m on Tue, 16 Mar 2010 17:30:01 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

<nettime-ann> WV2: Beyond the Zero / Poza zerem // workshop


.

In the framework of the exhibition "Wach sind nur die Geister..." at
Centrum Sztuki WspÃÅczesnej Znaki Czasu in Torun, Poland,
registration is invited for the following workshop:

WV2: Beyond the Zero / Poza zerem
Workshop by Martin Howse (GB)
- in English -
27th + 28th March 2010 (Sat + Sun)

Please register until 23th March 2010 with pokojzkuchnia@gmail.com


How can one hide before that which never sets?

[Heraclitus. Frag. 16]

As a sequel to The White Visitation, conducted last year at the HMKV
in Dortmund, WV2: Beyond the Zero / Poza zerem projects a further series of
practical investigations within the realms of haunted media and
psychogeophysics with particular attention to phenomena of light and
revealing.

WV2 actively traces an interface line between contemporary technology
and a certain Breakthrough, the very shattering of a notion of the
real which is both haunted and provoked by modern physics and the
history of communication media (telegraph, radio). The popular
disciplines of EVP (Electronic Voice Phenomena)/ EIP (Electronic Image
Phenomena)/ITC (Instrumental Transcommunication), established by
figures such as Konstantin Raudive, and Friedrich Jurgenson,
articulate this fault line, providing for a clear examination of the
relations of environment, modulation (signal, transmission),
detection, measurement and interpretation within frameworks which
reject notions of causality.

Projected activities include the establishment of an overnight
psychogeophysical measurement laboratory, repurposing of common media
apparatus (tape recorder, television, video recorder) as scrying
medium, psychogeophysical walk/fieldtrip, time axis manipulation and
studies in light as a revealing.

Applicants should be motivated with an active interest in the
research field. Please apply with a short sentence describing your
interest by email to pokojzkuchnia@gmail.com

WV2: Beyond the Zero / Poza zerem [warsztaty prowadzone przez Martina Howseâa]

Centrum Sztuki WspÃÅczesnej Znaki Czasu w Toruniu w ramach wystawy
"Nie ÅpiÄ tylko duchy..." ogÅasza nabÃr na warsztaty:

// WV2: Beyond the Zero / Poza zerem [prowadzenie Martin Howse]

Warsztaty Martina Howseâa (Wielka Brytania)

- warsztaty prowadzone w jÄzyku angielskim -

27 + 28 marca 2010 (sobota + niedziela)

Centrum Sztuki WspÃÅczesnej Znaki Czasu w Toruniu

Zapisy do 23 marca 2010


Jak ukryÄ siÄ przed tym, co nigdy nie zachodzi?

[Heraklit. Fragment 16]

Warsztaty WV2: Beyond the Zero / Poza zerem to kontynuacja The White
Visitation [BiaÅej wizytacji], warsztatÃw, ktÃre odbyÅy siÄ w zeszÅym
roku w HMKV w Dortmundzie. Jest to kolejna seria badaÅ w zakresie
mediÃw nawiedzonych oraz psychogeofizyki ze szczegÃlnym naciskiem na
zjawisko ÅwiatÅa i objawienia.

WV2 aktywnie Åledzi zwiÄzki miÄdzy wspÃÅczesnÄ technologiÄ a pewnym
PrzeÅomem, ktÃry wstrzÄsnÄÅ rozumieniem rzeczywistoÅci, znajdujÄcej
siÄ pod wpÅywem i tworzonej przez wspÃÅczesnÄ fizykÄ i historiÄ mediÃw
sÅuÅÄcych komunikacji (telegraf, radio). Popularne dyscypliny EVP
(Electronic Voice Phenomena - elektroniczne zjawiska gÅosowe) / EIP
(Electronic Image Phenomena â elektroniczne zjawiska wizualne) / ITC
(Instrumental Transcommunication â transkomunikacja instrumentalna),
zainicjowane przez takie osobistoÅci jak Konstantin Raudive i
Friedrich JÃrgenson, definiujÄ liniÄ podziaÅu i dostarczajÄ metody
badania relacji zachodzÄcych w Årodowisku, modulacji (sygnaÅu,
transmisji), wykrywania, pomiarÃw oraz interpretacji, wykluczajÄc przy
tym pojÄcie przyczynowoÅci.

W ramach projektu powstanie nocne laboratorium pomiarÃw
psychogeofizycznych. Popularne urzÄdzenia (magnetofon, telewizor,
nagrywarka wideo) zostanÄ wykorzystane jako media sÅuÅÄce
transkomunikacji. OdbÄdzie siÄ teÅ wycieczka psychogeofizyczna /
badania terenowe. Prowadzone bÄdÄ manipulacje osiÄ czasu oraz badania
ÅwiatÅa jako objawienia.

ChÄtni do wziÄcia udziaÅu w warsztatach powinni wykazywaÄ Åywe
zainteresowanie tematem badaÅ. ZgÅoszenia zawierajÄce krÃtki opis
swoich zainteresowaÅ prosimy przesyÅaÄ na adres
pokojzkuchnia@gmail.com
_______________________________________________
nettime-ann mailing list
nettime-ann@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ann