ober on Wed, 11 Mar 2015 09:15:04 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Fwd: EUROPE# call: TabÄra de Idei: ConstruieÈte OraÈul / ÐÐÐÐÑÑ ÐÐÐÐ: ÐÐÑÑÑÐÐ ÑÐÐÐ ÐÐÑÐÐ / Idea Camp: Build the City, 22-25.09.2015
-------- Original Message --------
Subject: EUROPE# call: TabÄra de Idei: ConstruieÈte OraÈul / ÐÐÐÐÑÑ ÐÐÐÐ: ÐÐÑÑÑÐÐ ÑÐÐÐ ÐÐÑÐÐ / Idea Camp: Build the City, 22-25.09.2015
Date: 2015-03-11 00:49
From: oberliht <info@oberliht.com>
To: oberlist@lists.idash.org

 [1]
http://www.oberliht.com/idea-camp-2/ [1]

- â â ÑÐÑÐÐÑÐ ÐÐÐÐ ÐÐ ÑÑÑÑÐÐÐ â â -
- â â scroll down for English â â -

RO
â â â â -

TABÄRA DE IDEI: CONSTRUIEÈTE ORAÈUL âÂApel de participare
22-25 septembrie 2015
Stockholm, Suedia

FundaÈia CulturalÄ EuropeanÄ (FCE) lanseazÄ un apel deschis pentru
idei inovatoare ce implicÄ comunitÄÈile Èi cultura Ãn procesul de
modelare, administrare Èi re-inventare a oraÈelor Ãn care trÄim Èi
suburbiilor lor sÄ contribuie la TABÄRA DE IDEI 2015 â CONSTRUIEÈTE
ORAÈUL. FCE ÃncurajeazÄ âcreatorii de idei Èi schimbareâ sÄ
re-imagineze Èi re-inventeze oraÈul ca parte a programului Connected
Action for the Commons [2].

CONSTRUIEÈTE ORAÈUL â tema Taberei de Idei 2015 â este despre
aplicarea principiilor Èi eticii bunurilor colective Ãn procesul de
transformare a oraÈului, comunitÄÈilor Èi economiei sale. CÄutÄm
propuneri care exploreazÄ modurile Ãn care oamenii lucreazÄ
ÃmpreunÄ la dezvoltarea oraÈelor, suburbiilor sau satelor lor Ãntr-o
manierÄ durabilÄ, prin cooperare socialÄ Èi participare activÄ.

Vom alege 50 cele mai originale Èi inovatoare idei. AplicanÈii
selectaÈi vor fi invitaÈi sÄ participe la a doua ediÈie anualÄ a
Taberei de Idei, care va avea loc Ãn Suedia Ãntre 22-25 septembrie.
TabÄra de Idei este o platformÄ ce sprijinÄ colaborarea Èi schimbul
deschis Èi care doreÈte sÄ creeze puternice colaborÄri
trans-sectoriale. Data limitÄ pentru trimiterea aplicaÈiilor este
LUNI, 13 APRILIE 2015.

TabÄra de Idei va fi dezvoltatÄ Ãn colaborare cu 6 organizaÈii
membre ale Networked Programme: Subtopia (gazdÄ a evenimentului,
Suedia), CULTURE 2 COMMONSÂ(CroaÈia), LES TÃTES DE LâART(FranÈa),
OBERLIHT (Moldova),ÂPLATONIQÂ(Spania), KRYTYKA POLITYCZNA (Polonia).
ParticipanÈii la TabÄra de Idei vor avea posibilitatea sÄ lucreze cu
aceste organizaÈii Èi sÄ beneficieze din expertiza lor Ãn legÄturÄ
cu bunurile colective Èi rolul culturii Èi a comunitÄÈilor Ãn
democraÈie, precum Èi sÄ ÃntÃlneascÄ gÃnditori, decidenÈi Èi
practicieni importanÈi.

DupÄ Ãncheierea Taberei de Idei, participanÈii vor fi invitaÈi sÄ
trimitÄ un plan concret de investigaÈie a ideilor lor. 25 APLICAÈII
vor fi selectate Èi ulterior vor primi UN GRANT DE CERCETARE ÈI
DEZVOLTARE DE MAXIMUM 10,000 MII EURO.

Pentru mai multÄ informaÈie Èi pentru completarea formularului
on-line de aplicaÈie, vizitaÈi Idea Camp 2015 â Open Call lab [3].

Formularul de participare poate fi descÄrcat la acest LINK [4].

DistribuiÈi aceastÄ oportunitate prin contacte relevante ale
reÈelelor Dvs.

ÐÐ
â â â â -

ÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐ:ÂÐÐÑÑÑÐÐ ÑÐÐÐ ÐÐÑÐÐ â
ÐÑÐÐÐÐÑÐÐÐÐ Ð ÑÑÐÑÑÐÑ
ÐÑÐÐÐÐÐÑÐ, ÐÐÐÑÐÑ
22-25 ÑÐÐÑÑÐÑÑ, 2015

ÐÐÑÐÐÐÐÑÐÐÐ ÐÑÐÑÑÑÑÐÑÐ ÐÐÐÐ (ÐÐÐ)
ÐÑÐÐÐÐÑÐÐÑ ÐÑÐÑ ÐÐÐÐÑÑÐÑ ÐÑÐÐÑÑÑ
ÑÑÐÑÑÐÐ Ð ÂÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐ 2015: ÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐ
ÐÐÐÐÐÂ, ÐÐÑÐÑÑÐ ÐÑÐÐÑ ÐÐÐÐÑÑÐÑÑÑÑ Ð
ÑÐÐÐÐÑÐÐ ÐÑÐÐÐÑÐÐ, ÐÐÐÑÑÐÑÑÐÑ
ÑÐÐÐÐÑÐÑÐ ÑÐÐÐ ÐÐÑÐÑÑÐÐÐÐÐÑÑÐ Ð
ÐÑÐÑÑÑÑÑ Ð ÐÑÐÑÐÑÑÐ ÐÐÐÐÐÐÑÐÐÐÐÐÑ,
ÑÐÑÐÐÐÐÐÐÑ Ð ÐÑÐÐÐÑÐÐÐÐÐÑ ÐÐÑÐÐÐÐ, Ð
ÐÐÑÐÑÑÑ ÐÑ ÐÐÐÐÐ. ÐÐÐ ÐÑÐÐÑÐÐÐÑ ÐÑÐÑ
ÂÑÐÐÐÐÑÐÐÐÐ ÐÐÐÐÂ ÐÐÑÐÑÐÐÑÑÐÑÑ Ð
ÐÑÐÐÐÑÐÐÐÑÑ (ÑÐÐÐÐÑÑ ÐÐÐÐÐÐ) ÑÐÐÐ
ÐÐÑÐÐÐ Ð ÑÐÐÐÐÑ ÐÑÐÐÑÐÐÐÑ Connected Action for the
Commons [2].

ÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐ (ÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐ 2015)
â Ð ÐÑÐÐÐÐÐÐÐÐ ÐÑÐÐÑÐÐÐÐ Ð ÑÑÐÐÐ
ÐÐÐÐÐÐÑÐÐÐÑÑ ÑÐÐÐÐÑÑÐÐ Ð ÐÑÐÑÐÑÑÐ
ÑÑÐÐÑÑÐÑÐÐÑÐÐ ÐÐÑÐÐÐ, ÐÐÑÐÑÑÐÐÐÐÐÑÑÐ Ð
ÑÐÐÐÐÐÐÐÐ. ÐÑ ÐÑÐÐ ÐÐÐÐ Ð ÐÑÐÐÐÐÐÐÐÐÑ,
ÐÑÑÐÐÐÑÑÑÐÐ ÑÐÐÐÐÑÑÐÑÐ ÐÑÑÐ ÑÐÐÐÑÑ
ÐÐÑÐÑÑÐÐÐÐÐÑÑÐ Ð ÐÑÐÑÐÑÑÐ ÑÐÐÐÐÑÐÑ
ÐÐÑÐÐÐÐ (ÐÑÐÐÐÑÐÐÐÐ, ÑÐÐ) ÐÐ ÑÑÑÐÐÑÐÐÐÐ
ÐÑÐÐÐÐ, ÐÐÑÑÐÐÑÑÐÐÐ ÑÐÑÑÑÐÐÐÑÐÑÑÐÐ Ð
ÐÐÑÐÐÐÐÐÐ ÑÑÐÑÑÐÑ.

ÐÑ ÐÑÐÐÑÐÐ 50 ÑÐÐÑÑ ÐÑÐÐÐÐÐÐÑÐÑÑ Ð
ÐÐÐÐÐÐÑÐÐÐÐÑÑ ÐÐÐÐ. ÐÐÑÐÑÑ ÐÑÐÐÑÐÐÐÑÑ
ÐÑÐÐÐÑÐÐ ÐÑÐÑÑ ÐÑÐÐÐÐÑÐÐÑ ÐÑÐÐÑÑÑ
ÑÑÐÑÑÐÐ ÐÐ ÐÑÐÑÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐÐÐ ÐÑÐÑÑÐÐ
ÐÐÐÐÑÑ ÐÐÐÐ, ÐÐÑÐÑÑÐ ÐÑÐÐÐÐÑ Ð ÐÐÐÑÐÐ,
22-25 ÑÐÐÑÑÐÑÑ. ÐÐÐÐÑÑ ÐÐÐÐ â ÑÑÐ
ÐÐÐÑÑÐÑÐÐ, ÐÐÐÐÐÑÐÐÐÐÑÑÐÑ
ÑÐÑÑÑÐÐÐÑÐÑÑÐÐ Ð ÐÑÐÑÑÑÑÐ ÐÐÐÐÐ Ð
ÑÑÐÐÑÑÐÑ ÑÐÐÐÐ ÑÐÐÑÑ ÑÐÐÐÐÐÐÐ
ÐÐÐÐÐÑÑÐÑÐÐÐÐÐÐ ÑÐÑÑÑÐÐÐÑÐÑÑÐÐ.
ÐÐÑÐÐÐÐÐÐ ÑÑÐÐ ÐÐÐÐÑÐ ÐÐÑÐÐÐ â 13
ÐÐÐÐÐÐ 2015.

ÐÐÐÐÑÑ ÐÐÐÐ ÐÑÐÐÑ ÑÐÐÑÐÐÐÑÐÐ Ð
ÑÐÑÑÑÐÐÐÑÐÑÑÐÐ Ñ 6
ÐÑÐÐÐÐÐÐÑÐÑÐÐ-ÑÐÐÐÐÐÐ ÐÐÑÐÐÐÐ
ÐÑÐÐÑÐÐÐÑ: SUBTOPIA(ÐÑÐÐÐÑÑÐÐÐÑÑÑÐÑ ÐÐÑÑÐ
ÐÑÐÐÐÐÐÐÐÑ ÐÐÑÐÐÑÐÑÑÐÑ, ÐÐÐÑÐÑ),CULTURE 2
COMMONS (ÐÐÑÐÐÑÐÑ), LES TÃTES DE LâART
(ÐÑÐÐÑÐÑ),OBERLIHT (ÐÐÐÐÐÐÐ), PLATONIQÂ(ÐÑÐÐÐÐÑ),
KRYTYKA POLITYCZNA(ÐÐÐÑÑÐ). ÐÑÐÑÑÐÐÐÐ ÐÐÐÐÑÑ
ÐÐÐÐ ÑÐÐÐÑÑ ÐÐÑÐÐÐÑÐÑÑ Ñ ÑÑÐÐÐ
ÐÑÐÐÐÐÐÐÑÐÑÐÐ Ð ÐÐÐÐÐÑÑ ÐÐÐÑÐÑ ÐÐ ÐÑ
ÐÐÑÑÐ Ð ÐÑÐÐÑÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÑÐÐÐÑÑ ÐÐÐÐ,
ÑÐÐÐ ÐÑÐÑÑÑÑÑ Ð ÐÐÑÐÑÑÐÐÐÐÐÑÑÐ Ð
ÑÐÐÐÐÑÐÐ ÐÐÐÐÐÑÐÑÐÐ, Ð ÑÐÐÐÐ
ÐÑÑÑÐÑÐÑÑÑÑ Ñ ÐÐÐÐÐÑÐÐ ÐÑÐÑÐÐ,
ÐÐÐÐÑÐÐÐÐÐ Ð ÐÑÐÐÑÐÐÐÐÐ.

ÐÐÑÐÐ ÐÐÐÐÑÐÐÐÑ ÐÐÐÐÑÑ ÐÐÐÐ ÑÑÐÑÑÐÐÐÐ
ÐÐÐÐÐÑ ÐÑÐÑÑ ÐÑÐÐÐÑÑÐÐÐÑÑ ÐÐÐÐÑÐÑÐÑÐ
ÐÐÐÐ ÑÐÐÑÐÐÐÑÐÐ ÑÐÐÐÑ ÐÐÐÐ. ÐÐ ÐÐÑ
ÐÑÐÑÑ ÐÑÐÑÐÐÑ 25, ÐÐÑÐÑÑÐ ÐÐÐÑÑÐÑ ÐÑÐÐÑ
ÐÐ ÑÐÐÐÐÑÐÐ Ð ÐÑÑÐÐÐÐÐÐÐÐÐ Ð ÑÐÐÐÐÑÐ
ÐÐÐÐÐÐÐÐ 10.000 ÐÐÐÐ.

ÐÐÑ ÐÐÐÐÐ ÐÐÐÑÐÐÐÐÐ ÐÐÑÐÑÐÐÑÐÐ Ð ÐÐÑ
ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÑ ÐÐ-ÐÐÐÐ ÑÐÑÐÑÐÑÑÐ
ÑÑÐÑÑÐÐÐÐ, ÐÐÑÐÐÐÑÐ ÐÐ Idea Camp 2015 â Open Call
lab [3].

ÐÐÑÐÐÑ ÐÐ ÑÑÐÑÑÐÐ ÐÐÐÐÐ ÑÐÐÑÐÑÑ ÐÐÐÐÐ
[4].

ÐÐÐÐÐÐÑÐÑÑ ÐÐÐÐÐÐ ÐÐÑÐÑÐÐÑÐÐÐ Ñ
ÐÐÑÐÐÑÐÐÐÑÐÐ ÐÐÐÐÑÐÑÐÑÐÐÐÐÐÑÐÐ
ÐÐÑÐÐÐ.

EN
â â â â -

IDEA CAMP 2015:ÂBUILD THE CITY âÂOpen call for participation
Stockholm, Sweden
SEPTEMBERÂ22â25, 2015

The European Cultural Foundation (ECF) is issuing an Open Call for
innovative ideas involving communities and culture in the shaping,
governing and re-inventing of our cities and their surroundings to
contribute to our IDEA CAMP 2015 â BUILD THE CITY. ECF is encouraging
âidea- and change-makersâ to re-imagine and re-invent the city as
part of our focus on Connected Action for the Commons [2].

BUILD THE CITY â the theme of ECFâs Idea Camp 2015 â is about
applying the principles and ethics of the commons to the transformation
of the city, its communities and its economy. We are looking for
proposals that explore how people work together to develop their cities,
neighbourhoods, suburbs or villages in more sustainable ways, through
social cooperation and active participation.

We will choose the 50 most exciting and innovative ideas. The selected
applicants will be invited to ECFâs second annual Idea Camp, which
takes place in Sweden from 22â25 September. The Idea Camp is a place
to support open collaboration and exchange, and to create strong
cross-sectoral collaborations. The deadline for applications isÂMONDAY,
13 APRIL 2015.

The Idea Camp will be developed in collaboration with the six Networked
Programme hubs: SUBTOPIA â (co-hosts, Sweden),CULTURE 2 COMMONS
(Croatia),ÂLES TÃTES DE LâART (France),OBERLIHT (Moldova),ÂPLATONIQ
(Spain),ÂPOLITICAL CRITIQUE (Poland). Participants in the Idea Camp
will have the opportunity to work with the hubs and benefit from their
expertise in relation to the Commons and the role of culture and
communities in democracy, as well as meeting key thinkers and policy
makers.

Following the Idea Camp, the participants will be invited to submit a
concrete plan for further investigation of their ideas. 25 PROPOSALSwill
be selected and consequently awarded with an R&D GRANT UP TO A MAXIMUM
â 10.000.

For more information and to complete the online application form, please
visit the dedicated Idea Camp 2015 â Open Call lab [3].

To download the application form click HERE [4].

Please share this opportunity with relevant contacts through your
networks.

oberliht
info@oberliht.com
http://oberliht.com [5]


Links:
------
[1] http://www.oberliht.com/idea-camp-2/
[2] http://www.culturalfoundation.eu/thematic-focus
[3] http://ecflabs.org/sites/www.ecflabs.org/files/grantsp/idea_camp/
[4] http://ecflabs.org/sites/www.ecflabs.org/files/grantsp/idea_camp/Idea_Camp_2015-Call_for_ideas.pdf
[5] http://oberliht.com

--
Oberliht, Young Artists Association
http://oberliht.com
. . . . . . . . . . .
https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist
portal informational pentru arta si cultura din Moldova
information gateway for arts and culture from Moldova
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/