ober on Wed, 13 May 2015 15:04:59 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Fwd: [oberlist] #2 SPAÈII PUBLICE / ÐÐÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ (mai 2015)
-------- Original Message --------
Subject: [oberlist] #2 SPAÈII PUBLICE / ÐÐÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ (mai 2015)
Date: 2015-05-07 00:30
From: oberliht <info@oberliht.com>
To: oberlist@lists.idash.org
Reply-To: "cultura tinerilor, arta, politici culturale / youth culture, art & cultural policies" <oberlist@lists.idash.org>

 [1]

http://biblioteca.oberliht.com/2015/05/05/buletin-2/ [2]

- â â ÑÐÑÐÐÑÐ ÐÐÐÐ ÐÐ ÑÑÑÑÐÐÐ â â -

#ÂANUNÈURI

Pe 21 mai 2015, ora 18:00, ZPAÈIU (str. Al. Èciusev, 103, ChiÈinÄu)
va gÄzdui o nouÄ lecturÄ din seria _OraÈul Èi Culturile lui_,
prezentatÄ de istoricul Virgil PÃSLARIUC pe tema ORAÈUL CHIÈINÄU
â O ISTORIE MODERNÄ.
AceastÄ serie de prezentÄri se desfÄÈoarÄ sub umbrela Bibliotecii
SpaÈiului Public [3].

Compania âFinpar Investâ intenÈioneazÄ sÄ construiascÄ un hotel
pe teritoriul istoric GrÄdina PublicÄ âÈtefan cel Mare Èi
SfÃntâ, Ãn locul cafenelei âGuguÈÄâ, pe adresa str. Maria
Cebotari, 20, ChiÈinÄu. Pe 17 mai 2015, Ãn incinta Preturii
sectorului Buiucani (str. Mihai Viteazul, 2, Sala de ÈedinÈe), cu
Ãncepere de la ora 14.00 va avea loc deja a 3-a rundÄ de consultÄri
publice pe marginea acestui proiect, legÄtura:
https://chisineu.wordpress.com/2015/04/27/hotel-guguta/ [4]

VÄ ÃncurajÄm sÄ participaÈi la aceastÄ ÃntÃlnire, iar Ãn lipsÄ
de timp sÄ semnaÈi petiÈia Èi sÄ comentaÈi: SEMNEAZÄ PETIÈIA [5]

Pe 7 mai 2015 la ora 16:00 vor fi prezentate rezultalele proiectului de
rezidenÈÄ artisticÄ CHIOÈC cu participarea HAJNALKÄI TULISZcare,
timp de cÃteva sÄptÄmÃni, a locuit Ãn spaÈiul Apartamentului
Deschis din str. Bucuresti 68 din ChiÈinÄu, legÄtura:
http://chiosc.oberliht.com/2015/05/05/tulisz-dazi/ [6]

# IDEI ÈI PRACTICI

Un interviu cu CHRISTIAN IAIONE, profesor de drept public la
Universitatea LUISS din Roma, inovator Èi animator al unor noi forme de
colaborare instituÈionalÄ Ãn domeniul protecÈiei Èi regenerÄrii
bunurilor comune. Ideea sa de âstat partenerâ a fost implementatÄ
Ãn mai multe oraÈe italiene, dintre care exemplul cel mai faimos este
Bologna, unde a fost adoptat un Regulament pentru ProtecÈia Èi
Regenerarea Bunurilor Comune Urbane. Acest regulament oferÄ un cadru
instituÈional pentru coaliÈiile civice pentru a propune ameliorÄri
Ãn cartierele lor, pentru stat sÄ contracteze cetÄÈenii pentru
asistenÈÄ Èi sprijin. Cu alte cuvinte, municipalitatea funcÈioneazÄ
ca un stimulator Èi facilitator de autonomie individualÄ Èi
colectivÄ.

Fragment: âRegulamentul adoptat Ãn Bologna este parte a proiectului
âOraÈul ca un bun comunâ, pornit de LabGov Ãn 2012. El se compune
din doi ani de muncÄ de teren Èi trei âlaboratoare de guvernare a
bunurilor urbane comuneâ. Regulamentul din Bologna reprezintÄ un
document de 30 pagini care defineÈte modul Ãn care autoritÄÈile
locale, cetÄÈenii Èi comunitatea Ãn general poate administra spaÈii
Èi bunuri publice Èi private ÃmpreunÄ. Ãn acest sens, acesta e un
fel de ghid de colaborare civicÄ Èi publicÄ, precum Èi o nouÄ
viziune de guvernare. Regulamentul reflectÄ ideea cÄ avem nevoie de o
mutaÈie culturalÄ Ãn privinÈa modului Ãn care gÃndim guvernare,
pentru a lua distanÈÄ deopotrivÄ faÈÄ de statul social Èi de
statul leviatan spre o guvernare colaborativÄ Èi policentricÄ. Acest
lucru necesitÄ mai multÄ colaborare publicÄ. Cercetez tema bunurilor
comune de mai multÄ vreme Èi la un moment am ÃnÈeles cÄ oraÈul
poate interpretat ca un bun comun colaborativ.â LegÄtura pentru
Ãntregul
interviu:http://www.shareable.net/blog/interviewed-professor-christian-iaione-on-the-city-as-commons
[7]

2. Un alt interviu, cu SVIAT MURUNOV despre activismul urban din Rusia:

â- Activistul urban rus contemporan, cine este el?
â El/ea este un individ care depune efort dezinteresat (timp Èi
resurse) pentru crearea binelui comun Ãntr-o formÄ sau alta.
Activistul depune acest efort fÄrÄ a aÈtepta bani ori faimÄ. E
purtÄtorul impulsului schimbÄrii. Un pasionat ce se revendicÄ de la
un sistem de valori diferit decÃt al celorlalÈi. Pentru el/ea este
foarte important sÄ-Èi apere valorile, fie Èi periodic. Prin
intermediul auto-organizÄrii Ãn jurul activiÈtilor apar
comunitÄÈile urbane ca o formÄ de riscuri distribuite Èi resurse
implicate. Acest activist mai e Èi orÄÈeanul care ÃnÈelege cÄ are
dreptul la oraÈ Èi simte o responsabilitate pentru el. Anume din acest
motiv, acest tip de activiÈti se ocupÄ de soluÈionarea problemelor
urbane, se implicÄ Ãn acÈiuni, fac acÈiuni culturale â pentru ei e
important sÄ transmitÄ Èi sÄ apere sistemul propriu de valori.â
LegÄtura pentru Ãntregul interviu:
http://expert.ru/expert/2015/16/lyudi-imeyuschie-pravo-na-gorod/?56789
[8]

3. Un articol despre explozia de tehnici Èi mÄsuri de
supraveghere/control a spaÈiului public sub justificarea mÄsurilor
anti-teroriste, semnat de SIMON DAVIES, fondatorul Privacy International
Èi iniÈiatorul Code Red, un proiect global de creÈtere a
responsabilitÄÈii Èi transparenÈei serviciilor de securitate:
âAceste miÈcÄri-Ãnapoi securitare fac parte dintr-un atac global
comprehensiv asupra libertÄÈilor personale, anunÈate de demonstraÈia
de unitate a liderilor mondiali dupÄ atacurile de la Paris. (â) DacÄ
motivaÈia alianÈei de la Paris a fost de a forja o nouÄ alianÈÄ pe
frontul anti-terorist, ea deja ÃÈi implementeazÄ aceastÄ misiune.
Nici n-a reuÈit sÄ se aÈeze colbul marÈului de unitate, cÄ unele
ÈÄri au Èi implementat deja mÄsuri ce prevÄd securitate sporitÄ
Èi reducerea libertÄÈilor personale. Printre aceste mÄsuri se
numÄrÄ: colaborare mai strÃnsÄ Ãntre agenÈiile de securitate
pentru schimb de informaÈii, puteri discreÈionare mai mari pentru
poliÈie, supraveghere Ãn masÄ sporitÄ, supraveghere fÄrÄ mandat
judecÄtoresc, supraveghere a comunicaÈiilor personale Èi diminuarea
protecÈiei confidenÈialitÄÈii.â LegÄtura spre Ãntregul
interviu:http://www.eurozine.com/articles/2015-04-17-davies-en.html [9]

 [10]

Unul dintre exemplele cele mai clare ale acestei politici de control Èi
supraveghere a spaÈiului public este cel spaniol unde, parlamentul a
adoptat o lege â Ley Mordaa â prin care acÈiunile de protest Ãn
faÈa clÄdirii Parlamentului sunt considerate âtulburÄri ale
securitÄÈii publiceâ Èi sunt pasibile de o amendÄ de pÃnÄ la 30
mii euro. Legea ar trebui sÄ intre Ãn vigoare la 1 iulie 2015 Èi este
examinatÄ acum de curtea constituÈionalÄ spaniolÄ. MiÈcarea _No
Somos Delito_ (Nu suntem criminali!), ce adunÄ peste 100 grupuri Èi
iniÈiative civile, a organizat un protest Ãn cadrul cÄruia a
proiectat o hologramÄ a unui grup de protestatari Ãn scuarul din faÈa
clÄdirii Parlamentului.
Un material video de la protest se gÄseÈte
aici:https://www.youtube.com/watch?v=QnT-Az3kKlY [11]
Un interviu cu Cristina Flesher Fominaya, una dintre vocile _No Somos
Delito,_ poate fi citit
aici:https://www.opendemocracy.net/can-europe-make-it/cristina-flesher-fominaya-andrea-teti/spain%E2%80%99s-hologram-protests
[12]

4. IniÈiativa UN PUMN DE BICICLETE (BucureÈti).

Pentru Grupul de bicicliÅti PUMN, bicicleta este un instrument al
schimbÄrii. FolositÄ responsabil, ea poate schimba oraÅul Åi modul
Ãn care trÄim ÃmpreunÄ Ãn el. Pentru cÄ vrem ca spaÅiul urban sÄ
redevinÄ un spaÅiu democratic, locuibil Åi accesibil tuturor, grupul
de bicicliÅti PUMN foloseÅte bicicleta totodatÄ ca instrument de
acÅiune politicÄ Åi socialÄ.

Am Ãnceput prin a ne revendica strÄzile, propunÃndu-ne sÄ provocÄm
discursul consumerist dominant, vizibil la fiecare colÅ. Am hotÄrÃt
sÄ rÄspundem agresiunii debordante a marilor companii care sufocÄ
spaÅiul public cu brandurile industriilor textile sau de automobile.
Vrem sÄ redescoperim identitatea non-consumeristÄ a oraÈului, prin
actÈiuni directe, ad hoc, vizibile Åi cu impact social imediat.
Conceptul din spatele acÅiunii noastre este unul simplu: fÄrÄ
magazin, fÄrÄ vÃnzÄtor, fÄrÄ cumpÄrÄtor, haine libere Ãn
stradÄ.

Ãn ultimele luni am reuÅit sÄ strÃngem haine prin freeshopul PUMN,
donaÅii pentru persoanele evacuate de pe strada Vulturilor Åi
comunitÄÅi defavorizate de pe strÄzile Episcopul Radu Åi Viitorului;
Åi prin programul nostru permanent de colectare de orice articol de
ÃmbracÄminte Ãn stare suficient de bunÄ pentru a fi reutilizat. De
curÃnd, ne-am dat seama cÄ am rÄmas cu o mulÅime de haine.
LegÄtura spre articol: http://www.socialeast.ro/un-pumn-de-biciclete/
[13]

# LEGÄTURI

â Prelegerea lui Vitalie SPRÃNCEANÄ âSFERA CULTURALÄ PUBLICÄ ÈI
TRANSFORMÄRILE EIâ din 26 februarie 2015 de la Academia de MuzicÄ,
Teatru Èi Arte Plastice din ChiÈinÄu, Ãn cadrul ciclului de
conferinÈe Aproprierea prin ArtÄ a SpaÈiului Public, legÄtura
video:https://vimeo.com/125031144 [14]

â Un manual de auto-apÄrare civilÄ elaborat de Grupo de 17 Marzo
[15], un grup de juriÈti spanioli organizaÈi pentru transformare
socialÄ. Manualul include selecÈii comentate din legile cele mai
relevante ale statului spaniol Ãn materie de spaÈii publice, drepturi
individuale, relaÈii cu autoritÄÈile publice Èi cu organele de
forÈÄ. Un ghid indispensabil pentru orice activist urban,
legÄturÄ:http://arquitecturascolectivas.net/sites/default/files/manual.pdf
[16]

â Nr. 9 al Gazetei de ArtÄ PoliticÄ e dedicat evacuÄrilor forÈate
Èi strategiilor de rezistenÈÄ,
legÄturÄ:https://www.scribd.com/doc/262395550/Gazeta-de-Arta-Politica-no-9
[17]

â O prezentare a antropologului Èi sociologului urban polonez Kacper
Poblocki despre urbanismul Ãn afara lumii occidentale,
legÄturÄ:https://prezi.com/vygmkdlsehrp/comparative-urbanism-beyond-the-west/
[18]

â O discuÈie (Ãn spaniolÄ) moderatÄ de Carmen Lozano Bright despre
cartografierea bunurilor comune Ãn spaÈiul public, legÄturÄ
video:http://medialab-prado.es/mmedia/15333/view [19]

â O lecÈie (Ãn englezÄ) a sociologului urban Nik Theodore despre
urbanismul neoliberal, legÄtura
video:https://www.youtube.com/watch?v=POQ4IlE9fDQ [20]

 [17]

#2 ÐÐÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

# ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

21 ÐÐÑ 2015 ÐÐÐÐ Ð 18:00, Ð ZPAÈIU (ÑÐ. Ð. ÐÑÑÐÐÐ,
103) ÐÑÐÐÐÐÑ ÐÑÐÑÐÐÐÐÑ ÐÐÐÑÐÑ ÐÐ ÑÐÑÐÐ
_ÂÐÐÑÐÐ Ð ÐÐÐ ÐÑÐÑÑÑÑÑÂ_,
ÐÑÐÐÑÑÐÐÐÐÐÐÐÑ ÐÑÑÐÑÐÐÐÐ ÐÐÑÐÐÐÐÐÐ
ÐÑÑÐÐÑÑÐ, ÐÐ ÑÐÐÑ:ÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐ â
ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐ.ÂÐÑÐ ÑÐÑÐÑ ÐÐÐÑÐÐ
ÐÑÐÑÐÐÐÑ ÐÐÐ ÑÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÑÐÐÐ
ÐÑÐÐÐÑÐÐÐÐ ÐÑÐÑÑÑÐÐÑÑÐÐ [3].

ÐÐÐÐÐÐÐÑ âFinpar Investâ ÐÐÐÐÑÐÐÐÐÑÑÑ
ÐÐÑÑÑÐÐÑÑ ÐÑÐÐÑ ÐÐ ÑÐÑÑÐÑÐÑÐÐ
ÑÑÐÐÐÑÐÐÐÐ ÑÐÐÑÑÐÐÑÐÐÐÐ ÐÐÑÐÐ ÐÐ.
ÐÑÐÑÐÐÐ ÑÐÐ ÐÐÑÐ, ÐÐ ÐÐÑÑÐ ÐÑÐÑÐÐÐ ÐÐÑÐ
ÂÐÑÐÑÑÑÂ (ÑÐ. ÐÐÑÐÑ ÐÐÐÐÑÐÑÑ, 20). Ð
ÐÑÐÑÑÑÐ ÑÐÐÑÐÑÐ ÐÑÑÐÐÐÑ (ÑÐ. ÐÐÑÐÐ
ÐÐÑÑÐÑÐ, 2, ÐÐÐ ÐÐÑÐÐÐÐÐÐ) 17 ÐÐÑ ÑÑÐÐÐ
ÐÐÐÐ, Ð 14:00 ÐÑÐÐÐÐÑ ÑÑÐÑÐÐ ÑÐÑÐÐ
ÐÑÐÐÐÑÐÑÑ ÑÐÑÑÐÐÐÐ ÐÐÑÐÑÐÐÑÐÐ ÐÑÐÐÐÑÐ
ÑÑÑÐÐÑÐÐÑÑÑÐÐ. ÐÐÑÐÐÐ ÐÐÐÑÑ:
https://chisineu.wordpress.com/2015/04/27/hotel-guguta/ [4]

ÐÑÐÐÐÐÑÐÐÐ ÐÑÐÑ ÑÑÐÑÑÐÐÐÐÑÑ Ð ÑÑÐÐ
ÐÑÑÑÐÑÐ, Ð ÐÑÐ ÐÑÑÑÑÑÑÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐÐÑÑÐ,
ÐÐÐ ÐÐÐÐÐÑÐ, ÐÐÐÐÐÑÐÑÑ ÐÐÑÐÑÐÑ ÐÐÐÑÑ:
ÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐ! [5]

7 ÐÐÑ 2015 ÐÐÐÐ Ð 16:00 ÐÑÐÑÑ ÐÑÐÐÑÑÐÐÐÐÐÑ
ÑÐÐÑÐÑÑÐÑÑ ÐÑÐÐÐÑÐ ÑÐÐÑÑÐÑÐÐÐ
ÑÐÐÐÐÐÐÑÐÐ CHIOÈC Ñ ÑÑÐÑÑÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐÑÐ
ÐÑÐÐÐ, ÐÐÑÐÑÐÑ ÐÐÑÐÐÐÑÐÐ ÐÐÐÐÐÑ
ÐÑÐÐÐÐÐ Ð ÐÑÐÑÑÑÐÐ ÐÐÐÑÑÐÑÐ (Apartamentul
Deschis) ÐÐ ÑÐ. ÐÑÐÑÑÐÑÑÑ, 68, ÐÐÑÐÐÐÐ. ÐÐÑÐÐÐ
ÐÐÐÑÑ: http://chiosc.oberliht.com/2015/05/05/tulisz-dazi/ [6]

# ÐÐÐÐ Ð ÐÐÐÐÐÐÐÐ

ÐÐÑÐÑÐÑÑ Ñ ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐ,
ÐÑÐÑÐÑÑÐÑÐÐ ÐÐ ÐÐÑÐÑÑÐÐÐÐÐÐÑ ÐÑÐÐÑ
ÑÐÐÐÐÑÑÐÑÐÑÐ LUISS (ÐÐÐ), ÐÐÐÐÐÐÑÐÑÐÐ Ð
ÐÐÐÐÐÑÐÑÐÐ ÐÐÐÐÑÐÑÑÑ ÐÐÐÑÑ ÑÐÑÐ
ÐÐÑÑÐÑÑÑÐÐÐÐÐÐÐ ÑÐÑÑÑÐÐÐÑÐÑÑÐÐ Ð
ÐÐÐÐÑÑÐ ÐÐÑÐÑÑ Ð ÑÐÐÐÐÐÑÐÑÐÐ
ÐÐÑÐÑÑÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐÑÑÐÑÐÐÑ. ÐÐÐ ÐÐÐÑ âstat
partenerâ (ÂÐÐÑÑÐÐÑÑÑÐÐ ÐÐÑÑÐÐÑÂ) ÐÑÐÐ
ÐÑÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐ ÐÐÐÐÐÑ ÐÑÐÐÑÑÐÑÐÐÑ
ÐÐÑÐÐÐÑ, ÐÐ ÐÐÑÐÑÑÑ ÑÐÐÑÐ ÑÑÐÐÐ
ÐÑÐÐÐÑÐÐ ÑÐÐÑÐÑÑÑ ÐÐÐÐÐÑÑ. ÐÐÐ ÐÑÐ
ÐÑÐÐÑÑ ÐÐÐÐÐÐÐÐÑ ÐÐ ÐÐÑÐÑÐ Ð
ÑÐÐÐÐÐÑÐÑÐÐ ÐÐÑÐÑÑÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐÑÐÐÑÐÐÐÐ
ÐÐÑÑÐÑÐÐÑ. ÐÑÐÑ ÐÐÐÐÐÐÐÐÑ
ÐÑÐÐÐÑÑÐÐÐÑÐÑ ÐÐÑÑÐÑÑÑÐÐÐÐÑÑ
ÐÐÐÑÑÐÑÐÑ ÐÐÑ ÐÑÐÐÐÐÐÑÐÐÑ ÐÐÐÑÐÐÑÐÐ Ñ
ÑÐÐÑÑ ÐÑÐÐÐÐÐÐÑÑ ÐÐÑÑ ÐÐ ÑÐÑÑÑÐÐÐÑ
ÑÐÐÐÑ ÐÐÐÑÑÐÐÐÐ, ÑÑÐÐÑ ÐÐÑÐÐ
ÐÐÑÑÐÐÑÑÑÐÐ ÐÐÑÐÐÐÐÐ ÐÑÐÐÐ ÐÐÑ
ÐÐÐÐÐÑÐÐ Ð ÐÐÐÐÑÐ Ð ÐÑÐÐÐÐÐÐÐÐ ÑÑÐÑ
ÐÐÑ. ÐÑÑÐÐÐÐ ÑÐÐÐÐÐÐ, ÐÑÐÐÑÐÐÐÐÐÑÐÑ
ÐÐÐÑÑÐÑÐÑ, ÐÐÐ ÑÑÐÐÑÐÑÑÐÑ Ð ÐÐÑÐÐÐÐÐ
ÐÐÐÐÐÐÐÑÐÐÑÐÐÐ Ð ÐÐÐÐÐÐÑÐÐÐÐÐ
ÐÐÑÐÐÐÐÐÐ.

ÐÑÐÐÐÐÐÑ: ÂÐÐÐÐÐÐÐÐÑ, ÐÑÐÐÑÑÑÐ Ð
ÐÐÐÐÐÑÐ, â ÑÑÐ ÑÐÑÑÑ ÐÑÐÐÐÑÐ ÂÐÐÑÐÐ,
ÐÐÐ ÐÐÑÐÑÑÐÐÐÐÐÐ ÐÐÑÑÐÑÐÐÐÂ, ÐÐÑÐÑÑÐ
LabGov Ð 2012 ÐÐÐÑ. ÐÐ ÑÐÑÑÐÐÑ ÐÐ ÐÐÑÑ ÐÐÑ
ÑÐÐÐÑÑ ÐÐ ÑÐÑÑÐÑÐÑÐÐ Ð ÑÑÐÑ
ÂÐÐÐÐÑÐÑÐÑÐÐ ÐÐ ÑÐÑÐÐÐÐÐÐÑ ÐÐÑÐÐÑÐÐÐ
ÐÐÑÐÑÑÐÐÐÐÑÐ ÐÐÑÑÐÑÐÐÐÐÂ. ÐÐÐÐÐÐÐÐÑ
ÐÐÐÐÐÑÐ â ÑÑÐ ÐÐÐÑÐÐÐÑ ÐÐ 30 ÑÑÑÐÐÐÑ,
ÐÐÑÐÐÐÐÑÑÑÐÐ, ÐÐÐÐÐ ÐÐÑÐÐÐÐ ÐÐÑÑÐÑÐ
ÐÐÐÑÑÐ, ÐÑÐÐÐÐÐÐ Ð ÐÐÑÐÑÑÐÐÐÐÐÑÑÑ
ÐÐÐÑÑ ÑÐÑÐÐÐÑÑÑ ÐÐÐÑÑÐ ÐÐÑÐÑÑÐÐÐÐÑÐ Ð
ÑÐÑÑÐÑÐ ÐÑÐÑÑÑÐÐÑÑÐÐÐ. ÐÐ ÐÑÑÑ,
ÐÐÐÐÐÐÐÐÑ ÑÐÐÑÐÑÑÑ ÑÐÐÐÐÐ ÑÐÐÐ ÐÐÐÐÐ
ÐÐ ÐÑÐÐÐÐÐÑÐÐÐÑ Ð ÐÐÑÐÑÑÐÐÐÐÐÐÑ
ÑÐÑÑÑÐÐÐÑÐÑÑÐÑ, Ð ÑÐÐÐÐ ÐÐÐÑÐ ÐÐÐÐÑÐÐÐ
ÐÐ ÐÐÑÐ ÐÐÑ ÐÑÐÐÐÑÐÐÑÑÑÐÐ. Ð ÐÐÐÐÐÐÐÐÑÐ
ÐÑÑÐÐÐÐÐ ÐÐÐÑ Ð ÑÐÐ, ÑÑÐ ÐÐÐÐÑÐÐÐÐÐ
ÐÑÐÑÑÑÑÐÐÐ ÐÑÐÐÐÑÐÐÐÐÐÐÐÐ Ð ÐÐÐÑÑÐÐ
ÑÐÑÐÐÐÐÐÐÑ, ÑÑÐÐÑ ÐÑÐÐÑÐ Ð
ÑÐÑÑÑÐÐÐÑÐÑÐÐÐÑ Ð ÐÐÐÐÑÐÐÑÑÐÑÐÑÐÐÐÑ
ÑÐÑÐÐÐÐÐÐÑ. ÐÐÑ ÑÑÐÐÐ ÐÐÐÐÑÐÐÐÐÐ
ÐÐÐÑÑÐ ÐÐÑÐÑÑÐÐÐÐÐÐÐ ÑÐÑÑÑÐÐÐÑÐÑÑÐÐ. Ð
ÐÐÐÐÐ ÐÐÑÑÐÑ ÑÐÐÑ ÐÐÑÐÑÑÐÐÐÐÐÐÐ
ÐÐÑÑÐÑÐÐÑ Ð Ð ÐÐÐÐÐ-ÑÐ ÐÐÐÐÐÑ ÐÑÐÑÐÐ Ð
ÐÑÐÐÐÑ, ÑÑÐ ÐÐÑÐÐ ÐÐÐÐÐ ÐÐÑÐÑÐÐÐÐÐÑÑ,
ÐÐÐ ÑÐÐÐÐÑÑÐÐÐ ÐÐÑÐÐ ÐÐÐÐÐÂ. ÐÐÐÑÐÐÐÐÐ
ÐÐ ÐÐÑÐÑÐÑÑ ÐÐÐÑÑ:
http://www.shareable.net/blog/interviewed-professor-christian-iaione-on-the-city-as-commons
[7]

2. ÐÑÐ ÐÐÐÐ ÐÐÑÐÑÐÑÑ ÑÐ ÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐÐÐ Ð
ÐÐÑÐÐÑÐÐÐ ÐÐÑÐÐÐÐÐÐ Ð ÐÐÑÑÐÐ:

â- ÐÐÐÑÐÐÐÐÐÑÐ ÐÐÑÐÐÑÐÐÐ ÐÐÑÐÐÐÑÑ Ð
ÐÐÑÑÐÐ, ÐÑÐ ÐÐ?

â ÐÐ/ÐÐÐ â ÑÑÐ ÑÐÐÐÐÐÐ, ÐÐÐÐÐÑÐÐÑÑÐÐ
ÑÐÐÐÐÑÐÐÑÐÐÐÐÐ ÑÐÐÑ (ÑÐÑÑÑÑÑ Ð ÐÑÐÐÑ)
ÐÐÑ ÑÐÐÐÐÐÐÑ ÐÐÑÐÑÑÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐ Ð ÑÐÐ,
ÐÐÐ ÐÐÐÐ ÑÐÑÐÐ. ÐÐÑÐÐÐÑÑ ÐÐÐÐÑÐÐÐÑ ÑÑÐ
ÑÑÐÐÐÑ ÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐÑ ÐÐÐÐÐ, ÐÐÐ ÑÐÐÐÑ. ÐÐ
â ÐÐÑÐÑÐÐÑ ÐÐÐÑÐÑÑÐ ÐÐÐÐÐÐÐÐÐ. ÐÐÐÐÐÑÐ
ÑÐÐÐÐÐÐ, ÑÑÐÐÑÐÐÐÑÑÐÐ ÐÑÑÐÑÑ ÑÐÑÑÐÐÑ
ÑÐÐÐÐÑÑÐÐ, ÐÑÐÐÑÐÑÑ ÐÑ ÐÐÑÑÐÐÐ. ÐÐÑ
ÐÐÐÐ/ÐÐÐ ÐÑÐÐÑ ÐÐÐÐÐ ÐÐÑÐÑÐÑÑ ÑÐÐÐÐÑÑÐ,
ÑÐÐÑÐÑÑÐÐ. ÐÐÑÑÐÐÑÑÐÐÐ
ÑÐÐÐÐÑÐÐÐÐÐÐÑÐÐ Ð ÐÑÑÐÑ ÐÐÑÐÐÐÑÑÐÐ
ÐÐÑÐÐÑÑÑÑÑ ÐÐÑÐÐÑÐÐÐ ÑÐÐÐÑÐÑÑÐÐ, ÐÐÐ
ÑÐÑÐÐ ÑÐÑÐÑÐÐÐÐÐÐÐÑÑ ÑÐÑÐÐÐ Ð
ÐÐÐÐÐÑÐÐÐÑÑ ÑÐÑÑÑÑÐÐ. ÐÑÐÑ ÐÐÑÐÐÐÑÑ
ÑÐÐÐÐ ÑÐÐÑÐÑÑÑ Ð ÐÐÑÐÐÐÐÐÐÐÐ,
ÐÑÐÐÐÐÑÑÐÐ, ÑÑÐ Ñ ÐÐÐÐ ÐÑÑÑ ÐÑÐÐÐ ÐÐ
ÐÐÑÐÐ, Ð ÐÐ ÑÑÐÑÑÐÑÐÑ ÐÑÐÐÑÑÑÐÐÐÐÐÑÑÑ
ÐÐ ÐÐÐÐ. ÐÐÐÐÐÐ ÐÐÑÑÐÐÑ ÑÑÐÑ ÐÐÐ
ÐÐÑÐÐÐÑÑÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐÑÑÑ ÑÐÑÐÐÐÐÐ
ÐÐÑÐÐÑÐÐÑ ÐÑÐÐÐÐÐ, ÐÐÐÐÐÐÐÐÑÑÑ Ð
ÐÐÑÑÐÐÑÐÐÑÑÑ, ÐÐÐÐÐÐÐÑÑÑ ÐÑÐÑÑÑÑÐÐÐ
ÐÐÑÑÐÐÑÐÐÑÑÑÑ..ÐÐÑ ÑÑÐÑ ÐÑÐÐÐ ÐÐÐÐÐ
ÐÐÑÐÐÐÑÑ Ð ÐÐÑÐÑÐÑÑ ÑÐÐÑÑÐÐÐÐÑÑ
ÑÐÑÑÐÐÑ ÑÐÐÐÐÑÑÐÐÂ. ÐÑÑÐÐÐ ÐÐ ÐÐÑÑÐÐÑÑ:
http://expert.ru/expert/2015/16/lyudi-imeyuschie-pravo-na-gorod/?56789
[8]

3. ÐÑÐÑÑÑ Ð ÐÐÑÑÐÐ ÑÐÑÐÐÐ Ð ÐÐÑÐÐÐÐ
ÐÐÐÐÑÐÐÐÐÑ/ÐÐÐÑÑÐÐÑ ÐÐ ÐÐÑÐÑÑÐÐÐÐÑÐ
ÐÑÐÑÑÑÐÐÑÑÐÐÐ Ð ÐÐÑÐÑÑÐÐ ÐÐÑÐÐÐÐÐÐÑ
ÐÐÑÐÑÐÑÑÐÑÐÑÑÐÑÐÑÐÐÑ ÐÐÑ, ÐÐÐÐÑÐÐÐÐÑ
ÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐ, ÐÑÐÐÐÐÑÐÐÐÐ Privacy
International Ð ÑÐÐÐÐÑÐÐÐÐ Code Red â
ÐÐÐÐÐÐÑÐÐÐÐ ÐÑÐÐÐÑÐ Ð ÑÐÑÑÐ
ÐÑÐÐÑÑÑÐÐÐÐÐÑÑÐ Ð ÐÑÐÐÑÐÑÐÐÑÑÐ ÑÐÑÐÐ
ÐÐÐÐÐÐÑÐÐÑÑÐ: ÂÐÑÐ ÐÐÐÐÐÐÐÑ ÐÐ ÐÐÑÐÑÐ
ÑÐÐÑÑÑÑÑ ÑÐÑÑÑÑ ÐÐÐÐÐÐÑÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐÐÑ
ÐÐ ÐÐÑÐÑÑ ÑÐÐÐÐÐÑ, ÐÐÑÑÐÐÐÐÐÑÑ
ÐÐÐÐÑÑÐÐÐ ÐÐÑÐÐÑÑ ÐÐÐÐÑÐÐ ÐÐÑÐÐ ÐÑÐÐ Ð
ÐÐÑÐÐÐ. (â). ÐÑÐÐ ÐÐÑÐÐÐÑÐÐÐ ÐÐÑÐÐÑÐÐÐÐ
ÐÐÑÑÐÑÐ ÐÑÐÐ ÑÐÐÐÐÑÑ ÐÐÐÑÐ ÐÐÑÑÐÑ ÐÐ
ÐÐÑÐÑÐÑÑÐÑÐÑÑÐÑÐÑÐÐÐ ÑÑÐÐÑÐ, ÑÐ ÑÑÐ
ÐÐÑÑÐÑ ÑÐÐ ÑÐÐÐÐÐÑÐÑÑÑ. ÐÑÐ ÐÐ ÑÑÐÐÐÐ
ÑÐÐÑÑÑÑ ÑÑÑÐÑÑÐ ÐÐÑÑÐ ÐÐÐÐÐÐÐÑ, ÐÐÐ
ÐÐÐÐÑÐÑÑÐ ÑÑÑÐÐÑ ÑÐÐ ÑÐÐÐÐÐÐ ÐÐÑÑ,
ÐÑÐÐÑÑÐÐÑÑÐÐÐÑÑÐÐ ÐÐÐÑÑÐÐÐÑÑ
ÐÐÐÐÐÐÑÐÐÑÑÑ Ð ÑÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐÑÐÑÑ ÑÐÐÐÐÐ.
ÐÑÐÐÐ ÑÑÐÑ ÐÐÑ: ÐÐÐÐÐ ÑÐÑÐÐÐ
ÑÐÑÑÑÐÐÐÑÐÑÑÐÐ ÐÐÐÐÑ ÐÐÐÐÑÑÐÐÐÐ ÐÐ
ÐÐÐÐÐÐÑÐÐÑÑÐ ÐÐÑ ÐÐÐÐÐÐ ÐÐÑÐÑÐÐÑÐÐÐ,
ÐÐÐÑÑÐ ÐÐÐÐÐÐÐÑÐÐ ÐÐÐÐÑÐÐÑÐÐÐ,
ÑÐÐÐÐÑÐÐÐÐ ÐÐÑÑÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐÑÐÐÐÐÑ,
ÐÐÐÐÑÐÐÐÐÐ ÐÐÐ ÑÑÐÐÐÐÐÐÐ ÐÑÐÐÑÐ,
ÐÐÐÐÑÐÐÐÐÐ ÐÐ ÑÐÑÑÐÐÐ
ÐÐÑÑÐÑÐÐÐÐÐÐÑÐÐÐ Ð ÑÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐÑÐÑÑ
ÑÐÑÑÐÐÐ ÑÐÐÑÑÐÐÐÐÐÑÑÐÂ. ÐÑÑÐÐÐ ÐÐ
ÐÐÑÐÑÐÑÑ:
http://www.eurozine.com/articles/2015-04-17-davies-en.html [9]

ÐÐÐÐ ÐÐ ÑÐÐÑÑ ÑÐÐÑÑ ÐÑÐÐÐÑÐÐ ÑÑÐÐ
ÐÐÐÐÑÐÐÐ ÐÐÐÑÑÐÐÑ ÐÐ ÐÐÑÐÑÑÐÐÐÐÑÐ
ÐÑÐÑÑÑÐÐÑÑÐÐÐ ÑÐÐÑÐÑÑÑ ÐÑÐÐÐÑÐÐÐ
ÑÐÑÑÐÐ, ÐÐÐ ÐÐÑÐÐÐÐÐÑ ÐÑÐÐÑÐ ÐÐÐÐÐ â Ley
Mordaa â ÑÐÐÐÐÑÐÐ ÐÐÑÐÑÐÐÑ ÐÑÐÑÐÑÑÑ ÐÐÑÐÐ
ÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐÑÐÐÐÐÐÑÐ ÑÑÐÑÐÑÑÑÑ
ÂÐÐÑÑÑÐÐÐÐÐ ÐÐÑÐÑÑÐÐÐÐÐÐ
ÐÐÐÐÐÐÑÐÐÑÑÐÂ Ð ÐÐÐÐÐÐÑÑÑÑ ÑÑÑÐÑÐÐ ÐÐ
30 ÑÑÑÑÑ ÐÐÑÐ. ÐÐÐÐÐ ÑÑÐÑ ÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐÑÐ Ð
ÑÐÐÑ 1 ÐÑÐÑ 2015 ÐÐÐÐ, ÑÐÐÑÐÑ ÐÐ ÐÐÑÐÐÐÑÑÑ
ÐÐ ÑÐÑÑÐÐÑÑÐÐÐÐ ÐÑÐÐÐÑÐÐÐÐ
ÐÐÐÑÑÐÑÑÑÐÐÐÐÐÐÐ ÑÑÐÐ. ÐÐÐÐÐÐÐÐ _No Somos
Delito_ (ÐÑ ÐÐ ÐÑÐÑÑÑÐÐÐÐÐ!), ÐÐÐÑÑÐÑÑÐÐ
ÐÐÐÐÐ 100 ÐÑÐÐÐÐÐÑÐÐÑ ÐÑÑÐÐ Ð ÐÐÐÑÐÐÑÐÐ,
ÐÑÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ ÐÑÐÑÐÑÑ Ð ÑÐÐÐÐÑ ÐÐÑÐÑÐÐÐ
ÑÐÑÐÐÐÑÐÑÐÐÐÐÐ ÐÐÑÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐ
ÐÐÑÐÐÐÐÐÑÐ ÐÐÐÐÐÑÐÐÐÑ ÐÑÑÐÐÑ
ÐÑÐÑÐÑÑÑÑÑÐÑ. ÐÐÐÐÐ Ñ ÐÑÐÑÐÑÑÐ ÐÐÐÑÑ:
https://www.youtube.com/watch?v=QnT-Az3kKlY [11]

ÐÐÑÐÑÐÑÑ Ñ ÐÑÐÑÑÐÐÐÐ ÐÐÐÑÐÑ ÐÐÐÐÐÐÐÐ,
ÐÐÐÐÐ ÐÐ ÐÐÑÐÐÐÑÑÐÐ_No Somos Delito,_ ÐÐÐÐÐ
ÐÑÐÑÐÑÐÑÑ ÐÐÐÑÑ:
https://www.opendemocracy.net/can-europe-make-it/cristina-flesher-fominaya-andrea-teti/spain%E2%80%99s-hologram-protests
[12]

4. ÐÐÐÑÐÐÑÐÐÐ UN PUMN DE BICICLETE (ÐÐÑÑÑÐÐ
ÐÐÐÐÑÐÐÐÐÐÐ) (ÐÑÑÐÑÐÑÑ).

ÐÐÑ ÐÑÑÐÐÑ ÐÐÐÐÑÐÐÐÐÐÑÑÐÐ PUMN ÐÐÐÐÑÐÐÐÐ
ÑÐÐÑÐÑÑÑ ÐÐÑÑÑÑÐÐÐÑÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐÐÐ. ÐÑÐÐ
ÐÐÐ ÐÑÐÐÐÑÐÐÐÐÑÑ ÐÑÐÐÐÑÐÐ, ÑÐ ÐÐÐÐÐ Ñ
ÐÐÐÐÑÑÑ ÐÐÐÐÑÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÑÑ ÐÐÑÐÐ Ð
ÐÐÑÐÐ ÑÐÐÐÐÑÑÐÐÐ ÐÐÐÐÐ Ð ÐÐÐ. ÐÑÐÐÑ
ÐÐÑÐÐÑÐÐÐ ÐÑÐÑÑÑÐÐÑÑÐÐ ÑÑÐÐÐ ÑÐÐÐÐ
ÐÐÑÑÑÐÐÑÐ Ð ÐÐÐÐÐÐÐÑÐ ÐÐÑ ÐÑÐÑ, ÐÑÑÐÐÐ
ÐÐÐÐÑÐÐÐÐÐÑÑÐÐ PUMN ÐÑÐÐÐÑÐÑÐÑ
ÐÐÐÐÑÐÐÐÐ, ÐÐÐ ÐÐÑÑÑÑÐÐÐÑ
ÐÐÐÐÑÐÑÐÑÐÐÐÐ Ð ÑÐÑÐÐÐÑÐÐÐÐ ÐÐÐÑÑÐÐÑ.
ÐÑ ÐÐÑÐÐÐ Ñ ÐÐÐÐÑÐÑÐÐÐÑ ÐÐÐ ÐÐÑÐÑ ÐÐ
ÑÐÐÑ, ÐÐÐÐÑÐÐÐÐ ÐÑÐÐÑÐÐÐÑ
ÐÐÑÑÐÐÐÑÐÐÑÑÐÐÐ ÑÐÐÑÐÐ ÑÑÑÐÑÑÐÐÐÐÐÐÑ,
ÐÐÐÐÑÐÐÐÐÑÐ ÐÐ ÐÐÐÐÐÐ ÑÐÐÑ. ÐÑ ÑÐÑÐÐÐ
ÐÑÐÐÑÐÑÑ ÐÐ ÐÐÑÐÑÑÐÑ ÐÑÑÐÐÑÑ ÐÐÐÐÐÐÐÐ,
ÐÑÑÐÑÐÑ ÐÐÑÐÑÑÐÐÐÐÐÐ ÐÑÐÑÑÑÐÐÑÑÐÐ
ÐÑÐÐÐÐÐÐ ÑÐÐÑÑÐÐÑÐÐÐ, ÐÐÐ
ÐÐÑÐÐÐÐÐÐÑÐÐÐ ÐÑÐÐÑÑÐÐÐÐÐÑÑÐ. ÐÑ ÑÐÑÐÐ
ÑÐÐÐÐ ÐÑÐÑÑÑÑ ÐÐÐÐÑÑÐÐÐÑÐÐÑÑÐÑÑ
ÐÐÐÐÑÐÑÐÐÑÑÑ ÐÐÑÐÐÐ ÐÑÑÐÐ ÐÑÑÐÑÑ
ÐÐÐÑÑÐÐÐ, ÐÐÐÐÐÑÑ, Ñ ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÑÐ
ÑÐÑÐÐÐÑÐÑÐ ÐÐÐÑÐÐÐÐ. ÐÐÑ ÐÐÐÑÐÐÑ ÐÑÐÑÑ:
ÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐÐÐ, ÐÐÐ ÐÑÐÐÐÑÑÐÐÐ Ð
ÐÐÐÑÐÐÑÑÐÐÐ, ÑÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐÑ ÐÐ ÑÐÐÑÐÑ.
ÐÐ ÐÐÑÐÐÐÐÐÐ ÐÐÑÑÑÑ ÐÐÐ ÑÐÐÐÐÑÑ
ÑÐÐÑÐÑÑ ÐÐÐÐÐÑ ÐÐÑÑÐÐÑÑÐÐÐ freeshop (a) PUMN,
â ÐÐÐÐÑÑÐÐÐÐÐÐÑ ÐÑÐÑÐ, ÐÑÑÐÐÐÐÐÑÐ Ñ
ÑÐÐÑÑ ÐÑÐÑÑÑÐÐÐÑ Ð ÐÐÐÐÐÐÐÐÑÐÑÑÐÑÑ
ÐÐÑÐÐ Ñ ÑÐÐÑ ÐÐÐÑÐÐÐÐ ÐÐÐÑ Ð
ÐÐÐÑÐÑÑÐÑÐ, Ð ÑÐÐÐÐ Ñ ÐÐÐÐÑÑÑ ÐÐÑÑÐÑÐÐÐ
ÐÐÐÑÑÐÑÑÑÐÐ ÐÑÐÐÑÐÐÐÑ ÐÐ ÑÐÐÑÑ ÐÑÐÐÐÐ
ÐÑÐÐÐÐÑÐ ÐÐÐÐÐÑ, ÐÐÑÐÐÑÑÐÐÐÑÑ Ð
ÑÐÑÐÑÐÐ ÑÐÑÑÐÑÐÐÐ ÐÐÑ ÐÐÑÐÐÐÑÑÑÐÐÐ
ÐÑÐÐÐÑÐÐÐÐÐÐÑ. ÐÑÐÐÑÐ ÐÑ ÐÐÐÑÐÐ, ÑÑÐ
ÐÐÐÐÐÑ ÐÐÐÐÐÐÐÐÑÑ ÐÐÐÐÐ.
ÐÑÑÐÐÐ ÐÐ ÑÑÐÑÑÑ ÐÐÐÑÑ:
http://www.socialeast.ro/un-pumn-de-biciclete/ [13]

# ÐÐÐÐÐÐ

â ÐÐÐÑÐÑ ÐÐÑÐÐÐÑ ÐÐÑÑÐÑÐÐÑ
ÂÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐ Ð ÐÐ
ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÂ ÐÑ 26 ÑÐÐÑÐÐÑ 2015 ÐÐÐÐ Ð
ÐÐÐÐÐÐÐÐ ÐÑÐÑÑÑÑÐ, ÐÐÑÐÐÐÐ, Ð ÑÐÐÐÐÑ
ÑÐÐÐÐ ÐÐÐÑÐÑÐÐÑÐÐ ÂÐÐÐÑÐÐÑÐÐÑÐÑ
ÐÐÑÐÑÑÐÐÐÐÐÐÐ ÐÑÐÑÑÑÐÐÑÑÐÐ ÐÑÑÐÐ
ÐÑÐÑÑÑÑÐÐÂ. ÐÐÐÐÐ: https://vimeo.com/125031144 [14]

â ÐÑÐÐÐÐÐ ÐÐ ÐÑÐÐÐÐÐÑÐÐÐ ÑÐÐÐÐÐÐÑÐÐÐ,
ÐÑÐÑÑÐÐÐÑÐ Grupo de 17 Marzo [15], â ÐÑÑÐÐÐÐ
ÐÑÐÐÐÑÐÐÑ ÑÑÐÑÑÐÐ, ÐÐÑÐÐÐÐÐÐÑÐÑÑÑ ÐÐ
ÑÐÑÐÐÐÑÐÑÐ ÐÑÐÐÐÑÐÐÐÐÐÐÐÑ. ÐÑÐÐÐÐÐ
ÐÐÐÑÑÐÐÑ Ð ÑÐÐÑ ÐÐÐÐÐÐÑÐÑÐÐ ÐÐÐÐÑÐÑÑÑ
ÐÐÐÐÐÐÐ ÐÑÐÐÐÑÐÐÐÐ ÐÐÑÑÐÐÑÑÑÐÐ,
ÐÐÑÐÑÑÐÑÑÑ ÐÐÑÐÑÑÐÐÐÐÐÐÐ
ÐÑÐÑÑÑÐÐÑÑÐÐ, ÐÐÐÐÐÐÐÑÐÐÑÐÑÑ ÐÑÐÐ,
ÐÑÐÐÑÐÐÐÐ Ñ ÐÐÑÑÐÑÐÐ ÐÐÐÑÑÑÐÐ Ð
ÐÑÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐÑÑÐ. ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÑÐ ÐÐÐ ÐÐÑ
ÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐÑÐÐÑÐÐÐÐ ÐÐÑÐÐÐÑÑÐ. ÐÑÑÐÐÐ:
http://arquitecturascolectivas.net/sites/default/files/manual.pdf [16]

â Nr. 9 ÐÐÐÐÑÑ ÐÐÐÐÑÐÑÐÑÐÐÐÐ ÐÑÐÑÑÑÑÐÐ
ÐÐÑÐÑÑÐÐ ÐÐÑÐÐÑÑÑÐÐÐÐÐÐ ÑÐÐÐÑÐÑÐÐ Ð
ÑÑÑÐÑÐÐÐÑÐ ÐÑÐÐÐÐÐÐÑ. ÐÑÑÐÐÐ:
https://www.scribd.com/doc/262395550/Gazeta-de-Arta-Politica-no-9 [17]

â ÐÑÐÐÐÐÑÐÑÐÑ ÐÐÐÑÑÐÐÐÐ ÐÐÑÑÐÐÐÐÐÐÐ Ð
ÐÐÑÐÐÑÐÐÐÐ ÑÐÑÐÐÐÐÐÐ ÐÐÑÐÐÑÐ ÐÐÐÐÐÑÐÐ
ÐÐ ÑÑÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐ ÐÑÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐÐÐ
ÐÐÑÐ. ÐÑÑÐÐÐ:
https://prezi.com/vygmkdlsehrp/comparative-urbanism-beyond-the-west/
[18]

â ÐÐÑÐÐÐ (ÐÐ ÐÑÐÐÐÑÐÐÐ) Ñ ÐÐÑÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐ
ÐÑÐÐÑ Ð ÐÐÑÑÐÐÑÐÑÐÑÐÐÐÐÐÐ
ÐÐÑÐÑÑÐÐÐÐÑÑ ÐÐÐÐ Ð ÐÑÐÐÐÑÐÐÐ
ÐÑÐÑÑÑÐÐÑÑÐÐ. ÐÐÐÐÐ:
http://medialab-prado.es/mmedia/15333/view [19]

â ÐÐÐÑÐÑ (ÐÐ ÐÐÐÐÐÐÑÐÐÐ) ÐÐÑÐÐÑÐÐÐÐ
ÑÐÑÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐÑÐ Ð
ÐÐÐÐÐÐÐÑÐÐÑÐÐÐ ÑÑÐÐÐÐÐÐÐ. ÐÐÐÐÐ:
https://www.youtube.com/watch?v=POQ4IlE9fDQ [20]

oberliht
info@oberliht.com
http://oberliht.com [21]


Links:
------
[1] http://biblioteca.oberliht.com/wp-content/uploads/2015/05/201505_spatii-publice_buletin_web.jpg
[2] http://biblioteca.oberliht.com/2015/05/05/buletin-2/
[3] http://biblioteca.oberliht.com/
[4] https://chisineu.wordpress.com/2015/04/27/hotel-guguta/
[5] http://www.petitieonline.net/petitie/sa_spunem_nu_constructiei_unui_hotel_in_gradina_publica_tefan_cel_mare_i_sfant_-p28533151.html
[6] http://chiosc.oberliht.com/2015/05/05/tulisz-dazi/
[7] http://www.shareable.net/blog/interviewed-professor-christian-iaione-on-the-city-as-commons [8] http://expert.ru/expert/2015/16/lyudi-imeyuschie-pravo-na-gorod/?56789
[9] http://www.eurozine.com/articles/2015-04-17-davies-en.html
[10] http://biblioteca.oberliht.com/wp-content/uploads/2015/05/photo_2015-04-11_14-48-25.jpg
[11] https://www.youtube.com/watch?v=QnT-Az3kKlY
[12] https://www.opendemocracy.net/can-europe-make-it/cristina-flesher-fominaya-andrea-teti/spain%E2%80%99s-hologram-protests
[13] http://www.socialeast.ro/un-pumn-de-biciclete/
[14] https://vimeo.com/125031144
[15] http://www.17demarzo.org/
[16] http://arquitecturascolectivas.net/sites/default/files/manual.pdf
[17] https://www.scribd.com/doc/262395550/Gazeta-de-Arta-Politica-no-9
[18] https://prezi.com/vygmkdlsehrp/comparative-urbanism-beyond-the-west/
[19] http://medialab-prado.es/mmedia/15333/view
[20] https://www.youtube.com/watch?v=POQ4IlE9fDQ
[21] http://oberliht.com

_______________________________________________
oberlist mailing list
oberlist@lists.idash.org
https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist

--
Oberliht, Young Artists Association
http://oberliht.com
. . . . . . . . . . .
https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist
portal informational pentru arta si cultura din Moldova
information gateway for arts and culture from Moldova
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/