ober on Tue, 8 Sep 2015 09:27:41 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Fwd: OraÅ de vÃnzare â proiect de fotografie documentarÄ / City for sale â documentary photography project, 7-11.09.2015
-------- Original Message --------
Subject: OraÅ de vÃnzare â proiect de fotografie documentarÄ / City for sale â documentary photography project, 7-11.09.2015
Date: 2015-09-07 10:15
From: asociatia oberliht / association <info@oberliht.com>
To: ober@emdash.org

 [1]

foto: Ion CHIBZII [2], Pe strada ArmeneascÄ (sf. anilor 90)

https://chisineu.wordpress.com/2015/09/07/oras-de-vinzare/ [3]

- - - scroll down for English version - - -

RO
 - - - - -

OraÅ de vÃnzare
 7-11 septembrie 2015, ChiÈinÄu

ORAÅ DE VÃNZARE este un proiect de documentare care abordeazÄ
problema comercializÄrii spaÅiului public din ChiÅinÄu. Acesta face
referinÅÄ la transformÄrile urbane ce au marcat majoritatea oraÅelor
din Europa de Sud-Est pe parcursul ultimelor douÄ decenii (Moldova,
RomÃnia, Ucraina). Ãn special dupÄ dizolvarea Uniunii Sovietice Åi
dupÄ cÄderea regimurilor autoritare Ãn statele sale sateliÅi,
modelul de economie planificatÄ s-a dezintegrat, fiind urmat de procese
de privatizare masivÄ a unor companii Åi entitÄÅi aflate Ãn
proprietatea statului (ca o consecinÅÄ a aÅa-numitului prim val de
privatizare) - aceste bunuri ajungÃnd pÃnÄ la urmÄ Ãn mÃinile unor
persoane private.

 [4]
 Zona unde la momentul actual se aflÄ PiaÈa CentralÄ, 1942

Pe la Ãnceputul anilor 90 (Ãn perioada de tranziÅie), din cauza
declinului economiei locale Åi a producÅiei de bunuri, vÃnzarea a
devenit una dintre puÅinele modalitÄÅi de a obÅine un venit pentru
mulÅi dintre locuitorii ChiÅinÄului - a fost perioada cÃnd au
Ãnceput sÄ aparÄ Ãn oraÅ noi pieÅe ce cÄpÄtau diverse forme
(vÃnzÄtori stradali, chioÅcuri, pieÅe improvizate etc. ocupÃnd
spaÅiile publice Ãn Ãntregul oraÅ), fiind ÃnsoÅite de panouri
publicitare Åi de publicitate stradalÄ agresivÄ, iar Ãn final
mall-urile au intrat Ãn competiÅia pentru atragerea de cumpÄrÄtori.
PuÅinele spaÅii comerciale care erau active pe timpul sovietic Åi
care mai sunt deschise astÄzi, precum PiaÅa CentralÄ, puÅinele
magazine socialiste Åi cÃteva pieÅe de vechituri din oraÅ riscÄ Åi
ele sÄ disparÄ Ãn umbra spaÈiilor comerciale mai competitive.

ChiÅinÄul este situat la o distanÅÄ de 4-5 ore de drum de al 7-lea
kilometru (nume neformal), una dintre cele mai mari pieÅe din Europa,
situatÄ Ãn apropierea Odesei, Åi de PiaÅa de la CernÄuÅi. Pe
lÃngÄ aceasta, alte bunuri sunt importate din Istanbul. Ãn
consecinÅÄ, pieÅele din ChiÅinÄu sunt inundate de bunuri provenite
din aceste puncte centrale de vÃnzare din regiune, fÄcÃnd astfel
oraÅul sÄ participe la sistemul global de distribuire a bunurilor,
care ajung sÄ fie vÃndute pe aceleaÅi mese, alÄturi de produsele
agricole crescute de fermierii locali. Acest fenomen a afectat direct
spaÅiile publice din ChiÅinÄu Ãn zona sa centralÄ, transformÃnd
strÄzile oraÅului Ãn niÅte spaÅii de comerÅ Ãn aer liber,
acordÃnd oraÅului un aspect _oriental_.

 PiaÈa CentralÄ astÄzi

AstÄzi, PiaÅa CentralÄ - o piaÅÄ Ãn aer liber, ÃÅi mai
pÄstreazÄ autenticitatea, amintind de anii 90 Åi de alte perioade
dificile prin care oraÅul a fost nevoit sÄ treacÄ. Aceasta constituie
de asemenea un amestec uriaÅ de oameni veniÅi din diverse pÄrÅi ale
ÅÄrii, de modele de comportament, limbi, practici, preferinÅe
muzicale Åi culturi. TotuÅi, multe lucruri s-au schimbat Ãn privinÅa
originii produselor vÃndute aici, Ãn timp ce vÃnzÄtorii ÃnÅiÅi nu
mai sunt proprietarii acestor produse, Åi nici nu-s fermieri care au
produs bunurile - mai curÃnd aceÅtia sunt cei care le revÃnd. Pe de
altÄ parte, PiaÅa CentralÄ riscÄ sÄ disparÄ aÅa cum o Åtim
astÄzi, fiindcÄ administraÅia localÄ are planuri sÄ o
reconstruiascÄ prin adÄugarea unui nivel adiÅional Åi sÄ acopere
piaÅa cu o structurÄ de metal Åi sticlÄ - transformÃnd-o Ãntr-unul
din numeroasele mall-uri.

 [5]
 Plan Urbanistic de Detaliu privind sistematizarea teritoriului PieÈii
Centrale cu teritoriile adiacente

Prin acest proiect invitÄm participanÈii sÄ documenteze diverse forme
de comercializare a spaÅiilor publice din ChiÅinÄu, luÃnd ca punct
de pornire PiaÅa CentralÄ Åi infrastructura care s-a dezvoltat Ãn
jurul acesteia. ParticipanÅii vor fi de asemenea invitaÅi sÄ acorde
atenÅie noilor pieÅe Åi zone comerciale care au apÄrut Ãn zonÄ
(de-a lungul Bulevardului Cantemir, Ãn parcuri Åi Ãn alte spaÅii
publice, unde majoritatea oamenilor obiÅnuiesc sÄ se socializeze,
sÄ-Åi petreacÄ timpul liber sau sÄ participe la diverse evenimente).
Scopul proiectului este sÄ releve noi forme de comercializare a
spaÅiului public, nevÄzute Åi destul de subtile (care ÃncurajeazÄ
consumul, dar Åi construiesc mecanisme de excludere Åi
restricÅioneazÄ accesul unor grupuri sociale Ãn zonele publice
disponibile ale ChiÅinÄului.

LucrÄrile create vor fi prezentate public sub forma unei expoziÅii Ãn
ZpaÅiu [6] (str. Al. Åciusev 103, ChiÅinÄu), Ãn Apartamentul
Deschis [7] (str. BucureÅti 68/1, ChiÅinÄu) Åi Ãntr-o publicaÅie
tipÄritÄ (Revista la Plic [8]).

PARTICIPANÈI

AVRAMESCU Octav [RO], BARABANCEA Mihai [RO], BARBAS Valeria [MD],
BOUROÈ Ludmila [MD], CERNAT Valentin [RO], FIODOROVA Tatiana [MD],
GODZIN Ana [MD/RO], GOIAN Dorin [MD], ILFOVEANU Nicu [RO], KURMAZ
Oleksandr [UA], LIPCANU Bogdan-Emilian [RO], MORARU Andrei [MD], STURKO
Illia [UA], ÈOVÄILÄ Mihai [RO], TOMOIAGÄ CÄtÄlin [RO]

CURATOR
 US Vladimir [MD]

Proiectul de fotografie documentarÄ OraÈ de vÃnzare este organizat
Ãn cadrul proiectului AcÈiune ColectivÄ pentru Bunurile Comune,
susÈinut de FundaÈia CulturalÄ EuropeanÄ
(ECF):http://www.culturalfoundation.eu/thematic-focus/ [9]. AdiÈional
proiectul e susÈinut de Ministerul Culturii al Republicii Moldova.

 [10]
 PieÈile din CernÄuÈi, Odesa, Istanbul

EN
 â â â â â

City for sale
 September 7-11, 2015, Chisinau

CITY FORÂSALE is a documentary project dealing with the topic of
commercialization of the public space in Chisinau. It makes reference to
the urban transformations that marked most cities in Southeast European
region during the last two decades (Moldova, Romania, Ukraine).
Particularly after the dissolution of the Soviet Union and fall of
authoritarian regimes in its former satellite states the planned
economic model has collapsed being followed by massive privatization
processes of various state owned companies and entities (as a
consequence of the so-called first wave of privatization) - these goods
ending up in someone's private hands.

In the beginning of 90s (during the transition period) due to the
decline of the local economy and production of goods, the re-selling
became one of the few opportunities for getting an income for many of
Chisinau inhabitants - it was the period when the new markets started to
appear in the city taking various forms (street vendors, kiosks,
improvised markets etc. occupying public spaces through out the city),
being accompanied by billboards and aggressive street publicity, and
finally the shopping malls joining the competition for the customers.
The few commercial spaces that were active during the soviet period and
that are still open like the Central Market, few former socialist shops
and several flea markets in the city risk disappearing in the shadow of
the more competitive sales grounds.

Chisinau is situated within 4-5 hours drive from 7th Km (informal name)
- one of the biggest markets in Europe near Odessa and
Cernauti/Cernivtsi Bazar. Additionally other goods are being imported
from Istanbul. Consequently the Chisinau markets are flooded with goods
from these main sales points in the region, thus making the city
participate in the global distribution system of goods which are sold
next to the agricultural products produced by the local farmers. This
phenomenon directly affected Chisinau public spaces in its central part,
transforming the city into an open air shopping area, giving it an
oriental character.

Today, the Central Market - an open-air market, still preserves its
authenticity, reminding of the 90s and of the rather harsh times that
the society had to witness. It is also a huge melting pot of people
coming from different parts of the country, of models of behavior,
languages, practices, music tastes and cultures. However many things
have changed in terms of the origin of the products sold here, while the
sellers themselves are not anymore the owners of the products, neither
the farmers who produced the goods - these are rather the resellers. On
the other hand Central Market risks to disappear as we know it today,
since the public administration has plans to rebuild it by adding
additional level and covering the market with metal and glass structure
- transforming it into one of many others shopping mall.

Through this project we invite the participants to document various
forms of commercialization of public spaces in Chisinau, taking as a
starting point the Central Market and the infrastructure that has
developed around it. They are also invited to pay attention to the new
markets and sales grounds that have appeared in the area (along the
Cantemir Boulevard, in the parks and other public spaces where most of
the people use to socialize, spend their leisure time or take part in
different events). The aim of the project is to reveal new forms of
commercialization of public space, rather invisible and subtle ones
(that encourage consumption, but also build mechanisms of exclusion and
restrict the access of various social groups to available public spaces
in Chisinau).

The created works will be presented publicly in a form of an exhibition
in Zpace [6] (Al. Sciusev str. 103, Chisinau) / Flat Space [7]
(Bucuresti str. 68/1, Chisinau) and in a printed publication (POSTBOX
magazine [8]).

PARTICIPANTS
 AVRAMESCU Octav [RO], BARABANCEA Mihai [RO], BARBAS Valeria [MD],
BOUROS Ludmila [MD], CERNAT Valentin [RO], FIODOROVA Tatiana [MD],
GODZIN Ana [MD/RO], GOIAN Dorin [MD], ILFOVEANU Nicu [RO], KURMAZ
Oleksandr [UA], LIPCANU Bogdan-Emilian [RO], MORARU Andrei [MD], STURKO
Illia [UA], SOVAILA Mihai [RO], TOMOIAGA Catalin [RO]

CURATOR
 US Vladimir [MD]

The project City for sale is organized in the frame of the Collective
Action for the Commons project, supported by the European Cultural
Foundation (ECF): http://www.culturalfoundation.eu/thematic-focus/ [9].
Additionally the project is supported by the Ministry of Culture of
Republic of Moldova.
--

acest mesaj a fost expediat la / this message was sent to
ober@emdash.org de / by info@oberliht.com

dezaboneazÄ-mÄ / unsubscribe [11] | schimbÄ-mi setÄrile de abonat /
change your subscription options [12] | retrimite acest mesaj / forward
this message [13]

 [14]

Links:
------
[1] http://oberliht.hosted.phplist.com/lists/lt.php?id=ekhWUVEZVQ9KVg
[2] http://oberliht.hosted.phplist.com/lists/lt.php?id=ekhWUVAZVQ9KVg
[3] https://chisineu.wordpress.com/2015/09/07/oras-de-vinzare/
[4] http://oberliht.hosted.phplist.com/lists/lt.php?id=ekhWUVMZVQ9KVg
[5] http://oberliht.hosted.phplist.com/lists/lt.php?id=ekhWUVIZVQ9KVg
[6] http://oberliht.hosted.phplist.com/lists/lt.php?id=ekhRWxlUXUoC
[7] http://oberliht.hosted.phplist.com/lists/lt.php?id=ekhWUV0ZVQ9KVg
[8] http://oberliht.hosted.phplist.com/lists/lt.php?id=ekhSUBlUXUoC
[9] http://www.culturalfoundation.eu/thematic-focus/
[10] http://oberliht.hosted.phplist.com/lists/lt.php?id=ekhWUVwZVQ9KVg
[11] http://oberliht.hosted.phplist.com/lists/lt.php?id=ekhTH1RcGAI
[12] http://oberliht.hosted.phplist.com/lists/lt.php?id=ekhcH1RcGAI
[13] http://oberliht.hosted.phplist.com/lists/lt.php?id=ekhWUFUZVQ9KVg
[14] https://www.phplist.com/poweredby?utm_source=pl3.0.13-hosted&amp;utm_medium=poweredhostedimg&amp;utm_campaign=phpList

--
Asociatia Oberliht / Association
http://oberliht.com
. . . . . . . . . . .
https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist
portal informational pentru arta si cultura din Moldova
information gateway for arts and culture from Moldova
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/