu mo?? intepretacije. u mnogim raspravama takav ??e majstor
interpretacije procesirati ulazne podatke, tako ??to ??e odlu??ivati da
li su to samo ulazni podaci za njegov ve?? pripremljen set instrukcija
manipulacije simbolima, da li je to novi program-ulaz koji mo??da
boluje od 'halting problema' i time je u domeni neizra??unljivosti ili
??e ipak izvr??eni program-ulaz u nekom ??asu stati i izbaciti rezultat.
voila!

upravo tako se osje??am kad god je potrebno pojasniti ne??to ??to bi za
potrebe ove diskusije nazvao "robin hood dilema (digitalnog)":
karavana je prepuna blaga nastalog sistemskom plja??kom, primitivnom
akumulacijom kapitala, kolonijalizmom, imperijalizmom, patrijarhatom,
ekstrakcijom vi??ka vrijednosti i eksploatacijom radnika, no u nekim je
d??akovima i ne??to proizvoda koji bi se tek trebali prodati ne bi li
neki od radnika dobili svoje pla??e. po??tena redistribucija blaga
karavane u slu??aju robina hooda vo??ena je idejom solidarnosti,
jednakosti i bratstva/sestrinstva. no ??to sa d??akom koji se tek treba
prodati (a koji nosi pla??e radniku)? ??to sa karavanom koja uglavnom
prenosi takve d??akove? ??to kad su u tim d??akovima upravo proizvodi
koji ??ire ideje solidarnosti, jednakosti i brastva/sestrinstva? ??to
kad ti proizvodi jednostavno (imperijalnom) distribucijom i
infrastrukturom koja im je na raspolaganju nikada ne??e do??i do rubova
imperija?

treba li se robin hood baviti problemom neizra??unljivosti? treba li
robin hood prije, za vrijeme i poslije svake karavane i njene
redistribucije ponuditi jasan petodogi??nji plan rekonsolidacije
imperijalne infrastrukture? ne bi li prijedlog novog 'poslovnog
modela' od strane robin hooda bio hladni tu?? za sve one koji u plja??ki
karavane i kasnijoj redistribuciji vide primjer otpora sistemu,
revolucionarni potencijal i temelje imaginarija u kojem
dru??tveno-ekonomski sistem nije univerzalni turingov stroj koji sav
otpor efikasno posprema u neizra??unljivost i 'halting problem'?

sada??nja situacija oko pristupa, proizvodnje i distribucije znanja je
neodr??iva. to je posljedica historijskih sistemskih zastoja koje su
digitalne mre??e u??inile samo bitno vidljivijima. zamka koja me najvi??e
rastu??i u raspravama je ona koja u digitalnim mre??ama vidi uzrok, a ne
simptom. (daleko od toga da su one neutralne...)

pozivi u solidarnost ne bi smjeli biti igra rje??avanja puzzle-a. niti
kreativno izbjegavanje 'halting problema' u kojem je kapitalizam
univerzalni turingov stroj i mi mu se klanjamo nude??i izra??unljivost.
no razo??aranje neuspjehom u takvim igrama uvijek je toliko manje od
onoga u kojem se izjalovi poetska intervencija. a poetsko je jedino
??to sam sada u stanju ponuditi i ??to mi se u ovom ??asu u??inilo
dovoljno primjerenim.

hvala za svu iskazanu solidarnost. zajebano je i gordo biti na ovom
kraju iskaza.

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Halting_problem
[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Turing_machine
[3] https://en.wikipedia.org/wiki/Unrestricted_grammar
[4] https://en.wikipedia.org/wiki/Lambda_calculus
[5] https://en.wikipedia.org/wiki/Von_Neumann_architecture
[6] https://en.wikipedia.org/wiki/Stored-program_computer
[7] https://hr.wikipedia.org/wiki/RAM

#  distributed via <nettime>: no commercial use without permission
#  <nettime>  is a moderated mailing list for net criticism,
#  collaborative text filtering and cultural politics of the nets
#  more info: http://mx.kein.org/mailman/listinfo/nettime-l
#  archive: http://www.nettime.org contact: nettime@kein.org
#  @nettime_bot tweets mail w/ sender unless #ANON is in Subject: