Attila Tordai on Tue, 30 Oct 2012 22:16:02 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] luni 5 noiembrie ora 18 - Cultura si politica a crizei - inagurarea spatiului tranzitRO/ cluj


Cu ocazia inagurÄrii spaÅiului tranzit.ro/cluj (str. SÃmuel Brassai, nr. 5)

vÄ invitÄm sÄ participaÅi la dezbaterea publicÄ pe tema CULTURÄ ÈI POLITICÄ A CRIZEIInvitaÅi:

Boris Buden

(Profesor, Facultatea de Arte Åi Design, Universitatea Bauhaus, Weimar)G. M. TamÃs

(CercetÄtor, Institutul de Filosofie al Academiei Maghiare de ÅtiinÅe,
Budapesta)Moderatori:

Alex Cistelecan

Veronica LazÄrArgument

Cultura a revenit. ÃnsÄ rolul ei s-a schimbat. DeÅi conservatorii au vorbit
Ãntotdeauna despre societÄÅi conflictuale, ale cÄror diferenÅe culturale le fac
incompatibile una cu alta, unele dintre ele considerate a fi complet refractare
la democraÅie, practica Åi discursul neoliberal au ignorat cu bunÄ ÅtiinÅÄ acest
aÅa-zis pluralism cultural ireductibil, privit ca irelevant pentru politicile
sale economice universaliste: la urma urmei, din perspectivÄ neoliberalÄ, nici o
colectivitate nu e prea sÄlbaticÄ pentru cÃteva ajustÄri structurale, nici un
trib prea Ãnapoiat pentru a-Åi privatiza resursele, nici o fiinÅÄ umanÄ prea
indiferentÄ faÅÄ de bursÄ.ÃnsÄ criza economicÄ globalÄ Ãn care ne aflÄm a schimbat lucrurile: Ãn
Ãncercarea de a salva ÃnsuÅi sistemul economic, vÄzut pÃnÄ acum ca natural Åi
impersonal, cultura, ÃmpreunÄ cu toate diferenÅele sale esenÅialiste, este
resuscitatÄ Åi i se atribuie un rol crucial. ExplicaÅiile sociale alunecÄ acum
de la numere la metafore, de la rating la poezie. Lipsa de disciplinÄ, indolenÅa
Åi imoralitatea sÃnt astÄzi tot atÃtea cause ale crizei structurale a
capitalismului.

 Ãn acest nou context, Europa de Est, care pÃnÄ la crizÄ se afla Ãn pericolul de
a cÄdea Ãn irelevanÅÄ, Ãntr-atÃt se aliniase normalitÄÅii Vestului (chiar dacÄ
printr-o âtranziÅieâ dureroasÄ), a cÄpÄtat o nouÄ importanÅÄ.

ObÃrÅia sa culturalÄ, care pÃnÄ recent a fost privitÄ ca un simplu detaliu
secundar, un farmec local care nu impiedicÄ integrarea Ãn Europa, este din nou
reificatÄ Åi ipostaziatÄ drept principalul obstacol al confruntÄrii sistemului
occidental cu imaginea sa idealÄ: corupÅia balcanicÄ, lenea greceascÄ, fascismul
maghiar, autoritarismul rusesc, mitomania romÃneascÄ, chiar atunci cÃnd sÃnt
adevÄrate, sÃnt falsificate Ãn discursul Vestului drept cauzele propriei sale
crize capitaliste. Åi cu cÃt Europa ÃncearcÄ sÄ-Åi externalizeze contradicÅiile
interne pe seama Ãnapoierii culturale a Estului, cu atÃt aminteÅte mai mult de
propria ei stafie balcanicÄ.InformaÅii suplimentare Ãn privinÅa acestui proiect pot fi obÅinute de la
coordonatorul sÄu, Attila Tordai-S (tel.: 0040 745 182 672; e-mail:
attila.tordai@tranzit.org <mailto:attila.tordai@tranzit.org> ).Cu aceastÄ ocazie va fi lansatÄ traducerea Ãn limba romÃnÄ a volumului:

Boris Buden â ZonÄ de trecere. Despre sfÃrÅitul postcomunismului

(Editura Tact, 2012)InvitaÅi:

Costi Rogozanu

(Scriitor Åi jurnalist, CriticAtac & Voxpublica, BucureÅti)

 Gabriel Troc

(Profesor, Facultatea de Sociologie, Universitatea âBabeÅ-Bolyaiâ, Cluj)

Evenimentul se va desfÄÅura Ãn 5 noiembrie a.c., la sediul tranzit.ro/cluj,

strada SÃmuel Brassai, nr. 5, ÃncepÃnd cu orele 18.tranzit.ro a fost ÃnfiinÅat Ãn 2012 la inÅiativa FundaÅiei ERSTE, devenind
astfel al cincilea membru al tranzit.org, o reÅea de organizaÅii independente,
non-profit din Austria, Republica CehÄ, Ungaria Åi Republica SlovacÄ.
http://www.tranzit.org,

tranzit.ro are particularitatea de a fi ea ÃnsÄÅi o reÅea ce activeazÄ Ãn trei
spaÅii permanente din oraÅele IaÅi, Cluj Åi BucureÅti. Printr-un spectru larg de
activitÄÅi, experimentÃnd diferite metodologii de lucru Åi colaborare,
tranzit.ro doreÅte sÄ se instituÅionalizeze ca platformÄ inovatoare dedicatÄ
artei contemporane.

http://ro.tranzit.org <http://ro.tranzit.org/>ÃnfiinÅatÄ Åi coordonatÄ de un grup de absolvenÅi ai FacultÄÅii de Filosofie din
Cluj, Editura Tact este o instituÅie culturalÄ susÅinutÄ de agenÅia de
publicitate ImagineTACT. OrientatÄ spre publicarea unor autori contemporani cu
contribuÅii importante Ãn ÅtiinÅele umane (filosofie, teorie politicÄ,
sociologie, studii istorice), editura a dezvoltat pÃnÄ Ãn prezent cinci colecÅii
de carte, Ãn care au fost publicate mai multe volume relevante din sfera
gÃndirii critice.

www.edituratact.wordpress.com, www.imaginetact.ro <http://www.imaginetact.ro/>Organizatori:

tranzit.ro/cj,

Editura TactParteneri:

ERSTE Stiftung

TRADUKIParteneri Media: CULTURA, CRITICATAC,  SZABADSÃG, TRANSINDEX
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/