Ion Bogdan Lefter on Mon, 11 Mar 2013 13:20:13 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Expozitie Serban Foartza-Romelo Pervolovici la Victoria Art Center; vernisaj: marti 12 martie 2013
La Ãnceput a fost un poem âpentru copii Åi rafinaÅiâ al lui
Åerban F. MinunÄÅie Ãn stilul casei: 

IsprÄvile lui DegeÅel Åi ale altora ca el.
Apoi I. Bogdan L. i-a propus lui Romelo P. sÄ-l âilustrezeâ, dar nu âca pentru
copiiâ,
ci âca pentru rafinaÅiâ: sÄ-l ÃnsoÅeascÄ vizual.
Atunci Romelo P. a compus o ânaraÅiune fotovirtualÄâ cu degete, mÃini Åi
mÄnuÅi:
lumea ca âmanualitateâ. Experiment serial, lucrat Åi prelucrat computeristic.
Joc vizual,
deopotrivÄ amuzant Åi neliniÅtitor. Cu cÃteva prime ieÅiri spre pamfletul
politic: doar
policele (âdegetul mareâ) ÃnseamnÄ forÅÄ Åi aduce a âpoliÅieâ (Ãn alte limbi se
scrie chiar
aÅa: âpoliceâ!).
DupÄ care I. Bogdan L. i-a propus lui Åerban F. sÄ comenteze imaginile Ãn
versuri. Zis Åi
fÄcut: glose ale poetului la lucrarea artistului vizual.
Iar Romelo P. Åi-a continuat experimentele âdigitaleâ: degete manevrate pe
ecranul
computerului, âdegete digitaleâ, âdegete digitalizateâ, lumea ca âmanualitateâ
multiplicatÄ âdigitalâ; policele ca simbol al forÈei âpoliÅieneÅtiâ, al puterii
politice
Åi de toate felurile, dar Åi al obtuzitÄÅii, al prostiei, al uniformizÄrii;
degete Ãn loc de
capete, capete substituite de reducÅia grotescÄ a mÃinilor, âmanipulateâ;
âmanipulareâ
generalizatÄ. SatirÄ dezlÄnÅuitÄ.
Din toate astea a ieÅit la un moment dat o carte.
Dar Romelo P. nu s-a oprit, Åi-a dus tot mai departe âpolidigitaÅiileâ,
âpolidigitalizÄrileâ:
o lume âpolicizatÄâ (de la degetul-âpoliceâ), âpolitizatÄâ, âpoliÅistizatÄâ (de
la âpolice-
poliÅieâ): grotesc lÄÅit, ironie enormÄ.
Åi s-a pus de-un eveniment digitalo-textualo-vizual, expoziÅie Åi nu prea/nu
doar:
POLIDIGITAÅII la Victoria Art Center. Un experiment care duce proiectul
Ãnainte, o
treaptÄ Ãn plus, o etapÄ a unei âwork in progressâ.
Nici textul nu mai e acelaÅi: Åerban F., âperfecÅionistâ autodeclarat, a simÅit
nevoia sÄ-l
mai âpileascÄâ pe ici, pe colo, prin cÃteva secvenÅe.
Poemul poate fi citit (âprintatâ pe âimprimante digitaleâ) Åi auzit
(Ãnregistrare
tot âdigitalÄâ, computerizatÄ, a vocii lui Åerban F.), cartea poate fi âvizitatÄâ, âpolidigitaÅiileâ 

se aratÄ Åi se ascund Ãntr-o cutie cu imagini,
dar sÃnt Åi exhibate, se lÄÅesc la propriu, 

se Ãntind pe pereÅi, uriaÅe cÃt viaÅa, cÃt
realitatea.
Lumea âdigitalÄâ, âdegetizatÄâ Åi âdigitalizatÄâ, âpolidegetizatÄâ Åi âpolidigitalizatÄâ
â o
nebunie vizualÄ!
De la un DegeÅel de poveste (parÅivÄ) la un proiect de realitate
â(poli)digitalÄâ, acum
ajuns la etapa X (ics).
Proiect deschis, deci!

DegeÅel/digital/digitaÅie/POLIDIGITAÅII
Â
Etapa a I-a: IsprÄvile lui DegeÅel Åi ale altora ca el, poem
de Åerban FoarÅÄ
Etapa a II-a:
DigitaÈie, fotonaraÅiune virtualÄ de Romelo Pervolovici
Etapa a III-a: Glose
Ãn versuri de Åerban FoarÅÄ
Etapa a IV-a:
PolidigitaÅie de Romelo Pervolovici
Etapa a V-a:
IsprÄvile lui DegeÈel... â volum FoarÅÄ-Pervolovici (Editura Paralela 45, 2007)
Etapa a VI-a:
PolidigitaÅii â eveniment digitalo-textualo-vizual la Victoria Art Center


-- 
Fundatia Culturala META
Str. Luiggi Galvani nr.61-63, sector 2, Bucuresti
tel.:+40 723.21.84.89
ÂÂÂÂÂ +40 722.38.12.43
e-mail: metacult@gmail.com
website: www.metacult.ro 
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/