Valentina Iancu on Mon, 22 Oct 2012 19:18:33 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Fwd: Joi 25 oct - Semniar / Vernisaj & aflăm cine pictează Turnul de Apă din Pantelimon


---------- Mesaj redirecÅionat ----------
De la: Make a Point <point@makeapoint.ro>
Data: 22 octombrie 2012, 16:49
Subiect: Joi 25 oct - Semniar / Vernisaj & aflÄm cine picteazÄ Turnul de
ApÄ din Pantelimon
CÄtre: mvalentinaiancu@gmail.com


**
   Comunicat de presÄ

Joi 25 oct - Semniar / Vernisaj & aflÄm cine picteazÄ Turnul de ApÄ din
Pantelimon
 Is this email not displaying correctly?
View it in your
browser<http://us4.campaign-archive1.com/?u=8525b33d589aabfa4017bc06d&id=756949aee9&e=fd52714b58>.

   [image: http://makeapoint.ro/]<http://makeapoint.us4.list-manage1.com/track/click?u=8525b33d589aabfa4017bc06d&id=b708b855e8&e=fd52714b58>
     Joi 25 oct - Semniar / Vernisaj & aflÄm cine picteazÄ Turnul de
ApÄ din Pantelimon
[image: Turnul de Apa Pantelimon - Seminar 25
octombrie]<http://makeapoint.us4.list-manage.com/track/click?u=8525b33d589aabfa4017bc06d&id=a9142a6b7c&e=fd52714b58>
*.
Turnul de Art**Ä*
*âPatrimoniul industrial, cu sau fÄrÄ valoare culturalÄ, arhitecturalÄ sau
istoricÄ, dispune, de cele mai multe ori, cel puÅin de valoarea de
utilizare contemporanÄ, fapt ce Ãl face potrivit pentru a fi supus unor
procese de reabilitare Åi conversieâ.* (Lect. Dr. Arh. Eugen Lakatos)

*Joi, 25 octombrie, orele 19.00, la sediul Make a Point din Sos. Morarilor
nr. 1, vÄ propunem trei evenimente Ãntr-unul singur:
-    Seminar cu titlul âPatrimoniul industrial ca resursÄ culturalÄâ
-    Vernisajul ExpoziÈiei de Fotografie ProUrban âExistÄ viaÈÄ
culturalÄ Ãn afara zonei centrale a oraÈului?â Èi lansarea DVD-ului
âVitalitatea
culturalÄ a oraÅului BucureÅti. Promovarea vizualÄ a potenÅialului
spaÅiilor publiceâ ;
-    AnunÈarea cÃÈtigÄtorilor concursului de proiecte pentru Turnul de
ArtÄ.

Make a Point vÄ invitÄ joi, 25 octombrie, sÄ aflaÈi cine va fi artistul
care ÃÈi va vedea lucrarea pe vÃrful Turnului de ApÄ din Pantelimon. Din
cele peste 40 de lucrÄri Ãnscrise Ãn concurs s-au calificat Ãn finalÄ 12,
iar publicul ÃncÄ ÃÈi mai voteazÄ favorita. Ãnchiderea urnelor se va
produce joi, la ora 20.00, deci dacÄ nu aÈi votat ÃncÄ mai aveÈi timp sÄ o
faceÈi. Pe site-ul Make a Point:
http://www.makeapoint.ro/point/voteaza-turnul-de-apa.php<http://makeapoint.us4.list-manage.com/track/click?u=8525b33d589aabfa4017bc06d&id=6ec381be04&e=fd52714b58>

**Seminarul este menit sa dea un context mai larg reabilitÄrii turnului de
apÄ din Pantelimon Èi va fi susÈinut de cÄtre dr. arh. Lector univ. Andrei
LakatoÈ: âReintegrarea spaÅiilor industriale Ãn circuitul cotidian activ
este o atitudine echilibratÄ, aflatÄ Ãntre opÅiunea desfiinÅÄrii clÄdirii
Åi cea a muzeificÄrii, vÄzutÄ ca o ÃngheÅare a clÄdirii Ãntr-o anumitÄ fazÄ
a evoluÅiei ei. Recuperarea funcÅionalÄ a unei structuri industriale prin
conversia sa, asigurÄ nu numai conservarea fizicÄ a clÄdirii, ci Åi
pÄstrarea memoriei pe care aceasta o poartÄ cu sine. La Geneva, vechea
uzinÄ de apÄ a oraÅului este un exemplu reuÅit de restaurare Åi reabilitare
a unui spaÅiu industrial care pÄstreazÄ memoria primei sale funcÅiuni, iar
la Bruxelles, o fostÄ rafinÄrie de zahÄr devine un loc de efervescenÅÄ
culturalÄ Åi artisticÄ.*
Refolosirea creativÄ a spaÅiilor industriale dezafectate, presupune
intervenÅii ce pun accent pe pÄstrarea Åi evidenÅierea memoriei locului, Åi
folosirea artei Åi culturii ca generator de schimbare a mediului urbanâ.
(Lect. dr. arh. Andrei Eugen Lakatos)

Tot joi, Centrul de Cercetare Åi ConsultanÅÄ Ãn Domeniul Culturii lanseazÄ
DVD-ul Åi ExpoziÅia de fotografie âPRO.urban: ExistÄ viaÈÄ culturalÄ Ãn
afara zonei centrale a oraÈului?â. Proiectul oferÄ noi perspective asupra
utilizÄrii Ãn scop cultural a spaÅiilor publice din BucureÅti. Rezultatele
analizei realizate sunt prezentate sub forma unui DVD care conÅine: o hartÄ
interactivÄ a spaÅiilor identificate, o diagnozÄ a vitalitÄÅii culturale a
BucureÅtiului pentru anul 2011 (ce activitÄÅi culturale au avut loc Åi care
a fost distribuÅia lor spaÅialÄ), precum Åi cinci studii de caz. Lansarea
DVD-ului se va face Ãn cadrul unei expoziÅii de fotografie, unde veÅi putea
vedea o selecÅie de imagini reprezentative pentru spaÅiile identificate,
gÄzduitÄ pÃnÄ pe 25 noiembrie la Make a Point.

*DescÄrcaÈi imagini aici: *
http://dl.transfer.ro/TAP_Seminar_25oct-transfer_ro-22oct-ee77d6.rar

***

Despre Make a Point Èi proiectul Turnul de apÄ Èi artÄ

Turnul de apÄ al PostÄvÄriei RomÃne, o construcÈie ridicatÄ Ãn anii de
glorie Èi industrializare ai comunismului, va constitui un reper pentru
cartierul Pantelimon, ÃncepÃnd din decembrie 2012. Ãn jurul turnului va fi
montatÄ o scarÄ Ãn spiralÄ, care va facilita accesul vizitatorilor la o
panoramÄ a oraÈului de la 30 de metri ÃnÄlÈime, iar bazinul din vÃrful
turnului va fi pictat Ãn urma unui concurs de proiecte, jurizat chiar de
locuitorii cartierului.
Inaugurarea oficialÄ a noului turn de apÄ Èi artÄ va avea loc Ãn noaptea de
Revelion dintre anii 2012-2013. FinanÈatorul principal al proiectului este
ING Romania.

Make a Point este o AsociaÈie culturalÄ ÃnfiinÈatÄ Ãn anul 2009 de cÄtre
trei oameni de artÄ: criticul de film Viorica Bucur, regizorul de film
documentar MÄdÄlina RoÈca Èi artistul visual Alma Cazacu.
AsociaÈia organizeazÄ expoziÈii, spectacole, proiecÈii de film, workshopuri
Èi este un spaÈiu dedicat expunerii de lucrÄri Èi mesaje ale creatorilor
contemporani Ãntr-un loc aparent inaccesibil artei: o fostÄ halÄ a
PostÄvÄriei RomÃne. Anul acesta, Make a Point a cÃÈtigat Premiul al II-lea
pentru CulturÄ la Gala SocietÄÈii Civile.

Pentru detalii vÄ rugÄm contactaÈi pe Alma Cazacu, alma@makeapoint.ro,
telefon 0722.731.400, MÄdÄlina RoÈca, madi@makeapoint.ro, 0723 531 275, sau
Dollores Benezic, dollores@makeapoint.ro, telefon 0744.353.286.


     friend on
Facebook<http://makeapoint.us4.list-manage.com/track/click?u=8525b33d589aabfa4017bc06d&id=23093e08e7&e=fd52714b58>|
forward
to a friend<http://us4.forward-to-friend.com/forward?u=8525b33d589aabfa4017bc06d&id=756949aee9&e=fd52714b58>

 *Copyright  2012 Make a Point, All rights reserved.*
*Our mailing address is:*
point@makeapoint.ro
   unsubscribe from this
list<http://makeapoint.us4.list-manage.com/unsubscribe?u=8525b33d589aabfa4017bc06d&id=0f190839fc&e=fd52714b58&c=756949aee9>|
update
subscription preferences<http://makeapoint.us4.list-manage1.com/profile?u=8525b33d589aabfa4017bc06d&id=0f190839fc&e=fd52714b58>
  Sent to mvalentinaiancu@gmail.com â *why did I get
this?*<http://makeapoint.us4.list-manage.com/about?u=8525b33d589aabfa4017bc06d&id=0f190839fc&e=fd52714b58&c=756949aee9>
unsubscribe from this
list<http://makeapoint.us4.list-manage.com/unsubscribe?u=8525b33d589aabfa4017bc06d&id=0f190839fc&e=fd52714b58&c=756949aee9>|
update
subscription preferences<http://makeapoint.us4.list-manage1.com/profile?u=8525b33d589aabfa4017bc06d&id=0f190839fc&e=fd52714b58>
Make a Point  Sos. Morarilor nr. 1  Postavaria Romana, sector 2 Â
Bucharest 0 [image: Email Marketing Powered by
MailChimp]<http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=8525b33d589aabfa4017bc06d&afl=1>
-- 
Valentina Iancu
http://mvalentinaiancu.wordpress.com/

Please consider the environment - do you really need to print this e-mail?
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/