Ognjen Strpic on Sun, 29 Jun 2003 09:05:02 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[nettime-see] Boris Buden o "Jugoslaviji" Dejana Jovica


  Boris Buden: Još o komunističkim krvolocima
        Ili zašto smo se ono bili rastali?

  Dejan Jović, Jugoslavija, država koja je odumrla, Prometej (Zagreb) i
  Samizdat B92 (Beograd) 2003.


  Oholost je na neki način prirodna mana svih onih koji dolaze poslije;
  koji ne moraju stati oči u oči s kaosom i kontingencijom povijesne
  stvarnosti, nego se preko ramena osvrću na njezin posmrtni red; i koji
  bez ikakvih vlastitih zasluga stječu privilegij da joj konačno sude.
  Poseban oblik te oholosti u našim postkomunističkim vremenima ogleda
  se u sveprisutnom uvjerenju da su protagonisti naše komunističke
  prošlosti vidjeli svijet kroz ideološke naočale, dakle iskrivljeno,
  dok mi danas vidimo taj isti svijet onakvim kakav on uistinu jest. Pod
  tom pretpostavkom razlika između nas i njih, između naše sadašnjosti i
  naše prošlosti, postaje razlikom između istine i zablude. Mi smo,
  naravno, ti koji znamo istinu. Za razliku od njih koji su zabludjeli u
  ideološkim iluzijama.


  Amnestiranje nacionalističke desnice

  Iz te jednostavne i nadmoćne perspektive napisana je Jovićeva knjiga o
  raspadu socijalističke Jugoslavije. Njegova je glavna teza
  jednostavna: jugoslavenski komunistički ideolozi, prije svih upravo
  Edvard Kardelj, upropastili su Jugoslaviju zato što su je pokušali
  izgraditi na ideologiji odumiranja države. Jović, naravno, pritom
  misli na koncept samoupravljanja koji je u jugoslavenskoj
  interpretaciji marksizma pretvoren u načelo organizacije cijelog
  društva (i države). Glavni problem jugoslavenske države bio je, dakle,
  u tome "što su jugoslavenski komunisti shvatili marksističku doktrinu
  veoma ozbiljno, te su doista vjerovali da državu treba ukinuti." Tako
  su sprečavali nastanak bilo kakvog jugoslavenskog nacionalizma,
  potiskivali etničku srodnost jugoslavenskih naroda i na kraju srozali
  jugoslavensku državu na čisto ideološki projekt. Samoupravni koncept
  oslabio je, naime, sve glavne funkcije države: obranu, vanjsku
  politiku, unutarnju sigurnost, cjelovit ekonomski sustav, jedinstven
  medijski prostor (nepostojanje jedinstvene jugoslavenske televizije,
  npr.) itd. Kada je na kraju komunistička ideologija propala, s njom je
  nužno morala propasti i jugoslavenska država, jer, kao što Jović
  naglašava, nije imala nikakav drugi identitet osim ideološkog. Tako je
  iskrena odanost marksističkim idejama, koja je odlikovala
  jugoslavenske komuniste - u razlici prema njihovim pragmatičnijim i
  ciničnijim istočnoblokovskim kolegama - skrivila nastanak tipično
  jugoslavenskog koncepta općedruštvenog samoupravljanja, odnosno
  ideologije odumiranja države, koja je za Jovića "ne samo glavni razlog
  raspada Jugoslavije, nego i glavni razlog načina na koji se taj raspad
  dogodio, odnosno građanskog rata koji mu je uslijedio."

  Naglasimo još jednom monstruozan domet te Jovićeve optužbe, jer se
  čini da je ona, u svojoj jasnoći i težini, bez presedana u našem
  postjugoslavenskom kontekstu: za krvavi rat i razaranja, za etnička
  čišćenja, masovne ratne zločine, stotine tisuća mrtvih i milijune
  prognanih, za uništenu perspektivu barem jedne, ako ne i više
  generacija, za sve to krivi su jugoslavenski komunistički pokojnici i
  njihova propala ideologija, krivi su Kardelj, Tito i drugovi, a ne,
  primjerice, Tuđman i Milošević, a ne hrvatski, srpski i ostali
  nacionalisti, karadžići, šešelji, šušci, a ne fašističke i rasističke
  ideologije ustaških i četničkih falangista... Recimo otvoreno: nitko u
  nas nije u tako ambicioznoj - znanstvenoj !? - formi, amnestirao
  nacionalističku desnicu za krvav raspad Jugoslavije kao što je to ovom
  knjigom učinio Dejan Jović.


  Država ili prirodno stanje

  Je li baš tako? Osvrnimo se najprije na jednu traumatsku scenu
  jugoslavenskog raspada kojoj se Jović u svojoj knjizi više puta vraća
  i kojom ilustrira nemoć odumiruće komunističke države da spriječi
  građanski rat i rasulo. Riječ je o onom poznatom slučaju kada je JNA
  skrivenom kamerom snimala ilegalan uvoz oružja na
  jugoslavensko-mađarskoj granici. Država, zaprepašteno primjećuje
  Jović, umjesto da intervenira, spriječi ilegalnu rabotu, uhiti krivce,
  tek snima skrivenim kamerama taj kriminalni čin. On u toj sceni vidi
  abdikaciju države pred snagama destrukcije, bezakonja i građanskog
  rata. Jović zapravo gradi - i to eksplicitno - svoju argumentaciju na
  Hobbesovu binarnom kodu države i prirodnog stanja. Država, taj
  odumirući jugoslavenski Levijatan, kao jedini jamac mira i reda
  nemoćno se povukla prepuštajući društvo prirodnom stanju borbe svih
  protiv svih, dakle kaosu, nasilju i građanskom ratu. Je li se u tom
  primjeru doista odigrala ta za Hobbesa temeljna društvena drama sukoba
  između uzajamno isključivih snaga države i prirodnog stanja?

  Pokušajmo taj događaj analizirati iz logike suverenosti. U tom
  slučaju, kako se čini, ne možemo tako lako ustvrditi da je uvoz oružja
  ilegalan akt, čin pripreme građanskog rata, odnosno uvod u prirodno
  stanje. Naprotiv. Prema logici suverenosti, oružje zapravo uvozi
  hrvatski narod - dakako, posredovanjem svojih legitimnih, dakle na
  demokratskim izborima potvrđenih predstavnika. S tog je stajališta
  uvoz oružja s onu stranu legalnosti i ilegalnosti jer se može shvatiti
  kao akt izvanrednog stanja. Suveren je, da podsjetimo na Carla
  Schmitta, onaj koji raspolaže izvanrednim stanjem. Dakle, hrvatski
  narod, odnosno njegov demokratski zastupnik, predsjednik Tuđman,
  konzumira svoje pravo, koje mu kao suverenu pripada, da se izdigne
  iznad zakona i proglasi izvanredno stanje. I tako se, upravo u tom
  činu uvoza oružja, definitivno uspostavlja kao suveren.

  Druga strana, takozvana jugoslavenska država, odnosno njezina legalna
  egzekutiva, ne predstavlja u tom trenutku nikakvog suverena. Ona nema
  narod na koji bi se pozvala, jer jugoslavenski narod nije demokratski
  konstituiran. Koliko god to paradoksalno zvuči, jugoslavenska država
  ne može proglasiti izvanredno stanje - s demokratskom legitimacijom! -
  nego tek izvesti neku vrstu puča, koji, doduše, može biti legalan po
  tadašnjim jugoslavenskim zakonima, ali se ne može osloniti ni na
  kakvog demokratski legitimiranog suverena.

  Vakuum koji je nastao nije, dakle, nikakav prosti pad u hobesovsko
  prirodno stanje, nego efekt (re)konstitucije naroda kao suverena u
  činu proglašenja izvanrednog stanja. Ta scena ne prikazuje raspad
  države, nego zapravo njezino rađanje iz načela narodne suverenosti.

  Naime, druga, komunistička Jugoslavija nije stvorena na
  liberalnodemokratskom konceptu narodne suverenosti. Njezin se narod,
  koji je bez sumnje postojao, konstituirao iz jednog bitno drukčijeg
  demokratskog načela - onog revolucionarnog.


  Emancipatorska a ne identitetska zajednica

  Svatko tko se bar malo razumije u marksizam, automatski će upitati:
  Otkud komunistima narod? Pitanje je apsolutno opravdano. Kao što je
  poznato, klasični marksistički koncept (općeljudske!) emancipacije
  temelji se na ideji klasne borbe, koja upravo destruira pojam naroda.
  Oslobođenje naroda, odnosno uspostava suverene, demokratske države, iz
  te su perspektive politički akt bez svake svrhe. Komunisti ne grade
  državu, nego uvode diktaturu proletarijata i to u političkoj formi
  koja je u danom trenutku oportuna, zvala se ona država ili ne.

  Tek pod fašističkim pritiskom, kada veliki dijelovi radničke klase,
  pogotovo u Italiji i Njemačkoj, ne samo da ne prihvaćaju ulogu koju im
  je namijenilo marksističko shvaćanje povijesti nego, naprotiv, prelaze
  na stranu klasnog neprijatelja, dolazi do revizije rigidnog koncepta
  klasne borbe i rekonceptualizacije ideje naroda. U svom poznatom
  govoru na 7. kongresu Kominterne u Moskvi, 1935. godine, Dimitrov
  inaugurira politiku narodne fronte. Narod je tu shvaćen kao skup svih
  onih slojeva i grupacija društva spremnih da uđu u borbu protiv
  fašizma. Taj narod politički se artikulira ne kroz logiku suverenosti,
  nego posredovanjem isključenja nenaroda ili, bolje, protunaroda, naime
  svih onih njegovih dijelova ili slojeva koji podupiru fašističku
  diktaturu. Taj fašistički protunarod zasnovan je na ideji jedinstva.
  Za Dimitrova, naprotiv, bit naroda je u njegovoj heterogenosti.

  Tek na osnovi tog koncepta moguće je shvatiti na što je mislila -
  odnosno na što nije mislila - Komunistička partija Jugoslavije kada je
  pozvala na "narodni ustanak", kada je počela "narodnooslobodilačku
  borbu", kada je osnivala "narodnooslobodilačke odbore" i na koncu
  obnovila Jugoslaviju kao "narodnu republiku". Pod pojmom naroda,
  dakle, jugoslavenski komunisti nisu mislili nikakvu identitetsku
  zajednicu. To najbolje potvrđuje uvodni tekst avnojskih odluka,
  temeljnog dokumenta druge Jugoslavije. Citirajmo: "Na osnovu prava
  svakog naroda na samoodređenje, uključujući pravo na otcjepljenje i
  ujedinjenje s drugim narodima i u skladu s istinskom voljom svih
  naroda Jugoslavije, osvjedočenom u toku trogodišnje zajedničke
  narodno-oslobodilačke borbe koja je skovala nerazdruživo bratstvo
  naroda Jugoslavije, Antifašističko vijeće naroda Jugoslavije donosi
  sljedeću odluku..."

  Naglasimo još jednom da ne bi bilo zabune: ljudi i narodi bivše
  Jugoslavije ne ujedinjuju se ni zbog kakve etničke bliskosti, odnosno
  tradicije i perspektive jugoslavenstva, nego isključivo na temelju
  zajedničke borbe protiv fašizma. Ta borba, a ne nekakav zajednički ili
  bliski etnički identitet jest ono po čemu oni čine jedan,
  jugoslavenski narod. Druga, komunistička Jugoslavija, dakle, čisto je
  emancipacijska - a ne identitetska - zajednica.
  
  I još nešto. Taj novi jugoslavenski narod ne gradi svoje političke
  institucije iz logike suverenosti (nasljeđujući je od monarha, odnosno
  od jugoslavenskog nacionalizma takozvane prve Jugoslavije), nego
  upravo kroz radikalnu negaciju tog koncepta, naime, iz
  revolucionarnodemokratske ideje savjeta. Druga Jugoslavija ne
  uspostavlja se kao nacionalna država, nego kao republika savjeta.


  Raspad logike suverenosti

  Riječ, dakle, nije, kako to vidi Jović, o proturječju između
  komunističkih ideoloških iluzija (samoupravljanja, odumiranja države,
  itd.) i realnosti ("prirodne" potrebe za stabilnom, ideološki
  neutralnom, efikasnom državom kao jedinom zaštitom od prirodnog stanja
  kaosa i nasilja), nego o proturječju između dviju inkompatibilnih
  logika političke organizacije društvenog života, logike suverenosti i
  logike revolucionarnodemokratskih savjeta.

  Ova druga logika nije nikakva komunistička ideološka izmišljotina.
  Savjeti se spontano rađaju još u revolucijama 18. stoljeća, u Americi
  i Francuskoj. Oni su temeljni oblik društvene organizacije u Pariškoj
  komuni, u ruskim i njemačkim revolucijama, kao i u revolucijama u
  Austriji i Mađarskoj. I danas kad u Argentini radnici zauzimaju
  bankrotirane tvornice, oni formiraju svoje savjete ne zato što su
  zaslijepljeni marksističkom ideologijom, nego zato što organizacijski
  sustav savjeta pripada, kako je isticala Hannah Arendt (u djelu Macht
  und Gewalt, München: Piper, 1970.), biti ljudskog djelovanja. Uvijek
  je, međutim, pisala je ona, uspjelo birokracijama nacionalne države
  ili partijskim mašinerijama da nakon revolucije zatru taj autentično
  demokratski koncept i praksu organizacije društvenog života.
  Jović, uvijek se iznova pozivajući na Hobbesa, neprestano ponavlja
  kako je suverena država naša jedina zaštita od kaosa i nasilja. Hannah
  Arendt, upravo u zaključku svog najvažnijeg teksta o političkom
  nasilju, tvrdi nešto sasvim suprotno: ukoliko se želimo suprotstaviti
  nasilju, ratovima, i učiniti odlučan korak prema miru, morat ćemo
  odstupiti od dominantnog pojma države zasnovanog na logici
  suverenosti. Taj korak je korak u smjeru obnavljanja
  revolucionarnodemokratskog koncepta savjeta - koncepta na kojem je
  pobijedila jugoslavenska antifašistička revolucija i koji je sputao i
  kastrirao partijski aparat, a do kraja ga uništile današnje
  nacionalističke državne birokracije. Ako taj sustav savjeta i jest
  utopija, on je, pisala je Hannah Arendt, "narodna utopija", a ne
  utopija kojekakvih teoretičara, dakle ne utopija ideološke fantazije.

  To upozorenje čini se da je ponovo aktualno. Ne svjedočimo li upravo
  danas iznimnom porastu političkog nasilja i povratku ratova na
  svjetskopovijesnu scenu? Ne raspada li se danas pred našim očima
  cijeli međunarodni poredak utemeljen Westfalskim mirom i zasnovan na
  načelu poštovanja državne suverenosti? I što zapravo znači naše
  jugoslavensko rasulo u tom epohalnom, odnosno globalnom kontekstu?


  Jovićev putokaz u normalnost

  Ideološki zaslijepljeni komunisti uništili su državu i tako nas
  gurnuli u prirodno stanje, u rat svih protiv svih, uvjerava nas Jović.
  Izlaz iz tog rasula on nam nudi tek implicitno, naime u obliku
  normativnog ideala, na čijoj pozadini njegova analiza tek zadobiva
  neki smisao - u obliku ideala suverene države, ideala moderne,
  demokratske verzije hobesovskog Levijatana. Nije li to put kojim idemo
  ili bismo barem trebali ići? Da nije bilo komunista i njihove
  ideologije, sugerira nam implicitno Jovićeva teza, odavno bismo bili
  na tom putu, odavno bismo uživali mir, sigurnost i stabilnost u
  solidnoj suverenoj državi. Drugim riječima, otkako su komunisti
  nestali, ništa nas više ne priječi na putu u normalnost. Dakle,
  naprijed u svijetlu budućnost koja nam obećava sretnu simbiozu jake
  (nacionalne, demokratske) države i u njoj suverenog,
  svakoga-dana-u-svakom-pogledu-napredujućeg naroda!

  Nije li neobičan taj kontrast između Jovićeva metafizičkog pesimizma u
  kojem čovjek, čim se oslobodi stege jake države, ne zna ništa drugo
  doli da svom bližnjem, krležijanski rečeno, pregrize grkljan, i
  njegova "realistična" optimizma u kojem se, u svijetu oslobođenom
  komunističke ideologije i prakse, svijetu suverenih demokratskih
  država, problem rasula, političkog nasilja i rata zapravo može
  smatrati konačno riješenim. Jer jedini problem o kojem govori Jovićeva
  knjiga zapravo su komunisti sami, kojih na sceni ionako više nema. U
  tom je smislu ono što implicira njegova nemilosrdna kritika
  (komunističke) prošlosti zapravo nekritička afirmacija realne
  liberalnokapitalističke sadašnjosti. To što Jović predbacuje
  komunistima, naime da su kao ideolozi bili slijepi za realnost, tako
  se može predbaciti njemu samome: proturječje sa stvarnošću. Nije li
  upravo neoliberalni kapitalizam taj koji, u procesu danas poznatom kao
  globalizacija, već desetljećima sustavno razara realan sadržaj onoga
  što po svijetu, kao normativni ideal, sam misionarski propovijeda - tu
  istu suverenu nacionalnu državu i svjetski poredak zasnovan na tom
  idealu.

  Ali ideologija nije isto što i sljepilo prema stvarnosti, kako naivno
  vjeruje Jović. Njezina bit skriva se u funkciji koju spomenuto
  sljepilo obavlja u reprodukciji te stvarnosti, odnosno u reprodukciji
  postojećih odnosa dominacije. U tome se razotkriva ideološki karakter
  Jovićeve teze. Proglašavajući rasulo Jugoslavije isključivo
  komunističkim nedjelom i tako fiksirajući tu traumu u našu prošlost,
  on nam istodobno zatvara oči pred realnošću rasula koje živimo danas i
  koje prijeti da sudbinski zapečati našu budućnost i budućnost svijeta
  u kojem živimo.

  Tu prijeteću perspektivu i ujedno drukčiju viziju jugoslavenskog
  rasula, upravo suprotnu od Jovićeve teze, jasno artikulira Giorgio
  Agamben: "Ono što se odigralo u bivšoj Jugoslaviji i, sasvim općenito,
  raspad tradicionalnih državnih organizama u Istočnoj Europi, ne
  smijemo promatrati kao povratak borbe svih protiv svih u prirodnom
  stanju, koja je predigra za nove društvene ugovore, odnosno uspostavu
  novih nacionalnih država. Naprotiv, to je istupanje izvanrednog stanja
  kao permanentne strukture pravno-političkog dislociranja i pomicanja.
  Ne radi se, dakle, o regresiji političke organizacije u prevladane
  forme, nego o alarmirajućim događajima koji kao krvavi vjesnici
  najavljuju novi nomos na zemlji, koji (ako načelo na kojem se on
  temelji ne bude iznova dovedeno u pitanje) prijeti da će se proširiti
  na cijeli planet." (Giorgio Agamben, Homo sacer: Die souveräne Macht
  und das nackte Leben, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2002.)


  Što s vlastitim komunističkim naslijeđem?

  Jugoslavija, država koja je odumrla dobro je napisana knjiga. Ona
  sadrži obilje odlično analiziranog dokumentarnog materijala koji pruža
  jasan uvid u mikrostrukturu bivšejugoslavenske komunističke vlasti, u
  njezine ideološke dileme i političke konflikte. Glavna teza te knjige
  ne iskače, međutim, iz perspektive pobjedničke ideologije i ni u čemu
  ne nadmašuje danas već otrcane antikomunističke fraze. Iza originalnog
  otkrića da je komunistička ideja promašena krije se prije svega sam
  autor kao promašena kadrovska investicija nekad vladajuće partijske
  birokracije. Upravo je zato u prostoru i vremenu u kojem se politički
  i intelektualni oportunizam uvijek iznova uspostavlja kao jedina
  čvrsta konstanta uspjeh ove knjige i njezina autora više nego
  zajamčen. Ona sasvim glatko klizi niz dlaku svima kojima je
  odgovornost za sadašnjost preteška i kojima je strah od suočenja s
  proturječjima naše aktualne stvarnosti prevelik; kao što, pod
  izgovorom radikalne kritike komunizma, u korijenu sasijeca svaku
  pomisao na moguću alternativu današnjem stanju i guši svaku ma i
  najmanju iskru emancipacijske volje, prokazujući je unaprijed kao
  ideološku zabludu koja nužno završava u prirodnom stanju nasilja i
  rata. Ali što, s onu stranu ovog povoda, da radimo s našim
  jugoslavenskim, komunističkim naslijeđem?

  Uzimajući za moto Empirea riječi Williama Morrisa da je "ono za što su
  se oni borili ostvareno usprkos njihovim porazima", Hardt i Negri
  evociraju projekt proleterskog internacionalizma (Michael Hardt,
  Antonio Negri, Empire, Cambridge, MA/London, E: Harvard University
  Press, 2001.), te paradoksalne, ali i toliko moćne političke
  mašinerije koja je svojedobno s lakoćom prestupala granice i
  hijerarhije suverenih nacionalnih država. U našem epohalnom horizontu
  obilježenom globalizacijom, taj klasični koncept lijeve, marksistički
  inspirirane socijalne borbe nema više svoje mjesto. Ali ona vizija s
  kojom i za koju su se komunisti borili postala je naša stvarnost:
  raspad poretka suverenih nacionalnih država i uspostava novih oblika
  globalne suverenosti.

  Iz te perspektive možemo napokon upitati: nije li došlo vrijeme da
  danas kudikamo radikalnije odbacimo dilemu na koju su generacije
  jugoslavenskih komunista i njihovih nacionalističkih suparnika
  potratile svoje - i naše! - živote, dilemu: suverena Jugoslavija ili
  suverena Hrvatska (Srbija, Slovenija..., bilo koja nacionalna država)?
  - Ne hvala! Ni jedno, ni drugo.

  Zarez, 5.6.2003. <www.zarez.hr>

...............................................
Nettime-SEE mailing list
Nettime-SEE@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-see