ober on Sun, 29 Mar 2015 08:08:57 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Fwd: RO* SpaÈii Urbane Ãn AcÈiune. Cartier de BucureÈti â Tei, Tineretului, Timpuri Noi, 2-5 aprilie 2015
-------- Original Message --------
Subject: RO* SpaÈii Urbane Ãn AcÈiune. Cartier de BucureÈti â Tei, Tineretului, Timpuri Noi, 2-5 aprilie 2015
Date: 2015-03-28 02:15
From: Vladimir US <vladimir@oberliht.org.md>
To: oberlist@lists.idash.org

 [1]
http://www.oberliht.com/spatii-urbane-actiune/ [1]

RO
â â â â -

SpaÈii Urbane Ãn AcÈiune
Cartier de BucureÈti â Tei, Tineretului, Timpuri Noi
Eveniment interdisciplinar de lansare a rapotului de cercetare
socio-antropologicÄ
2-5 aprilie 2015
Asociatia Tranzit.ro [2], BucureÈti
str. Gazelei nr. 44, sector 4

AsociaÈia Komunitas vÄ invitÄ, Ãn zilele de 2-5 aprilie 2015, la
evenimentul de lansare a Raportului de cercetare urbanÄ âCARTIER de
BUCUREÅTI â Tei, Tineretului, Timpuri Noi â cercetare
socio-antropologicÄâ, realizat Ãn cadrul proiectului âSpaÈii
urbane Ãn acÈiuneâ.

Evenimentul se va desfÄÈura la sediul Tranzit.ro (BucureÈti, Str.
Gazelei nr. 44, sector 4), Ãntr-un cadru interactiv, bazat pe dialog
Èi promovarea ideilor Èi iniÈiativelor legate de activarea spaÈiilor
urbane, educaÈie urbanÄ Èi implicare cetÄÈeneascÄ.

InvitaÅii speciali care vor susÈine prezentÄri Ãn cadrul
evenimentului sunt Doina Petrescu (atelier dâarchitecture autogÃrÃe,
Paris), Vladimir Us, Vitalie SprÃnceanÄ Èi Mariana Èeremet
(AsociaÈia Tinerilor ArtiÈti Oberliht, ChiÅinÄu), Laura Panait, Ani
Marincean Èi Diana Galos (Colectiv A, Cluj) Èi Nicoleta ChiriÈÄ
(CeRe, BucureÅti).

Ãn zilele de 4 Èi 5 aprilie va avea loc un atelier de lucru, adresat
Ãn special studenÈilor, Ãn cadrul cÄruia se vor aborda subiecte
referitoare la ÃmbunÄtÄÈirea spaÈiilor urbane colective din
cartiere Èi se vor trasa primele direcÈii Èi concepte pentru
intervenÈiile urbane din vara lui 2015, care vor fi realizate de
studioBASAR Ãn cadrul unei alte componente a proiectului âSpaÈii
urbane Ãn acÈiuneâ. Atelierul va fi coordonat de studioBASAR,
Komunitas, aaa, Oberliht Åi Colectiv A.

VÄ aÈteptÄm la acest eveniment pentru a creiona ÃmpreunÄ oraÈul
pentru oameni Èi pentru a discuta despre posibilitÄÈile, limitele Èi
Èansele acestuia, pe parcursul urmÄtorului program:

JOI, 2 APRILIE 2015
18:00-21:00

â cuvÃnt introductiv Èi prezentare generalÄ a proiectului
âSpaÈii Urbane Ãn AcÈiuneâ (SUA) â Anca TÃrcÄ, manager de
proiect
â prezentarea componentei de cercetare clasicÄ din cadrul proiectului
SUA â Vlad CÄtunÄ, expert Ãn proiect, coordonator al cercetÄrii
socio-antropologice
â prezentarea componentei de cercetare aplicatÄ din cadrul
proiectului SUA â Alex Axinte Èi Cristi Borcan (studioBASAR)
â prezentarea componentei de educaÈie urbanÄ din cadrul proiectului
SUA â Sabina Lefter / Andreea Lipan, traineri educatie urbana
â lansarea Raportului de cercetare â Vlad CÄtunÄ
â discuÈii, dezbateri

VINERI, 3 APRILIE 2015
18:00-20:30

â CeRe, BucureÈti â prezentare despre grupurile de iniÈiativÄ
civicÄ din diverse cartiere ale BucureÈtiului
â Colectiv A, Cluj â prezentare despre iniÈiativa de urbanism
participativ âLa Terenuriâ, derulatÄ Ãn cartierul clujean
MÄnÄÈtur
â Oberliht, ChiÈinÄu â prezentarea unor diverse iniÅiative de
artÄ Ãn spaÈiul public Åi a proiectului âParcul Zaikin â un parc
pentru comunitateâ din ChiÅinÄu
â aaa, Paris â prezentarea strategiei R-Urban pentru regenerare
urbanÄ rezilientÄ, derulatÄ Ãn Colombes, Paris
â discuÈii, ÃntrebÄri Èi rÄspunsuri â moderatori: Alex Axinte
Èi Cristi Borcan (studioBASAR)

SÃMBÄTÄ, 4 APRILIE ÈI DUMINICÄ, 5 APRILIE 2015
10:00-20:00

â atelier de lucru (participanÅi â studenÅi din cadrul
proiectului)

Intrarea este liberÄ!

SCURTÄ PREZENTARE A ORGANIZAÈIILOR IMPLICATE ÃN EVENIMENT:

ATELIER DâARCHITECTURE AUTOGÃRÃÃ (AAA) este o platformÄ colectivÄ
ÃnfiinÅatÄ Ãn Paris, Ãn 2001, de Doina Petrescu Åi Constantin
Petcou. Platforma mediazÄ acÅiuni Åi cerceteazÄ mutaÅiile urbane
Åi practicile emergente Ãn oraÅul contemporan, implicÃnd arhitecÅi,
artiÅti, studenÅi, cercetÄtori, activiÅti Åi rezidenÅi cu origini
sociale Åi culturale diferite. Proiectele aaa se concentreazÄ pe
auto-organizarea Åi auto-managementul spaÅiului colectiv, reÅelele
Åi procesele catalitice emergente, rezistenÅa la dezvoltÄrile
generate de profit, reciclarea Åi construcÅiile ecologice Åi
producÅia colectivÄ de cunoaÅtere. Dintre proiectele recente amintim
ECObox Åi Passage 56, precum Åi reÅelele PEPRAV (European Platform
for Alternative Practice and Research on the City) Åi Rhyzom (o reÅea
pentru practici culturale trans-locale). Ãn prezent, aaa dezvoltÄ
R-Urban, o strategie participativÄ pentru rezilienÅa urbanÄ Ãn
Paris, printr-un proiect pilot susÅinut de programul UE Life
(http://urbantactics.org/ [3]).

Colectiv A este un ONG cultural, membru fondator al spaÈiului de artÄ
contemporanÄ Fabrica de Pensule din Cluj. AsociaÈia promoveazÄ
cultura activÄ prin proiectele pe care le propune Èi le susÈine Ãn
RomÃnia Èi Ãn strÄinÄtate. Principalele proiecte ale asociaÈiei
sunt festivalul internaÈional de teatru, dans Èi artÄ video âTemps
dâImagesâ Èi proiectul comunitar La Terenuri â SpaÈiu Comun Ãn
MÄnÄÈtur. Pe lÃngÄ aceste proiecte, Colectiv A participÄ la
dezvoltarea scenei culturale prin workshop-uri de dans contemporan,
producÈii de spectacole interdisciplinare, rezidenÈe artistice sau
expoziÈii(http://www.colectiva.ro/ [4]).

FondatÄ Ãn anul 2000 Èi bazÃndu-se pe o experienÈÄ ÃndelungatÄ
ca actor cultural independent, AsociaÈia âOberlihtâ are scopul de a
interconecta scenele artistice dispersate Èi de a forma o comunitate
artisticÄ, utilizÃnd spaÈiile publice. OrganizaÈia dezvoltÄ Èi
menÈine platforme interdisciplinare Èi proiecte ce vizeazÄ conectarea
atÃt a iniÈiativelor locale de artÄ Èi culturÄ contemporanÄ, cÃt
Èi a celor internaÈionale Èi pledeazÄ pentru un sector cultural
puternic Èi independent Ãn Republica Moldova Èi Ãn regiune,
iniÈiazÄ Èi menÈine servicii informaÈionale pentru lucrÄtorii Ãn
domeniul culturii (lista informativÄ [oberlist] [5]) Èi publicaÈii
tipÄrite, precum Revista la PLIC [6]. AsociaÈia deruleazÄ proiecte
legate de mediul construit Èi dezvoltarea oraÈului Èi abordeazÄ
problematica forÈelor Èi proceselor care modeleazÄ spaÈiul public
astÄzi Èi a modului Ãn care locuitorii iau parte la acest procese
(http://www.oberliht.com/ [7]).

CeRe s-a nÄscut din convingerea cÄ participarea publicÄ nu este doar
un moft, ci un principiu, care, dacÄ este folosit Ãn adevÄratul sens,
poate aduce un cÃÈtig important comunitÄÈilor din RomÃnia. Misiunea
CeRe este de a sprijini organizaÈiile neguvernamentale Èi
instituÈiile publice Ãn ÃnsuÈirea principiilor Èi aplicarea
metodelor de participare publicÄ. Pentru a Ãndeplini aceastÄ misiune,
CeRe oferÄ asistenÈÄ organizaÅiilor neguvernamentale Èi
instituÅiilor publice, astfel ÃncÃt acestea sÄ mobilizeze
cetÄÈenii din comunitÄÈile Ãn care activeazÄ sÄ participe la
campanii de advocacy care sÄ promoveze interesele comunitÄÈii, la
elaborarea Èi implementarea politicilor publice Èi la monitorizarea
activitÄÈilor instituÈiilor publice (http://www.ce-re.ro/home [8]).

studioBASAR a fost ÃnfiinÅat Ãn 2006 de cÄtre Alex Axinte Åi Cristi
Borcan atÃt ca un studio de arhitecturÄ, cÃt Åi ca o echipÄ de
observaÅie Åi intervenÅie urbanÄ. PreocupaÅi de dinamica culturii
urbane contemporane Åi de degradarea spaÅiului public, proiectele
studioBASAR variazÄ de la intervenÅii Ãn spaÅiul public, instalaÅii
artistice, cercetÄri urbane, ateliere de educaÅie nonformalÄ, pÃnÄ
la concursuri Åi diferite tipologii de clÄdiri rezidenÅiale Åi
publice (http://www.studiobasar.ro/ [9]).

AsociaÅia Komunitas este un laborator interdisciplinar
socio-antropologic Èi educaÈional, ÃnfiinÈat Ãn anul 2006, un
spaÈiu Ãn care se experimenteazÄ mult Èi se pun bazele unor
modalitÄÈi noi de educaÈie non-formalÄ pentru tineret, cercetare
urbanÄ, dezvoltare comunitarÄ Èi activare a spaÈiilor publice.
Proiectele noastre se bazeazÄ pe un demers coerent de acÅiune socialÄ
Åi ÃÅi propun sÄ iasÄ din cadrul strÃmt Ãn care se manifestÄ de
obicei ÅtiinÅele sociale Ãn RomÃnia, punÃnd accent pe dimensiunea
aplicatÄ a acestora, Ãn paralel cu facilitarea ÃnÅelegerii anumitor
noÅiuni Åi mecanisme sociale Ãn rÃndurile tinerilor Èi ale
publicului larg (http://asociatia-komunitas.ro/ [10]).

Evenimentul de lansare a Raportului de Cercetare UrbanÄ este organizat
Ãn cadrul proiectului âSpaÅii urbane Ãn acÅiuneâ, cea mai nouÄ
iniÈiativÄ a AsociaÈiei Komunitas. âSpaÅii urbane Ãn acÅiuneâ
propune soluÈii de abordare a trei cartiere din BucureÈti (Tei,
Tineretului Èi Timpuri Noi) Ãntr-o manierÄ integratÄ Èi
interdisciplinarÄ, lucrÃnd pe mai multe planuri complementare, care
vizeazÄ urmÄtoarele tipuri de activitÄÅi: cercetare urbanÄ pe tema
spaÈiilor publice din cele trei cartiere, evenimente comunitare Èi
festivaluri urbane, intervenÈii urbane participative, educaÈie urbanÄ
adresatÄ elevilor din cinci Ècoli/licee situate Ãn cele trei cartiere
Èi bazatÄ pe elemente de urbanism, antropologie urbanÄ Èi implicare
civicÄ.

Proiectul se deruleazÄ Ãn perioada 1 mai 2014 â 30 octombrie 2015,
iar zonele de interes sunt trei cartiere din BucureÈti: Tei,
Tineretului Èi Timpuri Noi.

Proiectul este coordonat de AsociaÈia Komunitas, se deruleazÄ Ãn
parteneriat cu AsociaÈia ArtWe, AsociaÈia tranzit.ro, DirecÈia pentru
Sport Èi Tineret a Municipiului BucureÈti Èi este susÈinut de grupul
de arhitecÈi studioBASAR.

Proiectul SpaÈii urbane Ãn acÈiune este finanÈat prin granturile SEE
2009 â 2014, Ãn cadrul Fondului ONG in RomÃnia.

Parteneri media: AsociaÈia Zeppelin, Arhitectura, Arhitext, Think
Outside The Box, BunÄ DimineaÈa, BucureÈti!, Creionetica.

Detalii suplimentare se gÄsesc pe pagina de Facebook a proiectului:
https://www.facebook.com/spatiiurbaneinactiune [11]Links:
------
[1] http://www.oberliht.com/spatii-urbane-actiune/
[2] http://ro.tranzit.org/
[3] http://urbantactics.org/
[4] http://www.colectiva.ro/
[5] http://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist
[6] http://plic.oberliht.com/
[7] http://www.oberliht.com/
[8] http://www.ce-re.ro/home
[9] http://www.studiobasar.ro/
[10] http://asociatia-komunitas.ro/
[11] https://www.facebook.com/spatiiurbaneinactiune

--
Oberliht, Young Artists Association
http://oberliht.com
. . . . . . . . . . .
https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist
portal informational pentru arta si cultura din Moldova
information gateway for arts and culture from Moldova
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/