META Cultural Foundation on Sat, 16 Mar 2013 11:48:39 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Cafeneaua Critica - editie speciala/Polidigitatii


Despre proiectul PolidigitaÅiilor â la Cafeneaua criticÄ, Ãntr-o EDIÅIE SPECIALÄ, organizatÄ âÃN DEPLASAREâ, LA GALERIA VICTORIA ART CENTER, Ãn mijlocul expoziÈiei.
------------------------------------------------------------
http://us5.campaign-archive2.com/?u=15024aa22ae7f6d9e0bcd6cf6&id=428f7b2953&e=a111d127eb


** EdiÅie specialÄ/PolidigitaÅii
------------------------------------------------------------


** un poet, Åerban FoarÅÄ, Åi un artist vizual, Romelo Pervolovici, colaboreazÄ Ãntr-un  proiect digitalo-textualo-vizual
------------------------------------------------------------


** (la Victoria Art Center, marÈi 19 martie 2013)
------------------------------------------------------------


**
------------------------------------------------------------
MarÅi 12 martie s-a deschis la Galeria bucureÅteanÄ Victoria Art Center expoziÈia PolidigitaÅii, semnatÄ de Åerban FoarÅÄ Åi Romelo Pervolovici; curator: Ion Bogdan Lefter. Generat de punerea Ãn dialog a unui poet (Å.F.) cu un artist vizual (R.P.) de cÄtre un critic (I.B.L.), proiectul PolidigitaÅiilor a parcurs pÃnÄ acum douÄ etape: publicarea Ãntr-o revistÄ Åi apoi Ãntr-o carte âpentru copii Åi rafinaÅiâ: IsprÄvile lui DegeÅel Åi ale altora ca el (Editura Paralela 45, 2007). Experiment deschis â âwork in progressâ â, proiectul continuÄ cu acest eveniment digitalo-textualo-vizual, expoziÅie Åi nu prea/nu doar: PolidigitaÅii la Victoria Art Center.
Pe scurt: de la un DegeÅel de poveste (parÅivÄ) la o aventurÄ de realitate â(poli)digitalÄâ!*
Despre proiectul PolidigitaÅiilor â la Cafeneaua criticÄ, Ãntr-o EDIÅIE SPECIALÄ, organizatÄ âÃN DEPLASAREâ, LA GALERIA VICTORIA ART CENTER, Ãn mijlocul expoziÈiei.
InvitaÅi: Åerban FoarÅÄ Åi Romelo Pervolovici; cu participarea pictorului Petru Lucaci, preÅedinte al Uniunii ArtiÅtilor Plastici, director al Galeriei Victoria Art Center.
Amfitrion: Ion Bogdan Lefter.

Cafeneaua criticÄ este un proiect de dezbateri culturale pe teme de actualitate. Prima serie s-a desfÄÅurat Ãn anii 1990, la Cafeneaua FacultÄÅii de Litere a UniversitÄÅii BucureÅti. De la reluarea sa Ãn noiembrie 2008, Cafeneaua criticÄ a fost gÄzduitÄ de cluburile bucureÅtene The Silver Church, Club A Åi Club Control. De la debutul âstagiuniiâ 2011-2012, Cafeneaua criticÄ a revenit la Club A**.

*

Cafeneaua criticÄ
MarÅi 19 martie 2013, orele 19.00-21.30
Victoria Art Center
Calea Victoriei 12 C, BucureÅti
(Ãn subsolul blocului din stÃnga Bisericii ZlÄtari, vizavi de Palatul CEC)
Contact: 0737-210.978 (Paul Radu)
www.cluba.ro

_________

* Mai pe larg:
La Ãnceput a fost un poem âpentru copii Åi rafinaÅiâ al lui Åerban F. MinunÄÅie Ãn stilul casei: IsprÄvile lui DegeÅel Åi ale altora ca el.
Apoi I. Bogdan L. i-a propus lui Romelo P. sÄ-l âilustrezeâ, dar nu âca pentru copiiâ, ci âca pentru rafinaÅiâ: sÄ-l ÃnsoÅeascÄ vizual.
Atunci Romelo P. a compus o ânaraÅiune fotovirtualÄâ cu degete, mÃini Åi mÄnuÅi: lumea ca âmanualitateâ. Experiment serial, lucrat Åi prelucrat computeristic. Joc vizual, deopotrivÄ amuzant Åi neliniÅtitor. Cu cÃteva prime ieÅiri spre pamfletul politic: doar policele (âdegetul mareâ) ÃnseamnÄ forÅÄ Åi aduce a âpoliÅieâ (Ãn alte limbi se scrie chiar aÅa: âpoliceâ!).
DupÄ care I. Bogdan L. i-a propus lui Åerban F. sÄ comenteze imaginile Ãn versuri. Zis Åi fÄcut: glose ale poetului la lucrarea artistului vizual.
Iar Romelo P. Åi-a continuat experimentele âdigitaleâ: degete manevrate pe ecranul computerului, âdegete digitaleâ, âdegete digitalizateâ, lumea ca âmanualitateâ multiplicatÄ âdigitalâ; policele ca simbol al forÈei âpoliÅieneÅtiâ, al puterii politice Åi de toate felurile, dar Åi al obtuzitÄÅii, al prostiei, al uniformizÄrii; degete Ãn loc de capete, capete substituite de reducÅia grotescÄ a mÃinilor, âmanipulateâ; âmanipulareâ generalizatÄ. SatirÄ dezlÄnÅuitÄ.
Din toate astea a ieÅit la un moment dat o carte.
Dar Romelo P. nu s-a oprit, Åi-a dus tot mai departe âpolidigitaÅiileâ, âpolidigitalizÄrileâ: o lume âpolicizatÄâ (de la degetul-âpoliceâ), âpolitizatÄâ, âpoliÅistizatÄâ (de la âpolice-poliÅieâ): grotesc lÄÅit, ironie enormÄ.
Åi s-a pus de-un eveniment digitalo-textualo-vizual, expoziÅie Åi nu prea/nu doar: POLIDIGITAÅII la Victoria Art Center. Un experiment care duce proiectul Ãnainte, o treaptÄ Ãn plus, o etapÄ a unei âwork in progressâ.
Nici textul nu mai e acelaÅi: Åerban F., âperfecÅionistâ autodeclarat, a simÅit nevoia sÄ-l mai âpileascÄâ pe ici, pe colo, prin cÃteva secvenÅe.
Poemul poate fi citit (âprintatâ pe âimprimante digitaleâ) Åi auzit (Ãnregistrare tot âdigitalÄâ, computerizatÄ, a vocii lui Åerban F.), cartea poate fi âvizitatÄâ, âpolidigitaÅiileâ se aratÄ Åi se ascund Ãntr-o cutie cu imagini, dar sÃnt Åi exhibate, se lÄÅesc la propriu, se Ãntind pe pereÅi, uriaÅe cÃt viaÅa, cÃt realitatea.
Lumea âdigitalÄâ, âdegetizatÄâ Åi âdigitalizatÄâ, âpolidegetizatÄâ Åi âpolidigitalizatÄâ â o nebunie vizualÄ!
De la un DegeÅel de poveste (parÅivÄ) la un proiect de realitate â(poli)digitalÄâ, acum ajuns la etapa X (ics).
Proiect deschis, deci!

** InvitaÅii stagiunii 2012-2013 a Cafenelei critice: Ion IanoÅi (ediÅia a 74-a); grupul 2Meta+ (Maria Manolescu, Romelo Pervolovici, Radu Pervolovici), Adrian GuÅÄ, Silvia Saitoc, Matei SÃmihÄian (organizatori Åi curatori ai ediÅiei a V-a a Bienalei Tinerilor ArtiÅti) (ediÅia a 75-a); Adina Berciu-DrÄghicescu, Cristian Dumitru, CÄtÄlin ÅÃrlea, Georgiana Vlahbei, Daniel Nancu (despre aromÃni, meglenoromÃni, istroromÃni) (ediÅia a 76-a); Alice Georgescu, Andreea Dumitru, Cristiana GavrilÄ, Doina Papp, Vera Molea, Anca Mocanu, Mircea Florian, Ileana Lucaciu, Ludmila Patlanjoglu, Andreia BÃrsan, Vlad Arghir (organizatori ai Festivalului NaÅional de Teatru, ediÅia 2012, artiÅti participanÅi la festival, critici de teatru, jurnaliÅti) (ediÅia a 77-a); Åtefan CÃlÅia (ediÅia a 78-a); Werner Kremm, William Totok, Gerhardt Csejka, Georg Herbstritt, Ion Pop, Virgil Mihaiu, Sorin Antohi, Cosmin Dragoste, Emanuel Ulubeanu, Ãn cadrul colocviului Aktionsgruppe Banat/ Grupul de acÅiune Ban
at dupÄ 40 de ani, organizat de Muzeul NaÅional al Literaturii RomÃne, 19-20 noiembrie 2012) (ediÅia a 79-a); Gheorghe Iova (ediÈia a 80-a); Matei CÃlÅia, Irina Cios, Ioan-Mihai Cochinescu, CÄlin Dan, Daniel Djamo, Claude Karnoouh, Aurora KirÃly, Iosif KirÃly, Petru Lucaci, Lucian Muntean, Maria Rus-Bojan, Roxana Trestioreanu (despre fotografie) (ediÈia a 81-a); George Ardeleanu, Luigi Bambulea, Magda CÃrneci, Claude Karnoouh, Ion MureÈan, Vasile MureÅan-Murivale, Vasile Tolan, Gavril ÅÄrmure (evocare N. Steinhardt) (ediÈia a 82-a); Ciprian Ciuclea, Olivia NiÅiÅ, Andreea Micu, Valeriu Åchiau, Adrian GuÅÄ, Cosmina Chituc, Jan Eugen (organizatori Åi expozanÅi), Liliana BarboricÄ, CÄtÄlin Burcea, Magda CÃrneci, Gabriel Kelemen, Petru Lucaci (artiÅti, critici de artÄ) (despre ediÅia a 5-a a Bienalei InternaÅionale de GraficÄ ExperimentalÄ) (ediÈia a 83-a); Magda CÃrneci (ediÈia a 84-a); Gabriel Andreescu  (ediÈia a 85-a); Mihai Dinu Gheorghiu, Camelia CrÄciun, ZoltÃn
RostÃs (despre sociologia intelectualilor) (ediÈia a 86-a); Corin Braga (ediÈia a 87-a); Mircea Tiberian, ÃnsoÅit de Diana Miron, Sian Brie, Michael Acker, David Szederjessi (ediÈia a 88-a); Nicolae Prelipceanu (ediÈia a 89-a); Florica Ichim, Oana BorÈ, Andreea Dumitru, Ion Cazaban, Camil Petrescu jr. (ediÈia a 90-a).

============================================================
Copyright  2013 META Cultural Foundation, All rights reserved.
 Your email is in our database and you are receiving META Cultural Foundation Newsletter
Our mailing address is:
META Cultural Foundation
61-63 Luigi Galvani str.
Bucharest 020361
Fundatia Culturala META
Str. Luiggi Galvani nr.61-63, sector 2, Bucuresti
tel.:

e-mail:
website:

** friend on Facebook (http://metacult.us5.list-manage.com/track/click?u=15024aa22ae7f6d9e0bcd6cf6&id=8d7a2a21b7&e=a111d127eb)
** (http://metacult.us5.list-manage2.com/track/click?u=15024aa22ae7f6d9e0bcd6cf6&id=b425fd4d8e&e=a111d127eb)
** forward to a friend (http://us5.forward-to-friend.com/forward?u=15024aa22ae7f6d9e0bcd6cf6&id=428f7b2953&e=a111d127eb)
** +40 723.21.84.89 (tel:%2B40%20723.21.84.89)
** +40 722.38.12.43 (tel:%2B40%20722.38.12.43)
** metacult@gmail.com (mailto:metacult@gmail.com)
** www.metacult.ro (http://metacult.us5.list-manage1.com/track/click?u=15024aa22ae7f6d9e0bcd6cf6&id=af360eb272&e=a111d127eb)
** unsubscribe from this list (http://metacult.us5.list-manage1.com/unsubscribe?u=15024aa22ae7f6d9e0bcd6cf6&id=b4f06d48fc&e=a111d127eb&c=428f7b2953)
** update subscription preferences (http://metacult.us5.list-manage.com/profile?u=15024aa22ae7f6d9e0bcd6cf6&id=b4f06d48fc&e=a111d127eb)

Sent to nettime-ro@nettime.org â why did I get this? (http://metacult.us5.list-manage1.com/about?u=15024aa22ae7f6d9e0bcd6cf6&id=b4f06d48fc&e=a111d127eb&c=428f7b2953)
unsubscribe from this list (http://metacult.us5.list-manage1.com/unsubscribe?u=15024aa22ae7f6d9e0bcd6cf6&id=b4f06d48fc&e=a111d127eb&c=428f7b2953) | update subscription preferences (http://metacult.us5.list-manage.com/profile?u=15024aa22ae7f6d9e0bcd6cf6&id=b4f06d48fc&e=a111d127eb)
META Cultural Foundation  61-63 Luigi Galvani str.  Bucharest 020361 Email Marketing Powered by MailChimp
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=15024aa22ae7f6d9e0bcd6cf6&afl=1
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/