tomislav medak on Fri, 23 Apr 2004 23:46:05 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[nettime-see] alternativne licence za autorska djela iCommons :: poziv na javnuraspravu


iCommons Hrvatska - javna rasprava o prijedlogu alternativnih licenci
za autorska djela (please scroll down for english version!)

obaviještavamo Vas da su Creative Commons iz Palo Alta (US)  i
Multimedijalni institut iz Zagreba (HR) započeli proces prilagođavanja
Creative Commons javnih licenci za autorska djela u hrvatski jezik i
hrvatski pravni sustav. Stoga Vas pozivamo da sudjelujete u javnoj
raspravi o prvom prijedlogu hrvatskog pravnog teksta najobuhvatnije
licence (imenovanje - nekomercijalno - dijeli pod istim uvjetima) na
temelju koje će biti prilagođene i sve ostale licence.

Prijedlog licence možete naći na sljedećim adresama:

http://creativecommons.org/projects/international/hr/

ili

http://tamtam.mi2.hr/cc/PrijedlogLicence

a svoje priloge javnoj raspravi možete slati pretplatom na mailing listu
CC-HR:

http://lists.ibiblio.org/mailman/listinfo/cc-hr

(e-mail adresa: cc-hr@lists.ibiblio.org)

ili

postaviti u vidu komentara na:

http://tamtam.mi2.hr/cc/PrijedlogLicence/PrijedLogLicence

+++

Što su Creative Commons licence?

Creative Commons licence prvo su obuhvatno i jednostavno alternativno
rješenje za licenciranje autorskih djela. One omogućuju stvaraocima da
svoja djela objave pod drugačijim uvjetima od standardnih, restriktivnih
uvjeta autorskog prava i učine ih dostupnima korisnicima s više sloboda
za korištenje, daljnje stvaranje i razmjenjivanje. Poput GNU Opće javne
licence za slobodni softver, one imaju za cilj proširiti prostor
slobodnog stvaralaštva, njegovu razmjenu i njegovu dostupnost u javnoj
domeni, ali za različite stvaralačke sadržaje: muziku, fotografiju,
film, video, književnost, dizajn,...

Kako licencirati djelo?

Da bi spriječio da njegovo djelo automatski bude objavljeno pod
standardnim licencnim uvjetima autorskog prava, autor treba izrijekom
navesti uvjete pod kojima daje svoje djelo na korištenje. To je nešto
čega u večini slučajeva autori nisu svjesni. A kad i jesu, procedura i
sprovođenje takvog izbora predstavlja dodatan napor na kojeg autori
često nisu spremni. Creative Commons pojednostavljuje taj postupak tako
da autor pomoću web sučelja može izabrati uvjete pod kojima objavljuje
svoje djelo i za uzvrat dobiti licencu koja poštiva odabrane uvjete,
koja je usklađena s pozitivnim pravnim propisima i koja je obranjiva
pred sudom u slučaju spora. Licencu autor dobiva u tri oblika: 1. u
obliku pravnog teksta, 2. u obliku sažetka i 3. u mašinski čitljivom
obliku. Autor pritom i registrira svoje djelo, čime ono postaje lakše
dostupno korisnicima u potrazi za slobodnim sadržajima.

Zašto odabrati Creative Commons licencu?

Da biste mogli ostvariti svoje pravo da određujete uvjete korištenja i
razmjene svojih djela. Da biste imali odgovarajuću licencu za svoja
djela. Da bi djela pod alternativnim licencama bila dostupnija i
vidljivija. Da bi se širio prostor za slobodno stvaralaštvo i njegovu
dostupnost u javnoj domeni u vremenima kada režimi intelektualnog
vlasništva nošeni razvojem informatičko-komunikacijskih tehnologija i
industrija čine taj prostor restriktivnijim i ograničenijim....

Što je iCommons?

iCommons, odnosno International Commons, je projekt prilagodbe
Creative Commons javnih licenci u različite jezike i različita
nacionalna zakonodavstva o autorskom pravu, budući da su Creative Commons
licence izvorno temeljene na pozitivnim propisima o copyrightu SAD-a.
Trenutno je, pored hrvatskog, u tijeku daljnjih 1o iCommons projekata
prilagodbe licenci u zakonodavstva sljedećih zemalja ili regija: Brazil,
Katalonija, Kina, Finska, Francuska, Irska, Italija, Japan, Španjolska,
Tajvan i Velika Britanija.

+++

Podrobnije informacije o Creative Commons možete naći na sljedećoj adresi:

http://creativecommons.org/

Podrobnije informacije o iCommons projektu možete naći na sljedećoj adresi:

http://creativecommons.org/projects/international/

Podrobnije o hrvatskom iCommons projektu možete naći na sljedećim adresama:

http://creativecommons.org/projects/international/hr

ili

http://tamtam.mi2.hr/cc/

+++

Ako trebate daljnje informacije, obratite se voditeljima projekta:

Christiane Asschenfeldt (Berlin)
iCommons koordinator, Creative Commons
christiane@creativecommons.org

Diana Kovačević Remenarić, (Zagreb)
suvoditelj projekta, iCommons Croatia
diana@mi2.hr

Tomislav Medak, (Zagreb)
suvoditelj projekta, iCommons Croatia
to-me@mi2.hr


[U dodatku ovome mailu šaljemo i službeni press release povodom
pokretanja hrvatskog iCommons projekta.]

----------------------------------------------------------------------------

iCommons Croatia - public discussion of a proposal for alternative
licenses for creative works

We wish to inform you that the Multimedia Institute from Zagreb (HR) and
Creative Commons from Palo Alto (US) have started with the process of
implementing the Creative Commons public licenses into Croatian language
and Croatian jurisdiction. Therefore, we invite you to participate in
the public discussion of a first draft of the legal code of the most
extensive license (Attribution - Non-commercial - Share Alike) that will
serve as a basis for implementation of all other licenses.


The license draft can be found at the following address:

http://creativecommons.org/projects/international/hr/

or

http://tamtam.mi2.hr/cc/PrijedlogLicence

and your contributions to the public discussion you can send by
subscribing to the CC-HR mailing list:

http://lists.ibiblio.org/mailman/listinfo/cc-hr

(e-mail address: cc-hr@lists.ibiblio.org)

or

in the form of a comment at:

http://tamtam.mi2.hr/cc/PrijedlogLicence/PrijedLogLicence

+++

What are Creative Commons licenses?

Creative Commons licenses are the first comprehensive and easy-to-use
solution for licensing creative works. They allow creators to publish
their works under terms different to the standard, restrictive terms of
copyright and make them available to the users with more freedoms to
use, to build upon them and to share them. Like the GNU General Public
License for free software, they are aimed at expanding the free
creativity, its sharing and its accessibility in the public domain, but
for various types of creative content: music, photography, film, video,
literature, design,...

How to license a work?

To prevent her work to be automatically published under the standard
licensing terms of copyright, the author is required to expressedly
state the terms under which she wishes to make her work available for
use. This is something that mostly authors are not aware of. And if they
are, the procedure and enforcement of that choice presents too great of
an effort that authors are often not willing to invest. The Creative
Commons makes this procedure simple  by allowing the author to chose by
means of a web interface the terms she wishes to publish her work under,
and to get in turn a license that abides to the chosen terms, that is
harmonized with the Croatian legislation and that can stand in the court
of law in the case of a dispute. Author receives the license in three
formats: 1. legal code, 2. human readable summary, and 3. machine
readable format. Alongside choosing a license, the author also registers
her work making it thus more easily accessible to users in search of
free content.

Why chose a Creative Commons license?

So that you could implement your right to set the terms of use and
sharing for your works. So that you could have an adequate license for
your works. So that the works under alternative licenses could be more
accessible and visible. So that the free creativity, its  availability
in the public domain could expand at times when the intellectual
property regimes, propelled by the development of information and
communication technologies and industries, make this space more
restricted and confined...

What is iCommons?

iCommons, or International Commons, is the project of implementing the
Creative Commons public licenses into various languages and national
jurisdictions, as the Creative Commons licenses are originally based on
the U.S. copyright legislation. Alongside the Croatian, there are
currently 11 further iCommons projects implementing the licenses into
the jurisdictions of following countries or regions: Brazil, Catalonia,
China, Finland, France, Ireland, Italy, Japan,  Spain, Taiwan and United
Kingdom.

+++

Detailed information about the Creative Commons can be found at the
following address:

http://creativecommons.org/

Detailed information about the iCommons can be found at the following
address:

http://creativecommons.org/projects/international/

Detailed information on the iCommons Croatia can be found at the
following address:

http://creativecommons.org/projects/international/hr

or

http://tamtam.mi2.hr/cc/

+++

For any further information, please contact the project coordination:

Christiane Asschenfeldt (Berlin)
iCommons Coordinator, Creative Commons
christiane@creativecommons.org

Diana Kovačević Remenarić, (Zagreb)
Co-Project Lead, iCommons Croatia
diana@mi2.hr

Tomislav Medak, (Zagreb)
Co-Project Lead iCommons Croatia
to-me@mi2.hr

[Appended to this email you will find the official press release on the
release of iCommons Croatia.]

----------------------------------------------------------------------------


Press release, February 24, 2004

Multimedia Institute (mi2) will lead the license translation and work to
expand global access to Croatia's culture

Palo Alto, USA, and Zagreb, CROATIA - Creative Commons, a nonprofit
dedicated to building a body of creative works free for copying and
re-use, announced today that it would expand its International Commons
(iCommons) project to Croatia. Multimedia Institute (mi2), in Zagreb,
will lead the effort.

"Croatia has already demonstrated an extraordinary range of creative use
of new technology," said Lawrence Lessig, Chairman of Creative Commons
and professor of law at Stanford. "We're eager to work with iCommons
Croatia to support that work."

"It's liberating for Croatia to participate in this global effort to
create a common space for creativity, especially at a time when
legislative regimes often overlook this public good," said Diana
Kovacevic, project lead.

First announced in March 2003, iCommons is Creative Commons' project to
make its machine-readable copyright licenses useful worldwide. As the
lead institution, (mi2) will coordinate a public effort literally and
legally to translate the Creative Commons licenses for use in Croatia.
(mi2) will field comments on an archived email discussion at the
Creative Commons website, http://www.creativecommons.org/discuss#croatia.

Croatia joins Brazil, China, Finland, France, Ireland, Italy, Japan,
Taiwan and the United Kingdom in the iCommons effort.

More About Creative Commons

A nonprofit corporation, Creative Commons promotes the creative re-use
of intellectual works, whether owned or in the public domain. It is
sustained by the generous support of The Center for the Public Domain,
the John D. and Catherine T. MacArthur Foundation, and the Hewlett
Foundation. Creative Commons is based at Stanford Law School, where it
shares staff, space, and inspiration with the school's Center for
Internet and Society.

For general information, visit http://creativecommons.org/.

For more information about iCommons, see
http://creativecommons.org/projects/international/.

More About Multimedia Institute (mi2)

(mi2) sprang up in 1999 as a spin-off of the Internet program of Open
Society Institute Croatia. Entering locally uncharted territory between
social and cultural action and new technological developments, (mi2)
brought together an emerging generation of civil activists, media
practitioners, urban culture actors and social and media theorists who
set out to pursue two principle tasks:

1) To promote and educate in media and technological practices relevant
for the functioning and development of a social and cultural sector, and

2) To promote and develop socially inflected approaches to new
technologies, especially as investments in the local emerging market
gradually increased the penetration of new media and introduced the
domination of commercial standards.

Over the past two years, (mi2) has become increasingly involved in
cooperative activities at the local, regional and international levels
to strengthen the cultural scene and advocate on behalf of the public
domain. It is working towards initiating structural changes in a wide
range of areas, including: non-institutional culture, informal
education, technology, intellectual property rights, and access to
public resources.

For more information about (mi2), visit http://www.mi2.hr/.


...............................................
Nettime-SEE mailing list
Nettime-SEE@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-see