ober on Wed, 5 Feb 2014 18:58:49 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Fwd: [oberlist] MD* cult: Politici Culturale, chestionar pentru actorii scenei independente â raport de sintezÄ / Cultural Policies, questionnaire for independent scene â summary report
-------- Original Message --------
Subject: [oberlist] MD* cult: Politici Culturale, chestionar pentru actorii scenei independente â raport de sintezÄ / Cultural Policies, questionnaire for independent scene â summary report
Date: 2014-02-05 03:32
From: Vladimir US <vladimir@oberliht.org.md>
To: oberlist@lists.idash.org
Reply-To: "cultura tinerilor, arta, politici culturale / youth culture, art & cultural policies" <oberlist@lists.idash.org>

 [1]

http://zpatiu.wordpress.com/2014/02/04/chestionar-politici-culturale/
[2]

VERSIUNEA ENGLEZÄ / ENGLISH VERSION

ChiÈinÄu, ianuarie 2014

Ãn perioada (20 septembrie â 20 noiembrie, 2013), Ãn cadrul
proiectului SPACES (SpaÈii Publice Durabile pentru CulturÄ Ãn
ÈÄrile din Est: http://www.spacesproject.net [3]), asociaÈia
_Oberliht _(http://oberliht.com [4]) a efectuat un scurt studiu cu
privire la politicile culturale existente Ãn Moldova, invitÃnd
respondenÈii sÄ rÄspundÄ la urmÄtoarele ÃntrebÄri:

1. Cum aÅi putea defini actorii culturali independenÅi (persoane
fizice / instituÅii)?
2. Ãn opinia dvs. care este rolul lor (potenÅial) Ãn dezvoltarea
culturalÄ Åi politicÄ a ÅÄrii?
3. SÃnt vizibili actorii culturali independeÅi Ãn politicile
culturale ale ÅÄrii?
4. Care sÃnt cele 5 caracteristici principale ale politicilor culturale
promovate Ãn ÅarÄ? Ce lacune vedeÈi Ãn prioritÄÈile actuale
(naÅionale) a politicilor culturale Åi ce ar fi necesar sÄ fie
schimbat?
5. Ce recomandÄri, referitor la politicile culturale, puteÅi propune
Ãn vederea ÃmbunÄtÄÈirii situaÈiei culturii independente?

Chestionarul a avut Ãn vizor actorii culturali activi ai scenei
independente din Republica Moldova â agenÈi importanÈi Ãn
dezvoltarea, diversificarea Èi dinamizarea procesului artistic Èi
cultural autohton.

La chestionar au rÄspuns 16 persoane, dintre care 8 persoane
reprezintÄ organizaÈii neguvernamentale de culturÄ Èi artÄ, iar 8
sÃnt artiÈti independenÈi, majoritatea din ChiÈinÄu. Din
respondenÈi 5 persoane reprezintÄ domeniul teatral, 2 â
cinematografia, 4 â arte vizuale Èi arta contemporanÄ, 1 â
literatura, 2 â mass-media, 2 â studenÈi la facultatea de artÄ.

Cele cinci ÃntrebÄri [5] au fost adresate cu scopul de a afla dacÄ
politicile culturale promovate de Ministerul Culturii al Republicii
Moldova sÃnt eficienÈe pentru dezvoltarea sectorului cultural Èi care
sÃnt principalele lor lacune; care sÃnt prioritÄÈile naÈionale Èi
dacÄ actualul cadru legislativ Èi programele iniÈiate de Ministerul
Culturii Èin cont de actorii scenei independente Èi necesitÄÈile
lor; ce recomandÄri ar fi binevenite Ãn vederea ÃmbunÄtÄÈirii
politicii culturale din Moldova. Din rÄspunsurile obÈinute aflÄm Èi
despre aportul scenei independente la dezvoltarea sectorului cultural.

Astfel, respondenÈii definesc actorii culturali independenÈi ca
persoane fizice sau juridice (artiÈti talentaÈi, o
_structur__Ä_importantÄ), liberi Ãn gÃndire Èi din punct de vedere
financiar, independenÈi de anumite ideologii, independenÈi Ãn a lua
propriile decizii, dar Èi Ãn implementarea propriilor activitÄÈi Èi
promovarea propriilor strategii. Pe de o parte, ei sÃnt mult mai
ambiÈioÈi Èi activi decÃt unele instituÈii de stat, dispun de
potenÈial Èi pot avea un impact puternic asupra societÄÈii Èi
asupra Ãnnoirii Èi dezvoltÄrii procesului cultural. Pe de altÄ
parte, a 5-a parte din respondenÈi Ãi considerÄ pasivi Èi
influenÈaÈi de cÄtre finanÈatori la realizarea activitÄÈilor. Unul
din respondenÈi Ãi considerÄ irelevanÈi, Ãn contextul Republicii
Moldova.

Majoritatea respondenÈilor au oferit actorilor independenÈi un rol
esenÈial Ãn dezvoltarea miÈcÄrii culturale atÃt la nivel naÈional
cÃt Èi internaÈional. VÄzuÈi de unii drept nonconformiÈti Èi cei
care experimenteazÄ Ãn anumite domenii artistice, ei ÃÈi propun sÄ
sincronizeze miÈcarea culturalÄ din Moldova cu cea din Ãntreaga lume,
sÄ ofere spaÈiu de promovare Èi sprijin pentru tineri artiÈti, sÄ
propunÄ noi valori, sÄ contribuie la dezvoltarea spiritualÄ Èi la
recunoaÈterea importanÈei culturii Ãn societate. DatoritÄ
libertÄÈii de a genera propriile idei Èi proiecte, ei aduc o
diversitate Ãn sfera culturii Èi ÃncearcÄ sÄ scoatÄ din
conservatism arta actualÄ stabilind, astfel, noi direcÈii artistice.

AlÈi respondenÈi sÃnt de pÄrere cÄ deÈi actorii independenÈi au
un potenÈial mare Ãn a schimba anumite lucruri, este totuÈi nevoie de
a unifica eforturile Èi de a colabora mai strÃns, pentru a crea
un_lobby_, astfel ÃncÃt sÄ fie posibil de influenÈat anumite decizii
politice, adoptate la nivel naÈional, cu referire la domeniul culturii.
Ãn condiÈiile Ãn care fiecare organizaÈie va acÈiona pe cont
propriu, fÄrÄ sÄ-Èi coordoneze acÈiunile cu alÈi actori
independenÈi, producerea unor schimbÄri majore pe plan cultural nu va
fi posibilÄ.

Chiar dacÄ sÃnt consideraÈi indispensabili Èi cruciali pentru
culturÄ, majoritatea celor chestionaÈi afirmÄ cÄ actorii culturali
independenÈi nu sÃnt vizibili Ãn politicile culturale ale statului,
altfel spus nu sÃnt reprezentaÈi suficient de bine Èi nici nu
beneficiazÄ de careva programe adresate concret lor.

La rÃndul lor organizaÈiile independente nu oferÄ suficientÄ
vizibilitate activitÄÈilor pe care le desfÄÈoarÄ â un grup mic de
respondenÈi considerÄ cÄ doar un numÄr restrÃns dintre actorii
scenei independente sÃnt vizibili public.

La ÃntrebÄrile ce Èin de descrierea prioritÄÈilor politicii
culturale existente Èi propunerea unor modificÄri, foarte puÈini
respondenÈi au Ètiut sÄ dea un rÄspuns constructiv. Majoritatea
artiÈtilor Èi persoanelor neafiliate unor organizaÈii nu au rÄspuns
la aceastÄ Ãntrebare Èi doar cÃÈiva respondenÈi au venit cu
sugestii concrete pentru ameliorarea situaÈiei Ãn culturÄ Èi
fortificarea sectorului cultural independent.

CÃteva persoane au afirmat cÄ actualul cadru legislativ este Ãnvechit
atÃt ca limbaj cÃt Èi din punct de vedere al valorilor reprezentate
Èi nu corespunde actualitÄÈii culturale. DispoziÈiile legale sÃnt
foarte generale fÄrÄ a fi susÈinute de noi programe Èi strategii
pentru fiecare sector al culturii Ãn parte, Èi fÄrÄ sÄ existe o
complementaritate a acestora Ãn vederea dezvoltÄrii domeniului
culturii Ãn ansamblu. Se oferÄ prioritate unor acÈiuni de conservare
a patrimoniului cultural material Èi imaterial, ÃnsÄ cultura _vie_
Èi proiectele tinerei generaÈii de artiÈti rÄmÃn fÄrÄ suportul
statului. De asemenea nu este clar care este setul de valori de care se
conduc lucrÄtorii Ministerului pentru a propune politici culturale noi.

MulÈi respondenÈi opteazÄ pentru schimbÄri ÃnsÄ le vine greu sÄ
identifice obiectivele care ar putea contribui la ameliorarea situaÈiei
Èi sÄ propunÄ careva recomandÄri concrete. Pe de altÄ parte, cei
care au fost delegaÈi sÄ elaboreze politici culturale nu iau Ãn
calcul Èi pÄrerea artiÈtilor Èi lucrÄtorilor care activeazÄ Ãn
sfera culturii, ceea ce demonstreazÄ cÄ ÃncÄ ducem lipsÄ de
proceduri transparente Èi democratice.

Ãn urma colectÄrii rÄspunsurilor la chestionar au fost identificate
unele probleme cu referire la cadrul legal Èi programele existente Ãn
domeniul culturii:

- Lipsa prioritÄÈilor Ãn dezvoltare;
- Decizii subiective pornite de la pÄrerile unor demnitari;
- MenÈinerea sistemului vechi de instituÈii Èi relaÈii;
- Lipsa mobilitÄÈii culturale Èi accesului egal la produsul cultural
pentru locuitorii din afara ChiÈinÄului;
- Lipsa managementului de performanÈÄ Ãn administrarea instituÈiilor
de culturÄ;
- Lipsa unui sistem transparent de distribuÈie a fondurilor publice
pentru culturÄ Èi lipsa unor surse suplimentare de finanÈare a
culturii;
- DistribuÈia Ãn mod netransparent (fÄrÄ concurs) a comenzii de
stat;
- Programe de ÃnvÄÈÄmÃnt artistic universitar Ãnvechite.

UrmeazÄ recomandÄrile respondenÈilor cu privire la ÃmbunÄtÄÈirea
politicii culturale existente:

UN ROL NOU PENTRU CULTURÄ

- SÄ fie restabilit locul Èi rolul Culturii printre prioritÄÈile
naÈionale, iar Ministerul Culturii sÄ-Èi asume aceastÄ
responsabilitate alÄturi de societatea civilÄ Èi sectorul privat;
- De regÃndit prioritÄÈile de dezvoltare a culturii, de inclus arta
contemporanÄ Èi arta cu implicaÈii sociale printre ele.

TRANSPARENÈÄ ÃN ACTIVITATEA MINISTERULUI CULTURII ÈI RELAÈIA CU
SOCIETATEA CIVILÄ

- SÄ creascÄ transparenÈa Ãn procesul de luare a deciziilor Ãn
domeniul culturii prin crearea unor platforme unde reprezentanÈii
sectorului independent sÄ se ÃntÃlneascÄ regulat cu autoritÄÈile.
TotodatÄ sÄ fie elaborate unele proceduri de consultanÈÄ publicÄ
prin intermediul cÄrora anumite proiecte de legi sau mÄsuri Ãn
domeniul culturii sÄ fie discutate din timp cu societatea civilÄ
(ONG-urile din domeniul culturii, grupurile de profesioniÈti), sÄ fie
organizate dezbateri publice;
- SÄ fie propus un set de politici culturale ce ar rÄspunde Ãntr-o
mÄsurÄ mai mare necesitÄÈilor organizaÈiilor independente din
Moldova, ar asigura viabilitatea Åi vizibilitatea sectorului
independent.

FINANÈARE PENTRU PROIECTE ÈI INIÈIATIVE ALE TINERILOR

- Se cere de modificat sistemul de finanÈare al instituÈiilor de
culturÄ, sÄ creascÄ finanÈarea pe bazÄ de proiect;
- SÄ creascÄ transparenÈa Èi sÄ fie ÃmbunÄtÄÈit mecanismul de
distribuÈie a fondurilor publice Ãn domeniul culturii prin
introducerea unor noi proceduri ce ar crea oportunitÄÈi egale pentru
toÈi doritorii (SÄ fie organizat concurs public pentru suplinirea
locurilor Ãn Consiliul de ExperÈi pe lÃngÄ MC, Ãn responsabilitatea
cÄruia intrÄ aprecierea Èi recomandarea proiectelor pentru a fi
finanÈate din bugetul de stat. TotodatÄ lipseÈte un set de criterii
Èi prioritÄÈi bine definite conform cÄrora sÄ fie distribuite
fondurile publice pentru culturÄ, fapt care permite distribuÈia
fondurilor alocate Ãntr-un mod lipsit de transparenÈÄ);
- SÄ fie acordatÄ o susÅinere mai mare sectorului cultural
independent, grupurilor de tineri Èi colectivelor artistice active.
TotoatÄ sÄ fie organizate concursuri destinate celor care ÃncÄ nu
posedÄ o personalitate juridicÄ (iniÈiative Èi indivizi activi Ãn
domeniul culturii) Èi sÄ fie reduse procedurile birocratice care
ÃngreuneazÄ mult procesul de depunere a dosarelor pentru obÈinerea
finanÈÄrii.

MAI MULTE RESURSE PENTRU SECTORUL CULTURAL INDEPENDENT

- OrganizaÈiile independente din Moldova sÄ fie asigurate cu spaÈii
expoziÈionale, spaÈii de birou Èi lucru, iar artiÈtii cu ateliere
Èi spaÈii de producÈie;
- Comanda de stat sÄ fie anunÈatÄ Èi distribuitÄ public;
- SÄ fie oferite burse de creaÅie pentru tineri artiÈti.

REFORMA ÃNVÄÈÄMÃNTULUI ARTISTIC

- Se cere de fÄcut o amplÄ reformÄ Ãn sfera educaÈiei artistice
prin reÃnnoirea curriculumului universitar Èi post-universitar:
introducerea orelor de management Ãn culturÄ Èi politici culturale,
studii curatoriale, practici artistice noi Èi teoria artei sec. XX-XXI.
TotodatÄ, se cere de creat programe de mobilitate/stagiere pentru
profesori Èi studenÈi.

INSTITUÈIILE DE CULTURÄ MAI EFICIENTE

- AtÃt instituÈiile de stat cÃt Èi cele independente sÄ lucreze pe
bazÄ de programe Èi proiecte;
- SÄ creascÄ calitatea Èi performanÈa Ãn administrarea
instituÈiilor de culturÄ prin organizarea unor concursuri publice
pentru directorii acestor instituÈii.

Vladimir US

CHIOSC | curator

http://chiosc.oberliht.com [6]
http://plic.oberliht.com [7]
http://zpatiu.wordpress.com/ [8]
http://chisineu.wordpress.com [9]
http://bucuresti68.wordpress.com [10]
http://www.facebook.com/Oberliht [11]

Proiectul CHIOSC este realizat cu suportul financiar al Fundatiei
Culturale Europene http://www.eurocult.org [12]

--
Moldova Young Artists Association "Oberliht"
http://oberliht.com [13]

tel/fax: + (373 22) 286317
email: vladimir@oberliht.org.md [14]
. . . . . . . . . . .
https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist [15]
portal informational pentru arta si cultura din Moldova
information gateway for arts and culture from Moldova


Links:
------
[1] http://zpatiu.files.wordpress.com/2014/02/sala.jpg
[2] http://zpatiu.wordpress.com/2014/02/04/chestionar-politici-culturale/
[3] http://www.spacesproject.net/
[4] http://oberliht.com/
[5] http://zpatiu.files.wordpress.com/2014/02/chestionar-v-rotari.pdf
[6] http://chiosc.oberliht.com
[7] http://plic.oberliht.com
[8] http://zpatiu.wordpress.com/
[9] http://chisineu.wordpress.com
[10] http://bucuresti68.wordpress.com
[11] http://www.facebook.com/Oberliht
[12] http://www.eurocult.org
[13] http://oberliht.com
[14] mailto:vladimir@oberliht.org.md
[15] https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist

--
Oberliht, Young Artists Association
http://oberliht.com
. . . . . . . . . . .
https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist
portal informational pentru arta si cultura din Moldova
information gateway for arts and culture from Moldova
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/